The grazing conditions

1951

සිංහල මුල් පිටපතේ අනුවාදනය මෙතනින් ග්‍රහයෝගවලින් සිදුවන සුබ තත්ත්වයන්

The planets of the planet are distinguished by their noble faces, skin, hostiles, etc. it. It is mixed together in the air. When there are births, there may be two or more planets in a large number. These are named as Divi, Utriya, Chaturge, Panchigraphy and Shadow Planet. The planets will have a peak and jet force. Ravi, Chandra, Kuja, Bhumithi Shukri, these are:

The number of votes – Ravi Siri bench. Therefore, Mayupapala Yoga is in progress. By exercising Mayurapallah Yoga, the boldness provides a glimpse of the primeval appearance, state power, the formation of an arm, the gradual grain fulfillment, the increase of children, the ability to enjoy pleasure.

From the lion’s constellation

Upendra Yoga is on its way. He or she is venerable. Well known. He is a district treasurer. He is in touch with others. Holds official pickets.

Monks – The presence of the torsos of the circles – the genitals of the Moon. Those born of this yoga are idiotic. Gold is rich in grain. Bound. Dear friends, Mother. Gathering the object. If the moon is rumored, horseshoe rings are used. The shanty densely lands give way to pearls. Marriage is a success. The children are good people. Sunthya Yoga commences with the presence of other planets (teachers, teachers, teachers etc.) except from Ravi in ​​the second constellation. Those who embraced the ritual are those of the upper class who have acquired the wealth they acquired. A king – is like a hammer. Reputation is famous.

From the mermaid planet

Shrill yoga is used. Those born of this yoga are like a king who enjoys a higher life. The land is a cheap and gold jewelry. Marriage is not so successful. Mahipala Yoga Becomes From Juvenile Fruit Crops can also be administered by the authorities. Emergency disasters also make trouble.

Mercury – Gemini – from the clasps of the nervous system

Abrew Yoga and Vidurawi Yoga. The gemini is made of magnesium, which gives the hair a pleasant finish. He wins the tale. He appears as a pandit in the society. Viduraveliya is a hard-earned intellectual in the field of language studies because of the virginity of Buddha. He does a righteous person. They receive home grown flour.

Teacher, Jr. and Jumahas are in the presence of teachers, Jupiter and Venerable Buddhists. Merciful Burmese makes a wise person. The highest guaranteed. Not proud. The state rankings. Young Hussein Yoga gives birth to children and children. Powerful in power. Due to the presence of a teacher, he is well-received by traveling abroad. He is a cognitive dentist. Its looks are pleasing.

Vishnu Yoga is in the process of being in the Venus circle. A king is the same. The body is beautiful. I like fun. The door is lucky to receive vehicles. Venus will have a fading yoga. He is very crafty teeth. Parents are possible. They live in a good environment. Drugs are being used for Venus magnesium suppression. Body looks beautiful and healthy. It’s pity. It earns profits. Sri Kanthi Yoga is prominent and senaka yoga is the presence of Shani, Maker – Kumbhha – Vlaha. (Adopted) The Sri Kanatha Yoga is good. They receive the real estate. Provided. Jaya Yogana (Kumbh) is a government official. Story is smart. Disease is avoided. Is the sort leader. People from Senaka Yoga (Shani-thula) will grow stronger. Both endure both happiness. Marriage is late.
Google Translate for Business:Translator ToolkitWebsite Translator

grahayōgavalin siduvana suba tattvayan

graha vallalē grahayan ucca svakēṣatra mitra, sama, saturu nīca, yanādī vaśayen ē. ē. rāśivala gaman kirīmēdī ekaṭa miśraveyi. upadina viṭa eka rāśiyaka grahayan 02 k hō īṭa væḍi gaṇanak siṭiya hækiya. mēvā divi, trigraha, caturgraha, paṁcagraha saha ṣaḍ graha yanādī vaśayen nam kerē. grahayan ucca hā svakṣētra balayen siṭīma nisāda yōga ætivē. ravi, candra, kuja, budha śukra śani, yana grahayan lagnavalaṭa ucca – svakṣētra vannē mesēya.

mēṣa rāśiya – ravi mēṣa rāśiyaṭa ucca veyi. mē nisā mayurapāla yōgaya yedē. mayurapāla yōgaya yedīmen eḍitarakama pratāpavat penuma, rājya balayen yuktavīma, nilabalaya ætivīma, dhana dhānyayen sampūrṇa vīma, daruvan væḍivīma, sæpa vin̆dīmaṭa hækiyāva, væni karuṇu valin pōṣitavē.

siṁha rāśiyē ravi siṭīmen

upēndra yōgaya yedē. ohu hō æya vikramānvitayi. prasiddha ayakuvē. pradēśādhipatiyaku vannēya. an ayaṭa hitavat vē. nila tala labayi.

san̆du – vṛṣabha – kaṭaka rāśivala siṭīma – san̆du vṛṣabhayē nam sasa yōgaya yedeyi. mē yōgayen upan aya rūpa śōbhāsampannayi. ratran dhana dhānyayen pōsatvē. bhūmilābha labayi. mavṭa hitavatya. gēdora vastuva himivē. san̆du kaṭakayē nam kulīra yōgaya yedeyi. dæsi dassan gambim iḍa kaḍam mutu mæṇik læbīmē bhāgya udākarayi. vivāha jīvitayada sārthakayi. daruvō vāsanā vantaveti. san̆du siṭi tænin devana rāśiyē ravi hæra an grahayiyan (kuja, budha, guru ādī) siṭiviṭa sunathā yōgaya yedē. mē yōgaya yeduna aya taman visin upayā sapayāgat vastuva æti ihaḷa pantiyē aya veti. rajeku – æmætiyeku hā samānaya. kīrtiya prasiddhiya labayi.

kuja grahayā mēṣa rāśiyē siṭīmen

gaja kēśara yōgaya yedē. mē yōgayen upan aya rajaku samāna usas jīvitayak gata karayi. bhūmi lābha ranridī vastuva labayi. vivāha jīvitaya etaram sārthika næta. kuja vṛścikayē siṭīmen – mahīpāla yōgaya yedē. bhōga sæpada, pradēśapālanayada labayi. hadisi vipat karadarada æti karayi.

budha – mithuna – kanyā rāśivala siṭīmen

amṛta yōgaya saha viduravi yōgaya yedeyi. mithuna rāśi gata vu budha, sæpa jaya labādī yasa isurin yut ayaku karayi. kathāven jayaganī. paṇḍitayeku lesa samājayē penī siṭī. budha kanyā rāśi gata vīmen yedena viduravi yōgaya nisā bhāṣā śāstra piḷiban̆da hasala buddhimateku vē. dharmiṣṭa ayaku karayi. gēdora vatu piṭi labayi.

guru (brahaspati ) mīna, dhanu saha kaṭaka rāśivala siṭīmen piḷivalin bhūmipāla, raṇahaṁsa saha jaya sin̆du yōga yedē. mīna rāśigata vū budha gnānavantayeku karayi. ihaḷama sæpa labayi. ahaṁkāra næta. rājya nila tala darayi. dhanuvē siṭīmen yedena rana haṁsa yōgaya nisā piṁvat dū daruvan labayi. dhanayen balayen yuktayi. guru kaṭakayē siṭīma nisā vidēśa gaman biman valin dhanavat piḷigat ayaku vē. śilpa śāstra dat ayaku vannēya. tama penuma prasannayi.

sikuru vṛṣabhayē siṭīviṭa – viṣṇu yōgaya yedē. rajek samāna sæpa labayi. śarīraya lassanayi. vinōdayaṭa kæmætiyi. gē dora vāsanāva yāna vāhana labayi. sikuru tulāvē siṭīmen piyumākāra yōgaya ætivē. bohō śilpa śāstra dat ayaku vannēya. demāpiyan æti hæki aya vīmaṭa puḷuvana. yahapat parisarayaka jīvat veyi. sikuru mīna rāśigatavīmen mahaauṣadha yōgaya yedeyi. śarīraya dækumkaḷu nirōgīvē. anukampā sahagatayi. bhūmi lāba vastu lāba labayi. śani, makara – kumbha – tulā rāśivala – siṭīmen śrī kānti yōgaya jayayōgaya saha sēnaka yōga yedeyi. (piḷivalin) śrī kānti yōgayen śarīra śaktiya hon̆dayi. gēdora vastuva labayi. sæpa labayi. jaya yōgayen (kumbha) rājya niladhārīyeku veyi. kathāvaṭa dakṣayi. rōga pīḍā valin væḷækē. varga nāyakayā veyi. sēnaka yōgayen (śani – tulā) piris balaya væḍivē. duka sæpa dekama vin̆dadarāganī. vivāhaya pramādavē.

This is a Google word to word translation of Divaina