Installation of the main door

1673

සිංහල මුල් පිටපතේ අනුවාදනය මෙතනින් දොස්‌ දුරු කර දොර තබන්න

The main door is the head of a house. Other members of the house are also prevented from being affected by the house owner’s house head. Therefore, it is important to avoid the faults that have been used in the construction and installation of the main door, when it is designed and installed, and that it is well-deserved.

Basically, architectural and higher agnostics should be understood as two very profound mummies that move together. Demand for knowledge is essential to use architecture. It is important to remember that all the work that is being built in the house will be done without interruption by checking the details of the plan so that it can be done according to the higher standards.

There are occasions where you will get good and bad results from the land you are building, the plan you are planning, and what’s nearby. The poor architects and senior administrators of these fields have been forced to change the house from time to time and people are wasting money.

In examining certain houses, designers are taking into account only the directions of the North – South – East – West. It is not wisdom too.

The gateway to the front of the eastern entrance is very bad, as the best way to put the gate in front of the main gate. Therefore, the environment and the environment should also be taken into account in this regard.

The location of the culvert in front of the main door – It can interfere with the development of the house in the direction of left or right.

* Location of a mud in front of the main door – this error is often repeatedly insulted by householders and must be cheated by annoyance.

There are many influences of trees that were located in front of the main door. In the absence of milk-like bamboo trees and in the nightmare such as Kaththurumurga, leaf-dwelling trees are likely to cause members of the house to take illness.

* A well in front of a main door, a tap of water can be caused by the householder’s frequent phlegm and at the back of the back door.

* If a canal, a stream, a stream in front of the main door flickers, it will be a problem that will not endanger the progress of the residents and will have to lead a life of sad life.

The position of the pillar in front of the main door (of any type) increases the enemies. Delays in doing the work are caused. Illnesses (surgery) are frequently associated with.

* As the door opens, the residents have to face a lot of misfortunes because there is a cemetery. It is difficult for couples to live together. This also has a back door in front, but this is bad result.

* Angle errors – a corner of another house in front of the main door, a fence of a fence, and error messages to residents, resulting in demon bugs, and enemies are lingering, jealous. Theft thieves cause fear and damage to objects.

* The location of the other door in front of the main door (the front gate) is the position above the door of the upper floor of the upstairs basement, which also gives the residents a sense of reflection in every way.

* Garbage piles, toilets, and molluscs in front of the main door. Damage to Sri Lanka’s home. Sickness, humiliation, and reproach often have to befall them. If this occurs ahead of the back door, the house maid will have adverse effects.

* The top door to the top of another house, the top of the door and the tops of the door, and the tops of the door underneath the door are considered faulty. Of these, the head of household is a head-to-head co-worker, (fanatic nervous system), loss of position, and day-to-day degeneration.

There are many instances where fences can be avoided in the fences, fences, fences, etc., but on the advice of architects.

All of these errors are due to situations that result in incorrect housing designs. When building a house, you are cordial with the designer, architect, astrologer, and you will be able to make the right decisions if you want to avoid unnecessary distractions and be the owner of a nice home.

dos duru kara dora tabanna

nivasaka pradhāna dora yanu gṛha mūlikayāya. nivasaka gṛha mūlikayā aḍapaṇa vīmen ema nivasē sesu sāmājikayanda pīḍāvaṭa lakvīma væḷækviya nohæka. ebævin pradhāna dora nirmāṇaya karagænīmēdī hā savikara gænīmēdī śāstrānukūlava eya karagænīma saha savikara gænīmada itā śubha lesa ē san̆dahā balapavatnā vū vēdha dōṣa man̆gahæra sidukaragænīma vædagatya.

mūlikavama vāstu vidyāva hā jyedtiṣya vidyāva yana dekama ekaṭa gamankarana itā gæm̆buru śāstra dekak bava vaṭahā gata yutuya. vāstu vidyāva bhāvita kirīmaṭa jyedtiṣya piḷiban̆da dænuma atyavaśyamaya. idikarana nivasē siyalu kaṭayutu sælasuma parīkṣā kara balamin jyedtiṣyayaṭa anuva suba nækætvalaṭa sidukirīmen bādhāvakin torava ema kaṭayutu karagænīmaṭa hækivana bava mataka tabāgata yutuma karuṇaki.

nivasa idikarana bhūmiya, adāḷa sælasuma menma avaṭa darśanaya vana dē tuḷinda obaṭa yahapat menma ayahapat pratiphala læbena avasthā æta. mekī kṣētrayan gæna manā avabōdhayak næti vāstu vidyāgnayan hā jyedtiṣyavēdīngē sēvaya labāgænīma tuḷin varinvara idikaḷa nivasa kaḍā venas kirīmaṭa siduvīmen adhika lesa mudal nāsti karagannā pirisda bohōya.

ætæm nivāsa parīkṣā kirīmēdī sælasum śilpīn utura – dakuṇa – nægenahira – basnāhira yana diśāvan pamaṇak sælakillaṭa ganimin kriyā karayi. eyada nuvaṇaṭa huru kriyāvak novē.

nægenahira diśāva idiripasa pradhāna doraṭuva tæbīmaṭa subama diśāva lesa yodāgena sohon bimak darśanaya vana ayurin pradhāna dora tæbīma itā aśubhaya. ebævin suba diśāva menma avaṭa parisarayada mē kāraṇayēdī sælakillaṭa gatayutuya.

* pradhāna dora idiripiṭa mārgayehi vaṁgu pihiṭīma – meya vamaṭa hō dakuṇaṭa yana kumana diśāvaṭa pihiṭiyat ema nivasē diyuṇuvaṭa bādhāvaki.

* pradhāna dora idiripiṭa maḍavaḷak pihiṭīma – mekī dōṣayen nivæsiyan nitara nitara nindā apahāsa valaṭa lakvena atara sittævulen kalgevīmaṭa siduvē.

* pradhāna dora idiripiṭa pihiṭiyā vū vṛkṣavala balapǣmada bohōya. uṇa gas væni kiri næti gasda, katurumuruṁgā væni rātrikālayēdī patra hækilena gas vargada tibīmen nivasē sāmājikayan rōgīvīmaṭa balapāna karuṇu yedē.

* pradhāna dora idiripiṭa ḷin̆dak, jala karāmayak pihiṭīmen gṛhamūlikayā nitara nitara sem rōgavalaṭa lakvīmaṭa iḍa æti atara meya piṭupasa dora idiripiṭa tibīmen ema dōṣayama ætivē.

* pradhāna dora idiripiṭa æḷak, doḷak, diyapaharak śabda nan̆gā galābasīnam eyada nivæsiyangē diyuṇuva aḍapaṇa karana doaṣayak vana atara duk sahita jīvita gata kirīmaṭa siduvē.

* pradhāna dora idiripiṭa kaṇuvak (kumana hō vargayaka) pihiṭīma, saturan væḍi karayi. karana kiyana væḍavala pramādayanṭa hētuvē. leḍa rōga (śalya karma) valaṭa nitara nitara lakvē.

* dora vivṛta vana viṭama susāna bhūmiyak darśanaya vīmaṭa tibīmen bohō avāsanāvanta tattvayanṭa muhuṇadīmaṭa nivæsiyanṭa siduvē. am̆bu sæmiyanṭa ekaṭa vāsaya kirīma apahasuya. meyada piṭupasa dora idiriyen tibunada ema ayahapat pratiphalama himivē.

* kōṇa dōṣa – pradhāna dora idiripiṭa venat nivasaka mullak, væṭaka mullak penīma tuḷin nivæsiyanṭa prēta dōṣa, bhūta dōṣavalaṭa lakvīmaṭa siduvana atara nikarunē saturan, īrṣyā kārayan ætivē. sora saturu biya menma vastu hānida æti karayi.

* pradhāna dora idiripiṭaṭa venat dorak pihiṭīma (idiripasa gēṭṭuva) uḍumahalē dora pahaḷa mahalē doraṭa uḍin eka ellē pihiṭīmada hæma ākārayenma nivæsiyanṭa aśubhaphala udākarana tattvayaki.

* pradhāna dora idiripiṭa kasaḷa goḍaval, væsikiḷi, kæsikiḷi pihiṭīma nivasē śriyāvaṭa hānidāyakaya. asanīpa, avanambu, nindā apahāsavalaṭa nitara nitara goduru vīmaṭa sidu vē. meya piṭupasa doraṭa idiriyen ætivuvahot nivasē gṛhaniyaṭa ayahapat balapǣm æti karayi.

* pradhāna doraṭa kelin venat nivasaka mudun bittiyat doraṭa uḍin mudun yaṭalīyat mudun yaṭalīyaṭa yaṭin dorat pihiṭīma vēdha dōṣa lesa sælakē. meyin gṛha mūlikayā hisa hā sambandha rōgiyaku vīma, (umatu – snāyu rōga) adhika viyadam, tanaturu ahimivīma, dinen dina parihāniya karā ḷan̆gāvīma ādiya dækviya hækiya.

pradhāna dora idiriyē matuvana aśubha śaktīn tāppa bæn̆dīma væṭaval gæsīma, gasvæl siṭuvīma væni dēval tuḷin man̆gahæra gata hæki avasthā bohō ætat ēvā vāstu vidyāgnayangē upades mata sidukaragata yutuya.

ihata kī siyalu dōṣa bohōmayak væradi sahagata nivāsa sælasum nisā ætivana tattvayanha. nivasak tænīmēdī sælasum nirmāṇa śilpiyā, vāstu vidyāgnayā, jōtirvēdiyā yana tidenāma samaga suhadava sākacchākoṭa niværadi tīraṇayanṭa eḷam̆bīmaṭa oba kalpanākārī vuvahot anavaśya bādhā man̆gahæra priyajanaka sundara nivasaka himikaru vīmē vāsanāva obaṭa himivanu æta.

This is a Google word to word translation of Divaina