Siri Piriwena to be victorious

824
ජය
ජය

සිංහල මුල් පිටපතේ අනුවාදනය මෙතනින් ජයෙන් ජය ලබන්නට සිරි සම්බෝධි පිරිත මෙන්න

According to the chronicles, the Sri Maha Bodhi was planted and after 5 days of fallen branches of paddy plant came out. It was further stated that the cubes were looking at the plants for eight nuts each. It is stated that the 40 most important plants were planted in 40 Dambulatana, Thuparamaya, Kataragama, Mahiyangana, Muthiyangana, Pepiliyana and Bellanwila. You can find these places by reading 40 chapels. Therefore, whatever the Bo-tree or Bodhi Pooja you should offer, you should offer it as a sacrificial offering to the Sri Maha Bodhi. In some places there is also a powerful goddess-bodied Bodhi.

Therefore, you and Siri Maha Samadhi Pirikitas who sing the Buddha for the benefit of you and your family. Read home. You and your family have come up with a dream. Also, since the long commentary of Deepakankara Samma Sambuddha, from the time of the Buddha dynasty of the Buddha, the Buddha lived in the great power of the immense powerless, infinite power of eloquence, overcoming the soil of the soil. In addition to this, I am grateful to you for the generations of Poson.

1. Deepapakko defeated Puppali Bodhi Pancha Murray at the head office of the World Finals, Patto Sambodhi Manthan Aetha Sichchi Wijayena win

02. Sala Bodhika Pancha Sambe Samodhichi Fossil in the same place,

03. Naga Bodhi at Samadhi Moolam

04. Naga Bodhi in Sambuddhama

05. Naga Bodhiya of the Sambuddha – Mulham

06. Noboda Bodhidhya at Sambuddhoya Flame

07. Anamadassi Sugatho is the original Ayojana Bodhi

08. Sonya Bodhiya in the Paduoy Sambuddhoya Moolam

09. Naradha a Son Bodhiya in the name of Sambuddhoya Maha

10. Padumatharu names Salah Bodhi in Jinou Moolam

11. Sumideo names Sambuddhon in the lower plant

12. Sujatha names Samodehdow Bo tree

13. Imperial names The Bodhisattva Bodhi

14. The Essential Name of the Champion Jino Roh

15. Dhamma Dassi Named Jinot Ear Kevak Bodhi

16. The event name is Ginotopa Ayurvedic physician

17. Tissa Nelō Bodhika Thero, World Buddhist priest

18. Etisalamos is Amac-Bodhi at the cornerstone of the world

Vipassi name Sugathotu Patali Bodhi

20. CI Nano, the Sathumba Bodhiya at the beginning of the world natio

21. The names of the gymnasiums called “Sala Bodhi” at the Sugatho Millam

22. Kukusando Sir Bodhiya at the beginning of the world

23. Kolanagamo Sugato is the first god

24. Kasspo names Sabaragna’s first Priest Bodhi

25. Gatimo names Asatthi Bodhi in the beginning of the Sabaragna

Defeat of Punch Maray – Patto Samobody

Wetchee Wicket – win over Mahanam

If you want to give this palatable patient a peace of mind, you can use the “Satchi Wijaena” – “Subdatabases” Vinsensunth and “Sottemte Hortune Subbada”. You have Bodhiurassa.

To eliminate the most dangerous tyrannical defects, to eliminate fierce hostility, to find no place to defeat, to gain a place of victory at the last place, to gain divine protection, the signs of the house at the commercial site of the site, anger, anger, zombies, To spin out, the ground floor of the house, Pieter Dusti and various spirits were best suited to write this sparkling copper sheet M̆bili the expense of keeping oil oath to dāsvarak pæḷan̆dīmenda house framed by exercising your sælayi all things to all men, most great. True.

jayen jaya labannaṭa siri sambōdhi pirita

vaṁśakatāvala dækvena paridi śrī mahā bōdhiya rōpaṇaya kara dina pahakin atu pasak pæna nægī phalapahak pæna næguṇu bava prakāśitayi. ē palagat geḍi pahen geḍi aṭa bægin pæḷa hataḷihak balā siṭiyadīma pæna næguṇu bavada væḍiduraṭat san̆dahan vē. mē pæḷa hataḷihama rajatumā visin dam̆bulutoṭa, thūpārāmaya, kataragama, mahiyaṁganaya, mutiyaṁganaya, pæpiliyāna, bellanvila ādī sthāna hataḷihaka rōpaṇaya karavū bavada prakāśitayi. mē sthāna hataḷiha vaṁśa katā kiyavīmen obaṭa dænagata hæka. enisā oba kumana bōdhiyakaṭa hō bōdhi pūjāvan kaḷat eya śrī mahā bōdhiyaṭa karanu labana pūjāvak yǣyi hitā pūjāva pævætviya yutuyi. samahara sthānavala balavat dēvatā gṛhita bōdhida æta.

mē nisā obaṭat obē pavulē sæmaṭat nava ruvan paradavana buduradun guṇa væyena siri mahā sambōdhi pirit amila amaraṇīyava gayanna. nivasē kiyavanna. obaṭat pavulē sæmaṭat lovturu pætum iṭuvē. tavada mema pirita apa mahā bōsatāṇan niyata vivaraṇa læbū dīpaṁkara sammā sambudu rajungē paṭan budu varayan vahansēlā pasvisinamaka pas marun paradavā buduvū tējānu bhāvaya satya kriyā padanamak koṭa bæn̆duṇu mahā bala sampanna tattvayē apramita asīmita acittanīya śaktiyehi anūnavū piritaki. eya mesē nækata atirēkayen obaṭa poson udāva nimitten tiḷiṇa karami.

1. dīpaṁkarō lōka vidū mulē pīpthalī bōdhiyā paṁca mārē parājetvā pattō sambōdhi muttamaṁ ētēna sacca vachchēna hōtumē jaya maṁgalaṁ

02. koṇḍañaañachaya sambuddhō mulamhi sāla bōdhiyā paṁcamārē parājetvā pattō sambōdhi muttamaṁ ētēna sacca vachchēna hōtu mē jaya maṁgalaṁ

03. maṁgalachaya sambuddhō mulamhi nāga bōdhiyā

04. sumanachaya sambuddhō mulamhi nāga bōdhiyā

05. rēvatachaya sambuddhō – mulamhi nāga bōdhiyā

06. sōbhitachaya sambuddhō mulamhi nāga bōdhiyā

07. anōmadassī sugatō mulē achjuna bōdhiyā

08. padumō nāma sambuddhō mulamhi sōna bōdhiyā

09. nāradoa nāma sambuddhō mulamhi sōna bōdhiyā

10. padumuttarō nāma jinō mulamhi sāla bōdhiyā

11. sumēdhō nāma sambuddhō mulamhi nīpa bōdhiyā

12. sujātō nāma sambuddhō mulamhivēlu bōdhiyā

13. piyadassī nāma budhō mulē kakudha bōdhiyā

14. attha dassī nāma jinō mulē campaka bōdhiyā

15. dhamma dassī nāma jinō mulē kuravaka bōdhiyā

16. siddhattho nāma jinō mulē kaṇikāra bōdhiyā

17. tissa nāmō lōka garu mulē asana bōdhiyā

18. thussanāmō lōka vidū mulē amalaka bōdhiyā

19. vipassī nāma sugatō mulē pāṭhalī bōdhiyā

20. si??nāmō lōka nāthō mulē sētamba bōdhiyā

21. vessabhū nāma sugatō mulamhi sāla boḍiyā

22. kakusandō lōka vidū mulē sirisa bōdhiyā

23. kōṇāgamanō sugatō mulē yaññāṁga bōdhiyā

24. kassapō nāma sabbaññā mulē nigrōdha bōdhiyā

25. gōtamō nāma sabbaññā mulē assatthi bōdhiyā

paṁca mārē parājetvā – pattō sambōdhi muttamaṁ

etena sacca vachchēna – hōtumē jaya maṁgalam

mē pirita rōgiyakuṭa kiyā śāntiya salasanna nam etena sacca vachchēna – sabba rōgō vinassantu kiyāda poduvē kiyana viṭa “sotthitē hotu sabbadā” kiyāda yodā mē gāthā visipahama sachjāyanā karanna. obaṭa bōdhirājaseta sælasē.

ati bhayānaka balavat amanuṣya dōṣayan duruvīmaṭa, kṛra saturu upadrava magaharavā gænīmaṭa, kisima tænakadī parājaya novanṭa, giya giya tæna agra jaya labā gænīmaṭa, dēva ārakṣāva labāgænīmaṭa, nivasē, bhūmiyē vyāpārika sthānayē æti koḍi vina kæpī pupurā bhaṁgavenṭa, aṁgam, pilli, æsvaha, kaṭavaha hō vaha duruvīmaṭa, nivasē bhūmiyē maḷagiya prēta diṣṭhi hā vividha bhūta bala pǣm palavā hærīmaṭa itāma yōgya bavat, mema pirita tam̆ba pataka liyā rantæm̆bili tel tabā mē piriten dāsvarak japakara kara pæḷan̆dīmenda nivasē rāmukara tæbīmenda obē siyalu kāraṇā siyallaṭama ati śrēṣṭha piritak bava sælayi. satyayi.

This is a Google word to word translation of a article publised on Divaina on 2013/06/30.