The head of the house can also make a headmistake and poor ones

958

සිංහල මුල් පිටපතේ අනුවාදනය මෙතනින් නිවසේ ළිඳට ගෘහ මූලිකයා සිටුවරයෙක්‌ කිරීමටත් දිළින්දෙක්‌ කිරීමටත් පුළුවන්

Water is an essential ingredient for man’s survival, which helps to keep it healthy and healthy. The well in which the water is supplied is a testimony to prosperity. The land for which he chooses to occupy himself from the land of the land is made fortunate and is aware of the fact that he is severely adversely affected. According to the old Sahanists, the head of the family has the ability to work as a poor person to the poor. In this article I would like to explain to you how you can find a well where you can acquire the wellness of your home site.

There are many things that are being done in the construction of a well, and this is mainly the case

1. Selection of an appropriate direction to the land.

2. Choosing a good time for cutting the well.

3. Distance selection.

4. Selecting the location and positioning of the well.

Choosing the right direction

The best directions for cutting a well are the north northeastern and eastern directions. Because the spirit of discharge, or water, is dominated by the north and east directions. Even here the North of the North West is only good in the North: some architects have shown goodness in the north east and east.

South Southwestern and Wayamba West and Westward directions create incomparable results. The cutting of a well in the south reduces the family’s unity, and distances are separated. Cutting wells in the southeastern direction causes trouble through fire, and it is meant that the cutting of wells in the west causes disaster for the women of the house and the loss of wells in the Wayamba Province is poor and poor.

Sufficient time for welling

Cutting wells are time-appropriate. The dragon period from January 14 to February 12,

The period from April 16 to May 14 includes the period from 15 May to 14 June, while the period from August 17 to September 16 is also Sinhalese.

In January, the wells of the dragonfalls will have the material benefits of cutting well and the profits of the wells in April will be profitable.

In May, the wells will be cut by cutting open wells and the pleasure of the rescue will be fortunate to cut the wells in Sinhapura during August.

Appropriate distances

Although it is recommended to cut down a well in architectural style, it is difficult to deal with the current land extent. But there are abilities to set up a well with a bug. There are 7, 13, 15, 23, 24, 27, 40 per censuses from the old technology to the well.

Positioning the well according to the location of the house

The main points to be followed are as follows.

The leg pedals and the leg of the leg must be abandoned.

It is important to study the wells of nearby wells and pit wells.

Leaving places falling to the location of the land

Abandonment of the house and the land.

It is necessary to prepare a good mood suitable for the family heads of family heads and family heads to cut down on the points like such things, and do not fill the foundation of the house with the well. Use unused water for your religious activities. It is good for Buddhists to practice Bodhisattrum. In addition, it is very important to work with the well, such as dealing in Sinhala Sinhala customs, etc. It is an ancient practice. If you buy a land there is an old well in it. Remember also to close the well on the advice of an architectural instructor.

In order to cut a well, we must first secure the cutting clay and put it into the drainage water. When the well is well drained, water is drained with charcoal from the trees like Erababadu, Kumbuk and Palolla. It is very good that the water is brought up to Kottam, Vishnukanthi, Igini, Nelli. In the books of architecture.

The above seemed like a reckless well. If you are buying a house, it is important to get a better understanding of the direction in which the well is located and the location of the well and the location of the well. Our personal experience is that these householders have the opportunity to lose their habitats even if they have to sell it. If you have any of these problems in your home, you will be able to avoid adverse circumstances and make life happier by consulting an architect in your area.

nivasē ḷin̆daṭa gṛha mūlikayā siṭuvarayek kirīmaṭat diḷindek kirīmaṭat puḷuvan

jalaya minisāgē pævætmaṭa atyavaśya sādhakayak vana atara eya nirōgī bava pirisidu bava ræka gænīmaṭa da ivahal vē. nivasaka jalaya labādena ḷin̆da nivæsiyanṭa saubhāgyaya udākaranu labana sādhakayak vē. tamā padiṁciyaṭa tōrā gannā iḍamē ḷin̆da tuḷin vāsanāvanta bava udākara gata hæki atara ē piḷiban̆dava dænuvat novīmen tadabala ahitakara tattvayan da gena dē. pæræṇi sṛṣivarungē matayanṭa anuva ḷin̆dakaṭa gṛha mūlikayāva diḷindek kirīmē hækiyāva menma siṭuvarayek kirīmē hækiyāvada æti bava san̆dahan kara æta. nækata pāṭhaka obaṭa tama padiṁci bhūmiyē śubhapala labāgata hæki ḷin̆dak sakas kara gænīmaṭa avaśya maga penvīmak mema lipiyen pæhædili kirīmaṭa kæmættemi.

ḷin̆dak tænīmēdī anugamanaya karanu labana karuṇu rāśiyak æti atara ē aturin pradhāna vaśayen

1. iḍamē sudusu diśāvak tōrā gænīma.

2. ḷin̆da kæpīma san̆dahā śubha kālayak tōrā gænīma.

3. dura pramāṇayan tōrā gænīma.

4. nivasē pihiṭīma hā ḷin̆da sthānagata kirīma tōrā gænīma.

sudusu diśāva tōrā gænīma

ḷin̆dak kæpīma san̆dahā sudusuma diśāvan vanuyē utura īsāna hā nægenahira diśāvan vē. manda āpō dhātuva hevat jalayaṭa adhipatītvaya daranuyē utura īsāna hā nægenahira diśāvan vīmayi. meyinda potapatehi utura īsāna diśāvan pamaṇak śubha yǣyi dakvā ætat ætæm vāstu vidyāgnayan utura īsāna hā nægenahira diśāvan śubha bava dakvā æta.

tavada dakuṇa ginikoṇa hā vayam̆ba, baṭahira diśāvan aśūbha phala ætikaranu labayi. dakuṇu diśāvē ḷin̆dak kæpīmen pavulē ayagē samagiya sahajīvanaya durasvana atara durasvīm venvīm ætikaranu labayi. ginikoṇa diśāvē ḷiṁ kæpīmen gindara tuḷin karadara æti karanu labana bavat baṭahira diśāvanhi ḷiṁ kæpīmen gṛhayē kāntāvanṭa vipat gena dena bavat vayam̆ba diśāvē ḷiṁ kæpīmen mūlya śaktiya durvala vana bavat diḷin̆du vana bavat adahas kerē.

ḷiṁ kæpīma san̆dahā sudusu kālaya

ḷiṁ kæpīma san̆dahā jyedtiṣa vidyāvē sudusu kāla dakvā æta. janavāri 14 siṭa pebaravāri 12 dakvā vū makara raviṭa ayat kālaya da,

aprēl 16 siṭa mæyi 14 dakvā vū mēṣa raviṭa ayat kālayada mæyi 15 siṭa juni 14 dakvā vū vṛṣabha raviṭa ayat kālayada agōstu 17 siṭa sæptæmbar 16 dakvā vū siṁha raviṭa ayat kālayada.

mehidī janavāri māsayē makara raviṭa ayat kālaya tuḷa ḷiṁ kæpīmen bhautika sæpa sampat læbena bavat aprēl māsayē mēṣa raviṭa ayat kālavala ḷiṁ kæpīmen dhana lābha ætivana bavat.

mæyi māsayē vṛṣabha raviṭa ayat kālayanhi ḷiṁ kæpīmen bhavabhōga sampat læbena bavat, agōstu māsayē siṁha raviṭa ayat kālayanhi ḷiṁ kæpīmen satuṭa sænasuma vāsanāva læbena bavatya.

sudusu dura pramāṇayan

vāstu vidyāvē kæpa śāstrayē ḷin̆dak kæpīma san̆dahā dura pramāṇayan nirdēśa kara tibuṇada vartamānayē pavatina iḍam pramāṇayan anuva ema sammatayanṭa anuva kaṭayutu kirīma mahat asīru kaṭayuttak vē. eheta dōṣa avama karamin ḷin̆da pihiṭuvā gænīmē hækiyāvan pavatī. nivasē siṭa ḷin̆daṭa pæraṇi tākṣaṇaya anuva riyan 07, 13, 15, 23, 24, 27, 40 vē.

nivasē pihiṭīma anuva ḷin̆da sthānagata kirīma

mehidī anugamanaya kaḷa yutu pradhāna karuṇu pahata paridi vē.

prēta pādaya hā brahma pādaya athæriya yutu vē.

asala iḍamvala væsikiḷi, kuṇuq vaḷaval ḷiṁ piḷiban̆da adhyayanaya kirīma vædagat vē.

iḍamē ginikatirayaṭa væṭena sthāna athærīma

nivasē hā iḍamē kon athærīma.

væni karuṇu pradhāna koṭa avadhānaya yomu kara emenma ḷisn̆dak kæpīmaṭa gṛha mūlikayāgē menma adāḷa pavulē janma patrayanṭa gæḷapena śubha muhurthayak (nækatak) dakṣa jyedtiṣavēdiyek lavā sakas kara gata yutu vana atara ḷin̆da kapana pas kisiviṭekat nivasē attivāram piravīmaṭa noganna. ḷin̆da kapā ganu labana noyin̆dul jalaya tama āgamika kaṭayutuvalaṭa yodāganna. bauddhayan visin bodhīn vahansē doavanaya kirīma śubha vē. tavada siṁhala avurudu cāritravaladī ganudenu kirīma væni dē ḷin̆da saman̆ga kirīma itā vædagat vana atara eya purāṇayē paṭan pævata ā siritak da vē. oba iḍamak miladī gannā viṭa ehi pæraṇi ḷin̆dak pihiṭā tibē nam vāstu vidyā upadēśakavarayakugē upades mata ema ḷin̆da væsīmē kaṭayutu kirīmaṭat mataka tabāganna.

esēma ḷin̆dak kæpīma san̆dahā nækataṭa anuva paḷamuva kapana pas piḍælla surakṣitava tabā eya galāgena yana jalayaṭa dæmiya yutu vana atara ḷin̆da kapā jalaya læbuṇu pasu erabadu, kum̆buk, palol yana gasvalin labāgat dara an̆guru saman̆ga suvan̆da koṭṭamma, viṣṇukrānti, in̆giniæṭa, nelli jalayaṭa dæmīma itā śubha bava pæraṇi vāstu granthavala san̆dahan kara tibē.

ihata dækvūyē dōṣa rahita ḷin̆dak kapāgannā ākāra yayi. oba nivasak milaṭa gannē nam ihatin dækvū ḷin̆da pihiṭi diśāva hā nivasē pihiṭīma hā ḷin̆da pihiṭīma piḷiban̆dava hon̆da avabōdhayak labāgænīma vædagat vē. manda ema nivæsiyanṭa mema bhūmiyē vāsaya pavā ahimi kara vikiṇīmaṭa siduvanuyē ḷin̆da tuḷin ahitakara tattvayan ætivīmē iḍakaḍa bohō æti bava apagē paudgalika atdækīma vē. dænaṭa oba padiṁciva siṭina nivasē mevæni dōṣa tattvayan vē nam oba pradēśayē siṭina vāstu vidyāgnayakugē upades labāgænīma tuḷa ahitakara tattvayan man̆gaharavā gænīmaṭat jīvitaya vāsanāvanta kara gænīmaṭat oba avasthāva læbenu æta.

This is a Google word to word translation of a article publised on Divaina on 2012/07/13.