Where are the planets of the seven-planet …

722

සිංහල මුල් පිටපතේ අනුවාදනය මෙතනින් විවාහ ස්‌ථානය වන හත්වෙනි භාවයේ ග්‍රහයින් සිටින විට…

7th birthplace of a birth-mother, 7th planet, 7th planet, and visionary hills 7 – 7th can be detected by taking into account the planetary powers of the dominant planets, mainly to inform about the spouse’s place of contact, There are special features in the like.

The extent to which this marriage is important to a marriage between a man and a woman is that it is possible to express how far it is possible for a man to see a partner or a woman.

Marriage is a great way to pay for the life of two couples who are married and they are worthy of all sorts of joys. There are many things in terms of the look and feel of the man and woman’s masculine.

Some of the names of the locals are as follows: the location of one’s body, the pacifiers, the lower genital area, the lumbar region, the liver and the bladder, and the location of the planet’s 7th planet.

When Ravi is 7 years old

Marriage is late. The spouse is irresistible and hard-tempered. Married life is mostly annoying. The spouse has a good job profit. Frequent urine problems.

When the Moon is 7 years old

Sufficient to claim a happy marriage is a quality. At the same time, it includes married life. The partner who takes the upper hand is a very good supporter. The marriage with a person who enjoys a beautiful bride is a fantastic one.

When you are 7 years old

An unexpected route leads to an early marriage. There is a lot more likely to be a partner in the security sector or the business sector. Medium-sized is a body with a tendency to get angry and irritable. It can be done in surgery.

Guru is in the 7th

Marriage mate who is very well-respected is fortunate enough to have a happy, successful marriage. Often, the marriage is delayed, and after the marriage, the gates are fortunate enough to profit.

Venus is in 7th place

He is a practitioner of the arts. It’s fortunate to have a nice person for marriage. I have the fortunes of getting rich after wealth, wealth, and vehicles. Many women develop uterine diseases.

When mermaid is 7 years old

Media, TV, newspapers and other media will bring benefits to the media. He is always a smart person with a high level of employment. Get married with a cute person and be nervous enough.

When Shani is 7 years old

A couple of lasting marriages have to be taken in the middle of trouble. Maternal fertility is poor. 7, when the wife is busy, the marriage gets better.

When Rahu is 7 years old

You can marry someone with a fairly wide body. In the younger age, love relationships have been developed and marriage is problematic.

When cones are 7 years old

Neurological disorders can occur. Marriage with a thin body member. Married life is chaotic and confused.

3142/5000
vivāha sthānaya vana hatveni bhāvayē grahayin siṭina viṭa…

janmiyaku satu vēlapatkaḍayaka 7 væni bhāvaya saha 7 adhipati grahayāda 7 vænnē siṭina grahayinda 7 vænnaṭa dṛṣṭi heḷana grahayin 7 adhipati grahayingē ucca nīca ādī graha balayan sælakillaṭa ganimin pradhāna vaśayen kalatra sthānaya hevat sahakaru sahakāriya piḷiban̆da toraturak gata karannaṭa læbena vivāha jīvitaya piḷiban̆da toraturak anāvaraṇaya karagata hæki vīma 7 væni bhāvayē æti viśēṣa lakṣaṇa vē.

striyaka hā puruṣayaku atara siduvana vivāhayaka vædagat toraturu kotek durakaṭa mekī bhāvayen pævasīmaṭa hækida yat puruṣayakuṭa sahakāriya hō striyakaṭa sahakaru han̆dunā gænīmaṭa læbennē kumana diśāvenda yanna pavā memagin prakāśa kirīmē hækiyāva pavatī.

vivāhayak magin am̆bu sæmiyan lesa ekvana dedenakugē jīvitaya siyalu sæpa sampatin piri usas ayurin geviya hæki ekakda duk kamkaṭolu bādhaka mæda duk??tava gevīmaṭa siduvannakda yannat atinata gænīmaṭa siduvana striyagē hā puruṣayāgē hæḍaruva piḷiban̆da bohō karuṇuda itā vistarātmakava kiyavena bhāvayada 7 veni bhāvayayi.

tavada kenekugē śarīraya sthāna vaśayen gat kaḷa pekaniyen pahaḷa liṁgika hā vastiya yana pradēśat ukula hā mutrāśaya yana pradēśayat piḷiban̆davat bohō karuṇu kāraṇā anāvaraṇaya karagata hæki 7 væni bhāvayē grahayin pihiṭana ākāraya anuva adāḷa janmīngē vagatuga melesa dækviya hækivē.

ravi 7 væni bhāvayē siṭina viṭa

vivāhaya pramāda vīmaṭa hētu ætivē. sahakaru hō sahakāriya nonæmena tada gati æti ayek vē. gevannaṭa siduvana vivāha jīvitaya bohōduraṭa asahanakārī ekak vē. sahakaruṭa hō sahakāriyaṭa usas rækiyā lāba himivē. nitara nitara mutrā rōgavalaṭa muhuṇa pǣmaṭa siduvē.

san̆du 7 væni bhāvayē siṭina viṭa

prītimat vivāhayakaṭa himikam kīmē vāsanā guṇaya pihiṭayi. taruṇa avadiyehima vivāha diviyaṭa ætuḷat vē. atinata gænīmaṭa læbena sahakaru sahakāriya itāmat hon̆da guṇa garuka ayek vē. priyamanāpa rū sapuvakaṭa himikam kiyana ohu hō æya samaga gevana vivāha diviya atisārthaka ekak vannēya.

kuja 7 væni bhāvayē siṭina viṭa

nositū ākarayen ikman vivāhayakaṭa maga pǣdē. ārakṣaka aṁśayē hō vyāpārika aṁśayē sahakaruvaku hō sahakāriyaka læbīmaṭa bohō iḍa kaḍa æta. madhyama pramāṇaye śarīrayakaṭa himikam kiyana atara kēnti gati hā nurussana gati nitara ætivē. śalyakarmavalaṭa bhājana vīmaṭa iḍa æta.

guru 7 væni bhāvayē siṭina viṭa

vivāha vīmaṭa læbena sahakaru sahakāriya itā yahapat guṇa garuka ayek vīma tuḷa prītimat sārthaka vivāha jīvitayakaṭa himikam kīmē vāsanāva æta. bohōviṭa vivāhaya pramāda vīmaṭa hētuvana atara vivāhayen pasu gē dora iḍakaḍam lābha læbīmē vāsanāva æta.

sikuru 7 væni bhāvayē siṭina viṭa

kalā aṁśayaṭa næm̆buru ayek vē. vivāhaya san̆dahā priyamanāpa ayek læbīmē vāsanāva æta. vivāhayen pasuva dhanaya, gēdora yāna vāhana ætuḷu siyalu sæpa sampat læbīmē bhāgya movunaṭa æta. bohō kāntāvanṭa garbhāṣaya āśrīta rōga ætivē.

budha 7 væni bhāvayē siṭina viṭa

guvan viduli, rūpavāhini, puvatpat ādī janamādhya aṁśavala rækiyā suba phala udākarayi. hæma viṭama usas rækiyāvakaṭa himikam kiyana buddhimat ayeki. hurubuhuṭi ayek samaga vivāhaya siduvana atara snāyu rōgavalaṭa goduruviya hækiya.

śani 7 væni bhāvayē siṭina viṭa

taramak kal pasuvī siduvana vivāhaya karadara bādhaka mæda idiriyaṭa gena yæmaṭa siduvē. daru phala hīna vē. 7 ṭa dig balava śani siṭina viṭa vivāhaya yahapat karayi.

rāhu 7 væni bhāvayē siṭina viṭa

taramak digæṭi sirurak himi ayaku samaga vivāha vīmaṭa iḍakaḍa sælasē. lābāla avadhiyēma pem saban̆datā goḍanægena atara vivāhaya gæṭalu sahagata vē.

kētu 7 væni bhāvayē siṭina viṭa

snāyu gata rōgābādhavalaṭa lakviya hækiya. keṭṭu śarīrayakin hebi sahakaruvaku hō sahakāriyaka samaga vivāhaya siduvē. vivāha diviya avul viyavul sahagata nīrasa ekak vē.

This is a Google word to word translation of a article publised on Divaina on 2012/03/09.