Have not the giants of the planet changed now?

439

සිංහල මුල් පිටපතේ අනුවාදනය මෙතනින් ග්‍රහයන්ගේ සුබාසුබ දැන් වෙනස්‌ නොවීද?

The earth has changed ever since. It’s too hot. The nature of the sun is also different. Especially the builder of the universe is the sun. The radiation of the Sun has a great influence on the appearance of all the weaknesses of all the planets. The Pai architects calculate that the period of time, in particular, is a period of 1 / 5th of a period of 5125 years. In this period, the sun’s Rashby series is changing in the form of piracy from the 13th century.

Similarly, the farmer sri lankans who discovered the qualities of other planets of the sun and his luminosity (light) have been identified and produced in the world. Is it not presumptuous that thousands of years ago, the changes in sunlight and the universe have changed in some way?

The sky is now under the sky, and it is like the earth. How varies of earth and of human thoughts? Today, the sun does not produce the fruit and the smell and quality of the earth. Warm up, as never before; The earth beneath the earth was shattered. The equilibrium in nature has completely fallen. That is the nature of ‘hate’. In most human beings, there are the complexities of craving, hate and moron.

As a result, there has been some significant change in the world today. Especially in the universe there is a ray system. One object can be destroyed by the frequency of another object. That’s how human minds have been formed. Especially human beings are affected by the planet. The powerful changes in this space can affect the features of the Moon. Who can say that the Moon is not perceived to increase the mental complexity of the child, especially the fetus, the fetus, and the moon?

Today, when the whole community is concerned, the psychological complexity of the sinful, hate and morbidity has been rising faster than the qualities of Maithri and Karuna. Every man has a star-studded function. It’s based on an ante-card. By the present time, the majority of mankind are inferior to the fetus. It is evident that in these countries mankind has become more and more prey to crime and corruption and corruption in our country. These conditions correspond to the power of the planets such as Kuja-Rahu-Zani and Khetus. Firearms – frightening poison gas – missiles – bombs that cause horrendous destruction, often through the Kuja – Rahu. Today, when we look at the country as well as the world, there has been an unexpected expansion and implementation. The power of these planets increases. The magnitude of the magnitude of the jojo, the relay, the velocity, and the quality of the two rajahs in the world, such as the pollution of the environment in the world. Especially the envy of one’s self-esteem – the hatreds – the evil and the craving. The two planets are prominent. Saturn – such psychosocial disturbance develops through recipes associated with cones and peptic planets. The recent killing and killing of old women in Kahawatte is such a possibility that such distortions can be seen. In thinking, such an elusive woman, such as Rahu, was struggling with emotional strength to create a horrific assassination.

Its distorted nature may be from the burrows – cones and cones. These planets function differently from earlier, and the universe becomes very different. The pollution caused a change in overall functionality.

Even the qualities of planets like Ravi-Guru-Venus seem to have changed dramatically today. They introduced us to the glorious planets of the Saints. In the same way, they were greeted, but they seemed to have been mutilated in the wisdom of their qualities in the present world. It seems that the Venus has developed to the distorted and horrible conditions with the changes in the Venus properties and the effects of the planets, such as Kuj Rahu.

The rape and killing of young girls – the other one who feels louder than the killing of his wife and child. There are examples of Valentine’s Day that created the grandeur of the grandeur of the granddaughter, for example, in the daily denial that we hear. We know that such conditions existed at that time. But in the present, they are showing a rapid increase. Among lovers, about 70% of married couples experience sexual anomalies in life and in many disadvantages and adversity. Married men engage in vintage pornography. Some people lose marriage for such things. Sometimes it also catches.

Even great teachers, like teachers, have changed this world change. Looking at religion, law, order, etc., the powers of the planet like Ravi – Guru have been subjected to some kind of bad changes. There is also a situation in our country that has been corrupted by the doctrine of religion, and tarnished in commercial commerce. Also, when it comes to rules and regulations, it is a secret that everyone in the contradictions is aware of.

grahayangē subāsuba dæn venas novīda?

mihiman̆ḍala an kavaradākaṭat vaḍā venas vī æta. pamaṇa ikmavā uṇusum vī æta. sūryayāgē svabhāvaya da venas ya. viśēṣayen viśvaya tanannā sūryayā ya. siyalu grahayangē bala dubalatāvan ætivīmaṭa sūryayāgē kiraṇaya behevin ma balapāyi. viśēṣayen kalpayak yana kāla parāśrayaka 1/5 koṭasa vasara 5125 k bæv pāyirā vāstu vidyāgnayō gaṇanaya karati. mē kāla parāśaya tuḷa sūryayāgē raśmi mālāva tuḷa 13 n ākāra prabhāṣvara bavak venas vemin pavatina bava dækveyi.

esēma ǣta atītayē visū sṛṣivarun sūryayāgē hā ohugē kiraṇa śaktiyaṭa (ālōkayaṭa) hasuvana anekut graha tārakāvangē guṇāṁga heḷi koṭa jyedtiṣa śāstraya lovaṭa bihi karana ladī. mē vana viṭa gata vū vasara dahas gaṇana tuḷa sūryā tuḷa hā abhyāvakāśaya tuḷa sidu vū venaskam nisā edā penvū grahayangē guṇāguṇa ada vana viṭa yam andamakaṭa hō venas vī ætæyi nositiya hækida?

edā medā tura mē ahas viyana yaṭa siduvana dæ ahasa poḷova men venas ya. viśēṣayen mihimata ætivana dæ menma minis situvili kopamaṇa venasvīda? edā sūryā nisā maha poḷova sāravatvīma menma rasa suvan̆da hā guṇa ræn̆dunu phala ada næta. an kavaradākavat næti paridi mihiman̆ḍala uṇusum ya. maha poḷova vasā pætirī tibū turulatā viyana minisāma bin̆da damā tibē. sobā dahamē samatulitatāvaya muḷumanin ma bin̆da væṭī æta. ē ‘dvēṣaya’ tattvayaṭa pat vū svabhāvayayi. minis sit tuḷada væḍi vaśayen pavatinnē lōbha, dvēṣa, mōha yana saṁkīrṇatāvan ya.

mē nisā lōkaya tuḷa yam ākāra prabala venasak ada vana viṭa pavatī. viśēṣayen mē viśvaya tuḷa pavatinnē kiraṇa jālayaki. ek vastuvak tavat vastuvaka æti saṁkhyāta guṇayen vināśa kaḷa hækiya. ē andamaṭa minis sit da sakas vī tibē. viśēṣayen minisāgē sitaṭa balapāna grahayā san̆duya. mē abhyāvakāśaya tuḷa siduÊvū prabala venaskam san̆du grahayāgē guṇāṁgavalaṭa balapǣm æti kaḷa hæka. viśēṣayen lōbha, dvēṣa, mōha yana mānasika saṁkīrṇatā væḍi vīmaṭa mesē viparīta vana san̆du grahayā balanopānnēdæyi kāṭa kiva hækida?

ada muḷu janasamājaya desa balana kala minisā tuḷa maitrī – karuṇā – muditā guṇāṁgayanṭa vaḍā sīgra lesa lōbha – dvēṣa – mōha yana mānasika saṁkīrṇatā vardhanaya vī tibē. sǣma minisakuṭama grahayangēbala kriyākārītvaya pavatī. eya kusalākusala mata padanamva pihiṭayi. vartamāna yugaya vana viṭa minisā tuḷa væḍi vaśayen pavatinnē lōbha – dvēṣa – mōha yana akusala mūlayan ya. an kavaradākaṭat vaḍā ada minisā tuḷa mē tattvayan nisā samasaata apa raṭa tuḷa aparādha – dūṣaṇa – vaṁcā prabalava pavatina bava penē. mema tattvayan niyōjanaya vannē kuja – rāhu – śani – kētu væni tamas guṇaya (vaira – krōdha – tṛṣṇā) æti grahayangē balaya harayā ya. gini avi – bihisuṇu viṣa vāyu – misayila – bōmba væni bihisuṇu vināśayan æti karana tattvayan bohō viṭa kuja – rāhu harahā æti veyi. ada apa raṭa menma lōkaya desa balana viṭa da ēvā nositū paridi mahā parimāṇa vaśayen vyāpta vīma hā kriyātmaka vīma væḍi vī tibē. mē ekī grahayangē balaya væḍivīmak væni tattvayaki. lōkaya tuḷa mē tattvayan sēma kara æti parisara dūṣaṇaya væni tattvayan nisā tējō dhātuva, vāyō dhātuva væni bhūta deka viparīta vīma kuja hā rāhu dedenāgē guṇaya vū tamas guṇayangē væḍivīmaki. viśēṣayen tamas guṇaya vana īrṣyā – vaira – krōdha hā tṛṣṇā yana mānasika tattvayangē kriyākārī svabhāvaya mē grahayan dedenāgen prakaṭa vē. senasuru – kētu hā pāpī grahayan hā sambandha vū buda harahā evæni mānasika tattvayan vikṛti svabhāvayen vardhanaya vīma æti karayi. pasugiya dinavala kahavattē vayasgata strīn kapā koṭā marā dæmīma evæni vikṛtitā dæka gata hæki siddhiyaki. kalpanā kara bælīmēdī evæni vayasaka asaraṇa strīn bihisuṇu lesa ghātanaya kirīmaṭa sit savimat kaḷa balaya kuja – rāhu væni viparīta vū viśva balayan tuḷin nirmāṇaya vū mānasika śaktiyaki.

ehi vikṛti svabhāvaya śani – kētu hā pāpīnṭa mædi vū budagen læbuṇā viya hæka. mema grahayan pera kālavalaṭa vaḍā venas tattvayaka kriyākārītvayak labā denuyē viśvaya bohō venas tattvayakaṭa patvīma harahā ya. parisara dūṣaṇaya nisā viśva kriyākārītvaya venas vū andamaya.

ravi – guru – sikuru væni grahayangē guṇāṁga pavā ada venas tattvayakaṭa barapataḷa lesa venas vī æti bavak penē. ovun suba grahayan hæṭiyaṭa sṛṣivarun apaṭa han̆dunvā dunnēya. elesinma ovun subayō vū namudu vartamāna lōkaya tuḷa ovungē guṇāṁga gæna buddhimatva balana kala vikṛti venasakaṭa lakva tibena bava penē. sikuru grahayāgē guṇāṁga tuḷa æti vī tibena venaskam hā kuja rāhu væni grahayangē balapǣm da sahitava kāmaya ada vikṛti menma bihisuṇu tattvayan dakvā vardhanaya vī æti bava penē.

taruṇiyan dūṣaṇaya koṭa marā dæmīma – tavat kenek hā pemin velī tama birin̆dat, daruvāt marā ginibat kirīmaṭa taram sit pahaḷavīma. minibiriya dūṣaṇaya karannaṭa taram sit pahaḷa vū vælanṭayin sīyalā bihivīma væni edinedā mādhyayen apaṭa asannaṭa læbena e€davācaka eyaṭa udāharaṇa vē. mevan tattvayan edā da pævatuna bava api danimu. namut vartamānaya tuḷa ēvāyē sīghra vardhanayak pennum karayi. pemkara vivāha diviyaṭa patvannan atara 70% k pamaṇa liṁgika nogælapīm nisā jīvitaya tuḷa bohō pīḍāvan hā vipatti valaṭa muhuṇa pāti. vivāhaka strī puruṣayan kāma mithyācārayanhi bahula lesa yedeti. ætæm aya evæni dēval nisā vivāha diviya da ahimi kara ganiti. ætæm viṭa vipatti valaṭa da muhuṇa deti.

guru væni śrēṣṭha grahayan pavā mema lōka viparyāsaya hamuvē venas vī tibē. āgama dharmaya, nītiya, aṇapanat væni dēval desa bælīmēdī ravi – guru væni grahayangē balayan da yamkisi ayahapat venaskamvalaṭa da lakva tibē. āgama dharmaya da dūṣita koṭa vānija paṭu paramārtha tuḷaṭa æda damana tattvaya da apa raṭa tuḷa pavatī. esēma nīti rīti hā aṇapanat desa balana viṭa da ēvā tuḷa æti paṭahæni tattvayan hæmōma dannā rahasaki.

This is a Google word to word translation of a article publised on Divaina on 2013/01/04.