Have you done as much as Saturn?

1532
අපල
අපල

සිංහල මුල් පිටපතේ අනුවාදනය මෙතනින් සෙනසුරු කියන තරම්ම කළුද?

It should be remembered that Saturn does not have bad weather. Saturn should be checked on the other planets of the planet. I would point out that the location of a particular place in Saturn is in a completely different location. If Saturn travels above the precursor of the birth centenary, then Saturn’s birth can be described as an asteroid. It should be noted that at Saturn, Saturn’s lacunae, constellations, lasers, horns, thorns and thorns, gemstones, nuns, kisses, kisses, Another important point is that Saturn is not moving. Accordingly, Saturn’s fable can be interpreted.

Sacrifices that cast out Saturn

Satisfied by the Saturn shift, however, Saturn’s Satisfactory Satisfaction is currently optimistic. But Saturn has come to Saturn because of the high volume that can be explained as a superior force. It should also be said that in such cases, Saturn’s sins will be reduced. If a certain relative of Saturn was found herself on Saturn or his birthplace, the genetic makeup of Buddha, offering flowers and worshiping the Lord should be made. Satisfied by Saturn’s belief that the journey of good luck and prosperity is a positive one. Accordingly, Saturn can be avoided to a certain extent by using the pirithic formula such as Ratana Sutta, Dhagega Sutta, Suriya Piritha and Vihara Piraths at home.

In addition, Saturn’s offering of eagles, eating swords, and giving gifts of kindness, food, etc. to all animals, are very easy and easy to use. I also wish to mention that the birds of prey were birdwatching tablets and given water to the lambs, food and thirst for birds.

If you are troubled by saturated condos, you can use these little little poker days everyday. By continuing to sponsor such a show, you will not be affected by the fact that you are unwittingly experiencing mental and pleasure in your planet, chaotic affliction, unwittingly.

Saturn Erashta’s simple rituals

Holding a bodhi pooja for devotees of 9 Buddhist days. Almost all altitudes should be added to a series of flower nymphs and be dressed in the Bodhi tree. 09 oil lamps mixed with gridstones should be ignited on the brick leaf.

Give germs of ghee roasted between 6 and 7 am on a busy leaf on a busy day on Saturday. (There is no need to burn the jelly because there is no stained glass).

Care for the noodle tree is happy.

New Moon Day is a happy day to illuminate ghee lights around a Bo-tree.

Let’s beg for the beggars to be happy with red roses and rice gifts on Saturdays.

It’s very nice not to eat any meat.

Enjoy the bathing annually, black cloves, vetchers, sacathuppa, bleven, perfume, cedar, and artificial sweets, and wash once a week.

Happy to wear a pair of neo-truffles and shini technology.

Vihnu Vihnu loading and chanting is good.

You can help yourself to get rid of Saturn’s bad as above and here you can find some ease.

senasuru kiyana taramma kaḷuda?

senasuru sǣma lagnayakaṭama asuba grahayaku novana bava mataka tabā gata yutuya. senasuru grahayā janma patrayaka aneka grahayan samaga siṭina ākāraya piḷiban̆da parīkṣā kaḷa yutuya. senasuru kēndrayaka yam bala sahita sthānayaka ætnam ihata ākāraya hātpasinma venas bava penvā dennemi. janma kēndrayē san̆du siṭina rāśiyaṭa ihaḷin senasurugē gamana yeduṇē nam senasuru janma ēarāṣṭhaka apalaya lesa eya han̆dunvā diya hæka. ehidī senasuruṭa mitra rāśi vana makara, kumbha, tulā hā vṛṣabha, mithuna, kanyā, dhanu, mīna yana rāśīnvaladī senasurugē pīḍāvan avama bavat san̆dahan kaḷa yutuya. tavat vædagat karuṇak nam senasuru gaman karana nækatayi. ē anuva senasurugē palāpala vigraha kaḷa hæki bava kiva yutuya.

senasuru apala duru karana pūjā

senasuru māruva kavuruna vigraha kaḷa da dænaṭa tulā rāśigatava siṭina senasuru subadāyaka bava kāget matayayi. namut senasuru pæmiṇa ættē senasuruṭa ucca rāśiyakaṭa nisā usas bala gena dennak bava vigraha kaḷa hækiya. evæni avasthāvala senasurugē pāpa gati aḍu vana bava da kiva yutuya. yam janmiyakuṭa senasuru apalaya hō janma patrayē senasuru asubava pihiṭiyē nam ema janmiyā dinapatā budun vædīma, mal pahan pūjā kirīma, deviyanṭa piṁ dīma væni pūjā krama kaḷa yutuya. senasuru grahayā suba rāśi suba navāṁśaka hā suba nækætvala gaman kirīma subadāyaka bava jyedtiṣa matayayi. ē anuva tama nivasēdī dinapatā ratana sūtraya, dhajagga sūtraya, sūriya pirita, chanda pirita væni pirit sūtra bhāvita kirīmen senasuru apalaya taramak duraṭa man̆gaharavā gata hæki bava kiva yutuya.

emenma senasuru mul kara gat puda pūjāvan vana kapuṭu dāna dīma sǣma satekuṭama ādaraya karuṇāva dækvīma kǣma bīma labā dīma ādiya itā suḷu hā pahasuven kaḷa hæki puda pūjā krama bava san̆dahan karami. nivasē idiripasa kurulu lǣllak gasā kurullanṭa lēnunṭa, kǣma hā pipāsayaṭa jalaya labādīma da mevænima puṇyakarma bava san̆dahan karami.

obat senasuru apalayakin pīḍā vin̆dī nam, sǣma dinakama pāhē mevæni puṁci puṁci piṁkam karanna. digin digaṭama mevæni piṁkam kirīmen oba nodænuvatvama obagē graha pīḍā, citta pīḍā bhūta pīḍā siyalla duru vīmen mānasika satuṭaṭa patvīma tuḷin senasuru māruva obaṭa pīḍāvak novanu æta.

senasuru ērāṣṭhakaya venuven kaḷa hæki sarala vatpiḷivet

bauddhayek nam pura pakṣayē dina 09 ka bōdhi pūjāvak pævætvīmat. tama usaṭa vaḍā væḍi usakin mal mālāvakaṭa vayasa pramāṇayē nilmal ekatu kara bōdhi vṛkṣayē pæḷan̆dīma kaḷa yutuya. eḷan̆gitel miśra piravū poltel pahan 09 k nuga koḷa mata dælvīma kaḷa yutuya.

senasurādā dinayanhidī udǣsana 6-7 t atara eḷan̆gitel miśra kiribat guli 09 k nuga koḷa mata tabā nivasē basnāhira pættē kapuṭanṭa dan dīma subayi. (mehidī pahantira dæmīma sidu nokaḷa yutu vannē pahantira āhārayak novana nisāveni).

nuga vṛkṣayakaṭa sāttu kirīma subayi.

amāvaka dina tamāgē vayasaṭa samānava bōdhiyak vaṭā eḷan̆gitel pahan dælvīma subayi.

atapaya vāru næti yācakayan haṭa senasurādā dinavala ratu kækuḷu bat vǣṁjana samaga dan dīma subayi.

gava mas āhārayaṭa nogænīma itā subayi.

aṁjanakæṭa, kaḷu tala, vī pori, satakuppa, bævila, suvan̆dakoṭṭaṁ, dēvadāra, kalān̆duru ala yana auṣadha samava gena tambā nivā satiyakaṭa varak snānaya kirīma subayi.

nīla maṇḍala yantraya, śani mṛtuṁjaya yana yantra pæḷan̆dīma subayi.

viṣṇu deviyan mul kara ganimin bāra hāra vīma hā set kavi kīma subayi.

ihata ākārayaṭa senasurugē apalayen midīmaṭa obaṭa hækiyāva æti atara itā pahasuven kaḷa hæki dǣ mehi san̆dahan kara tibē.

This is a Google word to word translation of a article publised on Divaina on 2013/07/21.