Take your hand for yourself

706

සිංහල මුල් පිටපතේ අනුවාදනය මෙතනින් ඔබේ අත ඔබම බලාගන්න

Main lines of a rock

Our hope is to present a series of lessons from this year in the North Western region with a view to educating those who want to get acquainted with science and technology. If Samanu, the ‘grass line’ introduced by the world has spread to the rest of the world from Bharata. According to the science of science, one can say that one’s education, employment, marriage, sickness, hostility, foreign freedoms, and the richness of wealth. The most important and deepest part of the Marine is called Line. One’s pin lines are determined by the person’s previous souls in previous souls. Let’s see what the lines are in. All lines in the alphabet can be separated into two main lines and two uninterrupted lines. First, let’s look at the main lines of our hands. There are six main lines in our hand. The line of life, the line of line, the heart, the line, the line of line, the Keerthi line, and the Sukalaya. Now let’s see what the lines are from the plot. Each line has the initial letters of the line to help identify a user.

G. G. Is the living line. A good line of life begins at a place between the thumb and finger. This line closes its path near Menikkaduwa. Literally referring to the lifespan of a lifetime, but not only on the line, but also on the patient’s health, illnesses, occurrences, successes in life, defeat, and more significant events.

The headline (Sri Lanka) begins with the starting point of the living line. It passes through the Kujala Thalawa (center of Alla) and ends with the Chandramaya. The header line shows the palm of the brain’s brain, mind, and mind. The severity of life, intelligence, and brain-related illnesses can be determined from this line.

Look at the heartbeat (h. This line, which begins with the staff, ends with the Board of Trustees and the Ravi Board and ends with the Board of Trustees. Some people have this line in a different way, that is, from the Board of Trustees, across the city chamber, and extends over to the other side of the palace. It shows one’s love, marriage, sex, blood, instinct, intelligence, emotions, etc.

Look at the Shani Linea (Dao dai) now. The curve, which begins near the edge of the wristwatch, extends across the fingertips through the palms through the palms of the limb and moves towards the center of the center of the ankle. This is considered to be a remarkable line between the main lines of the palm tree. This line often reveals much of the line from the area of ​​the wristwatch to the area of ​​the palm-fiddle, wealth, wealth, development, and barriers.

The Keerthi Line, or Ravi Line, begins at the center and climbs into the center of the shadow. Some people call this a positive line. This shows the quality of the pendulum, the prestige, the education, the dignity, the achievements, the attractiveness, the mysterious knowledge, the courage. Marine experts say that this line has a special power to make progress in the end line progressive.

The Suk Linea (Suwu) or the Indo-Sri Lanka Line starts from elsewhere and winds up the windsurf board. This line of information contains information on the capacity, the youth, the person’s health and the extraordinary skill. The Sukachaya Line is not always checked by any catch, but it is also the health condition. The absence of the line does not have a problem, but it is a good idea to use this line as a measure to make a prelude to sickness. The law of martial arts should be good health, if the hierarchy starting from the lunar should go to the panel of judges without hindrance. In addition to these main lines, other lines can be seen in a motor vehicle. Let us consider the following lines and the worst-case scenes of the main lines.

obē ata obama balāganna

atlaka pihiṭi pradhāna rēkhā

hasta rēkhā vidyāva piḷiban̆dava dænumak labā gænīmaṭa kæmæti aya venuven ē piḷiban̆da dænumak labādīmē aramuṇen mevara nækata kalāpayē siṭa ē piḷiban̆da pāḍam mālāvak idiripat karannæyi apē balāporottuva. samudu nam sṛṣivarayā lovaṭa han̆dunvā dun hasta rēkhā śāstraya mē vana viṭa bhāratayē paṭan bohō raṭaval purā pætira æta. hasta rēkhā vidyāva anuva kenekugē adhyāpanaya, rækiyāva, vivāhaya, leḍa rōga saturu karadara vidēśa gaman, gatiguṇa dugī pohosat bava ata parīkṣā kirīmen kiva hæki karuṇu vē. sāmudraka śāstrayē itāmat vædagat vūt gæm̆buru vūt koṭasa rēkhā yayi hæn̆dinviya hæka. kenekugē allē rēkhā pihiṭannē ohu hō æya visin pera ātmavala kaḷa pinpav anuvaya. dæn api balamu allē pihiṭana rēkhā monavāda kiyā. allehi pihiṭana siyaluma rēkhā pradhāna rēkhā saha apradhāna rēkhā vaśayen koṭas dekakaṭa ven kaḷa hækiya. paḷamuvenma dæn apē atvala pihiṭi pradhāna rēkhāvan monavāda kiyā balamu. apē atē pradhāna rēkhā hayaki. jīvana rēkhāva, śīrṣa rēkhāva, hṛdaya, rēkhāva, daiva rēkhāva, kīrti rēkhāva, hā sukha rēkhāva yanuveni. dæn balanna rūpa saṭahanin ē rēkhā monavāda kiyā. hæma rēkhāvakma han̆dunā gænīmē pahasuvaṭa rēkhāvē mul akuru san̆dahan karala æti.

jī. jī. vaśayen salakuṇu kara ættē jīvana rēkhāvayi. hon̆da jīvana rēkhāvak ārambha vannē mahapaṭa æn̆gillaṭat dabara æn̆gillaṭat atara sthānayakini. mema rēkhāva mæṇikkaṭuva āsannayēdī tama gamanmaga avasāna karayi. vacanārthayen jīvana rēkhāven āyu kālaya gæna kiyǣvena mut ema rēkhāven āyuṣa pamaṇak nova atla himiyāgē saukhyaya, rōgābādha, ēvā æti vana vakavānu, jīvitayē jayagrahaṇa, parājaya menma suviśēṣī siduvīm yanādī bohō dēval da dænagata hæki vē.

śīrṣa rēkhāva (śī. śī.) paṭan gannēt jīvana rēkhāva paṭan ganna pradēśayenmayi. eya kuja talāva (allē mæda) harahā vihida gos candramaṇḍalayen avasan veyi. śīrṣa rēkhāva atla himiyāgē moḷaya, manasa, sita kriyākarana ākāraya dækveyi. jīvitayē bin̆da væṭīm, gnānaya, hā moḷayaṭa sambandha rōga ādiya mema rēkhāvē pihiṭīma anuva niścita karagata hækivē.

hṛdaya rēkhāva (ha. ha.) desa dæn balanna. guru maṇḍalaya āśrayen ārambha vena mema rēkhāva śani maṇḍalaya hā ravi maṇḍalaya pasu karagena budha maṇḍalayen avasan veyi. samahara ayagē mema rēkhāva meyaṭa venas ākārayen enam budha maṇḍalayen ārambha vī śani maṇḍalayat pasu karagena allē anit pættaṭat vihida yayi. mē magin kenekugē prēmaya, vivāhaya, liṁgika jīvitaya, rudhira dhāvanaya, sahajayenma æti buddhiya, cittavēga yanādiya pennum karayi.

śani rēkhāva hevat daiva rēkhāva (dai dai) desa dæn balanna. atlē mula vū mæṇik kaṭuva pradēśayaṭa samīpava ārambha vana daiva rēkhāva alla harahā æn̆gili desaṭa vihidī gos mædan̆gillē mula pihiṭi śani maṇḍalaya vetaṭa yomu veyi. atlē pihiṭi pradhāna rēkhā atarin meya suviśēṣa rēkhāvak lesa sælakeyi. bohō viṭa mema rēkhāva mæṇik kaṭuva pradēśayē siṭa ghṛjuva vihida yana atara atla himiyāgē daivaya piḷiban̆da śubha aśubha, dhana sampat, diyuṇuva, bādhaka ādī bohō dē mema rēkhāven anāvaraṇaya veyi.

kīrti rēkhāva hevat ravi rēkhāva (kī. kī.) alla mædin ārambha vī vedan̆gillē mula pihiṭi ravi maṇḍalaya karā vihida yayi. ætæmek meya dhana rēkhāva lesada han̆dunvayi. atla himiyāgē kalātmaka bhāvaya, kīrtiya, adhyāpanaya, gauravaya, jayagrahaṇa, ākarṣaṇa, guptamaya dænuma, dhairya yana guṇāṁga meyin prakaṭa karayi. daiva rēkhāven dækvena diyuṇuva prabala tattvayaṭa pat kirīmē suviśēṣa balayak mema rēkhāvaṭa ætæyi sāmudrika śāstragnayō san̆dahan karati.

sukha rēkhāva (su su) hevat budha rēkhāva atlē venat tænakin ārambha vī suḷan̆gillē mula budha maṇḍalaya karāvihida yayi. dhārana śaktiya, taruṇa, bhāvaya, viśēṣayen pudgalayāgē saukhya hā suviśēṣī dakṣatāvayan piḷiban̆da toraturu mema rēkhāva tuḷin dænagata hækiya. sukha rēkhāva hæma allakama nopihiṭiyat meyama magin nirīkṣaṇaya karannē saukhya tattvayayi. sukha rēkhāva nopihiṭīma praśnayak nomæti vūvat leḍa rōga piḷiban̆dava pūrva nigamanayak gænīmē mānayak hevat mīṭarayak lesa mema rēkhāva bhāvita kaḷa hæki bævin eya pihiṭīma vaḍāt sudusu bava kiyǣvē. candra maṇḍalayen ārambha vena sukha rēkhāva bādhakavalin torava budha maṇḍalaya karā giyē nam hon̆da saukhya tattvayen yutu bava sāmudrika śāstrayē niyamayayi. mema pradhāna rēkhāvanṭa amatarava tavat rēkhāvan atlaka dækiya hækiya. ema rēkhāvan piḷiban̆davat pradhāna rēkhāvanvala pihiṭīma anuva læbena subha asubha tattvayan piḷiban̆davat pasu lipivalin sākacchā karamu.

This is a Google word to word translation of a article publised on Divaina on 2013/02/22.