Happy is the happiness that comes with childbirth

809

සිංහල මුල් පිටපතේ අනුවාදනය මෙතනින් සිතින් සතුට ඇත්නම් ගෙනදෙයි දරු උපත් පින්වත්

The resources of the world are one of the resources and resources. Most of today’s people suffer from deprivation of their children’s livelihoods and some have even broken up the family life. What causes a person to have children and not to have children? Scientologically it is a matter of physical orientation, but according to the older dyhism, it can be defined as what happens on the karma. Let’s take a look at our genital center, which mirrors our karma. The power weakness on the fifth birthday can be determined by the power weakness of the fifth-person, as well as by the weakness of the 6th power and by the weakness of the other party. A capable senior can definitely decide. A doctor can determine this by a variety of tests. But a good senior tycoon tests and determines the horoscope.

The place where the child is 5 is the sinner and the place where the womb is shown and the testicles, the sixth, are sinful, due to our earlier self-infatuation. Have some children been happy even though they have children? Some people receive abnormalities and hear and see some who are ill with other diseases such as heart disease, lung, other organs, and cancers. Some children will spend all the riches of their parents and eventually die without being cured. Look at the consequences of your relationship. This is something that they have done in previous spirits because of the cheat ink. Some will have no children. Some children have been tempted to hate their parents. What is the reason? This is the reason for this is shown in the 5th and 6th pages of our genetic center. Look at how some people conceive and abort children who get pregnant. How to destroy the children of pre-war children who destroy the human race.

Perhaps they might have come from the front of the souls of wild beings or other patriotic minds in this person? Could it be that these children, who were to be destroyed, were once again pushed into the brink of death by the brutal world? Will such children be cursing you? How do you make that cursing by that sin? Will you be able to have fertile lifespan? If you do so, you will receive children. That is the sin of those children who die in premature death and will give you a heartbreaking pain. They can hate you and you can be born among yourselves as your children and destroy all the grain of your wealth and drag you to dishonor. Imagine a moment. Do not destroy the right to be children of those who are conceived as children. Do not destroy children who come to you for human error. You may lose the wealth of this antitype such sins during the pastimes. Do not deprive yourself of this kind of sins. Like the one who did not do this, he is 5th, 5th, 6th, and so on. Be careful not to harass the animals that are crawling. So, try to make your body and the body alive.

If you are already breathless without childbearing, look at whether your preference is to be checked. Make sure that you do not get trapped by swindlers. I will write down some of the procedures I should do here as a relief for you. Organize a Bodhi Pooja for the first 24 days. If it is possible in the morning, milk the milk. At the end of the Bodhi Pooja, at the end of the Bodhi Pooja, come up with a Maithree meditation. Tell the people every day about the Ten Commandments, the Finding Path, the Rathnamala Bond and the Three Sulley. Later, recall the sacrifice of the Lord Buddha and remember the Bo-tree without looking at the eyebrows. Then pray: If we have done any defilement in previous trials, we will become the work of the evil one and will bring forth the good deeds that we have left. Grant the mothers for children to receive. Bring a helpless child to adopt and adopt with kindness and kindness and to become a virtuous citizen. Plant healthy trees. Say Seth Poetry for the Jaya Sirima Hony. Take vegetarian food. Do not hurt any animal or animal. Try to feed all animals to the soil. Help orphans help them. Believe these practices can give you some relief.

sitin satuṭa ætnam genadeyi daru upat pinvat

melova æti sampat atarin tavat eka sampataki daru sampata. ada samājayē bohō denā daru sampata ahimiva mānasikava pīḍā vin̆dina atara samaharun pavul jīvitaya pavā avul kara gena æta. kenekuṭa daruvan læbīmaṭat, tavat kenekuṭa daruvan nolæbīmaṭat hētuva kumakda? vidyātmakava eya śārīrikava pihiṭīma mata ætivana deyak lesa dækvena namut jyedtiṣ śāstrayaṭa anuva eya karmaya mata siduvana deyak lesa dækviya hækiya. apagē karmaya vidahā pāna kæḍapatak ban̆du vū apagē janma kēndraya desa api mohotak balamu. janma kēndarayē 5 vænnē bala dubalatāvaya pasvænnādhipatiyāgē bala dubalatāvaya menma 6 vænnē bala dubalatāvaya hā 6 vænnādhipatiyāgē bala dubalatāvaya mata daruphala himi ahimi bava tīraṇaya kaḷa hækiya. dakṣa jyedtiṣagnayakuṭa eya nisækavama tīraṇaya kaḷa hækiya. vaidyavarayakuṭa eya tīraṇaya kaḷa hæki vannē noyekut andamē parīkṣaṇayan tuḷini. namut dakṣa jyedtiṣagnayā eya janma kēndaraya parīkṣā kara balā tīraṇaya karayi.

daruvangē sthānaya vana 5 vænna pāpa pīḍita vannēt garbhāṣaya hā vṛṣaṇa kōṣa gæna penvana sthānaya vana 6 vænna pāpa pīḍita vannēt apa visin pera ātma bhavayanhidī karana lada akusalakarma hētukoṭa genaya. balanna samaharunṭa daruvan læba siṭiyada ema daruvan nisā satuṭaṭa patvīmaṭa hækiyāvak læbī ædda? samaharunṭa aṁga vikala daruvan læbena atara samahara daruvan venayam daruṇu suvapat kaḷa nohæki hadavat rōga, peṇahaḷu rōga, venat avayava durvalatā valin ætivana rōga, piḷikā rōga væni rōgavalin peḷena ayuru asannaṭa hā dakinnaṭa læbē. samahara daruvan demavupiyan satu siyaluma dhana sampat viyadam karavā avasānayē suvapat novī miya yana avasthāda æta. balanna karmayē phala vipāka kotaramda? mē ovun visin pera ātmavaladī karana lada akusalakarma nisā ætivana deyaki. samaharunṭa daruvan nolæbīma yanu æta. samahara daruvan demavupiyanṭa vaira kirīmaṭa peḷam̆bī æta. meyaṭa hētuva kumakda? menna mē hētu sādhakayayi apagē janma kēndrayē 5 vænnen hā 6 vænnen penvanuyē. balanna samaharun tamanṭa læbīmaṭa piḷisin̆da gannā daruvan gabsāvanṭa lakkara vināśa karana hæṭi. ati durlabha manuṣya ātmayak læbīmaṭa perumpurā pæmiṇena tamangēma daruvan tama atinma vināśa kara damana hæṭi.

samahara viṭa ovun perēta ātmavala tirisan ātmavala hō venayam dugatigāmī bhavayaka siṭa mē bhavayēdī minisat bava læbīmaṭa pæmiṇiyā viya hæki novēda? esē vināśa kara damana minisat bava læbīmaṭa pæmiṇi ema daruvan yaḷit ema agatigāmī lōkayaṭa tirisan apāyaṭama tallukara dæmuvā viya nohækida? eviṭa ema daruvan obaṭa sāpa nokaranu ædda? ema pāpayen ema sāpayen oba vidennē kesēda? obaṭa sasara særi sarana turāvaṭa daru sampattiya læbīmaṭa hæki vēvida? esē karanu læbū obalāṭa, daruvan læbuṇahot. ema pāpaya ema sāpayanisā ema daruvan akālayē miyagos obalāṭa darāgata nohæki vēdanāvak at karanu æta. obalāṭa vaira karamin oba atarama obalāgē daruvan lesa upata labā obalā satu siyalu dhana dhānya vināśa kara obalāvada agādayaṭa æda damā yæmaṭa hækiya. mohotakaṭa sitanna. kedinakavat obalāṭa daruvan lesa piḷisin̆da gannā daruvangē ema minisat bava læbīmē ayitiya vināśa karanna epā. obalāgē varadē varadaṭa minisat bava læbīmaṭa pæmiṇena daruvanva vināśa karanna epā. obalāṭa mema atbhavayē daru sampata ahimi vīmaṭa hētuva pera atbhavayanhidī mevan pāpakarma kirīma viya hækiya. mevan pāpakarma kara daru sampata ahimi kara ganna epā. mevan pāpakarma nokaḷa ayagē kēndarayē 5 vænna 5 vænnādhipatiyā 6 vænna, 6 vænnādhipatiyā balavat vanu æta. pæṭavu læbīmaṭa siṭina tirisan satunṭavat hirihæra nokirīmaṭa vaga balā ganna. mē anuva obagē matu bhavayat, mē bhavayat sæpavat kara gænīmaṭa utsāha karanna.

oba dænaṭamat daru sampattiya nomætiva susum heḷanavā nam obagē janma kēndaraya parīkṣā karavā gena kaḷa yutu yam piḷivetak æddæyi soyā balanna. mevan dēval kirīmēdī obalā vaṁcākārayanṭa hasu novīmaṭa vaga balā ganna. obalāṭa sahanayak lesin mama mehi kaḷa yutu piḷivet kihipayak saṭahan karannemi. paḷamuven dina 24 k nokaḍavā bōdhi pūjāvak pavatvanna. udǣsana kālaya tuḷa kirīmaṭa hækinam kiri āhāra da pūjā karanna. bōdhi pūjāva pavatvana sǣma dinakama bōdhi pūjāva avasānayēdī maitrī bhāvanāva vaḍanna. dasa disā piritada, samba pāpapassa akaraṇaṁ yana gathāvada, ratnamālā bandhana gāthāda tun sūtrayada sǣma dinakama kiyanna. pasuva budurajāṇan vahansēgē animisa lōcana pūjāva matakayaṭa nan̆gā gena bōdhiya desa æsipiya nohelā hækitaram vēlāvak balā siṭinna. pasuva mesē prārthanā karanna. apa visin pera atbhavayanhidī yamkisi akusala karmayak kara ætnam ema akusala karma ahōsi kammaya bavaṭa patvī apagē śēṣa vī æti kusal karma ismatuvī niduk nirōgī daruvan læbēvā kiyā patanna. daruvan læbīmaṭa siṭina mavuvarunṭa dāna denna. asaraṇa daruveku darukamaṭa gena itā ādarayen karuṇāven hadā vaḍāgena samājayaṭa væḍadāyaka guṇavat puravæsiyaku karanna. minisunṭa hitakara vṛkṣa rōpaṇaya karanna. jaya sirimā bō samin̆du venuven set kavi kiyanna. nirmāṁśī āhāra ganna. kisima ayurakinvat aḍuma taramin satekuṭavat hiṁsā nokaranna. siyaluma sattvayanṭa gaha koḷaṭa pavā maitrī karanna. anātha daruvanṭa pihiṭa vanna. mema piḷivet piḷipædīmen obalāṭa yam taramaka sahanayak labāgata hæki bava viśvāsa karanna.

This is a Google word to word translation of Divaina