Your fortune has been written badly on the birth chart

803

සිංහල මුල් පිටපතේ අනුවාදනය මෙතනින් ඔබේ වාසනාව අවාසනාව ජන්ම පත්‍රයේ ලියෑවී තිබේ

One has to defeat when one wins. It is the nature of competition. Those who go for a race in one race will have to face the same theory. Suppose that it is important to point out the causes of the defeat more than the impermanent, sad, and incessant preaching of the astrology eye. It is important to have a good self-confidence and a good self-confidence to cope with the defeats of political victory and to face the challenges that they face in their “life game.” It is also more important than just to be “defeated”, it is our responsibility to point out the path of victory, it is your responsibility to choose the path or not to win.

There are a lot of matches in the election as well as in life. Exams, jobs, weddings, etc., will happen tomorrow or tomorrow. Or maybe it was yesterday or Sunday. Life is a game. Therefore, we should have the support to win from that competition. Price, power, not only luck, but also luck. This “luck, one automatically gets on, while others” find “fortune”. “Luck is knocking on the door” rarely. However, we go to the Chinese language to make sure you win the matches that are centered on the election or win out of those competitions.

Your fortune or misfortune is in your birthplace. This is what some of you say when you are born, your future is indicated by the “horoscope” or “horoscope”. With your child, you have your progress, success, job, wealth, marriage partner. It can be explained only by astrological analysis. But many who value money and “power” have ignored it. Those who think “anything” can “do anything” when they lose electing, they get the opportunity to think about what happened to his “price”. So, let’s consider the best opportunities for astrology achievements.

First of all, “tart misuse” in your parent’s birth is very important. According to this decoction, you must locate your “Tennessee” now. Also you need to understand “Mumbai” and the rampage. If you have a good tidbit and a good timekeeping, you can enter confidence with confidence. But if your grandeur or trespass is bad, you should think twice. Some great tits and intercourt will give you a brave fruit. Imagine what to think twice if money gives you money, waste your money, and your enemies get caught. Not to compete in either. Or to overcome the arrogant mistakes. First, if there is a bad and bad time, the great Tenah should be protected. Most of us have used polls, such as elections or interview examinations, to visit any of the faithful. It is only a “rain shower”. But if you want regular guidance, then the Ten Commandments should be recognized. This is to identify each god and to worship the deities. Also, they fulfill the practices properly. There are two or more parties in a competition such as an election. All those who attend the election are offered sacrificial offerings and offerings. For which candidate, God does not look at justice, nor can justice be shown to God in all. Here, God’s blessing is with the one who has the care of his servant. For example, those with “Kuja” shame need to look for the blessing of god Kataragama and “Shani” who have great plots should ask for the help of God Vishnu. The request for help from these two will not be successful. The patients who need to be treated by the brain should consult the patient. He can not get treatment for childbirth. So, firstly, if you are looking for his daddy, you are going to perform your own rituals.

Also, the birthplace of his birthplace is very important. You can check out the Dasa, the “Timely” Center and the Hub, and get a clue about winning defeat. In the cases of elections, the seven boxes of the original are important. It is not only about marriage, but also about “social acceptance.” And it’s important to know the background of the phenomena in the new (9) cell in the cellar of Katerina. Does it have a suitable environment for the birth of his birth? Or it may be appropriate to understand whether there is an amount of money spent in money.

Knowing if there are “architectural defects” in his dwelling is something that needs to be done next. If there are architectural defects, not only elections, but also marriage, jobs, and money can be affected. Therefore, it is important to check if there is an error in the residence of your residence and if there are any errors. Often some of the “important” people in the house open only the “important” door. Only the back door is open to the rest of the rest. Especially the candidates contesting the elections do this. Sometimes, during the election season, another house is rented or leased for use. Your voter does the same for you. You give the main vote to someone else and give you the third option or go to your “rented” or “rented” rental before the election, and move to the home of another candidate on the election day. So be careful about your home. These householder errors will also affect the delay in getting married.

You also need to consider the moment and sign of the moment you signed the nomination papers or the competitive examination. If you have your signature “woe” or “accidents,” then it will be the same as the proofs, resources, facts, absolute Maithri. So, before making a signature, try a good bug. For example, suppose that your birthday is “out of date”. “Berena” Nekta Sampa has become a resident of Isvida Nekaththu. It is like “Ashis”, “Awisindra”, “Disaster”, “Awaken”, “I do not understand”, “I do not know”, but “Rehena” nahekata “I hate” hurts so that I can memorize your valuable signature, It is important to sign and sign the signature, so avoid signing the route on the day, so that it is important to travel along the North-East and the East. If you can not identify the “dead” direction, identify and “kill” your signature. “If you can not identify the” Die “, sign and sign” Northeast “sign and start the prosperity. “Directional direction.

Another important factor in the election is his wife. “Every successful male is a successful woman.” A powerful saying. It is also fair. Every “failed man behind is a failure woman” shows that your partner is important to your success. Good luck to you – unfortunatelly, an important factor. She does so much at the election. That’s a practical side. But, your motherland will affect you too. So take care of both of us for the “horoscope” before we compete. Not only in competition but also on the construction of a house, paying for a home, the native of both of them is important. So if you are thinking about the above tricks before you compete, you will be “winner”.

obē vāsanāva avāsanāva janma patrayē liyǣvī tibē

kenaku jayagrahaṇaya karana viṭa keneku parājaya viya yutuyi. eya taragayaka svabhāvayayi. ekeku parayā divena lōkayaka taragayaṭa yana ayaṭa ē nyāyaṭa muhuṇadīmaṭa siduvē. anitya, duḥkha, anātma dēśanā karanavāṭa vaḍā parājayaṭa hētu sādhaka jyotiṣayē æsakin penvādīma vædagat yayi sitamu. dēśapālana jaya parāja gæna karana vigrahayak menma tamāgē “jīvita taragayēdī” muhuṇadīmaṭa siduvana abhiyōgavalaṭa muhuṇadīmaṭa hon̆da ātma śaktiyak hon̆da ātma viśvāsayak labā gænīma vædagatya. esēma “parājaya vannaṭa” idiripat vanavāṭa vaḍā “dinannaṭa idiripat vīma vædagatya. ē jayagrahaṇayē māvata penvā dīma apē vagakīmayi. ē mārgaya tōrā gænīma hō nogænīma obē vagakīmayi.

mætivaraṇaya menma jīvitayē taraga rāśiyak tibē. vibhāga, rækiyā, vivāha væni taragavalaṭa obaṭa muhuṇadīmaṭa siduvima ada heṭa hō anindāṭa siduviya hæka. noesē nam īyē hō perēdā muhuṇa dunnā viya hæka. jīvitayama taragayaki. ē nisā ē taragayen dinannaṭa apaṭa atvælak tibiya yutuya. mila mudal, balaya, pamaṇak nova vāsanāva da tibiya yutuya. mē “vāsanāva, kenakuṭa ibēma udāvana atara anek aya ē “vāsanāva soyā yā yutuya. “vāsanāva doraṭa taṭṭu karannē” kalāturakini. kesē vetat “mætivaraṇaya kēndrakoṭagena jīvitayē taragavadina obaṭa ema taragavalin jayagannaṭa hō ē taragavalin parājaya vū hētu sādhaka niværadi karagannaṭa jyotiṣamaya maṁ heḷikirīmakaṭa pivisemu.

obagē janma patrayē obē vāsanāva hō avāsanāva liyǣvī pavatī. oba upadina viṭama obē anāgataya saṭahanva ættē janma patraya hevat “han̆dahanēyi” “maha bam̆bā koṭā” tiyana piḷiveḷa lesa ætæmun pavasannē meyayi. obē janmayat saman̆gama obē diyuṇuva, jaya, rækiyā, dhana vāsanā, vivāha sahakaru væni dē saṭahanva æta. eya pæhædilikaragata hækkē jyotiṣa vigrahayakin pamaṇi. ehet bohō mila mudal saha “balaya” ættan eya nosalakā hæra æta. “mudal” ætnam “ōnæma” deyak kaḷa hæki yayi sitana ayaṭa mætivaraṇa parājaya vū viṭa tamāgē “mila mudalaṭa” siduvū dē gæna sitannaṭa avasthāva læbē. ē nisā jyotiṣa mata anuva jayagrahaṇayan san̆dahā sudusu avasthā salakā balamu.

paḷamuvenma obē upatēdī janma patrayē æti “dasā apaharaṇaya” itā vædagatya. mē dasā apaharaṇaya anuva vartamānayē obē “dasāva” soyāgata yutuya. esēma “maha dasāva” menma pavatina aturu dasāda vaṭahā gata yutuyi. obaṭa ættē suba dasāvak saha suba aturu dasāvak nam obaṭa ātma viśvāsayak tabāgena taragayaṭa pivisennaṭa puḷuvana. ehet obaṭa æti maha dasāva hō aturu dasāva asubha nam oba devarak sitā bæliya yutuya. ætæm maha dasā saha aturu dasā obaṭa asubha pala labādenu æta. mila mudal nāstivīma, saturan ætivīma ādī asubha pala udākarayi nam devarak sitā kaḷa yutu dē piḷiban̆dava sitanna. mehidī ekkō taraga novædīmayi. nætahot æti asubha dōṣa magaharavā gænīmaya. paḷamuvenma asubha maha dasāvak ætnam ē maha dasāva adhipati dēvatāvangē ārakṣāva labāgata yutuya. apa bohō denā puruduva ættē mætivaraṇa hō vibhāga sammukha parīkṣaṇa væni avasthāvaladī tamā viśvāsavanta kumana hō dēvālayakaṭa gos puda pūjā pævætvīmayi. eya “væsi podak” pamaṇi. ehet nitya pihiṭārakṣāva labannaṭa nam ē ē dasāva adhipati dev dēavatāvun han̆dunāgata yutuya. esē han̆dunāgena ē ē devi dēvatāvangen pihiṭārakṣāva illīmayi. esēma ē piḷivet nisi ayurin iṭukirīmayi. mætivaraṇayak væni taragayakadī pārśva dekak hō væḍi gaṇanak pavatī. mehidī koyi kavurut mætivaraṇayaṭa pera deviyanaṭa puda pūjā, pan̆ḍuru pākkuḍam piḷiganvati. mehidī deviyangē net yomuvannē kumana apēkṣakayāṭada, siyalu denā desama deviyanaṭa sādhāraṇaya oppu kaḷa nohæka. etanadī deviyangē āśirvādaya ella vannē tamāgē dasāva æti sēvādāyakayā vetayi. udāharaṇa lesa “kuja” mahadasāva æti aya kataragama deviyangē āśirvādaya pætiya yutu atara “śani” maha dasā æti aya viṣṇu deviyangē ādhāra illīma kaḷa yutuya. mē dedenā mārukaragena upakāra illīma sārthaka novanu æta. moḷayaṭa pratikāra karana vaidyavarayāgen pratikāra labāgata yuttē ē sambandha rōgīnya. ohugen daru prasūtiya san̆dahā pratikāra labāgænīma kaḷa nohæka. ē nisā paḷamuva tamāgē dasāva soyā balā asubha nam īṭa adāḷava vat piḷivet iṭukara taraga vædīma mænavi.

esēma tamāgē janma patrayē æti grahacārayada itāma vædagatya. dasāva menma “tatkāla” kēndrayat janma kēndrayat parīkṣā kara balā jaya parājaya gæna in̆giyak labāgata hæka. mætivaraṇa væni avasthāvaladī janma patrayē hata (7) vana koṭuva vædagatya. eya vivāhaya gæna pamaṇak nova “samāja piḷigænīmada” pæhædili karavannak nisāya. esēma nava (9) vana koṭuvē pera pinpav gænada vimasā balā karmasthānayē gōcaravana grahayangē tattvayada dæna gænīma vædagatya. mesē janma patrayē taraga jayagrahaṇa san̆dahā sudusu vātāvaraṇayak tamāṭa tibēda? noesē nam nikaruṇē mudal væyavana yōgayak tibēda yanna vaṭahā gænīma sudusu vē.

tamā padiṁci nivasē “vāstu dōṣa” tibēda yanna dæna gænīma īḷan̆ga kaḷayutu deyaki. vāstu dōṣa ætnam mætivaraṇa pamaṇak nova vivāhaya, rækiyāva, mila mudal ādiyaṭada hānivīmaṭa iḍa æta. ē nisā tamā padiṁci nivasē vāstu dōṣa parīkṣā koṭa balā ē dōṣa pavatī nam ēvā nisdoskara gænīma itā vædagatya. bohō viṭa ætæm “vædagat” udaviyagē nivasē pradhāna dora vivara vannē “vædagat” ayaṭa pamaṇi. anek avaśēṣa ayaṭa geyi piṭupasa dorak pamaṇak vivara vē. viśēṣayenma mætivaraṇa san̆dahā taraga karana apēkṣakayin mē dē karanu penē. ætæm viṭa mætivaraṇa samayēdī venat nivasak kuliyaṭa hō baddaṭa gena ē kaṭayutu san̆dahā yodāganu læbē. obē chanda dāyakayāda obaṭa karannē eyamaya. pradhāna manāpaya venat ayekuṭa labādī tunvana manāpaya obaṭa labādīma hō mætivaraṇayaṭa pera obē “kuliyaṭa” hō “baddaṭa” gat nivasaṭa pæmiṇa mætivaraṇa dinayēdī venat apēkṣakayakugē nivasē padiṁciyaṭa yanu æta. ē nisā oba obē nivasa gæna sælakilimat vanna. vivāhaya pramāda vīmaṭat mē gṛha dōṣa balapānu æta.

You also need to consider the moment and sign of the moment you signed the nomination papers or the competitive examination. If you have your signature “woe” or “accidents,” then it will be the same as the proofs, resources, facts, absolute Maithri. So, before making a signature, try a good bug. For example, suppose that your birthday is “out of date”. “Berena” Nekta Sampa has become a resident of Isvida Nekaththu. It is like “Ashis”, “Awisindra”, “Disaster”, “Awaken”, “I do not understand”, “I do not know”, but “Rehena” nahekata “I hate” hurts so that I can memorize your valuable signature, It is important to sign and sign the signature, so avoid signing the route on the day, so that it is important to travel along the North-East and the East. If you can not identify the “dead” direction, identify and “kill” your signature. “If you can not identify the” Die “, sign and sign” Northeast “sign and start the prosperity. “Directional direction.

Another important factor in the election is his wife. “Every successful male is a successful woman.” A powerful saying. It is also fair. Every “failed man behind is a failure woman” shows that your partner is important to your success. Good luck to you – unfortunatelly, an important factor. She does so much at the election. That’s a practical side. But, your motherland will affect you too. So take care of both of us for the “horoscope” before we compete. Not only in competition but also on the construction of a house, paying for a home, the native of both of them is important. So if you are thinking about the above tricks before you compete, you will be “winner”.

This is a Google word to word translation of a article publised on Divaina on 2012/10/12.