Think before you marry

1242
විවාහය
විවාහය

සිංහල මුල් පිටපතේ අනුවාදනය මෙතනින්බඳින්නට පෙර සිතා බලනු

Know your life in the highest altitude

Marriage is often done through dating relationships. Suggestions, brothels, newspapers, workshops and weddings take place. In the event of his or her marriage, the two persons shall not be one person but one person. Marriage is more intense than married marriage. Getting acquainted with dating, and associating with time, identifies their routine behavior, weaknesses, and shortcomings. Relationships can be avoided after getting married after marriage. You have long been romanticized and loved, and then everything is abandoned, and those who are both unmarried or married. After months of adulthood, the two are separated and divorced during a short period of time.

The planets of the planets are called Ravi, Kujja, Shani, Rahu, Konek and the endless ones. Buddha, Teacher, Sukhara, Pura and Moon are some of the coolest planets. The woman is at the center of the 7th, with two or more sins, she is stronger. There is also an increase in lumbar spine.

It is also of the opinion that marriage would take place according to a sarcastic request. All these facts are revealed in the testimony of the two Yatavipathi inspectors. The 7th place in the chart is particularly affected by marriage. If the head of the 7th or 7th head of the center is registered, it will determine if there were marriages in the above spirit. It can also be appealing to this in the spirit. 07 The prince will be in a good marriage, high priesthood, or humility. 7 If the prince with him is with the president, then a superior person will get married. 7 When the master is in the stable, the marriage may be late. The Ravi, the lunar, the ossuary, the semicolon, and the zodiac evidence testify to the past. 7 If the principal is 10 or 11, the marriage is done by a proposal. And if there is a prince with the prince 7, the marriage will happen if you are dating or dating. 07 When the prince is 12, he becomes aware of the love after marriage. 2-4 When princes are in power, a good marriage takes place.

My wife begs the thieves to sigh 7 when the moon, Cuja, soukre, and the other four on the rain forest. If one of the four insect planets are sitting or looking with a shin or cursor, they seek the same kind of man or woman for the sake of other siblings or husbands. 7 If the master was 4th or 10th, the marriage would be lucky if the supermandane would be high or good. Seven days, the Ravi Moon is lonely, or the moon, umbilicus, or syrup is hung over, or it is very hot.

As mentioned earlier, the earlier spirit of the soul re-emerges when the 7th chief and the fireman were transferred to the constellations. 7 If the prince 2 is most likely, the marriage will most likely be known. The incidents of marriage should last only when teachers or pupils are present. Often, getting in touch with several people gets married to one person after being in charge of 7. 7 Being a prince, the marriage mate nourishes with high quality. Marriage is also successful. 7 When the CEO 5 becomes a marriage based on dating. There can be enemies of marriage. 7 If the prince is 6, the marriage will take some time. A distant person gets married. One of them is ill. It reduces. Seven times the marriage mate succeeds in marriage. These people have also joined in the above spirits. There is a strong relationship between the two. 7 The eight prince has good health. If he is a sinful planet, he dies earlier. 7 When the prince 9 becomes a partner, he has high moral values. 7th owner 10th is also a lucky married. The spouse is skilled at something as a professional. 7 The names 11 of the seven names correspond to marriage. Early marriage is successful, but problems in later life. 7 An upbuilding husband of 7 can not marry a wife. But later it’s progressing.

Ravi’s 7 is delaying marriage. On the 7th, the lamasha is powerful. Same thing. 7 Buddha is an intelligent person getting married. Teacher 7 will delay marriage. Venus 7 is very good. It’s a beautiful image. A woman causes a disorder of the uterus. Shani’s 7th birthday is low. Rahu is married at the age of 7. 7, the wedding is not very successful. Diabetes can occur.

ban̆dinnaṭa pera sitā balanu

jyetiṣayen obē jīvitaya dænaganna

vivāhaya bohō viṭa siduvannē pem saban̆datā tuḷini. esēma yōjanā, kapukam, puvatpat, æsurinda vivāha maṁgala kaṭayutu siduvē. yuga diviyaṭa patvīmēdī tama anāgata diyuṇuva kerehi ekī dedenā ek ayaku misa dedenaku noviya yuttēya. pem saban̆datā tuḷin siduvana vivāha yōjita, vivāhayakaṭa vaḍā bala sampanna veyi. dæna han̆dunāgena pem saban̆datā ætikara gænīmen saha kalak āśraya kirīmen dedenāgē gati sirit caryā, durvalakam, aḍupāḍu, dedenāma han̆dunā ganiti. vivāhayen pasu ekī durvalatā maga haravā gænīmaṭa kalin ætikaragat saban̆datā ivahal veyi. bohō kalak pem karamin ālayen velī siṭa pasuva ē siyalla atahæra damā yōjita hō nohan̆dunana hō vivāha vū aya da emaṭa siṭiti. māsa varṣa gaṇan pem karamin vivāha vī suḷu kālayakadī dedenā venvī dikkasāda vana avasthāda emaṭaya.

grahayingen pāpa grahayin lesa han̆dunvannē ravi, kuja, śani, rāhu, kētu saha avasan̆duya. budha, guru, śukra, pura san̆du, saumya grahayō veti. striyakagē kēndrayē 7 vænnē pāpayin 2 k hō īṭa væḍi gaṇanak siṭī viṭa kāmāśā balavatvē. budha śukra 07 siṭīmenda kāmāśā væḍi vannēya.

saṁsārikava patāgena ā paridi vivāhaya siduvana bavaṭada matayaki. mē siyalu karuṇu kāraṇā adāḷa yuvatipati dedenāgē kēndra saṭahan parīkṣāvēdī anāvaraṇaya veyi. chanma patrayē 7 væni sthānaya vivāhayaṭa viśēṣayen balapānu labayi. kēndrayē 7 vænna himi grahaya nohot 7 adhipatiyā lagnagatava siṭī nam (01) ihata ātma bhavayēdī vivāhakayan lesa siṭi bava niścaya veyi. mē ātmayēdī da eya patāgena ennak vīmaṭa puḷuvani. 07 adhipatiyā ucca hō svakṣētrava siṭīmen sæpavat vū yahapat vivāhayak siduvannēya. 7 adhipatiyā lagnādhipati samaga siṭī nam tamāṭa vaḍā usas ayaku vivāhayaṭa læbē. 7 adhipatiyā lagnayē siṭīmēdī ætæmviṭa vivāhaya pramāda vīmaṭa iḍa tibē. ravi, candra, kuja, śukra grahayin rāśi mārukara pihiṭā tibīmada atīta janma vivāhavalaṭa sākṣi darayi. 7 adhipatiyā 10 hō 11 vī nam vivāhaya siduvannē yōjanāvak magini. esēma 7 adhipatiyā 11 adhipatiyā samaga siṭī nam mitrayingē hō āśraya magin hō vivāhaya siduvē. 07 adhipatiyā 12 siṭi viṭa dæna han̆dunā prēma kirīmen pasu vivāhaya siduvē. 2-4 adhipatiyan balayen siṭi viṭada yahapat vivāhayak siduvē.

birin̆da an sora sæmiyan patā yannē san̆du, kuja, śukra, śanī grahayin siv denā 7 vænnē siṭi viṭaya. yaṭakī grahayin 4 denāgen ek ayaku 7 siṭimin śani hō kuja samaga yedī hō dṛṣṭiyaṭa ho alakvī nam evan puruṣayā hō striya an sitrīn hō puruṣayangē pahasa patati. 7 vænnē siṭina grahayā uccava hō śubha grahayaku vīmat 7 adhipatiyā 4 hō 10 vænnē hō siṭiyē nam vivāha diviya vāsanāvanta vannēya. 7 vænnē ravi san̆du ekaṭa siṭīma hō san̆du, kuja, śukra ekaṭa siṭīma hō nisā para puruṣa para stri sæpataṭa lolvē.

kalin san̆dahan kaḷa paridi pera ātma bhavayē saban̆datā yaḷi ætivannē 7 adhipatiyā saha lagnādhipatiyā adāḷa rāśi mārukara siṭi viṭaya. 7 adhipatiyā 2 vī nam vivāhaya bohōduraṭa siduvannē dæna hæn̆dina genayi. vivāhaya siduvīm kal gata vannē guru hō śani 7 siṭi viṭaya. bohōviṭa kīpa denaku samaga sambandhatā ætikaragena pasuva ek ayaku hā vivāha vannē 7 adhipatiyā 3 siṭi viṭaya. 7 adhipatiyā 4 siṭīmen vivāha sahakaru hō sahakāriya usas gatiguṇavalin pōṣita veyi. vivāhayada sārthaka vē. 7 adhipatiyā 5 vū viṭa ālaya mulkaragena vivāhaya siduvē. vivāhayaṭa viruddha vādīnda siṭiya hækiya. 7 adhipatiyā 6 vī nam vivāhaya taramak kalgata vē. dura bæhæra ayaku vivāhayaṭa læbē. dedenāgen ek ayaku rōgī vē. kam sæpa aḍu karayi. 7 adhipatiyāma 7 vænnē vīmen vivāha diviya sārthaka vē. mevan aya mīṭa ihata ātmavaladī da ekvī tibē. dedenā atara tada sambandhatāvayak ætivē 7 adhipatiyā 8 siṭīmen saukhya tattvayaṭa yahapat næta. pāpa grahayeku vīnam kalin miyayayi. 7 adhipatiyā 9 vū viṭa sahakaru sahakāriya usas guṇadharma valin yuktavē. 7 adhipati 10 vīmada vāsanāvanta vivāhakayaki. sahakaru hō sahakāriya vṛttiyama vaśayen yam dēkaṭa dakṣa vē. 7 adhipati 11 nam āśrayen vivāhaya siduvannēya. mulkālayē vivāhaya sārthaka vuvat pasukālayē gæṭalu ætivē. 7 adhipati 12 nam diyuṇu svāmipuruṣayaku birin̆daka hā vivāha vīmaṭa bærivē. namut pasuva diyuṇuvē.

ravi 7 siṭīmen vivāhaya pramāda vē. san̆du 07 siṭīmen kāmāśā balavat veyi. kuja da esēmayi. budha 7 nam buddhimat ayaku vivāhayaṭa læbē. guru 7 vivāhaya pramāda karayi. sikuru 7 itā śubhayi. lassana rūpaya vē. striyaka nam garbhāṣayē ābādha æti karayi. śani 7 nam daru phala aḍuyi. rāhu 7 nam aḍu vayasin vivāhavē. kētu 7 nam vivāha diviya etaram sārthaka novē. diyavæḍiyāva væḷan̆dīmaṭa puḷuvana.

This is a Google word to word translation of Divaina