It’s a prosperity ration machine

422

සිංහල මුල් පිටපතේ අනුවාදනය මෙතනින් සෞභාග්‍ය උදාකරන රත්නමාලි යන්ත්‍රරාජයා

The most sacred place of worship of the Sri Dalada Maligawa, where the Sri Dalada Maligawa is presently located, is the Mahasabha Sutra Rathnamali Bena Gatha, which is a plot of lotus flower in the Uduwana Lotus where the Lord Buddha is presently present. There are unlimited power in the statues and fortifications of the Sta. Each term comes with a divine letter and ends in a divine word.

These temples, also known as Dalada Dahana, have been carefully digested in the Seruwila Chaithya, which was built at the Ruwanweli Maha Seya in Anuradhapura and the king of Kavantissa, who was the king of Sri Lanka.

It is a very powerful machine that has been written in Pali and has been graphically rendered in the middle of the machine, and the middle part of the machine has been written as a divine alphabet “s”. Since the Genthe’s Three composed as well as many powerful giants, they are also known as three lepers that are marvelous upon the terrible things of the earth.

The Mahayana, Dhamma and Sangha are unique qualities of the triangular virtue of the triangular virtue, but it is believed that this breathtaking creation had been created during a period of time, but it is believed that an old history has been recorded.

Bodhi Poojas and other planktopes of the Buddha, at the time of the triumphant Thera, have done a lot of work. Singing in the mouths and singing in the morning at three in the morning also contributes to the comfort.

Dedicated to this Ratnamali machine, it is placed in a high altitude sanctuary in the living room, day and night, morning lamps and lamps burning, burning and burning of incense, and protection from thieves. I will have a universal, shy sense. Traveling and doing business is a success. Avoid accidental accidents. The advent of trade. Residential home security. Development benefits. Family members are united. Career advancement. The education of students is successful. The enigmas of the astronauts are not damaged. Removing all of the planet’s gaps, achieving a healthy lifetime. The ghostlike forces are gone. Residential areas are scarce. He shuts his eyes and snuffs out of sorcery. They are used for friendship and higher association.

Ensure that you have enough rituals and rituals at your house or place of business to make sure that you have the proper sacrifices and prosperity.

Ratnamali Bound Gates

Sasara Saratha Thero

Sweetheart Sutisara fest

Comprehensive Role Therapy Center

The redeeming body is the crest

Compromise Rhode Island

Ranasinghe Mara Renuke

Composed by Dilrukshi

You can not wait

Sinhala infested heart sinus infection

The Sanxing Chuyashi seven hottest school

Home About Us

Sangaraja Creations Congregation

saubhāgya udākarana ratnamāli yantrarājayā

bauddhayangē mudunmalkaḍa ban̆du śrī daḷadā māḷigāvē daḷadā samin̆dun væḍa siṭina sthānayē uḍuviyanē neḷum malaka petivala yantrayak lesa prasthāra gatakoṭa savikara æti mahānubhāva sampanna ratnamāli bandhana gāthā namæti teruvan namadina mema utum gāthā ratnaya tuḷa asīmita balayak antargatavī æti atara gāthāvala akṣara hā ghana pihiṭīma atinda viśiṣṭa bavak æta. mehi ena sǣma padayakma divya akṣarayakin æram̆bī divya akṣarayakinma avasan vīma viśēṣatvayaki.

daḷadā dæhæna yanuvenda han̆dunvanu labana mema gāthā ratnaya inpat iru tunaka liyā yantrayak sē sakasā anurādhapura ruvanvæli mahā sǣyēda kāvantissa raju karavana lada sēruvila caityayēda itā gauravānvitava tænpat kara ætibava san̆dahan vē.

itāmat balagatu yantra ratnayak vana meya pāli bhāṣāven racanā kara æti atara yantrayē mæda neḷum malak sē prastāra kara ehi mæda koṭasē divya akṣarayak vana “sa” yanna san̆dahan koṭa æta. gāthā tritvayama itā prabala guṇadena suba gaṇavalaṭa anuva racanā kara æti bævin siyalu apala grahados duk karadaravalaṭa guṇa dena setkavi tunak lesada hæn̆dinviya hækiya.

buddha, dhamma, saṁgha yana trividha ratnayē anupamēya guṇa mahimaya san̆dahan mema mahānubhāva sampanna nirmāṇaya kavara kāla vakavānuvaka nirmāṇaya vūvak dæyi metek anāvaraṇaya vī nomæti vuvat ipæræṇi itihāsayakaṭa himikam kiyana bava viśvāsayayi.

bōdhi pūjā hā venat graha śāntikarmavaladī teruvan namadina avasthāvē mema mahānubhāva sampanna gāthā tritvaya sachCdhāyanayakirīma bohō pratiphala dāyakaya. kaṭa pāḍam kara udē savasa tunvara bægin gāyanā kirīmada sahanaya piṇisa hētuvē.

niværadiva sakasā gannā mema ratnamāli yantraya nivasē sālayē pirisidu us sthānayaka tænpat kara gauravayen yutuva dinapatā udē savasa sudumal pūjākara pahan dalvā suvan̆da dumdī adāḷa gāthā ratnaya itā bhaktiyen sachCdhāyanaya kirīma tuḷin sora saturangen ārakṣāvē. sarvajana vaśīya, śriyāva ætivē. yana ena gaman biman saha karana kiyana væḍakaṭayutu sārthakavē. hadisi anaturuvalin væḷakē. veḷa heḷa1m diyuṇuvē. padiṁci nivasē ārakṣāva taravē. diyuṇuva seta sælasē. pavulē sāmājikayan atara samagiya ætivē. rækī rakṣā diyuṇuvē. adhyāpanaya labannangē adhyāpana kaṭayutu sārthaka vē. īrṣyākārayangē upadravavalin hāni sidunovē. siyalu grahados apala duruvī nirōgī sampattiya ḷan̆gāvē. amanuṣya balavēga pahavē. padiṁci sthānavala bhūmi doaṣa bhaṁgavē. æsvaha kaṭavaha hōvaha hadi hūniyam taman keren ǣt vē. mitra lābha hā usas ayagē æsuraṭa yomuvē.

mevan vū suviśāla guṇa sambhārayakin hebi ratnamāli yantra rājayā obē nivasē hō vyāpārika sthānayē tænpatkara nisi puda pūjā pavatvā siyalu sampat læba saubhāgya udākara gænīmaṭa obada avaśya kaṭayutu salasā ganna.

ratnamāli bandhana gāthā

saṁsāra sārōgha viṇīta ṇīsaṁ

saṁṇīta sātaṁ sucisāra dhīsaṁ

saṁdhīra kaṁ soṇṇa tanu paḷāsaṁ

saṁḷāpa dēsiṁ paṇamebhis sāsaṁ

saṁsābhi gaṁ kēvala mōha nāsaṁ

saṁnāhakaṁ māra raṇe visēsaṁ

saṁsēvitaṁ dāsi mudāra hāsaṁ

saṁhāra dhammaṁ paṇame sadāsaṁ

saṁdāsa gaṁ nā sita pāpa nāsaṁ

saṁnāpa dhaṁsi hata ghōra pāsaṁ

saṁpāra gāmiṁ sucisāra vāsaṁ

saṁvāra saṁghaṁ paṇame rasāsaṁ

This is a Google word to word translation of a article publised on Divaina on 2012/05/11.