Does Karma Affect Cancellation?

924
විවාහය
විවාහය

සිංහල මුල් පිටපතේ අනුවාදනය මෙතනින් විවාහය ප්‍රමාදයට පෙර කර්මයත් බලපායිද?

The planet’s erosion in the center of the delay will also affect the pre-kills and the acute power. Some people have been born with a birth anode, with planets arranging the moon, and have been shown by means of galaxies through male / female surveillance. Each of these centers has the roots of the moon and shadows, and Kujha and Rahu have the outlook. Especially if the supermandane planet 7 is hostile, the marriage is delayed and decayed. They are also looking at the karma. These planets in the center of the woman, inevitably create a sense of purpose for their saints. 4 If K, Ravi, Bhudha and Rahu are situated in the center of a woman and a man in the center of a woman and a man in the center, 7 If the supreme planet is hostile, the marriage will be delayed. If Shani Kuja Rahu is combined on the 7th Monday, if the virgin, lion, and rumor have been found, if the semicircle and the enemy are mirrored if the marriage is a delay or the marriage of a vagrant.

Age 30 and Age For a period of up to 42 years the marriage is delayed. Not married. If this position is present in the male center, the purple purses. The heart of the heart-centric planet. In the center of the Blue Laby, the 7th Chief Planet, the Chief of the Crown, the vision of a peak and despicable planet, Kuj and Rahu, also leads to an incompatible marriage. It has been proven that these people have married’s marriage between 30 and 42. And the 7th is the Buddha, Kuja, Shani, and Sandaru Rahu. This five-planet was found in 7th in the 7th Fort and the Dasa Sil is a mystery dreamer.

Some people are disappointed and do not marry. Still today. 45 – While 54 degrees of undergraduate / teacher-trained professionals have high levels of property, they still look for marriages. That’s what newspapers look like. What qualities and riches, the gift of the moon, Rahu, Kujja, Shani, the birth, marriage, fulfillment, in the planets of the centers of the centers where the marriage was born, is the astrological fault, the astronomical error, the widow’s error, the insurrection, the maiden, the error. , Flashes. Incorrect marriages, affect, and planetary failure. Rahu, Shani, Merciful, Merciful View of the Merciful 7 Superior planets, or 1, 4, 7, 10, 8, 12, are also inconvenient. The Lion Laguna, Rahu, Sukhar, Shani, Khetha, Kuga’s View, and the 7th Planetary Vision are bad.

Kumbh Lahan Being Rahu, K. The sight of the todas are also rampant in the eyes of Radu Rahu, Kuja Rahu, Shani Rahu and Surah Rahu.

The Ravi, the moon, the shadow, the cone, and the enigmatic vision are also shown. 7 Superior planetary predator and foe If the planetary composition of the supernatural is not the same, it can delay the marriage.

Why does the marriage tremble, no matter how compatible it can be with the conceivations of the sun and the planets? What is the effect of karma or thought? See the planet’s combination of good / bad and predatory effects on each planet at your center. Look at the names of the moon of the moon Rahu. The semicircles of the Rāhuhu Baba are a vicious and vicious and sinful planet of a woman or woman in a fetus. Regardless of this, the planets 7, 5, 11, 8, 12 appear in wicked places, if the planets of the sky above mentioned above are 7, if the marquess shines. If the semen is 7 cm from the center of the semipermeable semen and the semiperma of the lion, the seminal center is 7 cm. If there are no defects in the formation of the planetary complex, then Kujra Rahu is on the 12th. Khuja Rahu also appears in the 7th row. Rahu is also made of cones. If it is too late, marriage will be delayed.

If there is more than the amount of sin that has been committed in the past, it would not be possible to pay off this marriage in the future. In this case, a marriage would have been incomplete when a disruption of a centroid of the male center could have been possible for a minor payment. That’s the age of the female center. 42 years old in the male center. 30, image, money, wealth, religion, caste, image, height, low learning, and having a marriage with a man and a woman. This is ages. 30 years 42 The time will come when the marriage will be fulfilled. Therefore, give as much as possible to the Dasasil Mothers, the robes, and the grants of the Sangha. Then the marriage will be delayed. If you are always a man of the age of being a man, you must make a donation, a wedding, a wedding, and a helpless assistance to their victims.

Give the monks the burden of giving homage to the sangha, the elimination of the helplessness of the devotees, the elderly ordained meditators, and the treatment of sickness. Take care of the cow and ladyburst every year. Let’s take note of our experience that you will not realize your marriage without knowing.

If you have not had a marriage up to now, let this planet plan for your planet if your 7th Planetary Planet is worthy of marriage. You wanted a marriage.

If you do not,

Every morning, at 5 am to 6 am, leave flakes of milk for the size of their age. Put on Kahamal and set Thalathel, cattle tin, lamps and age, and let them light. Get this to a nearby Bodhi. Horn Puppy Pony

Television stats are brahmin

The soothing, sweethearts

Tang Buddha Pranama Mhaham

Tell this stanzate 21 times.

Teacher astronauts. If you are naughty or hostile, go to the Bo tree just as early as before and go to Thursdays between 5.00 and 6.00 am. On Sunday, light the Talhella lanterns. Black Berets, Black Plum – Black and White, make small shots and take Talalel lanterns into the luster of the gazebo. Lighten the size of the flames to your age. Put kahamal and blue flowers. Put the teas of the Kiribath Nugu leaves and betel leaf. Then tell this stanzate 21 times.

Hyun godages – Negroes

Guronging Actresses

Buddha Bhutan Thriller Claus

Tang Namami Jupiter

vivāhaya pramādayaṭa pera karmayat balapāyida?

vivāhaya pramādayaṭa kēndrayaka pihiṭā æti graha dōṣat pūrvayē karana lada kusal hā akusal balayada balapānu æta. janmayen samahara aya mahaṇa yōgayakaṭa samānava graha pihiṭīm ætiva upadina bavada grahayōga sahitava strīra/ puruṣa kēndra parīkṣā kirīm tuḷin penī æta. mema sǣma kēndrayakaṭama san̆du hā śani grahayan mul vī tibena bavat, kuja hā rāhugē dṛṣṭiya da æti bava da dækviya hæka. viśēṣayen 7 adhipati grahayā nīca, saturu vī ætnam da, vivāhaya pramāda vīmaṭada, dedærīmaṭa da hētuvī æta. karmaya desa da dakvannē da ema graha pihiṭīm sahita vīmya. strī kēndrayaka mema graha pihiṭīm himi aya anivāryayenma meheṇi vahansē namakaṭa patvana ākārayaṭa tama diviyē sit kala karavīm æti karayi. 4 kēndraya pāluvī makara lagnayē himi kāntāvakagē hā puruṣayakugē kēndrayaka 7 vænnē kē, ravi, budha, rāhu grahayō pihiṭā ætnam 7 adhipati grahayā saturu vī nam vivāhaya da pramāda karavā bin̆da væṭē. san̆du 7 vænnē śani kuja rāhu saṁyōga vī kanyā, siṁha, kaṭaka lagnayak vī nam śukra grahayā hā saturu vī dṛṣṭi dækvēda nam vivāhaya pramāda vīmak hō vivāhaya dedarīmak da vannēya.

vayasa 30 hā vayasa avu. 42 dakvā kālayakaṭa vivāhaya pramāda karavayi. vivāha novīma siṭiyi. puruṣa kēndrayaka vuvada mema pihiṭīma ætnam mahaṇa dam puravayi. sit janma kēndrayē graha pihiṭīmya. budha 7 vænna vī mīna lagnayē kēndrayaka 7 adhipati grahayā kanyā nam, kanyāvē lagnādhipati budha nam ucca hā nīca grahayakugē dṛṣṭiya da kuja saha rāhu dækīma da, nogælapīm sahita vivāhakaṭa hētu vē. mevæni ayagē vivāhaya 30 -42 atarē siduvana bava kēndra parīkṣā kirīmen oppu vī tibē. tavada kanyā lagnaya vī 7 vænnē budha, kuja, śani, san̆du rāhu mema paṁca graha yōgaya 7 væni koṭuvē tibī 7 adhipati grahayā mīnaya nam esēt vannē da mahaṇa dam piruvaku lesa dasa sil mātāvak vīmaṭa sit æn̆dīmayi.

samahara aya sit kalakiravā vivāhayak novī siṭiyi. adaṭat vayasa avu. 45 – avu. 54 dakvā upādhi guru/ guruvariyan dēpaḷa sahita ihaḷa ugatkam æti aya dāyāda ihaḷa maṭṭamaka tibilat vivāhayana soyayi. ē bæv puvatpat dænvīmvalin dakvayi. mona ugatkam hā dhana sampat, dāyāda tibuṇat vivāhaya dena san̆du, rāhu, kuja, śani mema graha dōṣaya enam, bhauma dōṣaya, vændam̆bu dōṣaya, mahaṇa, meheṇi, dōṣaya upatinma pera karma dōṣayak, labā janita vū kēndravala graha pihiṭīm tuḷinda tama vivāhaya, iṭuvīma pramādavīma, dedarīma pennum karayi. nogælapīm sahita vivāhavalaṭa da balapānnē da kēndra dekēma graha dōṣa bhaṁga vīmak dækvīm da tuḷini. kaṭaka lagnayaṭa kuja) rāhu, śani, śukra, budha saturu dṛṣṭiyama 7 adhipati grahayā hō 1, 4, 7, 10, 8, 12 dækmada asubayi. siṁha lagnayaṭa da rāhu, śukra, śani, kētu, kujagē dṛṣṭiya da 7 adhipati grahayā dækmada asubayi.

kumbha lagnaya vī rāhu, kē. rā, dækīmada san̆du rāhu, kuja rāhu, śani rāhu, śukra rāhu dṛṣṭiya da asubayi.

tulā lagnayaṭa da ravi, san̆du, śani, kētu guru kuja nīcava, saturuva dṛṣṭiya da dækvē. 7 adhipati grahayā nīcava hā saturuva graha saṁyōgaya ætnam puruṣa kēndrayaka graha dōṣa bhaṁga novē nam vivāhaya pramāda karavayi.

porondam kotaram gælapuvat graha rāśi hā graha porondam kotaram gælapuvata vivāhaya dedarannē æyi? sitada hō karmaya da meyaṭa balapǣvē? obē kēndrayē ek ek grahayāgen suba /asuba hā pūrva karmayaṭa balapāna graha saṁyōgaya balanna. śukra budha san̆du rāhu kuja kaṭakayē nam balanna. budha rāhu kuja śukra grahayō kaṭaka lagna himi kāntāvakaṭa hō puruṣa kēndrayaka saturu hā nīca hā pāpa grahayan vē. lagnaya kumak hō vuvada, ihatin pennū graha saṁyōgaya rāśiyakaṭa adhipati grahayāṭa 7 vænnaṭa 5, 11, 8, 12 duṣṭa tænvala peneyi nam vivāhaya dedarayi. siṁha lagnayaṭa śukra, kuja, śani, rāhu, kētu dṛṣṭhiya da, 7 dakī nam da kaṭakaya vī budha śani kuja śukra pirimi kēndrayen 7 adhipati tuḷin da penē nam, graha saṁyōgaya tuḷin dōṣa bhaṁga vīmak nomæti nam 12 vænnē kuja rāhu da, 8 vænnē śani kuja rāhu da 7 vænnē san̆du rāhu kētu da dækvē. nam da vivāhaya pramāda karavannēya.

pera kaḷa pāpayē akusal pramāṇaya væḍi nam eya gevīmaṭa mē sasarēdī bæri bavak vivāha iṭu novīmen penē. mē sasarēdī kala hit anuva suḷu vaśayen hō gevīmakaṭa hæki nam puruṣa kēndrayaka graha dōṣavalin bhaṁga vīmak dækvū viṭa nogælapīm sahita vivāhayak hō iṭuvē. ē kiyannē strī kēndrayaṭa vayasa avu. 42 k puruṣa kēndrayaṭa vayasa avu. 30 k , rūpaya, mila mudal, dhanavatkam, āgama, kulaya, rūpaya, usa, miṭi ugatkam ādiya tuḷin kumak hō aḍuvak æti ayaku hā striya hā puruṣayā vivāha vīmayi. meya vayasa avu. 30 – avu. 42 kālaya dakvā iṭuvana vivāhayaki. ebævin hæki pamaṇa dasasil mātāvanṭa dandīma, sivuru dīm, saṁghayāṭa dandīm sivuru dīma karanna. eviṭa vivāhaya pramāda vīma aḍuvanu æta. vivāha pramādayaṭa hā vivāha dedarīmvalin vaḷakvā gænīmaṭa nitarama tama vayasa pramāṇayaṭa puruṣayaku nam dasasil mǣṇiyanṭa dandīma, sivuru dīma, pæṁ keṁḍi pūjā kirīmada ovungē asaraṇatvayaṭa karuṇāven leḍaduk balā ādhāra kirīmada kaḷayutu vannēya.

striyakagē vivāha dōṣa bhaṁga vīmakaṭa vayasa pramāṇayaṭa saṁghayāṭa dandīma sivuru dīma himivarungē asaraṇa bhāvaya, vayasaṭa giya pævidi ayaṭa behet gænīmaṭa, leḍaṭa dukaṭa pihiṭavima pævidi ayagē avaśyatā labādīma karanna. gavayaku hā gavarǣnak æti kirīmada ovun ræka balā gænīma vasarin vasaraṭa karanna. oba nodænama vivāhaya iṭuvana bava apē atdækīma mehilā saṭahan karamu.

mē dakvā vivāhayak iṭu novuṇu obaṭa mē varṣayēdīvat vivāhayak iṭu vīmaṭa nam obē 7 adhipati grahayā saturuva hā nīcava siṭinnē nam ema grahayāṭa mema graha śānti karanna. obaṭa vivāhayak iṭuvē.

budha nīca nam

sǣma badādā dinekama udē pāndara 5.00- 6.00 t vēlāvaṭa tamangē vayasa pramāṇayaṭa kiribat guli tabanna. kahamal da tabā talatel da, eḷan̆gi telda, pahanda vayasa pramāṇayada tabā pahan pattu karanna. meya bōdhiyak ḷan̆ga karanna. hiraṁ priyaṁgu kalikā śakhāmaṁ

rūpeṇa pratimaṁ bradham

saumyaṁ saumya guṇepētaṁ

taṁ budhaṁ praṇamā myāham

mema gāthāva 21 varak kiyanna.

guru grahaka obaṭa nīca nam hō saturu nam pera vidiyaṭama bōdhiyak ḷan̆gaṭa gos pāndara 5.00 t 6.00 t atara brahaspatindā dinavala pamaṇak talatel pahan pattu karanna. kalutala – uḷun̆du, havari mǣ bajari mema dravya gena kuḍā poṭṭani kalavam kara sādā talatel pahan, eḷan̆gitel pahanvalaṭa damanna. obē vayasa pramāṇayaṭa pahan pattu karanna. kahamal da nil malda tabanna. kiribat gulida vayasa pramāṇayaṭa nuga kola hā bulat koḷa tabanna. inpasu mema gāthāva 21 k varak kiyanna.

hiraṁ dēvatāṁca – sṛṣīṇāṁca

guruṁ kānñavana sattībham

buddhi bhūtaṁ trilō klēśaṁ

taṁ namāmi brahaspatim……

This is a Google word to word translation of Divaina