When you have a “workplace” or plankton …

432

සිංහල මුල් පිටපතේ අනුවාදනය මෙතනින් “රැකියා ස්‌ථානය” හෙවත් දහවෙනි භාවයේවයේ ග්‍රහයින් සිටින විට…

Considering the position of one’s 10th birthplace, 10th planet, 10th planet, 10th optic horizon, the weakest 10th planet’s horizon, it can refer to the job as the “job location” One gets the attention of the next 10 years Even job sector is particularly characteristic of being able to accurately excluded 10.

In the 10th sense of a person’s diligence, clarity, and courage, his father knows what kind of father is the quality of his father’s position, and how he can predict some kind of predictability. This is called “pathetic place”.

Although ZhMin has shown his diligence and workmanship, it is a slow-moving person slowly slowly slowing down the formation of a planet like Shadow planet.

Curiosity is the slowest traveling planet in the world, and it takes two and a half years to travel to another. Accordingly, this period, or Saturn, takes about 30 years to rotate around the sun one time.

You can also see the properties of your mate’s possessions.

This place can also be explained about the body’s knee and other related diseases.

According to the seniority, the teachers of the 10th are righteous and they are diligent and quarrelsome. They have Venus artistic sentiments and the Ravi glorious and vigorous personality, lacunae, rhabi creates a stagnation, and concealed but no permanent traits. The characteristics can be summarized and detailed in the planets of the 10th planet The sum total of the receipts for females, Navy, following activities and characteristics.

When Ravi is 10 years old

Employment opportunities are offered in government and administrative services. Honorable professor, Honorary professor and Honorary professor, Hon.

When the Moon is 10th

Work in the Computer Sector. Business is growing. Proprietary profits. Any serious work can be successfully completed. Water business is beneficial.

When the teacher is 10 years old

Highest job vacancies. Teaching Instructors are special. Their birth is a fatal blow to their father. High in business. Rich in wealth.

Mercury is 10 years old

Post and media employment. Advisor positions are given. Often there is a good return on employment in the public sector. People are earning wealth by word of mouth.

When the planet is 10 years old

Security sector employs profits. The banking sector also benefits. Business is very prominent. Property will be profitable and a bad place for the father.

Venus is at the 10th

You can work on ornamental things. Suits for the post of receptionist are also wealthy without any hard work, and the effects of cosmetics are good. The artistic activities have made great progress.

When you are 10 years old

It is suitable as heavy metal work. The good work done by soil, stone, and sand Get large payroll heavy duty driver jobs. Occupation will change constantly.

Rahu is 10 years old

Occupying overseas jobs is a fortunate but well-run job. They are able to function in political positions.

When cones are 10 years old

Working in one place is very appropriate. Occasionally he faces covert hostilities. Much trouble is involved with the wedding. Occasionally, a job is transferred.

“rækiyā sthānaya” hevat dahaveni bhāvayēvayē grahayin siṭina viṭa…

kenekugē janma patrayehi 10 væni bhāvaya saha 10 adhipati grahayāda 10 vænnē siṭina grahayinda 10 vænnaṭa dṛṣṭi heḷana grahayinda 10 adhipati grahayangē bala dubala ādī graha tattvayan sælakillaṭa bhājanaya karamin pradhāna koṭa adāḷa pudgalayāṭa læbena rækiyāva piḷiban̆dava dīrgha vaśayen toraturu pævasīmē hækiyāva æti nisā “rækiyā sthānaya” lesa han̆dunvanu labana 10 væni bhāva itā avadhānayen piriksīmen kenekuṭa læbennē kumana aṁśayē rækiyāvakda yanna pavā niværadiva prakāśa kirīmaṭa hækivīma 10 væni bhāvayē æti viśēṣitama lakṣaṇaya vē.

pudgalayaku satu utsāhavanta bava kārya śūratvaya dhairyaya væni guṇāṁga piḷiban̆davada pennum kerena mekī 10 væni bhāvayen tama piyā kumana ākārayē kenekda piyāgē tattvaya tarātirama kesēda adāḷa daruvā nisā piyāṭa kesēda yana vaga piḷiban̆davada yam yam anāvæki pævasīmē æti hækiyāva nisā mema bhāvaya “pītṛ sthānaya” lesada jyedtiṣayēdī hæn̆dinvē.

janmīn satu kaḍisara bava hā kārya śūratvaya pennum kaḷada śani grahayā væni grahayaku 10 væni bhāvaya tuḷa tænpat vīmen ekī pudgalayā hemin væḍakarana mandagāmī pudgalayek vē.

śani yanu graha lesa itāma hemin gaman karana grahayā vana atara śaniṭa eka rāśiyakin tavat rāśiyak veta gaman kirīmaṭa vasara dekahamāraka kālayak gatavē. ē anuva mekī śani nohot senasuru grahayāṭa sūryayā vaṭā ek varak paribhramaṇaya vīmaṭa vasara 30 ka kālayak gatavē.

tama sahakarugē hō sahakāriyagē dēpaḷa piḷiban̆davada bæliya hækkē 10 væni bhāvayeni.

śarīrayē sthāna vaśayen gat kaḷa janmīngē daṇahis hā ē āśrīta rōgābādha gænada mekī sthānayen karuṇu pæhædili karagata hækiya.

jyedtiṣayaṭa anuva mūlika vaśayen 10 væni bhāvayē guru dharmiṣṭha bavada kuja kaḍisara hā dabara karana bavada sikuru kalātmaka hæn̆gīm æti karana bavada ravi tējānvita hā manā pauruṣaya da san̆du lāmaka gati pævatumda, rāhu ekatæna nosiṭina gaman biman æti karavana bavada kētu paṇḍita ehet sthira gatipævatum næti vaśayenda janmiyakugē gati lakṣaṇa laghūkoṭa genahæra dækviya hæki atara vistarātmakava dakvana kala 10 væni bhāvayē grahayin tænpatva siṭina kala janmīn satu læbīm, kriyākārakam hā gati lakṣaṇa mesēya.

ravi 10 væni bhāvayē siṭina viṭa

rajayē rækiyā hā paripālana sēvayē rækiyā avasthā genadē. garu nambu lābha labana kenek vana atara rajagrahayā 10 væni bhāvayē siṭina kala araṭu yōga bhaṁga vana atara mekī bhāvayē ravi siṭīmen balavat kēndrayak bava kiva hækiya.

san̆du 10 væni bhāvayē siṭina viṭa

parigaṇaka aṁśayē rækiyāvalaṭa himikam kiyayi. veḷen̆da vyāpāra kaṭayutuvalin diyuṇuva labayi. iḍa kaḍam lāba himiya. ōnǣma bærǣrum kaṭayuttak sārthakava nimakara gænīmē hækiyāva æta. jalaya sambandha vyāpāravalin suba phala atvē.

guru 10 væni bhāvayē siṭina viṭa

usas rækiyā lābha gena dē. guru upadēśaka tanaturu viśēṣa vē. tama ipadīma piyāṭa asuba phaḷa genadena siduvīmak vē. vyāpāra tuḷin ihaḷa maṭṭamakaṭa pæmiṇē. dhanaya atin diyuṇuvaṭa patvē.

budha grahayā 10 væni bhāvayē siṭina viṭa

tæpæl hā janamādhya aṁśayē rækiyāvalaṭa himikam kiyayi. upadēśaka tanaturu himivē. bohōviṭa rājya aṁśayē rækiyā læbīmē vāsanā guṇaya æta. kaṭa vacanayen dhanaya upayana ayek vē.

kuja grahayā 10 væni bhāvayē siṭina viṭa

ārakṣaka aṁśayē rækiyā lābha himiya. bæṁku kṣētrayē rækiyāda suba phala gena dē. vyāpāravalaṭa itā śūra ayek vē. iḍakaḍam dēpaḷa lāba himivana atara piyāṭa asuba genadena pihiṭīmaki.

sikuru 10 vana bhāvayē siṭina viṭa

visituru dē āśrita rækiyā himivē. piḷigænīmē niladhārī tanatura san̆dahāda sudusukam labayi vehesa mahansiyakin torava dhanaya upayana kenek vana atara rūpalāvanya kaṭayutuvalin sārthaka pratiphala labayi. kalā kaṭayutuvalin ihaḷa pragatiyak labayi.

senasuru 10 væni bhāvayē siṭina viṭa

yakaḍa lōha āśrīta bara væḍa rækiyāva vaśayen sudusuvē. pas, gal, væli væni vyāpāra suba phala gena dē. viśāla væṭup labana bara vāhana riyǣduru rækiyā læbē. rækiyāva nitara venas vana gati matuvē.

rāhu 10 væni bhāvayē siṭina viṭa

vidēśayanhi rækiyā læbīmē vāsanāva ætat tænin tæna ævidimin karana rækiyāvalin usas jaya labayi. dēśapālana tanaturuvalaṭa hebavīmaṭa hæki aya vē.

kētu 10 væni bhāvayē siṭina viṭa

eka tæna ræn̆demin niyǣḷena kaṭayutu bohōduraṭa gælapē. rækiyāvēdī rahas saturu karadaravalaṭa muhuṇadīmaṭa hētuvē. vivāha diviya sambandhava bohō karadara ætivē. rækiyāva nitara māru kirīmaṭa hētuvē.

This is a Google word to word translation of a article publised on Divaina on 2012/03/30.