If you work in Rahu time, you will get sick

776

සිංහල මුල් පිටපතේ අනුවාදනය මෙතනින්

රාහු කාලය තුළ වැඩ කළොත් වැටේ ලෙඩ

This is a Google word to word translation of Divaina

Learn about the bad Rahu’s time for good work

Few of the people who are acting in accordance with the standards. There is a special consideration of Rahu’s time, and it is customary for many to avoid occult good work during that time.

Rahu is a haphazard time for good deeds.

It is practiced at different times every day, and according to seniority the seven days of the week, seven times.

Following is the rundown of the Rahu period, which is in accordance with the standard ‘6.00’ at sunrise. Since the sun’s dawn can be changed for a few minutes, these hours can also be moved around.

Sunday – 5.00 – 6.30 Monday – 8.00 – 9.30

Tuesday – 3.30 am – 5.00 Wednesday – 12.30 – 2.00

Thursday – 2.00 – 3.30 Friday – 11.00 – 12.30

Saturday – 9.30 am – 11.00 am

In the morning and in the afternoon, the Rahu period is in the respective times and the duration of the training is one and a half hours.

The time of the Rahu is called an occurrence of unfavorable cosmic rays in the universe.

The Earth and the Moon that we live in the Sun revolve around the sun, and one place is cone and the other side is Rahu. During this one-and-a-half-year period, they point out the bad radiation. The Rahu’s work is not successful, because of such bad radiation. If you work in the same time, problems, problems, disruptions, and obstacles will be unrealistic. Accidents can even happen.

The damaging rays in the universe are united in the time of Rahu, and therefore, nothing good should be done in those days. If something is done during that time, there will be no obstacle, impediment, or danger.

Avoidance of a girl’s ears, giving a rattle to a child or to a girl, reading letters, cutting hair, entering school, marriage, laying a foundation for a house, blossoming, housework, starting a crop, starting a trading business, everyone in the Rahu Everything is sure. The reason for this is the strong belief that malicious results will spill over time.

That is why everybody is responsible for using a certain amount of time to start some sort of good work in the least.

Checking out good times is done during the Ruhu period. The planet Earth is also the planet of the Solar System. The sun is the main solar system of the Solar System, and the world’s creatures depend on the sun.

The Sinhalese and Hindu people, once a year in the first half of April, celebrate the New Year’s Eve celebration, where cooking, working, eating, eating and eating for work are avoided. , In accordance with the good times of conservation.

Using an auspicious time for an important activity in life would undoubtedly have been a good result. It’s best if you make a good note for your center. When Rah is in a terrible time, there is a widespread sense of intellect, a cordial dispute and the possibility of harmful dangers, diseases can crash, friendship with foreign friends, and ritual happiness. Ancient, more eloquent book Which is mentioned in the Wildlife Guidelines.

Meanwhile, Rahu has been involved in conflicts with relatives in the interim for a decade and the fears of disease are a cause for fear, and his wife, children, flowers, relatives, and others tend to sin.

rāhu kāle væḍa kaḷot væṭē leḍa
śubha væḍaṭa ahitakara rāhu kālaya gæna dænaganna

jyedtiṣayaṭa anukūlava kaṭayutu kirīma bohō denakugē puruddaya. rāhu kālaya gæna ehidī viśēṣayen salakā balana atara, ē kālaya tuḷadī, śubha kaṭayutu ārambha kirīmen væḷakī siṭīma bohōdenāgē siritaya.

rāhu kālaya yanu, śubha kaṭayutuvalaṭa ata nogæsiya yutu aśubha kālayaki.

dinapatāma vividha kālavēlāvanhidī ema kālaya yedena atara jyedtiṣya śāstrayaṭa anuva, satiyē davas hataṭa, ema kālaya yedī ættē hat ākārayakini.

sūrya udāva siduvannē peravaru 6.00 ṭaya yana sammatayaṭa anukūlava sakasā æti rāhu kālaya pavatina vēlāvan pahata san̆dahan ya. ē ē dinavala sūrya udāva mīṭa vaḍā vināḍi kīpayak ehā mehā viya hæki heyin, ema vēlāvanda ē anuva ehā mehā viya hækiya.

iridā – 5.00 – 6.30 san̆dudā – 8.00 – 9.30

an̆gaharuvādā – 3.30 -5.00 badādā – 12.30 – 2.00

brahaspatindā – 2.00 – 3.30 sikurādā- 11.00 – 12.30

senasurādā – 9.30 – 11.00

peravaruvēdīt, pasvaruvēdīt adāḷa kālavēlāvan tuḷa rāhu kālaya pavatina atara īṭa ætuḷat kālaya pæya ekahamāraki.

rāhu kālaya hæn̆dinvennē, viśvayē ayahapat kiraṇa ēkībhūta vana avasthāvak hæṭiyaṭaya.

apa jīvatvana pṛthiviya hā candrayā da sūryayā vaṭā bhramaṇaya vana viṭa, sūryayāgē kiraṇa kæpī yana avasthāvak æti atara ehi ek tænak kētu bavat, anit pætta rāhu bavat jyedtirvēdīhu pavasati. pæya 1 1/2 ka kālayak tissē pavatina mema kālaya tuḷadī, apa karā patita vannē ayahapat kiraṇa bavada ovuhu kiyā siṭiti. rāhu kālaya pavatina vēlāva tuḷa karana væḍa sārthaka novannē, ema ayahapat kiraṇa nisā yǣyi da kiyati. ema kālaya tuḷa væḍak kaḷot, praśna, gæṭalu, bādhā, avahirakam siduvanna bærikamak næta. anaturu pavā sidu vannaṭada bærikamak næta.

viśvayē pavatina ahitakara kiraṇa, rāhu kālayaṭa ayat vēlāva tuḷa ēkarāśīva pavatina bavada, ē nisā, ē kālaya tuḷa yahapat kisivak nokaḷa yutu bavada daivagnayō kiyā siṭiti. ema kālaya tuḷa yamak karanna giyot, avahiratāvak hō bādhāvak hō anaturak hō siduvannaṭa bærikamak næti taram ya.

dæriyakagē kan vidīma, daruvakuṭa hō dæriyakaṭa hō bat kævīma, akuru kiyavīma, hisa kes kæpīma, pāsalaṭa ætuḷu kirīma, vivāhaya, nivasakaṭa attivārama kæpīma, mahaṇa kirīma, gevædīma, govitænak ārambha kirīma, veḷen̆da kaṭayuttak ārambha kirīma yanādīyēdī, rāhu kālaya tuḷa ē kisivak nokirīmaṭa hæmōma vāgē vaga balā ganiti. ema kālaya tuḷa evænnakaṭa ata gæsuvot, aniṣṭa pratiphala at vana bavaṭa pavatina tadabala viśvāsaya īṭa hētuvaya.

yaṭa kī andamē kisiyam śubha kaṭayuttak ārambha kirīma san̆dahā, śu bha nækæt vēlāvakma yodā gænīmaṭa siyallōma vaga bāla gannē ē nisāya.

śubha nækæt vēlāvan sakasannēda, rāhu kālaya magahæraya. apa jīvat vana pṛthīvi gōalaya da, sauragraha maṇḍalayē graha vastuvaki. sauragraha maṇḍalayē pradhāna grahayā sūryayā vana atara lōkayē minisā da ætuḷu siyaluma jīvīn ra1 pavatinnē, sūryayā nisāya.

siṁhala hā hindu janayā, vasarakaṭa varak aprēl māsaya mædadī, sūrya maṁgalyayak, enam alut avurudu utsavayak pævætvena atara ehidī, āhāra pisīma, væḍa ællīma ganudenu kirīma, anubhavaya, hisa tel gǣma, rækī rakṣā san̆dahā piṭatva yāma yanādī hæma kaṭayuttakma sidu karannē rāhu kālaya maga hæra, śubha nækæt vēlāvanṭa anukulavaya.

jīvitayē vædagat kaṭayuttakadī, subha nækæt vēlāvak ē san̆dahā yodā gænīmen yahapat pratiphalayak atvanavāṭa sækayak næta. mehidī, tamangē kēndrayanṭa sarilana vilasin śubha nækat vēlāvak sakasā gannavā nam, vaḍāt sudusuya. rāhu maha dasā kālayaka kenaku siṭina viṭa, buddhiyaṭa hāniyak da, kalaha āravulakda æti vana bavat, dharma hāniyak siduviya hæki bavat, rōga pīḍādī haṭa gata hæki bavat, mituru mituriyan hā saman̆ga vidēśagata vīmaṭa iḍa æti bavat, rati suvaya vin̆diya hæki bavat, paurāṇika jyedtiṣya granthayak vana mānasāgariyehi san̆dahanya.

mē atara, rāhu aturu daśā kālayakadī, nǣsiyan hā samaga raṇḍu saruval æti kara gannā bavada, rōga pīḍā sæka biya ætivana bavada, bhāryāva, daru mallan, nǣsiyan næti vana bavada, pav kirīmaṭa peḷam̆bena bavada ehi san̆dahanya