The Mercury that show performance in weddings

823
බුද
බුද

සිංහල මුල් පිටපතේ අනුවාදනය මෙතනින් කසාදයේ රඟ පෙන්වා දෙන බුද

Venus is the birthday party of Venus. Other planets at Venus Center also have some sort of influence. Particularly important is where the center of the planet is at the center.

Because you know Mercury is the ruler of our emotions. The planet is in charge of the fifth fort. Love to build romantic relationships. Also the center of the 04rd Squad is very important. That’s because your heart is the fourth title of your heart as the title we are talking about. If your Log Mesa is box 4, it belongs to the moon. Your moon has your moon, and your emotions are placed in the place where you were born. If you are gifted, you will be 4 Governor Ravi.

If you are a thornbone, you will have 4 masterpieces, a rumor, a Venus, a lion, a serpent, a teacher, a Saturn, a Vampire, or a Saturn. Dhanu is a teacher. The dragon is rotten. Kumbh, Venus. Myane is the stomach. They are the ones who have an unlimited planet in their minds.

But the nearest planet is the moon. Your heart’s supernovae are in keeping with the moon’s position at your center. Depending on the nature of these planets, you are in love with the center and the center of the planet. So, the planets that uphe conspire will obey the moon. The mysterious Mercury is all about it.

The well-being of the bucket knife, the joy of the fourth corner of Venus, the greeting of the greeting, the convenience of the local lady gives you a beautiful heart.

In the fourth box, the planets like Kujja, Rahu, Kety and Shani are hostile to the planet Mercury, the dragon, the scorpion, or at the center of the 06, 08 and 12 at the center of the atmosphere.

So this quality is particularly bad for your marriage. Especially if you are fortunate in the 7th Fort of Kendra and its 4, 5, and 10th planet planets you may receive a very good marriage. But if box 2 is in the box, it is rugged or cone-shaped, with zodiac or zoology, if the scab, the scorpion, the dragon, the scorpion, and the numerous spouses get married. And, in contrast, the other’s horoscope, in contrast, will surely marry.

Therefore, the secret of love is the passion. Then it is a matter of how concurrent is the next important requirement. They also exist in these planets. In particular, the center of the center, the 5th box, the 07th box, the cupboards and Venus have to be checked. If one’s scarred, or the scar or the moon, or the 5th, there is either love for the lust either on him or on him. In the end, if there is a place where the wedding center is the 6th or 8th, it’s hard to get that love fit.

If there is no satisfaction in the Mercury constellation, then it will not be properly satisfied. Not only that. Other receipts will not get satisfaction. Sometimes it will generate a kind of gratitude, even a reflection.

When they are in love, these planetary effects are somehow received. Then, weep, or love, will become so intricate. It is difficult to understand these conditions by looking at the problems that arose in the marriage with various problems in the marriage.

If the 4th box is in the constituent of the roots of the roots, if the master is also depressed by the outbreaks of the island, they will be stubborn in proving themselves to prove that they have a wrong or a wrong vision. As a result, there are serious conflicts. If you are in the place of the marriage planner, there is a sexual dissatisfaction in the place where there are 8, 6, 12. One or two of the planets such as Kuda Rahu, Shani or the second box are the ones that make the hubs very much. So between loving flowers and the two of us, we will covet in the same way, “Do not worry about paramour, we both will be born”.

Also, if he is in the center of the scroll of dragons, it is in the center of the center, if the boy or girlfriend does not enjoy everything from the satisfaction of everything. Whatever it is, it does not match the mind. But save what is received. Sometimes the husband does not appreciate. I have to say that I have a love affair with my husband and I have been unsuccessful. I have to say, “I cooked rice and fried food, and now I love this man, now I am depressed.”

The lovers are smart, and the other planets are the same. Swift. But he does not believe in anything that suggests a husband or wife. A disbeliefy heartbeat. If there is any doubt, it will be kept secret and will establish this suspicion. After that, he is unbelievably relieved of everything. This too is a messy place.

Especially you have to remember. If you both understand each other and deal with it intelligently, both of you will win. That the flowers of love will not go dark. It is possible for everyone to lose everything or to destroy it.

kasādayē ran̆ga penvā dena buda

ādara hæn̆gīm æti karannē sikuru grahayāyi. sikuruṭa kēndrayē anek grahayangenut yam yam vidiyaṭa læbena balapǣm ē san̆dahā hētu venavā. viśēṣa vaśayen buda grahayā kēndrayē koyi sthānayē da innē kiyana eka vædagat.

mokada dannavada buda grahayā tamayi apē hæn̆gīmvalaṭa adhipatikam karannē. kenekugē kēndrayē pasvæni koṭuva bhāra grahayāt buda. ādara sambandhatā goḍanaganna buda mūlika venavā. ē vagēma kēndrayē 04 vænis koṭuvat itāma vædagat venavā. ē mokada kiyanavā nam api katā karana mātṛkāvē hæṭiyaṭa obē kēndrayē hatara væni koṭuva tamayi obē hadavata. obē lagnaya mēṣa nam 4 væni koṭuva ayiti san̆duṭayi. mēṣa lagna himi obē san̆du grahayā oba upadina viṭa siṭiya sthānaya anuva obē ādara hæn̆gīm tænpat venavā. oba vṛṣabha nam 4 adhipati ravi grahayāyi.

oba mithuna nam 4 adhipati buda, kaṭaka nam sikuru, siṁha nam kuja, kanyā nam guru, tulā nam senasuru, vṛścika nam ēt senasurumayi. dhanu nam guruya. makara nam kuja veyi. kumbha nam sikuruya. mīna nam budaya. ē ē lagnavalaṭa sitaṭa adhigṛhita grahayō vennē ē ayayi.

hæbæyi hitaṭa kāraka grahayā kiyannē san̆duṭayi. obē kēndrayē san̆du inna sthānaya anuva tamayi obē hitaṭa adhigṛhita grahayā kriyā karannē. ē grahayangē svabhāvaya anuva buda grahayā kēndrayē siṭina sthānaya hā tattavaya anuva tamayi oba tuḷa ādara hæn̆gīm ætivennē. ehema balana koṭa hitaṭa adhigṛhita vana grahayot, san̆duṭa avanata venavā. hæn̆gīm upadavana buda grahayāt ē siyallanṭama viśēṣa venavā.

buda kēaJdrayē suba sthānayaka siṭīma sikuru hataravæni koṭuvē yōgavīma, lagnaya subavīma, lagnādhipati suba vīma anuva obaṭat sundara sitak læbeyi.

hatara væni koṭuvē kuja, rāhu, kētu, śani væni grahayek saturu lesa siṭimin buda grahayā da vṛṣabha, makara, vṛścika yana rāśiyaka hō kēndrayē 06, 08, 12 yana tænaka nam guṇa suvan̆da viṣa sahita veyi.

itin mē tattvayen viśēṣayenma obē vivāha jīvitayaṭa tamayi ahitakara vennē. viśēṣayen kendrayē 7 vana koṭuva saha ehi adhipati grahayā kēndrayē 04, 05, 10 væni sthānavala suba andamaṭa pihiṭā tibē nam itāma yahapat vivāhayak obaṭa læbenna puḷuvan. hæbæyi 2 væni koṭuvē kuja 4 koṭuvē rāhu hō kētu hō śani hō kuja hō siṭinavā nam buda, vṛṣabha, makara, vṛścika, rāśiyaka nam vivāha diviya avul venavā. ē vagēma anekāgē kēndarayē īṭa prativiruddhava ē grahayō siṭiyot sthira lesama vivāha diviya milina venavāmayi.

ē nisā ādarayē sæn̆gavuna arthaya rāgayayi. eya ketek samagāmī tatvayen pavatinavāda yanna īḷan̆gaṭa vædagat avaśyatāvayi. ēvāt mema graha pihiṭīm tuḷa pavatinavā. viśēṣayen ē gæna kiyana kēndrayē 05 væni koṭuva, 07 væni koṭuva, kuja hā sikurugē tattvaya balanna venavā. kenekugē kuja hō buda hō san̆du hō 5 vana bhāvayē nam rāgayaṭa dæḍi ælmak ægē hō ohugē pavatinavā. yam heyakin vivāha sthānaya vū 7 vænna adhipati kēndrayē 06 hō 08 koṭuvaka siṭī nam ē ælma nisi vidiyaṭa sapurā ganna amāruyi.

yam heyakin buda grahayā makara rāśiyē nam tṛptiyak ē sambandhayen nisi lesa nolæbeyi. ē vitarak ma neveyi. anek læbīm valinut nisi tṛptiyak læbennē nǣ. ætæm viṭa kaḷaguṇa pavā notakana manasak bihivēvi.

ādaraya karana viṭa mē graha balapǣm yam yam paridi læbenavā. eviṭa an̆ḍa an̆ḍā hō ē ādarayama patana taramaṭa sitē ætivana ælīma balavat venavā. ema graha balayama vivāha diviya tuḷa vividha gæṭalu matukara avul kara damana porondam bælīma tuḷin mē tattvayan avabōdha karaganna amāruyi.

kenekugē buda vṛṣabha rāśiyē nam 4 væni koṭuva asuba nam, ema adhipatiyāt lagnādhipatin asuba balapǣmvala nam ē sitaṭa hari hō væradi hō dækmak æti vuṇot eyama sthaêra kirīmaṭa, sanātha kirīmaṭa muraṇḍu svabhāvayaṭa pat karayi. ē nisā tadabala am̆busæmi gæṭum haṭagannavā. vivāha adhipati grahayāt 08 vænna, 06 vænna, 12 vænna væni tænaka nam liṁgika atṛptiyat ætikarayi. kuja rāhu, śani væni grahayan ekek dennek hō devæni koṭuvē nam bahibasvīm vaḍāt ætivenavā. enisā ādara mal milinava dedenā delovak atara siṭa “pāramitā nopuramu api dedenā matu matu saṁsārē” yanuven siten patanu æta.

esēma buda makara rāśiyē vī eya kēndrayē naraka sthānayaka vī nam ema pemvatā hō pemvatiya hæma deyakinma tṛptiyak nolabana kenek lesa yuga divi gata karayi. kumana dē læbuṇat sitaṭa gælapīmak næta. namut læbuna dē surakī. ætæm viṭa sæmiyā agaya nokarayi. enisāda ādara mal milinava vivāha diviya asārthakava “bat uyalā, mas uyalā kanna dunna maṁ menna bolē mē yōdiṭa maṁ epālu dæn” kiyannaṭa siduvana am̆busæmiyō bihiveti.

vṛścika rāśiyē buda siṭimin anek graha balaya da pera sēma pavatina pemvatun pemvatiyan dakṣaya. kaḍisaraya. namut sæmiyā hō birin̆da hō kiyana yōjanā karana kisivak kerehi viśvāsa nokarayi. aviśvāsa sit svabhāvayaki. yam sækayak æti vuvahot rahasitava kriyākara ē sækaya tahavuru kara ganī. esē kaṭayutu karamin inpasu sǣma deyak kerehima aviśvāsa veyi. meyat yugadivi avulvana tænaki.

viśēṣayen mataka tabā gata yuttak tibē. ekī tattvayan oba dedenāma manāva avabōdha karagena buddhimatva muhuṇa dennē nam, oba dedenāma jayagrahaṇaya karana bavaya. ādara mal milina vī noyana bavaya. siyalla vināśa vīmaṭa hō æti vīmaṭa asuru sænaka sitakaṭa hækiyāva pavatī.

This is a Google word to word translation of a article publised on Divaina on 2013/07/14.