Place correctly the Bodhi Pooja bad for the planet

1878
ග්‍රහ අපල
ග්‍රහ අපල

සිංහල මුල් පිටපතේ අනුවාදනය මෙතනින් ග්‍රහ අපල සඳහා බෝධි පූජා නිවැරැදිව තබන්න

We know that there are nine planets that affect man’s life and existence. They are Ravi (Hiru), Chandra (moon), Kujia, Buddha, Teacher, Sukhar, Shani, Rahu and Ketuya. Although there are three other planets named Uranus, Neptune, Pluto, it is not so much helpful to human survival. Even Rahu and Cape have no planets, but they have a direct impact on the lives of shots.

The planets of the sun and moon in the universe are directly related to the interconnected human life. It should also be noted that they survive not only on human existence but also on the survival of all organisms and peoples.

Every human being born at that time has his own beginning. That’s birthday

It is important to note that in time, the planets and star classes, including the sun moon in the eastern horizon of the universe, are used as the texts prepared by ancient peoples in the Velapaththaya (center).

Even though there are more Buddhist and Hindu religions in the Hinduism, it is important to note that even today, other religions have confidence in the center. It should be said that the ancient geysists of the astrology were able to introduce Buddhism to any person’s center and to introduce them as the consequence of the earth’s consequences.

The planets are in different ways. The birthplace of Ebrahim Easter is in the foreground. It should be said that any member of the family has a fear psychosis immediately when he told about such a mishap. It is also worth pointing out that a hell is the etiquette made by Janimius in the previous soul.

In light of the planetary effects, we first have to do with a astrologer by examining the birth chart and carrying out the rewards for planetary astronomers. It should be noted that the Bodhi Pooja is the first place in the Rakit. It should be noted that this should be done right.

Bodhi Poojas are being carried out by lay monks or lay persons in the present society. Even if anyone is presenting Bodhi Poojas, the lover is a sacrifice to the Lord Buddha and it should be cleanly done. Here are a few things to follow.

Knowing the centerpiece of the genre by a talented astrologer, and learning about the planetary and ritualistic practices of the planets.

09 days, 07 days, 05 days or days

Bodhi Pooja will be held on the basis of the Bo tree.

Making a Bodhisattva Pooja after the Bodhi Pooja (For the God of the Planets)

In keeping with the above basic facts, I should mention that in following the Bodhi Pooja, the following facts should be followed:

Avoid drunkenness and eating meat during the days of the Bodhi Pooja. Purifying Boil Prank Before Quitting Animals From the Well of the House (01-02 May) Silence (Do not Have Wells at a Water Tube outside the house)

A Day of the Town of Bodhi Pooja (Moonuguru Pura Party). As each day is lit before the end of the full moon, when lighting up the lamps, the number of lights should be filled with oil filled with oil and flowers and depending on each of the planets. Eg (Saturn is not a bad light, Saturn is bad if it is called “Naaga leaf” or “Any planet” is a lamp that burns the lights on the betel leaf) Rahu is bad if the leaf is on the leaves)

If a sacred flower is attached to the sacred Bo-tree, the flowers should be made of white flowers and the color of the color of the flowers should be made higher at the height of the genus. (Eg: – A decade of Saturn should be 10 years old and should be included in the white series.)

I would also note that, in keeping with the above provisions, keeping the Bodhi Poojas and the rituals of the Bodhi Pooja all the more so as to prevent all the disturbances that have occurred to Genima.

In this way, in the self-centered spirits, the mind needs to make more and more of the mind, body, word of words and more in the merits of merit in Denmark. I would also like to mention that the best places for life, colors, strength, and wisdom through food, clothing, treasures, labor, sanctuaries and dhamma. It is also mentioned in the Buddha’s discution that myths, greed, and hatred are no longer a human soul.

graha apala san̆dahā bōdhi pūjā niværædiva tabanna

minisāgē jivitayaṭa hā pævætmaṭa balapāna grahayan 9 k viśvayē æti bava api danimu. ēvā nam ravi (hiru), candra (san̆du), kuja, buda, guru, śukra, śani, rāhu hā kētuya. yurēnas, nepcūn, pluṭō yana namin tavat grahalōka 3 k tibuṇada minisāgē pævætmaṭa ēvā etaram upakārī novē. rāhu hā kētu namin grahalōkayan nomæti vuvat chāyā grahayan lesa eyin minis jivitayaṭa sṛjuvama balapǣm æti karana bavat jōtiṣyayē mataya vē.

viśvayē hiru san̆du yana ekinekaṭa bæn̆dī æti minis jivitayaṭa sṛjuvama balapāna graha vastūn vē. ēvā minisāgē pævætmaṭa pamaṇak nova siyalu jīvīngē hā gahakoḷavala pævætma ra1 pavatina bavada kiva yutuya.

melovaṭa janita vana sǣma minisekuṭama taman upadina vēlāvak æta. ē upadina

vēlāva tuḷa viśvayē nægenahira kṣitijayē pāyā æti hiru san̆du ætuḷu grahalōka hā taru panti ætuḷat kara purāṇa sṛṣivarun visin sakas kara æti liyavillaṭa vēlāpatkaḍaya hevat kēndra saṭahana lesa vyavahāra karana bava san̆dahan kaḷa yutuya.

kēndraya gæna væḍi næm̆burutāvak dakvannē bauddha hā hindu āgamikayan vuvat vartamānayē anya āgamikayanṭa pavā kēndraya piḷiban̆dava viśvāsayak goḍanæn̆gī æti bava san̆dahan kaḷa yutuya. ōnǣma pudgalayakugē kēndra saṭahanē budu dahama gæbva æti bavat karmayen paladena vipāka graha apala lesat han̆dunvādīmaṭa jōtiṣyaya piḷiban̆da purāṇa sṛṣivarun samat vī siṭi bava kiva yutuya.

graha apala vividha ākārayen æta. janma ērāṣṭaka apala in pramukhasthānayak ganī. yam janmiyekuṭa evæni apalayak gæna kiv sæṇin biyaṭa patvī mānasika ātitayak æti vena bava kiva yutuya. apalayak yanu pera ātma bhavayē dī janmiyā visin karana lada akusala karma vipāka dena avadhiya bavada san̆dahan kaḷa yutuya.

graha apala piḷiban̆dava sælakīmēdī mulin apa kaḷa yutu vannē dakṣa jōtiṣyavēdiyaku lavā janma patraya parīkṣā karavā gena ehi balapāna graha apala san̆dahā śānti karma sidu kirīmayi. ekī śānti karmavala mul tæna himi vannē bōdhi pūjā śānti karmayaṭa bava san̆dahan kaḷa yutuyi. eya itā niværædiva kaḷa yutu bavada san̆dahan karami.

vartamāna samājayē bōdhi pūjā gihi pævidi depārśvaya visinma sidu karanu labayi. kavurun visin bōdhi pūjā sidukaḷa da lovturā budurajāṇan vahansē veta kerena pūjāvak vana bævin eya itā niværædiva pirisiduva sidukaḷa yutu bava san̆dahan karami. ehidī anugamanaya kaḷa yutu karuṇu kihipayak pahatin san̆dahan karami.

janmiyāgē kēndra saṭahana dakṣa jōtiṣyavēdiyaku lavā parikṣā karavāgena adāḷa graha apala san̆dahā vatpiḷivet hā puda pūjā krama piḷiban̆dava dænuvat vīma.

dina 09 k, dina 07 k, dina 05 k hō dina

03 k bōdhīn vahansē mul karaganimin bōdhi pūjā pævætvē.

bōdhi pūjāven pasu dēva śānti karmayakda karavā gænima (graha daśāvaṭa adāḷa deviyan udesā)

ihata mūlika karuṇuvalaṭa anukūlava bōdhi pūjā śānti karmaya pævætvīmēdī pahata karuṇu da anugamanaya kaḷa yutu bava san̆dahan karami.

bōdhi pūjā tabana dinayanhidī surā pānaya hā mas māṁśa anubhavayen væḷakī siṭima, bōdhiya dōvana pæn tama nivasē ḷin̆den satun hæn̆ḍalīmaṭa pera (aḷuyama 01-02 t atara) niśśabdava perā gænīma (ḷin̆dak nomæti nam nivasē piṭata æti jala karāmayakin ihata vēlāvēdī labāgata yutuya)

bōdhi pūjāva san̆dahā pura pakṣayē dinayak yodā gænīma (san̆dugē pura pakṣaya). pura pasaḷosvaka dinayaṭa pera dinayē avasan vana paridi, pahan pattu kirīmēdī ē ē daśāvanṭa hā grahayanṭa anuva tel mal hā śāka patra mata tel puravā lū pahan ottē saṁkhyāvak dalvā liya yutuya. udā(- pahan 07 k, 09 k vayasa pramāṇayaṭa pahan dælvīmak sidu nokaḷa yutuya. senasuru apalayak nam nā koḷa mata, ōnǣma graha apalayak nam bulat koḷa mata pahan dælvīma. rāhu apalayak nam væṭakeyiyā koḷa mata)

bōdhīn vahansēṭa mal mālāvak paḷan̆dannē nam adāḷa mal mālāva sudu malvalin sādā gata yutu vana atara graha daśāvaṭa sarilana pāṭa mal vayasa anuva janmiyāgē usaṭa væḍi usakin sādāgata yutuya. (udā(- vayasa avu. 10 ka senasuru daśāvak nam nilmal 10 k sudu mal mālāvaṭa ætuḷat kaḷa yutuya.)

ihata mā visin idiripat koṭa æti vat piḷivetvalaṭa anukūlava bōdhi pūjā śānti karmayan tæbīmen janmiyāṭa ætivī æti siyalu graha dos yamtāk duraṭa nivāraṇaya vana bavada san̆dahan karami.

mē ākārayaṭa mē ātma bhavayē karana kusal tuḷin idiri ātma bhāvaya yahapat karagænīmaṭa vaḍa vaḍā sita, kaya, vacanaya yahapat kara ganimin dānamānādī pin dahamvala væḍi væḍiyen nirata viya yutuya. āhāra, vastra, vastu, śrama, abhaya hā dharma dāna tuḷin āyu varṇa, sæpa, bala, pragna læbīmaṭa karana utum piṁkam bavada san̆dahan karami. mithyā dṛśṭiya, tṛṣṇāva, dvēśaya tuḷa jivat vannō nævata minis ātmayak nolabana bava buddha dēśanāvēda san̆dahan kara æta.

This is a Google word to word translation of a article publised on Divaina on 2013/05/03.