Secrequity – Read the law and write

0
308

සිංහල මුල් පිටපතේ අනුවාදනය මෙතනින් සෙත්කවි ක්‍රමය – නීතිය දැනගෙන ලිවිය කියවිය යුතුය

With the help of Ravi, the moon, Kuga, Buddha, Guru, Shukra, Shani, Rahu, Khethu, and the twelve logs, the day, the causation, the throne, the yoga and the divisions of the Panhangama are connected with various issues of the Janakies, Vasu poetry Primitive sound science has an unmistakable appeal.

Seth Kavi and Kashi are basic texts of human nature. Any thought in a mind produces waves and rays. It is two kinds of waves, good and bad. Seth is a poem. The poem is nonsense. But words and words can be combined with happiness and can be used to produce good results as well as delicious flavored medicines. Seth poetry and rhymes are an archeology of a system. Stanzas, Pirith, Theristories, Praises Hymns, Asiri Gee are all based on good and bad sounds and sounds.

If a patient is able to successfully diagnose a patient’s center and a planet, if the patient can diagnose the condition of the patient, then the medicine can be cured and the disease can be cured. The indie thunder, all the time, the five bird system, the hypothesis based on hypothetical hypothesis, Seth poetry can be used to solve any problem of any individual.

When solving the problems of man with one thousand problems, they should have different academic skills in the poetry writer, and with the help of the eloquent, he should correctly examine the birthplace of the victim and correctly understand the problem and cause the problem. What a God can hope for as a remedy Nalav also by the look of that day to, the auspicious time, will find the knowledge system of compensation established poets talented rich honestly and in good faith should be sung lyrics.

Knowing the bad news from the center of the genre or knowing nothing at all, it is necessary to select the right wing of the poet or the author of the pagoda, select the suitable party (rhymes) and select the five birds using the five birds. Then, Should have a good understanding of.

The origin of the name or the source of the name is the (a) the virtue of the vowel, (v) the water quality of the vowel, (v) the fire quality of the vowel, (v) the vibes of the vowel (v) and the skyness of the vowel.

Can be returned by air from the air. But if the poet’s leader is a friend of the joke or name, it can not be done and another way to do so is to follow. Airborne gas can be used for the escape of the sun. Poems should not be written if the author does not dare to use the letter of the poem leader, even when essential.

A string poem 1,2,3,5,7,9,18 should be used for the 18th category of the vocal leader, and as good as possible, the words of words and words should be reduced as much as possible. There should be a good understanding of the type and if a combination of a gene is a chances of a person taking the decision, take the decision of the planetary supporter. Shani’s aquatic diseases, the moon’s namesake, and the names of Ravi’s names.

The “N” group is pleased with airspace but also needs to be aware of the other planets. Even though the lunar band is good to deflate the air, it can even lead to the death of the lighter by deploying it forcefully.

Accordingly, the zakat, chants, thithi, sounds etc. should be followed according to the principles of the Sathkawa and adhere to the same principles. Otherwise, a shotgun is not good or bad.

Features of a verse poet poet

* The Buddha is a virtuous person who has neither the gods nor any religious teacher.

* Being a person who is not jealous and does not interfere with the good of others.

* One who can be happy with the sufferings of the sufferer.

* Those who come to him with dissatisfaction with the anger of the mind will be treated with joy.

Fear of the non-Buddhists who are not in the five-minded religion should not be condemned to others.

* Being a person who has developed a bit or a hypothetical power without souring, slander, grudge or divulgence.

* Any proposition that has been won by a heart is a god, a tree of a tree, and a person who has faith in a person.

* Being honest and courageous and honest in the absence of haughty haughty pride that encourages others.

Qualities of Seth Kavi

* A person who is not properly entangled in a person’s sense of envy.

* To avoid poaching, pursue Buddhism and become a silent actor.

* Be a person who does not pay money or other dividends.

* Singing with pure hearts, singing the proper way to pronounce language and doses.

* As a paid worker, he pleaded with the conscience of the relevant God to act according to the question of the subject as his question

* Treat each other with care. They are not dishonored. Achieving good concessions while collaborating with them until their point is fulfilled

setkavi kramaya – nītiya dænagena liviya kiyaviya yutuya

ravi, san̆du, kuja, budha, guru, śukra, śani, rāhu, kētu yana navagrahayan saha lagna doḷaha æsuru kara ganimin dinaya, nækata, tithiya, yōgaya, karaṇaya yana paṁcāṁgaya da yā karaganimin janmīnṭa muhuṇapǣmaṭa siduvana vividha praśnavalaṭa jyedtiṣaya āśrayen setkaviya, vas kaviya pramukha śabda vidyāven itāmat sārthakava piḷituru labāgata hæki bava avivādayen piḷigata hæki karuṇaki.

set kavi hā vas kavi yana dekoṭasehi mūlika padanama minis hita hā sabæn̆di vadanya. sitaka ætivana ōnǣma situvillaka taraṁga śaktīn hā kiraṇa śaktīn æti karayi. ema taraṁga śubha hā aśubha yanuven dekoṭasaki. in set kaviya śubha vē. vas kaviya aśubha vē. ehet vas gaṇa hā vadan śubha gaṇa hā saṁkalanaya kara rasadiyādī yedū rasa behet men yahapat pratiphala udākaradīmaṭa yediya hæka. set kavi hā vas kavi yanu ektarā kramayaka mantra śāstrayaki. gāthā, pirit, dēvastōtra, praśasti gītikā, āsiri gī yana visituru pabæn̆dum siyallama bhāṣāva kumak vuvat hon̆da hā naraka gaṇa hā śabda mātrā mūlika kara ganī.

kēndrayaka pihiṭi lagna hā grahayak mulkaragena itā sārthakava palāpala pævasiya hæki nam rōgiyakugē rōgī tattvaya nirṇaya kaḷa hæki nam ē anuva auṣadha labā dī rōgaya suvapat kaḷa hæki nam mekī śāstrayangen jana jīvitayaṭa siduvana sēvaya atimahatya. indra guruḷuva, yama kālaya, paṁca pakṣi kramaya, śabda vidyāva padanam karaganimin nirmāṇaya karana set kaviya tuḷin ōnǣma pudgalayakugē ōnǣma praśnayak san̆dahā sārthaka niværadi visan̆dum labāgata hækiya.

minisā hamuvē pænanagina dahasakut ekak praśna hamuvē ēvāṭa set kaviya tuḷin visan̆dum dīmēdī set kavi racakayā tuḷa jyedtiṣyaya hā bæn̆duṇu vividha śāstrīya dænuma tibiya yutu atara dæhæmiva maitri sahagata sitin yutuva adāḷa āturayāgē janma patraya niværadiva parīkṣā kara balā praśnaya nisi lesa vaṭahā ganimin ekī gæṭaluvaṭa hētuva hā īṭa avaśya pratikarmaya lesa seta prārthanā kaḷa hækkē kumana deviyanṭa kannalav kirīmen da yannat soyā balā ē san̆dahā avaśya dinaya, nækata, soyā bhāṣā dænumin niyamita kramavēdayaṭa gaṇa pihiṭuvā kaviyehi dakṣa bavin avaṁkava sadbhāvayen racanā kara gāyanā kaḷa yutuya.

adāḷa janmiyāgē kēndrayen hō tat kālayen aśubha apala dænagena kāvya nāyaka hō kartṛgē janma nækata īṭa sudusu pakṣaya (ava/pura) nækæt tōrā paṁca pakṣi śāstraya upayōgī karaganimin setkavi nirmāṇaya kaḷa yutu atara ohuṭa a,i,u,e,o yana paṁcasvara (akṣara) piḷiban̆da manā avabōdhayak tibiya yutuya.

namehi mulakuraṭa hō upan nækataṭa himi pakṣiyā lesa (a) prāṇākṣarayē paṭhavi guṇaya da (i) prāṇākṣarayē jala guṇaya da (u) prāṇākṣarayē gini guṇaya da (e) prāṇākṣarayē vāyu guṇaya da (o) prāṇākṣarayē ākāśa guṇaya da pavatī.

vāyugaṇayen yǣvīmat vandragaṇayen āpasu genvīmak kaḷa hæka. ehet kāvya nāyakagē nækataṭa hō namaṭa ema gaṇa mitra vē nam eya sidukaḷa nohæki atara ē san̆dahā venat kramayak anugamanaya kaḷa yutu vē. nivasin pænagiya ayaku genvīmaṭa vāyu gaṇaya sūrya gaṇaya jala gaṇaya candra gaṇaya sudusu paridi yodāgata hækiya. atyavaśya viṭakadī vuvada kāvya nāyakagē nækataṭa himi akṣaraya nækæt yedena dinaya kartṛṭa nosītē nam kavi racanaya nokaḷa yutuya.

set kaviyaka 1,2,3,5,7,9,18 śubha gaṇayak hæki taram duraṭa 18 væni gaṇayaṭa kāvya nāyakagē nāmābhidhānaya yedīmat śubha vastu hā vadan hæki taram yodā aśubha vadan hæki taram aḍu kirīmat kaḷa yutuya. gaṇaya piḷiban̆da manā avabōdhayak tibiya yutu atara gaṇa saṁyōgayak rōgī avasthāvak nam vā, pit, sem da yanna soyā īṭa adhipati grahayāgē tīraṇaya ganna. śanigēa nam vāta rōga da san̆dugē nam sem rōga da ravigē nam pit rōga da vaśayen nirṇaya karagata hæka.

“na” gaṇaya vāta rōgīnṭa suba vuvada anek graha saṁkalaka gæna da data yutu vē. vāta dōṣa duruvīmaṭa candra gaṇaya suba vuvat eya balavat lesa yedīmen āturayāgē maraṇaya pavā siduviya hækiya.

mē anuva nækæt, gaṇa, tithi, śabda ādiya adāḷa pudgalayāṭa gælapēda yanna setkavi mūladharmavalaṭa anuva soyā balā pabæn̆diya yutu atara ekī mūladharmayanṭa anuvama gāyanā kaḷa yutuya. esē novuṇu kala pus veḍillak men hon̆dak hō narakak nættē veyi.

set kavi racakayaku tuḷa tibiya yutu guṇāṁga

* budunvahansē, devi dēvatāvun hō ōnǣma āgamika śāstṛn vahansē namakaṭa nogarahana pin pav pala vipāka dat guṇavat ayaku vīma.

* kuhaka īrṣyā situvilivalin tora anyayangē sæpataṭa bādhā nokarana priyamanāpa ayaku vīma.

* duk kamkaṭoḷu vin̆da darā ganimin lada deyin satuṭu viya hæki ayaku vīma.

* sitehi haṭagannā kōpaya saṁsin̆davā tamā veta ena aya prīti sahagata muhuṇin piḷigena kaṭayutu karadīma.

* paṁca duścaritayehi noyedena āgamaṭa dahamaṭa lædi pavaṭa biya anun heḷā nodakinnaku vīma.

* kēlam kīma, paruṣa vacana kīma, bhēdabhinna kirīma ādī dusiritvalin tora suḷu vaśayen hō caitasika balaya diyuṇu kaḷa ayaku vīma.

* tama sita dināgat yam prastutayak deviyek gahak koḷak yanādī yamkiasi vastuvak gæna viśvāsayak æti ayaku vīma.

* anyayan kerehi maitrī karana ahaṁkāra uḍan̆gu gati nomæti ayuktiyaṭa nonæmena avaṁka eḍitara satyagaruka ayaku vīma.

set kavi kiyavannā tuḷa tibiya yutu guṇāṁga

* śarīra aṁgōpāṁga nisi lesa pihiṭā æti kuhaka īrṣyā gati situvilivalin tora ayaku vīma.

* paspavin væḷakī āgamaṭa dahamaṭa næm̆buruva vatpiḷivet rakimin silvatva kriyā karannaku vīma.

* mudal pan̆ḍuru hō venat lābhāṁśa pratilābha æpa upakāra notakana ayaku vīma.

* bhāṣāva, mātrā gaṇa ādiya niværædiva nisi ākārayaṭa uccāraṇaya kara āturayāṭa setakma ætivana lesa pirisidu sitin setkavi gāyanaya.

* væṭup labana rækiyāvak lesa nositā āturayāgē praśnaya tamangē praśnayak lesa salakā kriyā karamin kavi adāḷa deviyanṭa tama hṛdasākṣiyaṭa ekan̆gava kannalav kara kiyā siṭīma

* taman veta ena āturayanṭa maitri sahagatava sælakīma. ovun pīḍāvaṭa avamānayaṭa pat nokirīma. lada deyin satuṭuva ovungē karuṇu kāraṇā iṣṭha vanaturu ovun saman̆ga sahayōgayen kaṭayutu karamin seta sahanaya labādīmaṭa upakāri vīma

This is a Google word to word translation of a article publised on Divaina on 2012/10/26.