The results according to the birth month and day

870

සිංහල මුල් පිටපතේ අනුවාදනය මෙතනින්

ඒ මාසයෙන් ඒ දිනයෙන් ඉපදුනොතින් ඵල මෙලෙසින්

This is a Google word to word translation of Divaina

The results of the birth in those months and in those days are:

They are born in the months, centuries, year, months, days, hours, and minutes, and the results of the birth at those months are mentioned below, according to the elaborate high-ranking elephant, “Manasagari”.

January

The ability to honor each other, to worship God and his parents, is able to earn wealth.

February

The champion, wealthy, rude words, courageous, confused.

March

Rich, up-to-the-minute, ready to help outdoing, healing, white, educated.

April

The body is beautiful, the eyes can shine, and the laughingstock of the people is happy.

May

It is good-hearted, interesting, colorful, fond of women, coveted and wealthy.

June

The mind is clean, wealthy, longevity, wise, and fond of foreign countries.

July

A pious heart, an adorable countenance, a child and grandchildren, after which there is a breeze, wealth can be destroyed, it can be afflicted.

August

It’s good enough, body can be as solid as it is in the body, in the grief, and in the two profits.

September

Though virtuous, talkative, but cheerful, it can be done with dignity, childhood, good health, and dignity.

October

Rumarma is a healing, poet, rich, wealthy and sexy.

November

Alive is wealthy, wealthy, obsessive, evil, and evil. It does business. He is a sinless person.

December

There is a good way to live a righteous lifestyle, talking with people who are mildly worded and having lots of friends. The ability to subjugate others is helpful to others.

The results of the birth on those days, are as follows.

Sun

Very simple, may be a Governor. Body is plentiful, hostile, willing to give to others, eating.

Monday

The discernment, the chat is done by a pleasant lodger, the life is calm, the life of the state service, and the pleasure of treating the pleasure is lucky.

Tuesday

With crafty intelligence, he lives in the affairs of the earth, maybe he is willing to fight, a powerful colonel or ruler.

Wednesday

Chat is doing a wonderful word, it’s life, writing, and the knowledge of the pandit is fair.

Thursday

He is a master of sciences. It can be virtue and rest, one who is a respected teacher or a member of parliament.

Friday

Mild thinking, wishing to bow down to God, gaining wealth and playing games, is wise, and speechless.

Saturday

It says that a stable beast is capable of suppressing others, cruel, wicked, over-skinned, old-fashioned, poor-tempered, overpriced.

ē māsayen ē dinayen ipadunotin phala melesin

ē ē māsavala hā ē ē davasvalada ipadīmē phala mesēya

ē ē sahasraka, śata varṣa, varṣa, māsa, dina, pæya hā vināḍivaladī ē ē pudgalayan upata labana atara, “mānasāgarī” namæti paurāṇika māhæn̆gi jyedtiṣa granthayē san̆dahan vana andamaṭa, ē ē māsavaladī upata læbīmē phala pahata san̆dahanya.

janavāri

śūraya, oda teda sahitaya, deviyanaṭa hā demavpiyanaṭada garu kirīmaṭa mæḷiya, dhanaya ipayīmē hækiyāvak sahitaya.

pebaravāri

śuraya, dhanavatya, raḷu vacana katā karayi, saṭanvalaṭa hapanya, kāmukaya.

mārtu

dhanavatya, anunaṭa upakāra kirīmaṭa kæmatiya, suva sampannaya, sudu pæhætiya, ugatkamak sahitaya, piṭaraṭa savārivala niraturu yedīmaṭa kæmatiya.

aprēl

sundara sirurakin samanvitaya, denet rat pæhæviya hækiya, katunṭa lolya, jīvat vannē satuṭakinya.

mæyi

yahapat sitakin yuktaya, sitgannā denetakda, śōbhā sampanna sirurakda sahitaya, katun kerehi ælmak dakvana suluya, bava bhōga sahitaya, dhanavatya.

juni

sita pirisiduya, dhanavatya, āyuṣa dīrghaya, nuvaṇætiya, piṭa raṭavalaṭa ælmak dakvana suluya.

jūli

dæhæmi sitak sahitaya, sit adanā pæhæyakin yuktaya, daru munupuran sahitaya, pasu vannē mada suvayakini, dhanaya vināśa vīmen, citta pīḍāvakaṭa pat viya hækiya.

agōstu

manā rūsapuvakin yuktaya, sirura taraya, duka sæpa dekēdī menma lābha alābha dekēdīda, nosælī eka sē siṭiya hækiya.

sæptæmbar

silvatya, katābaha molok vuvada vācālaya, dū daruvan sahitaya, suba sanīpayakin yutuva, niraturu satuṭakin vāsaya kaḷa hækiya.

oktōbar

rūmatya, suva sanīpayakin yuktaya, kaviyaku viya hækiya, guṇavatya, dhanavatya, kāmiyaku viya hækiya.

novæmbar

atamiṭa saruya, dhanavatya, kāmuka gatida ættēya, duṣṭa gatida napuru sitda sahitaya. ganu denuda karayi. pāpī pudgalayeki.

desæmbar

dæhæmi divipevetak gata kirimaṭa kæmatiya, katā bas karannē mudu moḷok vacanayenya, mituru mituriyan bohō pirisak siṭiya hækiya. anun yaṭat kara gænīmē hækiyāvakin yuktaya, anunṭa æpa upakāra kirīmaṭa kæmatiya.

ē ē dinavala ipadīmē phala, pahata san̆dahanya.

iridā

itā catura, tedæti kenaku viya hækiya. sirurē pit bahulaya, saṭanaṭa kæmatiya, anunṭa dīmaṭa kæmætiya, utsāvantaya.

san̆dudā

nuvaṇætiya, katābas karannē priyajanaka basinnaya, jīvitaya sansunya, divi gena yannē rājya sēvaya tuḷinya, sæpa duka samasē sælakīmaṭa kæmatiya, vāsanāvantaya.

an̆gaharuvādā

kuṭila buddhiyak sahitaya, poḷavaṭa sambandha kaṭayutuvalin divipeveta gena yannēya, saṭanaṭa kæmætiya, balagatu sēnādhipatiyaku hō pālakayaku hō viya hækiya.

badādā

katābas karannē priya janaka vacanaya, jīvitaya gena yannē, lipi lēkhana kaṭayutuvalinya, dænum tērum sahita paṇḍitayā satpuruṣa svabhāvayak sahitaya.

brahaspatindā

śilpa śāstraya ugat kenekya. guṇavatya, vivēkayen yuktaya, janayāgē garu sammānayaṭa pātra vana ācāryavarayek hō mantrīvarayek hō viya hækiya.

sikurādā

caṁcala sitættēya, deviyan pidīmaṭa akamætiya, dhanaya upayīmaṭa menma krīḍāvalaṭada kæmatiya, næṇavatya, katāvaṭa dakṣaya.

senasurādā

pavasannē sthira basya, anun yaṭapat kirīmaṭa samatya, kaṝra, duṣṭa gati sahitaya, kes adhikaya, vayasgata liyanṭa kæmatiya, pahat dusṭi, manda gati sahitaya.