Planets that hurry and delay marriages

698

සිංහල මුල් පිටපතේ අනුවාදනය මෙතනින් විවාහය ඉක්‌මන් කරන සහ පමාකරන ග්‍රහ පිහිටීම්

Marriage is the leading factor in perfection of a person’s life. That is why marriage is the second most important person in the society. For the same reason, the Oriental tradition has considered marriage as a national feast. Many people who come to the visitor of the present day and the problems faced by most senior citizens of the Ukota Senior Senior Additional can find their place among the many times, such as the time of marriage and the delay in marriage. Also, the problem with many people who come to a higher level is either knowing the time of their marriage or knowing the future spouse. They are some of the persons who are close to the marriage age, and the parents of the children who are married when they are married, who are mostly children of married couples.

Considering the present social status, it should also be noted that various reasons have led to the delay in marriage. In particular, many who are studying for a long time after completing their studies and finding a job and thinking of a marriage, have reached their age of 40 years. And, more often than not, the vicious problem of marriage is delayed, while others have to face this situation as a result of the inherent disability.

It should be said that this precious artistic ability had the ability to predict the timing of the marriage, the future partner, the companion, the qualities, the location, the marriage life, and the child’s life.

There are a number of planet locations that can accelerate or delay the marriage, according to a senior view. The wrinkle of marriage is described in an Act as an act of Kujiga and Venus. In the center of a person, the moon or the lunge is upbeat, his or her marriage is quick, and it is a very good marriage. Marriage is best done by teachers and the moon. If the magnetic fields, Venus, and teachers are in the middle of the center of a person, if the planets are visible to their own, and if their collections are interconnected, it is a place that makes the marriage a rush. Shany, the two oxygen juveniles and the rosy sight are also the places where the marriage is hurrying. Being the seven-year-old, the new one is also described as a location that hurries the marriage.

Moon-skinned marriage is considered a prolonging planet. If Shanie saw the moon, it is a long-held planet. The slow move of planets in the ninth planet is also a cause for delay.

Marriage index should also pay special attention to the center test for marriage. The first in the center, the second and the seventh, the location of Venus and the teacher can also identify the wedding index. This philosophy uses each person to determine the suitability of the marital partners through the characters.

It is also important to observe the planets showing the location of the center of life for the successful marriage. One’s physical condition is essential for the success of a marriage. Here, it is important to pay particular attention to the weaknesses, the positions of the seventh planet and its weaknesses, the new planetary positions and its weaknesses, the location and influence of Venus and Guru in the center.

Among the main factors affecting marriage marriages are the presence of planets, called the centers of evil, and the location of the center, and the location of the shadow. Nevertheless, when examining these centers in depth, it is important to note that there are times when the centers are in the process of testing, and there are many cases of crashes in promises. I have also observed that some of the more frequent alterations in the time of birth to change some of the halls of change, such as the change of time in some of the more frequent writing centers of the hill, and the change of some of the clusters of the valleys, have also been observed in the centers of many groups.

This method has clearly outlined the remedies and practices of the late returnees in order to eliminate it. They follow the blame for the delay, get married, and get a successful marriage. I plan to describe it in a future article.

vivāhaya ikman karana saha pamākarana graha pihiṭīm

pudgala jīvitaya paripūrṇatvayaṭa patkarana pradhānama sādhakaya vivāhayayi. kenakugē devæni upata lesa vivāhaya samājayē sælakillaṭa lakvī ættē ebævini. peradiga cāritrānukūlava vivāhaya jātika utsavayak lesa salakā kaṭayutu kara ættē da mema hētuva nisāya. vartamānayē jyedtiṣavēdīn veta pæmiṇena bohō pirisak menma nækata jyedtiṣa atirēkaya veta jyedtiṣa gæṭalu idiripat karana bohō pirisakaget gæṭalu atara vivāhaya siduvana kālaya hā vivāhaya pramāda vīma væni karuṇu valaṭa pramukhasthānayak himi vī tibīma daknaṭa hækiya. emenma jyedtiṣavēdīn hamuvaṭa ena bohō denakuṭa æti gæṭaluva vannēda ekkō tamangē vivāhaya siduvana kālaya piḷiban̆da dænagænīmaya, nætahot anāgata sahakaru hō sahakāriya piḷiban̆da dænagænīmaya. vivāha vana vayasaṭa samīpavemin siṭina piris yam pramāṇayak da vivāha vana vayasa pasuvemin siṭina piris bahula vaśayenda vivāhavana vayasē pasuvana daruvan æti mavpiyan da vaśayen mema pirisa koṭas tunaki.

vartamāna samājīya tattvaya piḷiban̆da sælakilla yomu kirīmēdī vividha hētu vivāhaya pramāda vīmaṭa balapā æti bava da sælakiya yutuya. viśēṣayen væḍidura adhyāpanaya labana bohō pirisak siya adhyāpana kaṭayutu nimakara rækiyāvak da soyāgena vivāhayak gæna kalpanā karana viṭa ovungē vayasa avurudu 40 ṭa āsanna maṭṭamaṭa pæmiṇa tibē. emenma vaḍā bahula vaśayen novuvat dævædi praśnaya nisā da mesē vivāhaya pramāda vīma sidu vana atara tavat pirisakaṭa kēndrayē āvēṇika doaṣa hētuven mema tattvayaṭa patvīmaṭa siduva tibē.

jyedtiṣa śāstrānukūlava mē sambandhayen adahas dækvīmēdī kenakugē vivāhaya siduvana kāla vakavānuva, anāgata sahakarugē, sahakāriyagē svabhāvaya menma gatiguṇa da sahakaru hamuvana pradēśaya hā vivāha jīvitaya saha daru phala piḷiban̆dava da niværædiva kīmē hækiyāvak mē aganā śāstraya satuva pævæti bava kiva yutuya.

jyedtiṣayaṭa anuva vivāhaya ikman kirīmaṭa hō pramāda kirīmaṭa hētuvana graha pihiṭīm gaṇanāvak tibē. vivāhaya ikmanvīma kujagē hā sikurugē kriyāvak lesa jyedtiṣayēdī vistara vē. yamakugē kēndrayē san̆du hevat candrayā hatvænnē uccava siṭīnam ohugē hō æyagē vivāhaya ikman vana atara eya itāma yahapat vivāhayak da vē. vivāhaya yahapatvīma guru hā san̆dugen sidu vē. yamakugē kēndrayē kuja, sikuru hā guru hatvænnē pihiṭayi nam, ema grahayin ovunovunṭa peneyi nam saha ovunovun rāśigatavīnam eya vivāhaya ikman karana graha pihiṭīmak vē. śani, kuja dedenā ekaṭa siṭīma da śaniṭa kuja penīma da vivāhaya ikman karana graha pihiṭīm ya. hatvænna adhipati navavænnē siṭīma da vivāhaya ikman karana graha pihiṭīmak lesa jyedtiṣayēdī vistara vē.

san̆du kētu vivāhaya kal damana grahayan lesa sælakē. śaniṭa kuja san̆du dedenā penēnam eya vivāhaya kal gata karavana graha pihiṭīmaki. hemin gaman gannā grahayin kēndrayaka nava væni bhāvayē siṭīma da vivāha pramādayaṭa hētu vē.

vivāhaya sambandhayen sidu kerena kēndra parīkṣāvēdī vivāha darśakaya piḷiban̆dava da suviśēṣī avadhānayak yomu kaḷa yutuya. kēndrayaka paḷamuvænna, devænna hā hatvænnada sikurugē hā gurugē pihiṭīma da magin vivāha darśakaya han̆dunā gata hæka. ē ē pudgalayāṭa āvēṇika carita lakṣaṇa tuḷin vivāhayaka pārśvakaruvan atara yōgyatāva tīraṇaya kirīmaṭa mema darśaṇaya bhāvita karayi.

sārthaka vivāhayak san̆dahā kēndra himiyāgē bhautika jīvana tattvaya pennum karana graha pihiṭīm nirīkṣaṇaya kirīma da itā vædagatya. kenakugē bhautika jīvana tattvaya vivāhayaka sārthakatvaya san̆dahā atyavaśyaya. mehidī lagnaya hā lagnādhipatigē bala dubalakam, hatvænnē graha pihiṭīma hā ehi bala dubalakam, nava vænnē graha pihiṭīm hā ehi bala dubalakam, kēndraya tuḷa sikurugē hā gurugē pihiṭīma hā balapǣm kerehi viśēṣa avadhānayak yomu kirīma vædagatya.

vartamānayē vivāha pramādayanṭa balapāna mūlika sādhaka atara pāpī kēndra vaśayen han̆dunvana graha pihiṭīm pævatīma, kuja hatvænnē saha śani hatvænnē pihiṭīma, kāla sarpayōga lesa sælakena graha pihiṭīm pævætīma da bahulava daknaṭa læbē. esē vuvada mema kēndra gæm̆burin parīkṣā kirīmēdī ema doaṣa ēvāyinma viyǣkī yæmē avasthā menma porondam gæḷapīmēdī bhaṁga vīmē avasthā bahulava pavatina bava da san̆dahan kaḷa yutuya. ætæm jyedtiṣavēdīn kēndra livīmēdī strī puruṣa navāṁśaka venas kirīmaṭa saha vaṁgōttama væni ætæm grahapihiṭīm venas kirīma udesā upan vēlāva yam pamaṇakaṭa venas kirīmak karana atara ema hētuven da bohō pirisakagē kēndravala mevæni graha doaṣa æti vī tibena ayuruda mā nirīkṣaṇaya kara æta.

vivāhaya pramāda vūvanṭa ema doaṣa duru kara gænīma udesā kaḷa yutu piḷiyam hā vat piḷivet mema śāstraya tuḷa mænavin vistara kara æta. ēvā piḷipædīmen vivāha pramādayaṭa balapāna dos duru vī vivāhaya ikman vīma menma sārthaka vivāhayak sidukara gænīmē hækiyāva pavatī. ē sambandhayen idiri lipiyakadī vistara kirīmaṭa balāporottu vemi.

This is a Google word to word translation of a article publised on Divaina on 2012/08/24.