Traces of reading from the angle and the boxes

720

සිංහල මුල් පිටපතේ අනුවාදනය මෙතනින් අත්ලේ කෝණය හා කොටු වලින් කියවන පලාපල

The section from the shoulder to the elbow, the ankle from the ankle to the ankle part and the ankle to the fingers and the limbs is the arm of the hand, and the third part of the hand is examined through the lips.

Part of the cat, the cat, the index finger, the center, the wind and the fuselage, and the hold.

Each one has his or her own hands, but in general it can be said as a double. Mild hand and sleek hands are the two.

In an arid hand, the lower part of the lower part of the bucket, the lower part of the lower part of the gemstone, the arm, the fingers and the arms triangular. The extremity of the fissure and the root of the tongue is a direct part of the wrist, and if the girth is held together and long drawn when the hand is in a quadrilateral shape, it is a square-sided hand.

The size of the hand should be fingers including the thumbs, and usually longer than the fingers. Some do not compare with the fingers and the size of the knee.

This article describes the characteristics of the powdery mask and the hands of the painkillers.

They have the ability to use the brain, and to do the same work, rather than get injured. They have the ability to work more prominently than others. There are different views about having a comfortable life, but there is no incentive to be of a kind and firm spirit. Whenever problems are problematic, when others are ineffective, they will be able to construct their own ideas in a manner that suits them, and have the skills to apply them. They also have the ability to make the others even more enthusiastic. However, there is no place for them to have a fixed mindset. The character is not in a state of constant standing. There may be times when they are in the habit of engaging in any other activity, and they may not be able to do so until they receive the results of the transaction.

Quaternary cleansing

These people who understand and act in accord with what kind of person they are, respect those in the law and order. Efficient ones too. There may be skill to act with responsibility. They may have faith in themselves.

They have the ability to adapt to day-to-day living conditions. It is a gift of respect to world standards. They have the ability to handle the consequences of any work, as they are able to manipulate their responsibilities and delegate their respective duties. Because of this, they can not be called up to top level positions.

Members of the clergy, politicians, artists, doctors, engineers, scientists, technicians and workers are different. However, there are three elements that are clearly visible in any part. The line of life and the heart line and line of line. That line is different from the individual to the individual. In addition, the front line, the marriage line, the lines showing the effects, the lines in the direction of migration, the line of line, and the line.

Especially in terms of thumb and toes, other fingers and bark bends.

The stars, cells, check marks, dots, marker marks, and hand marks are examined by hand.

Fingerprints are checked to find criminals, and they are helping to greatly assist. It is absolutely sure that his or her fingerprint marks and touches on everything that touched an individual and touched him.

Criminal Investigation Officers, using a certain tactic, took photographs of them and captured suspicious individuals, with a lot of support from their marks.

Handshaking is very common in countries like India and Sri Lanka.

The three main lines-life, heart, and head are three times, some of which are short-lived. If it’s long, then it’s good. However, the place is broken.

If a person’s life line, with a twist, a wristwatch, and a drop in the bottom, is not cut apart from places, there will be no doubt that he or she will live a long time. Perhaps, more than a century may live.

Meanwhile, in the middle of the hinge, from the bottom to the wrist, from the bottom to the wrist, a clear line (wealth line) is located, a capitalist, or even a good person, is Venus.

atlē kōṇaya hā koṭu valin kiyavana palāpala

urahisē siṭa vælamiṭa dakvā koṭasat, vælamiṭē siṭa vaḷalukara dakvā koṭasa menma vaḷalukarē siṭa æn̆gili paha hā allada yana koṭasat atak vana atara ata balā śāstra kīmēdī parīkṣāvaṭa lak kerennē, ataka ē tevæni koṭasaya.

enam, mahapaṭan̆gillada, dabaræn̆gillada, mædan̆gillada, vedan̆gilla hā suḷæn̆gilla, allada yana koṭasaya.

ek ek kenā satuva ek ek ākārayē at æti namut, poduvē gat kala devargayakæyi kīmaṭa puḷuvana. kōṇākāra at hā caturasrākāra atda ē devargayayi.

kōṇākāra ataka, suḷæn̆gillen pahaḷa, allenda pahaḷa mæṇikkaṭuva asala koṭasa kavākāra andamaṭada, æn̆gili ekaṭa tabā gena digu kaḷa viṭa, ata trikōṇākāra hæḍayakaṭada pihiṭā æta. suḷæn̆gillehi keḷavarat, allehi mula mæṇik kaṭuvat dakvā koṭasa sṛju svabhāvayak gannē nam hā æn̆gili ekaṭa tabā gena digu kala viṭa ata caturasrākāra hæḍayakaṭa pihiṭā ætnam, caturasrākāra ataki.

atehi pramāṇayaṭa gælapena ayurin mahapaṭæn̆gillada ætuḷu æn̆gili pihiṭā tibiya yutu atara æn̆gilivalaṭa vaḍā alla sāmānyayen diguviya hækiya. samaharungē atvala æn̆gili, allē pramāṇaya hā saman̆ga sæsan̆dennē næti taramya.

mē lipiyen vistara kerennē kōṇākāra at hā caturasrākāra atda pihiṭā æti ayagē gati lakṣaṇa piḷiban̆davaya.

kōṇākāra at himi pudgalayan āvāṭa giyāṭa nova, moḷaya pāvicci karamin, ē ē kāryayan kirīmē hækiyāvak ovun satuya. an ayaṭa vaḍā væḍiyen kæpī penena andamaṭa kaṭayutu kirimē hækiyāvakda ovun satuva æta. sæpa pahasukamakin yutuva jīvitaya gata kirīma piḷiban̆dava vividhākāra matimatāntara ovun tuḷa æti namut ē ākārayē svabhāvayakaṭa pat vīmaṭavat sthirasāra svabhāvayak udākara gænīmaṭavat unanduvak nodakvana seyak daknaṭa æta. praśna gæṭalu sahagata ōnǣma avasthāvakadī, sessan akāryakṣama tattvayakaṭa patvana viṭama īṭa gælapena andamaṭa tamangē adahas udahas idiaripat karamin, ēvā kriyāvaṭa næṁvīmē dakṣatāvayakda ovun satuya. sessan pavā unandu svabhāvayakaṭa pat kirīmē hækiyāvakda ovun tuḷa daknaṭa æta. esē vūvada sthira sitivili samudāyak ovun tuḷa daknaṭa næti seyaki. carita svabhāvayada sthāvara tattvayaka nopavatina svabhāvayaki. kisiyam kaṭayuttaka niyǣlī siṭiyadī, hiṭihæṭiyēma vāgē venat kaṭayuttakaṭa yomu vanna iḍa æti atara karana kaṭayuttaka pratiphala læbena tek eya karagena yæmaṭada utsāha nodarana gatiyak tibiya hækiya.

caturasrākāra athimi pudgalayan

taman kumana vidhiyē pudgalayaku dæyi mænavin avabōdha karagena īṭa anukūlava kaṭayutu karana movuhu nītiyaṭa hā vinayaṭada gauravayak dakvana aya veti. kāryaśūra ayada viya hækiya. vagakīmak daramin kaṭayutu kirīmē dakṣatāvayakda tibiya hækiya. taman piḷiban̆dava ovun tuḷa viśvāsayakda tibennaṭa puḷuvana.

edinedā divi peveta gena yana vaṭapiṭāvaṭa anukūla vana andamaṭa hæḍa gæsīmaṭa taram puḷuvankamak ovun satuva æta. lōka sammata dēval kerehi garu saru dækvīma ovungē svabhāvayaki. kisiyam kāryayaka pratiphala atkara gænīma san̆dahā ovunṭa hækiyāvak ættē, tamanṭa pævarī æti vagakīmaṭa anukūla vana ākārayaṭa ē ē aya hæsiravīmaṭat ē ē ayaṭa gælapena kāryayan pævarīmaṭat hækiyāvak æti heyini. mē nisāma ovun ihaḷa peḷē tanaturuvalaṭa patvīmaṭada bærikamak næta.

pūjya pakṣayē aya, dēśapālanagnayan, kalākaruvan, vaidyavarun, iṁjinēruvan, vidyāgnayan, kārmika śilpīn, kamkaruvan ādīngē at vividhākāraya. esē vūvada, ōnǣma ataka pæhædiliva daknaṭa læbena aṁga tunaki. jīvana rēkhāvat hṛdaya rēkhāva hā śīrṣa rēkhāvat ē tunaya. pudgalayāgen pudgalayāṭa ē rēkhāda vividhākāraya. mīṭa amatarava, daiva rēkhāva, vivāha rēkhāva, daruphala dækvena rēkhā, vidēśagata vana vaga kiyǣvena rēkhāva, dhana rēkhāva ādī rēkhāda atvala daknaṭa æta.

viśēṣayenma mahapaṭæn̆gillada, sesu æn̆gilida piṭi pasaṭa næmena ākārayenda śāstra kiva hækiya.

ataka pihiṭi taru, koṭu, katira lakuṇuda, tit, lapa lakuṇuda, ata bælīmēdī parīkṣāvaṭa lak kerē.

aparādhakaruvan soyā gænīmaṭada ata balagatu piṭivahalak kara gannā atara ehidī parīkṣāvaṭa lak kerennē æn̆gili salakuṇuya. pudgalayaku ata gæsū, ællū sǣma deyakama ohugē hō æyagē hō æn̆gili salakuṇu saṭahan vīma anivāryayenma vāgē siduvīma væḷækviya nohækiya.

aparādha parīkṣaṇa niladhārīn, ektarā upakramayakin ē salakuṇu chāyārūpayaṭa gannā atara sækakaṭayutu pudgalayan allā gænīmaṭa, ē salakuṇu valin læbena rukula imahatya.

hasta rēkhāvalin palāpala kīma, laṁkāva, indiyāva væni raṭavala behevin pracalitaya.

jīvana, hṛdaya hā śīrṣa yana pradhāna rēkhā tuna samaharungē sǣhennaṭa digaya, samaharungē koṭaya. dīrghava pihiṭiyē nam yahapatya. esē vūvada, tæn tænvala kæḍī tibīma ayahapatya.

yamakugē jīvana rēkhāva, irak gæsū paridden, mæṇik kaṭuvenut pahaḷaṭama vāgē væṭī ætnam, tæn tænvala kæpī kæḍī nætnam, ohuq hō æya hō dīrgha kālayak jīvat vanavāṭa sækayak næta. samaharaviṭa, siya vasakaṭat vaḍā væḍi kalak jīvat vannaṭa puḷuvana.

mē atara, allē mæda lassen mahapaṭæn̆gilla pahaḷa siṭa mæṇik kaṭuva dakvā nokæḍuṇu irak paridden, pæhædili rēkhāvak (dhana rēkhāva) pihiṭā ætnam, dhanapatiyaku hō atamiṭa saru kenaku hō vanavā sikuruya.

This is a Google word to word translation of Divaina