The Astrology

1244

සිංහල මුල් පිටපතේ අනුවාදනය මෙතනින් ජ්‍යෙතිෂයට ඇතුළත් කරුණු

The d of dish is a wider circle of widespread scholarship. The arts can be understood in the case of man, animal, cephalopod, peal, and all movable resting objects.

The time when the origins of the origins of the origins of the first millennium began to be studied by people in Egypt, India, Babylonia, Greece, and the relationship between man and the sun, moon, earth, and celestial planets.

The devotees, such as JamiMini, Garga, Parrasara, and the arahantshija, committed themselves to nurturing this academy.

The three dhisth designs are divided into three sections. Theories, geometries and time of three groups. The theory of doctrine involves spirits, fists, ants, divisions, adversities, seizures, such as Ravi, Lunar, Mars, and Mercury. As long as the world continues, the genesis and destruction of movable, immovable objects, including man and animal cypaw, are described in the covenant of conjunction. The time series includes the description of the good or bad consequences of a birthday, a visit, a dawn, or a birthday.

The more ancient Thistus is so profound it can be understood in the light of the facts. As mentioned in the Oldest Senior Thought Dictionary, the facts contained in the Taskhash were as follows:

Searching for Birthdays, Year Search, Yearly Birth, Arrangements for Birthdays, Kaliyuga Years, Birthdays of Kaliyugala, Natural Prosperity, Ancient Anniversaries, Glimpses of Knowledge, Nutrition, Monthly Births, Months of Birth, Fruits, Monthly Fruits, , Knowledge of the root cause of yoga, Vaginal wisdom, Age of days, Birth of the fetus, Nativas fruits, Shoudounder reviews, Sunset of the moon from the moon, The consequences of the teaching of the twelve, the consequences of the completion of the teaching of the twelve moon, the repercussions of the merger with the moon, the reward of the moon in the twelve moon, the reaction of the constellation, the preservation, Linear computation, time-out of an ionization according to the time, the dynamics, the processing of the current planet, the terrible trick Creation of the Chandrasekhad, creation of the Sunrise, the results of humanity, Hodgour and self-sacrifice, the achievement of light, the conjugation of the Tsunami Seconds, the special effects of the planets of their planets, the manifestations of the planet, the presence of the sun in many, , Shani, Rahu, and Kongo, the consequences of the position of the twelve astrons, the fruits of the planets, the arahant yoga, the quatrain planets, the gypsum, the scent Fertility, Safe Graves, Fruits of the Fires of Agony, Twelfth of the Twelfth, Third, Fourth, Fifth. The fruit, the fruit, the third, the fourth, the fourth, the fourth, the twelfth, the fruit of the twelfth, the effects of the nothingness, the climax of the fruit, the fruitfulness of the fruit triangle when the planets of the trunk triggered.

The fruits of hostility, the majestic abundance of the agnostic, second, third, third, fifth, fourth, fourth, fourth, fourth, fourth, fourth, fourth, second, Ravi, Monugas, Kujiga, Buddha, Guruge, Kivige, Zenith, Friends and Attorneys of the Planets, the current Pchankapathic Maitreya Speech, Results of the fifth place in the festivities of the festivities, the fruits of the secondary cycles, the tropical fruits, the horizons of the planets, the pythian mascots, the suns, the pommels of the sangha, the yoga, the shadow of the sun, the shadow of the sun, Fifteen figures, goals such as numbers, such as pseudonyms, Rajay’s derivation, multiple pretenses, second (wealth ) Third (consensus) Fourth (Strength) Fourth (Strength) Seventh (Strength) Seventh (Consciousness), The Fifth Set of Fruits and the Arysshesh Yoga, Numerous, (Dhamma) (Place) Twelve, (Costume Place) Characteristics of Noble Planets, Mathanusci center, Genetics, Gender Circular Studies, Planets, Studies, Disciplines, Centennial, The interval of intersection, the interval of intersection, the interval of the planets, the decay, the interval of the planets, the decay of the stars, the velocity of the stars, the dynamics of the cyclones, the Chandrakanala cycle, the empirical cycle, the thirty cycle, the coronation cycle, the germicides, the gastronomy, Adventurer’s advocates, the breeds of dancers, Awareness of the tsunami, anthothecidae, knowledge of the tsunami, rainfall events, advisory events, the australian rainfall, the evening rain, the midnight years, the raptors, the vehicles of the Ravi, Ravi Chandra, Kuja, Rahu, the Teacher of Saturn , Mercury, Cone, Venus, Dyshomet, Ascoltared Shafts, Rivi Monk, Kuba Buddha Shani Teacher, Rahu Venus, Great Dawns, Usura, Lunar, Mars, Rahu, Guru, Shani, Mercury, Cone, Hindu Subspecies of Sun, Sun Sun, Sun, The names of the evil stars, the yoghinis of the predictable years and the intersection, the consequences of the power of the planets.

jyetiṣayaṭa ætuḷat karuṇu

jyedtiṣ śāstraya puḷul lesa pætira giya gæm̆buru śāstrayaki. minisāṭada, satā sīpāvunṭada, gahakoḷavalaṭada, caṁcala niścala siyaluma vastūnvalaṭada adāḷava, ema śāstrayen avabōdhayak labā gata hækiya.

minisā hā hiru, san̆du, kuja, ādī ākāśa vastūnda atara pavatnā sambandhaya piḷiban̆dava, misaraya indiyāva, bæbilōniyāva, grīsiya ādī raṭavala janayā adhyayanayaka yedenna paṭangat vasara dahas gaṇanakaṭa pera vakavānuva, jyedtiṣśāstrayē mūlārambhaya siduvū vakavānuvaya.

jaimini, garga, parāśara, varāha mihira ādī pan̆ḍivaru mema śāstraya pōṣaṇaya kirīmaṭa æpakæpava kriyā kaḷaha.

jyedtiṣ śāstrayaṭa kāṇḍa tunaki. siddhānta, saṁhitā hā hōrā ema kāṇḍa tunaya. siddhānta kāṇḍayaṭa ætuḷat vannē, ravi, candra, an̆gaharu, budha ādī grahayangē bhramaṇayan, udāvan, astayan, vakravīm, anuvakravīm, grahaṇayan yanādiyayi. lōkaya pavatinatāk kal manuṣyayā hā satā sīpāvāda ætuḷu caṁcala niścala vastūngē utpattiyat, pævætma hā vināśayat vistara kerennē, saṁnitā kāṇḍayeni. hōrā kāṇḍayaṭa ætuḷatva ættē, kisiyam nækatak, lagnayak, yōgayak udāva pavatina viṭeka, upata labana kenekuṭa atvana subha hō asubha phalavipāka piḷiban̆da vistaraya.

jyedtiṣ śāstraya ketaram gæm̆buru śāstrayakda yanna, īṭa ætuḷat karuṇu kāraṇāvalinma avabōdha karagata hækiya. pæræṇi jyedtiṣa granthayak vana mānasāgariyehi dækvena andamaṭa, jyedtiṣśāstrayaṭa ætuḷat karuṇuvalin pahata san̆dahan karuṇu pradhānaya.

janma patra livīma, śaka varṣaya sevīma, kṛta netrā dvāpara – kaliyuga varṣa, kaliyugayen upannavungē palāpala, prabhāvādī saṁvastara, śṛṣmavādī saṁvatsara gnanaya, gōla gnanaya, sṛtugnanaya, ē ē sṛtuvala ipadīmē phala, māsa janma phala, janma tīthi phala, dina phala, nækæt phala, yōga janma phala tithivala karaṇa dæna gænīma, yōni gnanaya, dina piḷiban̆da āyu pramāṇaya, janma lagna phala, navāṁśa phala, candrakuṇḍalī vicāra, san̆dugen hiru doḷosbhāva gatavīmē phala, candrayāgen doḷos rāśiyehi kujada, budhada, guruda siṭīmē phala vipāka, candrayāgen kivi doḷos rāśigatavīmē phala vipāka, candrayāgen śani deḷos rāśigata vīmē pala vipāka, candrayāgen rāśi doḷasehi rāhu siṭi kala phalavipāka, rāśi piḷiban̆da āyu vicāraya, grahabhāvasādhanaya, gata vū kaliyuga varṣaya dæna gannā kramaya, cara khaṇḍānayanaya, iṣṭa kālaya anuva ayanāṁśa sādhanaya, dinamānaya, tatkālīna grahasthaphuṭaya sakasana ākāraya, bhayāta bhabhogayen candrasadthuṭaya sǣdīma, sasandibhāva sādhanaya, bhāvayangē phala, laṁkōdaya hā svadeśōdaya, lagna sādhanaya sasandhi dvītiyādī bhāvasādhanaya, bhāvayanhi grahayan pihiṭīmē viśēṣa phala, grahabhāva phala prakāśa, hiru ē ē rāśiyehi siṭīmē phalavipāka, san̆du deḷos bhāvayanhi siṭīmē phala vipāka, kuja, budha, guru, kivi, śani, rāhu hā kētu doḷos rāśiyanhi pihiṭīmē phala vipāka, grahayōga phala, tungraha yōga, catur grahayōga, paṁcagrahayōga, ṣaṭgrahayōga, sapta grahayōga, deḷos ræsehi lagnādhipatiyāgē phala, doḷos ræsehi devænna tevænna, sivvænna, pasvænna. sayavænna, satvænna, aṭavænna, namavænna, dasavænna, ekaḷosvænna, doḷosvænna adhipatiyāgē phala, nīcagraha phala, uccagraha phala, mūla trikōṇayē grahaphala tamāgē ræsehi siṭi kala phala, mitrarāśivala siṭīmē phala.

saturu ræsehi siṭīmē phala, mēṣādī deḷos ræsa lagnaya vīmē, devænna vīmē, tevænna vīmē, sivvænna vīmē, pasvænna vīmē, sayavænna vīmē, satvænna vīmē, aṭavænna vīmē, namavænna vīmē, dasa vænna vīmē, ekoḷosvænna vīmē, deḷos vænna, vīmē phala, deḷos ræsehi ravigē, san̆dugē, kujagē, budhagē, gurugē, kivigē, śanigē phala, grahayangē mitra hā amitratā, tatkālīna paṁcaprakāra maitrī kathanaya, ṣamvarga śuddhiya, hōrā hā edraṭkāga, saptamāṁśa, navamāṁśa, dvādaśāṁśa, triṁśāṁśa, ṣaṭvarga phala, edraṣkāṇaphala, saptamāṁśaphala navāṁśaphala, navāṁśa kuṇḍaliyehi pasvana tæna siṭi grahaphala, rāśi dva daśāṁśa cakra phala, triṁśāṁśa phala, grahayangē śuṇatraya, paṁcamahā puruṣa lakṣaṇa, anaphā, sunaphā durudharā kemadraema yōga, raviyōgadhyāya, gōla ādi saṁkhyāyōga sata, aśubhayōga prakaraṇaya, rājayōga prakaraṇaya, deḷos ræsehi ariṭuyōga, devana ræsa (dhanabhāvaya) tunvana ræsa (sahaja bhāvaya) sataravana ræsa (sukhabhāvaya) pasvana ræsa (sutabhāvaya) sayavana ræsa (śatræbhāvaya) satvana ræsa (kalatrabhāvaya), aṭavana ræsehi phala hā ariṣṭa yōga bhaṁgaya, namavana ræsa, (dharma sthānaya) dasavana ræsa (karmasthānaya) ekoḷosvana ræsa (ayasthānaya) doḷosvana ræsa, (væya sthānaya) ucca grahayangē lakṣaṇa, matānusārī graha dṛṣṭi, janma patra nāma, puruṣākāra cakra adhyāya, grahāvasthā, adhyāya, aśvacakraya, śatapada cakraya, sūrya kālānālā cakraya, candrakālānāla cakraya, yamadaṁṣtrā cakraya, trināḍi cakraya, sarvatōbhadra cakraya, janmakarma ādī takṣastra, graharaśmi, āyurdāsa prakaraṇaya, āyurdāya soyana krama, daśādhyāya, viṁśottarī daśāyehi, grahayangē daśāmāna, daśācakraya, daśāvehi antar daśā sādhanaya, antar daśāvehi pratyantar daśā sādhanaya, pratyantar daśāvehi upadaśā sādhanaya, daśāvangē paladīma, bhayāta vaśayen daśā spaṣṭī karaṇaya, daśā hā antar daśāvala varṣāvakaṭa dhrævaka, aṣṭōttarī daśā, nækatvala daśādhipatīn dæna gænīma, pratyanta daśā siddhiya, upadaśā siddhiya, aṣṭōttariyehi daśādhipatiyō, sandhyā daśā, sandhyā varṣamāna, pācaka daśā, daśāvala vāhana, viśōttarī ravi candra, kuja, rāhu, guru senasuru, budha, kētu, sikuru, daśāvan aṣṭottarī daśā phala, ravi san̆du kuja budha śani guru rāhu sikuru maha daśāvan, siyaluma grahayangē suba hā asuba, candra, an̆gaharu, rāhu, guru, śani, budha, kētu, sikuru maha daśāvanhi upa daśā pala, sūrya sandhyā daśāphala, candra sandhyā daśāphala, maṁgala daśā phala budha, guru, sikuru, senasuru daśā phala, pācaka daśāpala, yōginī daśāvan, aṣṭayōni nāma, yōginī daśāphala varṣa pramāṇaya hā antar daśā siddhiya, grahayangē balayaṭa anuva siduvena phala vipāka yanādiya.
The Astrology

The d of dish is a wider circle of widespread scholarship. The arts can be understood in the case of man, animal, cephalopod, peal, and all movable resting objects.

The time when the origins of the origins of the origins of the first millennium began to be studied by people in Egypt, India, Babylonia, Greece, and the relationship between man and the sun, moon, earth, and celestial planets.

The devotees, such as JamiMini, Garga, Parrasara, and the arahantshija, committed themselves to nurturing this academy.

The three dhisth designs are divided into three sections. Theories, geometries and time of three groups. The theory of doctrine involves spirits, fists, ants, divisions, adversities, seizures, such as Ravi, Lunar, Mars, and Mercury. As long as the world continues, the genesis and destruction of movable, immovable objects, including man and animal cypaw, are described in the covenant of conjunction. The time series includes the description of the good or bad consequences of a birthday, a visit, a dawn, or a birthday.

The more ancient Thistus is so profound it can be understood in the light of the facts. As mentioned in the Oldest Senior Thought Dictionary, the facts contained in the Taskhash were as follows:

Searching for Birthdays, Year Search, Yearly Birth, Arrangements for Birthdays, Kaliyuga Years, Birthdays of Kaliyugala, Natural Prosperity, Ancient Anniversaries, Glimpses of Knowledge, Nutrition, Monthly Births, Months of Birth, Fruits, Monthly Fruits, , Knowledge of the root cause of yoga, Vaginal wisdom, Age of days, Birth of the fetus, Nativas fruits, Shoudounder reviews, Sunset of the moon from the moon, The consequences of the teaching of the twelve, the consequences of the completion of the teaching of the twelve moon, the repercussions of the merger with the moon, the reward of the moon in the twelve moon, the reaction of the constellation, the preservation, Linear computation, time-out of an ionization according to the time, the dynamics, the processing of the current planet, the terrible trick Creation of the Chandrasekhad, creation of the Sunrise, the results of humanity, Hodgour and self-sacrifice, the achievement of light, the conjugation of the Tsunami Seconds, the special effects of the planets of their planets, the manifestations of the planet, the presence of the sun in many, , Shani, Rahu, and Kongo, the consequences of the position of the twelve astrons, the fruits of the planets, the arahant yoga, the quatrain planets, the gypsum, the scent Fertility, Safe Graves, Fruits of the Fires of Agony, Twelfth of the Twelfth, Third, Fourth, Fifth. The fruit, the fruit, the third, the fourth, the fourth, the fourth, the twelfth, the fruit of the twelfth, the effects of the nothingness, the climax of the fruit, the fruitfulness of the fruit triangle when the planets of the trunk triggered.

The fruits of hostility, the majestic abundance of the agnostic, second, third, third, fifth, fourth, fourth, fourth, fourth, fourth, fourth, fourth, second, Ravi, Monugas, Kujiga, Buddha, Guruge, Kivige, Zenith, Friends and Attorneys of the Planets, the current Pchankapathic Maitreya Speech, Results of the fifth place in the festivities of the festivities, the fruits of the secondary cycles, the tropical fruits, the horizons of the planets, the pythian mascots, the suns, the pommels of the sangha, the yoga, the shadow of the sun, the shadow of the sun, Fifteen figures, goals such as numbers, such as pseudonyms, Rajay’s derivation, multiple pretenses, second (wealth ) Third (consensus) Fourth (Strength) Fourth (Strength) Seventh (Strength) Seventh (Consciousness), The Fifth Set of Fruits and the Arysshesh Yoga, Numerous, (Dhamma) (Place) Twelve, (Costume Place) Characteristics of Noble Planets, Mathanusci center, Genetics, Gender Circular Studies, Planets, Studies, Disciplines, Centennial, The interval of intersection, the interval of intersection, the interval of the planets, the decay, the interval of the planets, the decay of the stars, the velocity of the stars, the dynamics of the cyclones, the Chandrakanala cycle, the empirical cycle, the thirty cycle, the coronation cycle, the germicides, the gastronomy, Adventurer’s advocates, the breeds of dancers, Awareness of the tsunami, anthothecidae, knowledge of the tsunami, rainfall events, advisory events, the australian rainfall, the evening rain, the midnight years, the raptors, the vehicles of the Ravi, Ravi Chandra, Kuja, Rahu, the Teacher of Saturn , Mercury, Cone, Venus, Dyshomet, Ascoltared Shafts, Rivi Monk, Kuba Buddha Shani Teacher, Rahu Venus, Great Dawns, Usura, Lunar, Mars, Rahu, Guru, Shani, Mercury, Cone, Hindu Subspecies of Sun, Sun Sun, Sun, The names of the evil stars, the yoghinis of the predictable years and the intersection, the consequences of the power of the planets.

This is a Google word to word translation of a article publised on Divaina on 2013/01/11.