The impact of Kala Sarpayoga on Marriage life

966
විවාහ
විවාහ

සිංහල මුල් පිටපතේ අනුවාදනය මෙතනින්
විවාහ දිවිය අවුල් කරන කාල සර්ප යෝගය

Time is rare for anyone to have kalasarpa yoga. When checking the center of someone who has been taken care of, a Tire expert examines facts about family life and livelihood. Because that is the time impact of the serpent. It is not possible for a parent’s daughter to meet with a parent or child’s henchmen to find out what’s happening in the future.

The cathedral symbolizes the position of the kangaroo and its other tail in the seven planets, including the head rails and the tail, the other planets of the head and tail. There are two methods for this yoga. At 180 degrees Rahu, all the planets (Ravi, Chandra – Kujuba, Guru, Shutra, Shani) are called serpentine, and from Rahu the term is called as time. In the event of a ‘double check’, there may be another planet or a few in Rahu or cone. In these cases, the correct decisions are to be made.

Rahu-Khotus supplements can produce fruit. Even when infant time is involved, infants may be prone to death. The time period of the serpent’s horoscope – the lunar compound – can be killed because of the birth velocity. Otherwise, they are the ones who are reputable when you do not have time snakes.

Being in rays and cones, the presence of planets in the eyes of the eyes of the eyes prevents bodily harm, marriage, work and infusion. Rahu can carry even death even on February 2 and 8. Being a waste, becoming a debtor, a family dispute. 03 and 09, it is just as urgent that losses, adventures and urgent problems get worse. When Rahu is 04 and 10, there is a problem with the real estate property. Five raphs are concealed in elevation of 11. They are separated from their children by their relatives. 06 and 12 will be used to deal with enemy attacks. There is no lack of disease.

This is the yoga, and the work done by the person concerned can be completed in a finite way, as well as quickly. This allows you to go up and down to the top. Marriage is confusing and unlucky. Marital owners are not allowed to benefit from the property. Also, marriages are disrupted, divorced, or caused by deaths.

However, birth at congests can be expected from congested fruit in the range of 09-12-04 or 05. If Rahu is in the ranks of 03, 06, 10 or 11, it is also beneficial. The scarf, the mermaids, and the teacher’s spirits will also be of good use in the places where Rahu has concealed. The places where Ravi, Kujja, Shani Rahu are congested are badly affected. Separating the marriage of 7th baby sitting Rahu This is not good either. It is good to examine the correlation between the two men in the time of their marriage. There may be marvels in the place of marital degradation.

Uranus will notice that the planets (later discovered) such as Naphchun do not care about time. Thus, it is a question of whether it is appropriate to define the fruitful yoga as a bearer of pest.

vivāha diviya avul karana kāla sarpa yōgaya

kāla sarpayōgaya hæma ayakuṭama yedennē kalāturakini. jyedtīr vēdiyeku kālasarpayōgaya yedī æti ayakugē kēndra saṭahana parīkṣā karana viṭa bohō avasthāvaladī pavul jīvitaya hā jīvana vṛttiya gæna karuṇu parīkṣā kerē. ē taramaṭa kāla sarpa yōgaya balapāna heyini. tama mavaka hō piyeku hō daruvāgē kēndra palāpala vimasīmaṭa jyedtiṣavēdiyaku hamuvīmēdī kāla sarpa yōgaya yedī ætnam ehi ādīnava biya, santrāsaya, ætivana paridden pahadālīma suduqsu novannēya.

nāgayeku saṁkētavat karamin ugē śīrṣayan valigayat rāśi 07 k ætuḷata enam hisa rāhuṭat valigaya kētuṭat ayitikara hisa saha valigaya atara sesu grahayan pihiṭīma kālasarpa yōgaya lesa han̆dunvayi. mema yōgayaṭa kramavēda dekaki. kētugen paṭangena aṁśaka 180 k durin rāhu siṭina viṭa ē atara siyaluma grahayan (ravi, candra – kuja budha,guru, śutra, śani) siṭīma kāla sarpa yanuvenda rāhugen ārambha kara kētugen keḷavara vanaviṭa kāla amṛta yanuvenda mema yōga kramaya sidu vē. han̆dahan parīkṣāvēdī rāhu hō kētu siṭina bhāvayēma tavat grahayaku hō kīpadenaku siṭīmaṭa puḷuvana. mevan avasthāvaladī aṁśaka pramāṇayana kerehi niværædi tīraṇa gatayutu vannēya.

rāhu – kētu mahadaśā aturu daśā valadī viśēṣayan aśubha phala udākerē. kāla sarpa yōgaya yeduna viṭa ḷadaru vuva akal maraṇa valaṭa goduru viyahækiya. kāla sarpa yōgaya yedī æti han̆dahanaka śani – candra saṁyōgaya janma ērāṣṭhakaya nisā ḷamāviyēdīma maraṇayaṭa patviya hækisya. noesēnam ovun kīrtidhara aya vannē kāla sarpa yōgaya nætiviṭayi.

rāhuṭa hā kētuṭa mædiva 01 vænna saha 07 vænna bhāva valadī grahayan siṭīmen śarīra tatatvaya, vivāhaya, rækiyāvaṭa, iganīm kaṭayutu valaṭa bādhaka yedē. rāhu kētu 02 saha 08 siṭi viṭa maraṇaya pavā genadīmaṭa puḷuvana. dhana nāstiya, ṇayakaruvaku vīma, pavul āravul ætikarayi. 03 saha 09 yedēnam hadisiya nisā pāḍu siduvīm, apravēśamkama, hadisi karadaravalaṭa yomuvīma vænidē siduvē. rāhu 04 t kētu 10 t siṭi viṭa iḍakaḍam dēpaḷa vastuva piḷiban̆da karuṇu valadī praśna æti vē. rāhu 05 k kētu 11 t vīmen daruvangen, biridagen nǣyangen venkaranu labayi. 06 saha 12 yedīma nisā saturu karadara valaṭa muhuṇa pǣmaṭa sidu vē. leḍarōga valinda aḍuvak næta.

mema yōgaya nisā adāḷa tænættā ārambha karana kāryayak itāmat yahapat ayurin nima kaḷa hækivāt menma eya ikmanin sidu vē. mē nisā ihaḷaṭama næn̆giya hæki atara pahaḷaṭa væṭennēda kṣaṇikavamaya. vivāha jīvitaya avul sahagata vana atara avāsanāvanta veyi. vivāhakayan ætikara gat dēpala valin phala prayōjana læbīmaṭa iḍa næta. esēma vivāhaya kaḍā kappal vīma, dikkasāda vīma hō maraṇaya hō siduvīmaṭada grahabalapǣm anuva sidu vē.

kohoma namut upatēdī kētu 09-12-04 hō 05 sthānayaka nam śubha phala apēkṣā kaḷa hækiya. rāhu 03, 06, 10 hō 11 væni sthānayaka vī nam eyada śubhadāyaka vē. rāhu kētu siṭina sthāna vala sadu, budha, guru śukra siṭīmenda yahapata udākarayi. ravi, kuja, śaniṭa rāhu kētu siṭina sthāna aśubha dāyaka vē. rāhu kuja 07 siṭīma vivāhaya dedaravayi. meya 01 siṭīmada yahapat næta. kāla sarpa yōgaya yedī æti aya vivāha vīmēdī strī puruṣa kēndra dekē gælapīma parīkṣā kirīma hon̆dayi. vivāha parīkṣāvēdī aśubha tæn bhaṁga karana graha pihiṭīm tibiya hækiya.

yurēnas næpcun væni grahayan (pasuva soyāgat) gæna kāla sarpayōgaya gæna sælakilimat novana vagak penē. mē anuva balana viṭa kālasarpa yōgaya aśubha phala genadenayōgayak lesama nirvacanaya kirīma sudusu da yanna praśnayaki.

This is a Google word to word translation of Divaina