Do not allow a hoax to do what is right

747

සිංහල මුල් පිටපතේ අනුවාදනය මෙතනින් කේන්දරෙන් හරි දේ ගන්න දුර්මතයට ඉඩ නොදෙන්න

Most of the mischievous mischief-related people in the common mankind are in the process of being unconcerned and blocking the progress of their lives. Many people are inclined to follow the wrong ideas because they want to get advice from some experts.

In February, there are silly notes

February is a misconception that due to the low number of months the welfare should not commence. In most cases, the Duruthu, Navam, Medin etc. Every month this begins with a new one and ends next month. Then, there are no more months with less than a month. There are no obstacles to make a sandpaper in February if the other good things to be completed are fulfilled.

No. 09, and No. 13 are not appealing

No. 09 is bad, many think. Nine is bad because they start with a “n” letter? This is an infantile speech. Nine is a very good number. The ninth cell of the original is called an ancient place. It is said that it has a meritorious deed. Higher education can be very promising. Those who think that nine are bad are afraid of the fatal bad old age when they are age 09, 19, 29, etc. Parents with children of this age often come to look after fetuses. If Saturn Erasmus is not a devil, or if there are no big, dyed or twin stars, how will the fatal bad weather be spent when the age of 09, 19, 29 is spent?

Some religions regarded as 13 a negative number, but it is not a bad number for the more frequent. If the good novice needs to be fulfilled, on the 13th of October, there will be no mistake.

It’s not always the mate who is in the seven cages

There is an opinion that the mate is deadly only when the seven organs are in the birthplace. However, it is stated that this is not always the case. There are instances of abnormal abnormalities, the formation of a yokotape, guru’s well-being, and the stomachache of the partner’s birthplace. Are there some few non-married youths who are terrified of just being in the Kuba seven and are delaying their marriage?

Saturn is not indifferent to the seven

Many people think that Saturn is incognito. In spite of the many good-natured planets, Saturn does not want to marry someone around the seventh. There is a misconception about a planet that creates Saturn alone. Saturn has the strength to endure any suffering. Continue straight ahead. Saturn is powerful in the lips, the lions, and the singers. Satisfying Satisfaction Although it is quite common to marry, it is a location for a permanent marriage.

Twenty-two pledge matching

In view of the promises, many people have become accustomed to making a choice. If a majority of 20 promises are good, they decide to marry. In examining the promises, it is better to make a careful examination of the location of the planet’s two birth centes.

The westward direction is not always pessimistic

Many people think that the west direction is peculiar. There are occasions when the main gate of the house or business premises is to be located in the west. In such cases, a split ledge prevents the main entrance of a good leg. Sometimes there are occasions when welfare activities are required to commence the western direction.

Diving on Tuesdays and Fridays

Some people think that sunbathing is unthinkable on Tuesday and Friday. Tuesday is a day of magnetism. On this day, there is usually a strong vigor. Venus on Friday is a cold day. For those who have recovered from sickness, the bathing of tea for the elderly is a thing of the past. Because they can get sick. A healthy person is not mistaken for bathing those days.

Some mothers fear that her daughter will be puberty when she is in a good state of mind. Mother is not as great a mother as her mother. It is good for the daughter of his mother to be better than royalty.

Is it wrath to build a house when the child is giving birth? In such a case, the demolition of a wife’s house, a new part is not good. Excessive sounds and dehydration can be detrimental to the child in the womb. But making a home out of the place of residence is not bad. It is not good for the wife to send home to her mother’s house to repair her home.

It is the responsibility of the experienced senior dignitaries to get out of the misconceptions of the subscribers who come to them.

kēndaren hari dē ganna durmatayaṭa iḍa nodenna

jyedtiṣayaṭa sambandha padanam virahita vū durmata bohomayak sāmānya mahajanayā tuḷa pavatina atara ē sambandhava aniyata biyak æti kara gænīma nisā tama jīvitayē diyuṇuvaṭa æti iḍakaḍa avahira kara ganiti. dænumak nomæti ayagen yamkisi karuṇak piḷiban̆da upades labā gænīmaṭa yæma nisā behō denā væradi mata anuva kaṭayutu kirīmaṭa peḷam̆beti.

pebaravāri māsayē śūbha nækat æta

pebaravāri māsaya aḍu dina gaṇanak sahita māsayak nisā śubha kaṭayutu ārambha nokaḷa yutuyǣyi væradi matayak æta. jyedtiṣayē dī gaṇan ganu labannē durutu, navam, mædin ādī caJdra māsa kramaya vē. mē hæma māsayakma amāvakin paṭangena īḷan̆ga amāvaka dī avasan vē. eviṭa, aḍu dina gaṇan sahita māsa jyedtiṣayē nomæta. śubha nækatak sǣdīmaṭa avaśya anek karuṇu sampūrṇa vē nam pebaravāri māsayēdī śūbha nækatak sādā gænīmaṭa kisima bādhāvak nomæta.

aṁka 09, saha aṁka 13 aśubha næta

aṁka 09 napuru yǣyi bohō denā sitati. navaya napuru vannē “na” akṣarayen paṭan gannā nisāda? meya boḷan̆da katāvaki. navaya jyedtiṣayaṭa itā śubha aṁkayaki. janma patrayē nava væni koṭuva purāṇa sthānaya vaśayen hæn̆dinvē. ehi śubha grahayaku siṭīmen pera pin æti bava kiyǣvē. nava vænna balavat nam usas adhyāpanaya læbiya hækiya. navaya napuru yǣyi sitana aya vayasa 09, 19, 29, ādī navayen keḷavara vana vayasē dī māraka apala ætæyi biya veti. mevæni vayasē pasuvana daruvan æti mavpiyavaru bohō viṭa palāpala balā gænīmaṭa pæmiṇeti. senasuru ērāṣṭaka apalayak, aśubha mahā daśāvan hō aturu daśāvak hō nomæti nam, vayasa avurudu 09, 19, 29 gata kaḷa pamaṇin māraka apala æti vannē kesē da?

samahara āgamikayan 13 aśubha aṁkayak lesa sælakuvada jyedtiṣayaṭa eya aśubha aṁkayak novē. śubha nækataṭa avaśya karuṇu sampūrṇa vē nam māsayē 13 dina śūbha kaṭayutu ārambha kirīmē varadak nomæta.

kuja hatē siṭina hæma viṭama sahakaruṭa apala næta

janma patrayaṭa kuja hatē siṭina pamaṇin sahakaruṭa māraka apala yǣyi matayak æta. ehet hæma avasthāvakama eya esē novana bava jyedtiṣayēma san̆dahan vē. kuja balavatva siṭīma, yōga kāraka grahayaku vī siṭīma, gurugē śubha dṛṣṭhiyaṭa lakvī siṭīma, sahakarugē janma patrayē kuja siṭina sthānaya yana karuṇu anuva kuja dōṣaya bhaṁga vana avasthā æta. kuja hatē siṭi pamaṇin biyaṭa pat vī vivāhayaṭa pramāda karagannā vivāha novana taruṇayan kī deneku mema samājayē siṭī da?

senasuru hatvænnaṭa aśubha næta

senasuru hatvænnaṭa aśūbha yǣyi bohō denā sitati. bohō śubha graha pihiṭīm tibuṇat senasuru hat vænnē siṭina keneku samaga vivāha vīmaṭa kæmati næta. senasuru apala pamaṇak ætikarana grahayeku lesa væradi matayak samājaya tuḷa æta. ōnǣma duk karadarayak vin̆da darā gænīmē śaktiyak senasuruṭa æta. hatvænnaṭa dikbalavē. kaṭaka, siṁha, mēṣa lagna himiyanṭa hat vænnēdī senasuru balavat vē. senasuru hatvænnē siṭīma vivāhayaṭa taramak pramāda vuvada sthira vivāhayak siduvana graha pihiṭīmaki.

visi porondam gælapīma

porondam bælīmēdī visi porondamvalaṭa pamaṇak sīmā vī tīraṇayak gænīmaṭa bohō denā purudu vī siṭiti. porondam vissen væḍi koṭasak śubha nam, eya vivāhayaṭa sudusu yǣyi ovuhu tīraṇaya karati. porondam parīkṣā kirīmē dī janma patra dekē graha pihiṭīma kerehida viśēṣayen parīkṣā kara balā tīraṇayak gænīma vaḍā sudusuya.

basnāhira diśāva sæmaviṭama aśubha næta

basnāhira diśāva aśubhayayi bohō denā sitati. nivasaka hō vyāpārika sthānayaka hō pradhāna doraṭuva basnāhira diśāvaṭa tæbīmaṭa siduvana avasthā æta. evæni avasthāvaladī pāda bedīmak sidu kara śubha pādayaka pradhāna doraṭuva tæbīmen dōṣa man̆ga hærē. samahara dineka baṭahira diśāva balā śubha kaṭayutu ārambha kirīmaṭa siduvana avasthā æta.

an̆gaharuvādā saha sikurādā diya nǣma

an̆gaharuvādā saha sikurādā diya nǣma aśubha bava samaharungē matayaki. an̆gaharuvādā kuja grahayāṭa ayat dinayaki. medina sāmānyayen tada ūṣṇaya pavatina dinayaki. sikuru grahayāṭa ayat sikurādā dina tada sītala pavatina dinayaki. mahalu ayaṭa, kuḍā daruvanṭa asanīpayen siṭa suva vū ayaṭa medina diya nǣma aśubhaya. ovun asanīpa viya hæki nisāya. nirōgī kenaku ema dinavala diya nǣmē varadak næta.

tama diyaṇiya malvara vū viṭa śubha mohotaka æya nǣvīmaṭa samahara mavvaru biya veti. diyaṇiyaṭa mava taram utum vastuvak næta. rajaka strīnṭa vaḍā tama mava visin diyaṇiya nǣvīma śubhayi.

birin̆da daru prasūtiyaṭa siṭina viṭa nivasak sǣdīma aśubhada? evæni avasthāvaka birin̆da siṭina nivasa kaḍā bin̆da sǣdīma, alut koṭasak ek kirīma śubha næta. adhika śabda ætivīma, duvili piṭavīma nisā birin̆daṭa saha kusa tuḷa siṭina daruvāṭa ahitakara viya hækiya. ehet padiṁci sthānayen piṭata nivasak tænīma aśubha næta. birin̆da mavagē nivasaṭa yavā tama padiṁci nivasa alut væḍiyā kirīma aśubha næta.

taman veta pæmiṇena grāhakayangē durmata bæhæra kara ovun dænuvat kirīma paḷapurudu jyedtiṣagnayāgē vagakīma vannēya.

This is a Google word to word translation of Divaina