Find out the Zodiac Sign

814
රෝගය
රෝගය

සිංහල මුල් පිටපතේ අනුවාදනය මෙතනින් ඔබේ රෝගය හරිහැටි දැනගන්න රාශි චක්‍ර නිමිත්ත අල්ලන්න

The study of nature is a direct link between the science and the science. The main purpose of the scheme is the way in which the world is extremely silly, or the use of a natural sign, to see an unseen mind that reveals a hidden chain of events. We also see various types of meditation in Buddhist philosophy and meditation. One way is by means of such a ritual.

There is a good aberration in the aururvedic anterior and post-stroke. According to the number of arrivals, a snake has been used to identify a serpent with a pharyngeal poisoning when a serpent has been poisoned and poisoned by a snake. This is not only a secret that is only known to us, but even more perfectly.

The pre-wisdom view of hysteria is that there is some kind of characteristic that has every aspect of the universe. An elaborate study of the force by an animal, which saw the unintended effect of an animal’s thoughts on the animal body, delicately correlates with the ghoulish world may be called to associate the simplest method of associating with the incidence of extreme events.

These statutes are true, though they are diverse. A flower, a cyst, a tree. There are many ways of writing birds according to the colors of a bird, name, mingling, betel, number, time, hour, daydream. Saraswathi Brahmajaja Divine Regency, Nakshatra Primary Purpose, and the primordial roots of the sacred Zodiac.

In Sri Lanka, these patterns have only a few teachers. A person does not insist on having it on the surface, because day by day the statistic is slipping.

Take this illustration from this leaflet and know your treatment for your non-invasive chronic illness. First, locate the constellation Zodiac number 1 to 12 on the right side of the zodiac and place it in a box in the constellation Zodiac, placed on a beaker, or a blossom, on the “an-randse” 108 times and identify the diseases listed below.

Down below is the stomach sick

You get sick or spammed

Honey mixed with flour

It sucks in sick homes

Virtuous mixes white crystals with milk

I’m going to get sick

A scavenger offering a handkerchief

Do it too

Myth Sunwaves Raw milk and curry

Turns out

Lower solar planet and

God damned Weeramundi

Roast hailbath cans

On top of the neck the eyes get sick

If the great God does not have it

Nothing else

The lion roasted the lion

The stomach aches and weakness of the stomach is known

If Pattini is not God’s fault

They will be honored with pride

Honey, you fool!

Different diseases come from disease

He was grateful to God

Active medicine is growing

He has a rice pot

The fever headache is also said to be unpleasant

Not if you do not have the yokes of the yokes

Give presents to the devils

Other rice cherries

Patients are sick with cough

If they do not get tired,

Blossom of the bushy yaks

Filled with rice and buffalo

Fever is sickening

The big God is defective

They’re going to suck

The dragon Heil rattles from the other’s house

You know how to get stomach pain

The Lord of the River Lord knows about it

Offering a colorful flower

With a Knuhba Sunnu Sale rice

It falls sick

The sick headache is a pity

Doubtful illness

Flavored flies

Fungus becomes sick

Khohobak’s error is constant

Or else, it’s a penny

obē rōgaya harihæṭi dænaganna rāśi cakra nimitta allanna

svabhāva dharmaya piḷiban̆da siyum adhyayanayak vana nimitta jyedtiṣaya vidyāṁśayaṭa sṛjuvama sambandhayi. lōkaya atiśayinma guptaya nirmita hō svābhāvika salakuṇak upayōgī karagena apaṭa nopenena an sita dækīmak āvṛta siddhi dāmayak anāvaraṇaya kara gænīmat nimiti kramayē mukhyārthaya vanu æta. parasit dækīmē vividha krama bauddha darśanaya tuḷinda, bhāvanā krama aturinda apaṭa dækiya hæka. nimittada eba» ektarā kramayaki.

āyurvēdīya agada tantrayaṭa ayat viṣa cikitsāvēda praśasta nimiti kramayak æta. sarpayeku daṣṭha kara viṣa æti vū viṭa vedæduru ḷan̆gaṭa ena gamanin, pæmiṇi saṁkhyāva anuva, an̆ga pasan̆ga atagǣmen ucchāraṇayen daṣṭha kaḷa sarpayā han̆dunāgænīmē nimiti kramayakda æta. meya apa atara yam pamaṇak prasiddhada īṭat vaḍā praśasta bava norahasaki.

viśvayē sǣma kṣaṇayakama īṭa viśēṣa vū kisiyam guṇāṁgayak æti bava svabhāva dharmaya piḷiban̆da antarāvalōkanaya kaḷa pūrva pragna matayayi. sattva cintayak bāhya lōkayat siyum lesa sambandha karana adisi bala vēgayak æti bava duṭu pærænṇan ema balavēgaya siyum lesa adhyayanaya kirīmen bāhya siddhīn æsuru karagena abhyantaraya dækīmaṭa salasāgat saralatama kramaya nimitta bava hæn̆dinviya hæka.

mema nimiti śāstrayan vividha vuvada satyayi. malaka, geḍiyaka, gahaka. pakṣiyekugē varṇavalin, namak kīmen, bellan dæmīmen, bulat gaṇanin, vēlāva, hōrāva, nækata, rāśiya anuva nimiti kīmē krama ræsak æta. emenma sarasvatī brahmarāja divya nimitta, nakṣatra nimitta, rāśi cakra nimitta eyin mul tænagannā nimiti kramayanya.

laṁkāvē mema nimiti krama ættē guru paramparā kīpayaka pamaṇi. tibena ayaku eya piṭaṭa nodīma nisā dinen dinama nimiti śāstraya gilihī yayi.

mema puskoḷa potakin upuṭā gat mē nimitta alvā obē suva novana nidangata rōgaya dæna eyaṭa nisi pratikāra karanna. paḷamuva rāśi cakraya æn̆da ehi dakuṇaṭa aṁka 1 siṭa 12 dakvā rāśi pihiṭuvā puvak geḍiyak hō malak “ōṁ rākṣa” yana maṁtrayen 108 varak japakara rāśi cakrayē æti koṭuvaka tabā ema rāśiya anuva pahata dakvā æti rōgayan han̆dunāganna.

mēṣaya baḍa leḍa in̆gen pahaḷa

leḍa uṇa hō isa giniyan dænnē

piṭi musu kævilida kālā ā

leḍa gevala yakun haṭa yǣda pannē

vṛṣabhaya sudu kævilida kiri musu koṭa

kālā ā leḍa dana gannē

vædiyak kaḍavara dōseṭa pudamin

avusada karapan guṇa vennē

mitunaya sunu sālē bat kiri saha kālā

idimum hæti vannē

in̆gen pahaḷa leḍa graha apalaya saha

vīramuṇdhi devi dosvannē

kaṭakaya hīlbat ban̆dunda kālā

bellen uḍa æs leḍa vannē

īṭa mahat devi dōseṭa nætinam

vædiyak kaḍavara pudavinnē

siṁhaya daḍamas palāda kālā

baḍa hisa pita data leḍa dannē

pattini devige dōseṭa nætnam

abhimānaya yaku pudaminnē

kanyā kaṭusara dēval kālā

noyek vyādhi leḍa pæmiṇennē

dæḍimuṇḍa deviyan yǣdagena

sakiyani vedakam karapanguṇa vennē

tulāva nim̆buluda bat am̆bulak kā

uṇa hisarada aruciya kiyanā

kosam̆ba yakungē dōseṭa nætnam

gevala yakun haṭa puda deminā

vṛścika an gedaraka bat kālā

una idimun kæsi leḍa tibenā

garā yakun yǣda guṇaveyi nætnam

puluṭu yakun puda guṇa karanā

dhanuvada mī musu kævilida kālā

uṇa isarada baḍa leḍa vannē

panikku yakkuyi maha devi dōṣayi

un haṭa yǣdapan vannē

makaraya hīl bat anunge gēkin

kālā baḍa leḍayayi dannē

rachjuru deviyan dōṣayi dænagena

pāṭa vatak pudanuya son̆dinē

kumbhaya sunu sālē bat samagin

palāda kālā leḍa vannē

baḍa leḍa hisarada pin adikē

leḍa adhimānaya yǣda guṇa gannē

mīnaya tum̆ba mæssan kālā

uṇa isarada leḍa bava dænagannē

kohom̆bā yak dōṣaya mat niyataya

nætahot panikku yaku vannē

This is a Google word to word translation of a article publised on Divaina on 2013/03/22.