How to Make Life Happy

851

සිංහල මුල් පිටපතේ අනුවාදනය මෙතනින් ජීවිතය සාර්ථක වන්නේ කෙසේද?

A word affixed with a senior denomination. “Good fortune” is a luxury that is said to be a luxury, and it’s fortunate to be proud and proud. It is not possible to tell the planets of this personality on the horoscope. An individual can not get the luck of the world. It needs more help.

The great forces of great power and good fortune will be on the hoist at the co-op, and will not be blameless. This requires a number of factors. Just because a wooden pole crosses a stream is not a stick. That day should be a solid wood. It must be a stiff neck. Not enough. It also requires a strong hand. This peg should be attached to the wire so as not to be blown away by flood. Then the actual use of the powder is obtained. Also, the price should not be weakened by the body. The benefit of the sick is also decreasing. Wealth, health, well-being, reputation, glamor, and so on. It’s very important to see this glitter in the late 100’s.

“Naraspa Bararan Ting

Fucking bites

Fuck you

Gnanasara Bharankan Amma ”

“Man is a figure ornament, a quality ornament for quality, a jewel for jewelry, a pen for knowledge to forgive, and forgiveness.”

Those who have such qualities are not very common in society. Rich in wealth. Will be brave. I do not think about pardoning about the quality of image. All of them will be covered by the price.

Only the wisdom is concerned with these qualities. Therefore, wisdom is the greatest in the world. Even if wealth is short, the wisdom of a wise person succeeds. There is no wealth beside the righteous virtue. It was because of wealth that the colored Sithen had wealth. The Wisconsin prince did not like wealth by virtue of his wisdom.

When their goodness is good, the wealth, prestige, and vast vast caricature of the city will be spent on women’s resources. If there are planets that have a horrible Rashmies, the kingdom and the minds of the whims of it. Funds are received by various manufacturers when the money is received. Even though the weak man has a plan, business does not have the money to mining. Life is going to take place then.

The magician also receives the public’s favor. It also receives state power. Then you think of a successful life. Success is not only at once but gradually. That’s the right effort.

The social environment that fills the power of the success of life with the social environment should also be appropriate. Children of impoverished families receive a beautiful beauty. As a result, they have a high place in the society

Bei.

He has a good image for the power of powerful and majestic planets. There is glory. He knows the quality of the matter. By two male constellations, the muscular supercilius Art is clever. Pleased with heart. Nirōgīya. There is no fear of the Hereafter. Prolonged

The Yeti planet itself rules. Leading the country. Ready. According to these seniority, the success of life should also have a ‘planetary’ planetary system.

Everyone can not reach the highest level in the world. The pleasure is wealthy. The price is. but

Everyone has a very powerful expectation of him. If it is successful, it is also a success. The fire extinguishing system saves energy.

jīvitaya sārthaka vannē kesēda?

jyedtiṣaya samaga ǣ1gat vacanayaki. “vāsanāva” sæpa sampat yǣyi pævasena melova sukha viharaṇa læbīma yāna vāhana dēpaḷa dæsi dasun hā kīrtiya læbīma vāsanāva yǣyi piḷiganu læbē. mema guṇaya upan pudgalayāgē han̆dahanehi pihiṭi grahayan desa balā ekvarama pævæsiya hækkak novē. tani pudgalayakuṭa lovē vāsanāva labāgata nohækiya. eyaṭa tavat ræsakagē udav upakāraya avaśya vannēya.

mahā vīrya mahā balayen yukta vū suba grahayō han̆dahanaka pihiṭi kala rājya sæpa sampatti læbē yǣyi ekaheḷā pævasiya nohæka. ē san̆dahā sādhaka ræsak avaśya veyi. diya paharak harahā eteravīmaṭa lī daṇḍak lada pamaṇin eya ē daṇḍak vannē næta. ema līya śaktimat līyak viya yutuya. nolissā yana mahat kan̆dak viya yutuya. epamaṇak madiya. eyaṭa śaktimat atvælakda avaśyaya. mē pā daṇḍa gaṁvaturaṭa gasāgena noyana lesa kambiyen ban̆dinā laddak viya yutuya. eviṭa pādaṇḍen læbena niyama prayōjanaya læbennēya. esēma mila mudala ætat śarīraya dubala noviya yutuya. leḍek nam rajakaminda prayōjanaya aḍuveyi. dhanaya nirōgī bava gnanaya kīrtiya dakṣatāvaya rūpa śōbhāva mēvāyin ṭika ṭikavat sārthaka jīvitayakaṭa avaśyaveyi. pratya śatakayē ena mema ślōkaya īṭa itā vædagatya.

“narasapā bharaṇaṁ rūpaṁ

rūpasapā bharaṇaṁ gunaṁ

gunasapā bharaṇaṁ gnanaṁ

gnānasapā bharaṇaṁ kṣamā”

“minisāṭa rūpaya ābharaṇayaki. rūpayaṭa guṇaya ābharaṇayaki. guṇayaṭa ābharaṇayaki gnanaya. gnanayaṭa ābharaṇayaki samāva dīma.”

meban̆du guṇayan æti pudgalayan samājayē sulabha næta. dhanavatāṭa dhanaya ætikaḷā. nirbhītada veyi. rūpaya gæna guṇaya gæna gnanaya gæna samāvadīma gæna hetema sitannē næta. ē siyallama mila mudalen væsena bævini.

mē pavasana guṇāṁgayan gæna sitannē næṇavatā pamaṇi. ebævin næṇavatāma lōkayē śrēṣṭha veyi. dhanaya hin̆ga vuvada næṇavatāgē jīvitayama sārthaka veyi. dæhæmi sudanan ḷan̆ga dhanaya næta. masuru siṭāṇanṭa dhanaya tibuṇē masurukama nisāya. vessantara kumārayā næṇavataku nisā dhanayaṭa āśā kaḷē næta.

tama tamangē daśāva śubha vū kala vastuvada kīrtiyada æt as yāna vāhana sampat strī sampat bhūmilābhada læbeyi. nirmala raśmi samūhayak babaḷavana grahayō han̆dahanaka ætot rājyayada manōratha pūrṇayada himikaravayi. mila mudala ḷan̆ga æti kala vividha karmānta kara mudal labā ganiyi. dubalayāṭa grahabalaya ætat kaṭayutu vyāpāra ākara karmānta kirīmaṭa mudal śaktiyak næta. ebævin jīvitaya eka tænama gataveyi.

prabalayāṭa jana prasādayada læbē. ē hētuven rājya balayada labāganiyi. in pasuva sārthaka jīvitayakæyi sitayi. sārthakatvaya lada yuttē ekvarama nova krama kramayenya. ē san̆dahā niværædi utsāhayak atyavaśya veyi.

sārthaka jīvitayaṭa utpattiyen lada vāsanā balaya opamaṭṭam vīmaṭa samāja parisarayada sudusu viya yutuya. dugī pavulvala dū daruvanṭa manārūpa śōbhāva himiveyi. ē nisāma ovunaṭa samājayē ihaḷa tænak læ

beyi.

balayen yukta vū saumya grahayō hētuven upannāhuṭa manā vū rūpaya æta. tējasa æta. keḷehi guṇaya daniyi. puruṣa strī rāśi dekinma balavat vū grahatema janapūjita karavayi. kalāvehi dakṣa vē. prasanna vū sit ætteki. nirōgīya. paralova kerehi biya næta. dig bala

yen yukta vū grahatema tamāma nīti panavayi. raṭaṭa nāyaka karayi. sæpata labayi. mema jyedtiṣa karuṇu anuva balana viṭa jīvitayaka sārthakatvayaṭa utpatti grahabalayada tibiya yutu bava penī yayi.

hæma denāṭama lovē ihaḷama n̆dasæpa udākara gata nohækiya. sæpa yanu dhanayayi. mila mudalayi. ehet

hæma denāṭama tamā itā āśākarana balavat apēkṣāvak æta. eya mudunpat vē nam eyada jīvitaya sārthaka vīmaki. mædum piḷiveta divimaga saru karayi.

This is a Google word to word translation of Divaina