Third invasion breaks the planes

767

සිංහල මුල් පිටපතේ අනුවාදනය මෙතනින් තෙවැනි සිල්පදය කඩන ග්‍රහයෝත

1. The birth of Ravi in ​​his sixth birthday, his roommate gives birth to a desire for his body. This is due to any kind of degradation and the breaking of the third pole.

2. Births on birth on the birthday of Monday, June 6 make them more fond of sweets.

3. The birthday on Monday, 07, is commonly used to keep the minds of the roommate in the clutches.

4. In the birth of a baby, he is bitter and he leads the 3rd pandemonium. That’s why they suffer from chronic diseases.

5. Burdus 5 breaks down the third pallet, which is directed at the multimillion-by-gen multimodality in birth.

6. Venus on the birth of the 12th birthday is a disastrous third-place location that loves the male sex of older women.

7. In addition to the thorax, the sixth lot contains a number of other diseases, which are placed in Venus, where Venus deposits, creates sicknesses for food, and women make sexually transmitted diseases by sex.

8. Deposit at the birth of Shanni (Saturn) or birth of Saturn (birth) is a condition that causes the spread of the third fall.

9. Enlargement of the incarnation of Venus is the third polarity.

10. The planets are the 9th in the eighth, and the third is associated with females.

11. 07 In the birth of the Incarnation, in the second or ninth rows, the indifferent men often ponder that he was born only for women. Because of this, it is often mistaken for sin. Occasionally, thoughts have to be subjected to abuse and punishment.

12. 07 The Bygone commander is an evil place that he seeks to abduct anyone else in his birth on the 7th or in the birth, and he himself will suffer in this spirit himself, and the next will be preventable.

13. If the third owner is in the second personality, he or she often falls to break the third last slip.

14. The third person is in the position of being in the 9th or 12th period, also a place where women often search for happiness. Wherever you go, they will be plentiful and therefore will break the third chalet.

15. Being the third and second child is also a high level of animosity with a third choice.

16. In the birth of the Dissember, the greedy third contradiction is a shameful location.

17. Having looked at the birth of the second man in his birth at the age of 5, he is an extremely corrupt person who appears to the community as a good person. Because of their secrecy and viciousness, a number of souls are at a great disadvantage.

18. EGRAP is born in the 8th or 12th birth when he is publicly adulterated. Corrupted character. When the Tenure Comes to Courts. This is a very bad situation for a woman. A state of prostitution in public.

19. If only the two Venura appear in the sins of the 07, he mistaken himself in the act of adulthood and he has lost his temper due to suffering.

20. The cone-vanadium compound is in any case directed to genital mutilation.

21. Kujra Rahu Compound 7 is a well-established genetic relationship that drains his character.

22. In the birth of Rahu 07 and 4, the genetic gynecologist gets into any degeneration to achieve her sexual desires. Behaves like a wild beast. For that reason, it will be impossible to prevent the next living being in a brutal spirits.

23. If the birth of any parent is a second or lateral scalp or rush, then he or she is mistaken in adultery. When the sinful planets of this god find themselves, they will suffer punishments, and the next die will have to suffer thousands of souls.

23. In the second practice of teachers and Rahu in the 07th of March and Ravi in ​​the eighteenth moon, those who are born are born poor in adolescence and degraded by immoral adulteries.

25. Women who are born together with spermatozoon are born with men and women in the birth of women. They are female victims, such as women and such corrupt men, such as prostitutes, other than their rightful wife or master, and suffer from social conditions like this. The next of health becomes extreme.

In the 26th 07, Kudra Rahu men, women, rape and childbirth are subject to State punishment in this spirit.

27. If you see only Saturn in the seven moons of the Moon, then he or she breaks out the third pole by incompatible acts that are incompatible with humans, and will then overcome extreme situations in the spirit and disrupt the next.

28. Ravi Shani Kujjaya, 06th Venerable and 10th in the Moon, mistaken in the birth of the birth of a child and cripples his caste and he is destroyed.

29. If the Log is also the birthright with the sins of the sins of the sins, the third event of the genre is often confused if the vision of the heavenly planets does not occur.

30. The seventh rumor is that when the sun and the oxygen are there, they go to adulterous ways and break the third polls.

31. If one of the two stethoscopes in one of the stethoscopic legends is given to a java trio, breaks up the third template.

tevæni silpadaya kaḍana grahayō

1. 06 vana bhāvayē ravi upatēdī tænpat vana janmīn tama śarīraya pinavīmaṭa balavat āśāvak dakvayi. ē hētukoṭa gena ōnǣma andamē pahat væḍak kirīmat tunvæni silpadaya bin̆da dæmīmat sidukarayi.

2. san̆du 06 vænnehi upatēdī tænpat janmīn pæṇi rasa kǣma san̆dahā væḍi ælmak dakvā ē hētuven leḍa rōga sādā ganī.

3. san̆du 07 vænnehi upatēdī tænpat vana janmīn nitara kāmayehi varadavā hæsirena atara tama hitavatunda ē san̆dahā yomu karavā gænīmaṭa nitara sūdānamya.

4. 05 vænnehi kuja upatēdī tænpat janmiyā kaṭuka kara 03 vana silpadaya kaḍana tænaṭa yomukaravayi. ē hētuvenma noek leḍa rōgavalaṭa goduru vē.

5. budha 5 vænnehi upatēdī siṭina janmīn bahu bāryā bahu puruṣa sēvanayaṭa yomuvī tunvæni silpadaya bin̆da damayi.

6. sikuru 12 vænnehi upatēdī tænpatvīmada para strī samāgam para puruṣa samāgam priya karana tunvana silpadaya bin̆da damana graha pihiṭīmaki.

7. tulā makara hæra 6 vana rāśiya venat rāśiyakva pihiṭā sikuru tænpatvū pasu āhāra san̆dahā tada kǣdara kamak dakvā leḍa rōga sādā gannā atara strīn para puruṣa æsura magin samāja rōga sādā ganī.

8. śani hevat senasuru utpattiyēdī 08 vana bhāvayē upatēdī tænpat vīmada tunvana silpadaya kæḍīma hētuven samāja rōgavalaṭa goduru vana tattvayaki.

9. sikuru utpattiyēdī kaṭaka rāśi gata vīma tunvæni silpadaya kaḍana pihiṭīmak vannēya.

10. lagnayen aṭavænnaṭa adhipati grahayā 9 vænnē pihiṭīmada para strīn æsuru karana tunvæni silpadaya kaḍana graha pihiṭīmaki.

11. 07 vænnādhipati devana bhāvayehi hō navavana bhāvayehi utpattiyēdī tænpat puruṣayan nitara menehi karannē tamā upannē strī sēvanaya san̆dahāma pamaṇayi yannaya. ē hētuven nitara sitin pav karayi. ætæm viṭa situvili kriyātmaka kirīmaṭa yāmen apavādayanṭa lakvīm saha dan̆ḍuvam vin̆dīmaṭa siduvē.

12. 07 vænnādhipatiyā utpattiyēdī 07 hi hō lagnayē siṭīma an am̆buvan pæhæra gannā duṣṭa pihiṭīmak vana atara mema ātmayēma ohuṭa diṭṭha dhamma vēdanīya karmayaṭa muhuṇa dīmaṭa siduvana atara īḷan̆ga bhavaya anta dukta tattvayaṭa patvīma væḷækviya nohæka.

13. tunvænnādhipatiyā devana bhāvayehi siṭīda ohu hō æya nitara tunvæni silpadaya kæḍīmaṭa peḷam̆bē.

14. tunvænnādhipatiyā 09 vana bhāvayehi hō 12 vana bhāvayehi utpattiyēdī siṭīmada nitara strī sæpa soyā ævidina pihiṭīmaki. ā giya tæna ēvā noaḍuva læbena atara ema nisāma tunvæni silpadaya bin̆da damayi.

15. devænnādhipatiyā tunvænnē siṭīmada adhika kāmabhōgī bavakin yuktava tunvæni silpadaya kaḍana tattvayaki.

16. 02 vænnādhipatiyā 07 hi utpattiyēdī tænpatvīma ācāra sampanna novana kāmabhōgī tunvana silpadaya kaḍana graha pihiṭīmaki.

17. devænnādhipatiyā 05 vana bhāvayehi upatēdī tænpatvīma bælū bælmaṭa yahapat janmiyaku lesa samājayaṭa penena ehet anta dūṣita caritayak ætteki. tama rahasigata avicāra sampanna bhāvaya hētuven ātma gaṇanāvak anta duk vin̆dīmaṭa siduvana graha pihiṭīmaki.

18. lagnādhipati utpattiyēdī 08 vana bhāvayehi hō 12 vana bhāvayehi siṭīnam ohu paradāra sēvanayaṭa prasiddhiyē yanneki. dūṣita caritayaki. dasāva pæmiṇi viṭa naḍu habavalaṭa pæṭalē. striyakaṭa meya itāma naraka pihiṭīmaki. prasiddhiyē gaṇikā vṛttiyaṭa pæmiṇena tattvayaki.

19. kuja sikuru dedenā pamaṇak 07 hi pāpayanṭa penī siṭīnam hetema kāmayehi varadavā hæsirī ē hētuvenma rō duk væḷan̆dī dukvin̆da maraṇayaṭa patvē.

20. kētu sikuru saṁyōgaya ōnǣma avasthāvaka janmiyā liṁgika apacārayanṭa yomu karayi.

21. kuja rāhu saṁyōgaya 07 vænnehi pihiṭana janmiyā saban̆datā rāśiyak ætikaragena tama caritaya kiliṭikara ganī.

22. rāhu 07 vænnē da kuja 04 vænnēda upatēdī siṭina janmiyā tama liṁgika āśāvan sapurā gænīma san̆dahā ōnǣma pahat tattvayakaṭa patvē. tirisanaku lesa hæsirē. ē hētuvenma īḷan̆ga bhavaya tirisan ātmayaka vīma væḷækvīmaṭa nohæki vannēya.

23. utpattiyēdī kisiyam janmiyakugē devana bhāvaya vṛścika hō mēṣa vī devana bhāvayehi rāhu tænpatvī nam ohu hō æya niyata vaśayenma kāmayehi varadavā hæsirē. mema bhavayē pāpa grahayangē dasāva læbū viṭa mēvā hasuvī dan̆ḍuvam vin̆dīmaṭa siduvana atara īḷan̆ga bhavaya prēta bhūta tattvayen ātma dahas gaṇanak duk vin̆dīmaṭa siduvē.

23. guru devana bhāvayēt rāhu an̆gaharu 07 vana bhāvayēt ravi candra 08 vana bhāvayēt siṭiddī janmaya læbūvan taruṇa vayasēdī nīca tattvayaṭa patvī pahat lesa kāmayehi varadavā hæsirīmen tama tattvayaṭa hānikara ganī.

25. kuja śukra ekaṭa siṭiyadī janmaya labā śani 07 vana bhāvayehi upatēdī pihiṭana strī puruṣayō tama nityanukūla birin̆da hō svāmiyā hæra pahat gati æti gaṇikāvan væni strīn saha evæni dūṣita puruṣayan æsurukara mema bhavayē samāja rōga væni tattvayanṭa goduru vē. ī ḷan̆ga bhavaya anta tattvayaṭa patvē.

26. 07 vana bhāvayehi kuja rāhu janmayēdī pihiṭana puruṣayan strī dūṣaṇa ḷamā apacāra ādi kriyā hētuven rājya dan̆ḍuvamvalaṭa mema ātmayēdīma lakvē.

27. hiru san̆du dedenā 07 hi senasuruṭa pamaṇak penēnam ohu hō æya manuṣyayanṭa nogælæpena nohobinā kriyā magin tevæni silpadaya kaḍana atara ē hētuvenma anta tattvayaṭa mema ātmayēdī patvana atara īḷan̆ga ātmaya dugatiyaṭa pat karayi.

28. ravi śani kuja 04 væni bhāvayēt sikuru 06 vana bhāvayēt san̆du 10 vana bhāvayēt siṭimin upata labana janmīn kāmayehi varadavā hæsirī siya kulaya vanasā tamāda vināśayaṭa patvē.

29. lagnayat san̆dun pāpa rāśivī pāpayan samaga utpattiyēdī siṭina viṭa subha grahayangē dṛṣṭha§yaṭada lak novē nam ema janmiyā tunvæni silpadaya niraturuva kaḍā dukaṭa patvē.

30. hatvænna kaṭakaya vī hiru saha kuja ehi siṭina viṭa janmīn paradāra sēvanayaṭa yomuvī tunvæni silpadaya kaḍayi.

31. mēṣa vṛścika lagna dekin ekaka upata labā æti janmīnṭa kuja triśāṁśakayakada himivī ætnam adhika lesa kāma sēvanayaṭa yomuvī tunvæni silpadaya bin̆da damayi.

32. vṛṣabha tulā lagna dekin ekaka utpattiya labā kuja triśāṁśakaya himivīmada vividha kāma krama athadā balana varadaṭa næm̆buruvī dan̆ḍuvam labana graha pihiṭīmaki.

34. utpattiyēdī rāhu 08 vana bhāvayē tænpat vī æti vanitāva nitara kāma situvili samaga siṭimin ācāraśīlī novī kāmayehi varadavā hæsirenniyak

This is a Google word to word translation of a article publised on Divaina on 2012/11/23.