Wooden bars of the roof that destroy even the splendor of the house

724

සිංහල මුල් පිටපතේ අනුවාදනය මෙතනින් නිවසේ නැකැත් බලය පවා විනාශ කරන වහලයේ ලී දඬු

Roof of the house

A roof of a house is considered an integral part of the house. Thus, the Jesuits have announced a separate theoretical order. According to these theories, if a house is slippery, the home owner, the homeowner and the carpenter will benefit. There is a beauty and wardrobe in the roof. It is good to use the householder for the householder to ask Rehena, Muwiruyasa, Pusha, Anura, Anura, Horn, Shantha, and Rehawiti when they are pleasing to the roof when they are pleasing to the roof. For this, the Central Ukuwathi is considered as an Achida, Punnia, Me, My Heart, Sahana, Daya, Siyawasa.

The tomato lager is good, it feels good.

Poodle Leechament

It is customary to start rogue roofs as a tradition. However, the researches that have been carried out in the evening of “Vesak Veyabhya” with the evening of Vesak, which were praised in a large number of books, have been successful.

Good hour

1. To put Ravi Horah under control, 2. Rampage Bundahara, 3. Roofing of the Kiwi hoara, and the book of goodwill.

Beam application

A roof rests on beams. This beam house should not be crossed, but long. According to the width of the house, the beam must be placed on a good scattered foot. The bucket should not be placed over the house of the center of the house. The “Brahma foot” is the main “nurse” of the house.

The doorpost should not be placed on the doorposts. If the roof is placed on the doorposts, the householder will be feverish. If the first or second floor of the wedding bed is damaged, it will bring harmful consequences. On the windows, as well as the window posts, the beam should not be fitted, and the crane should not be placed underneath.

The beams should not be placed on the main door or doorpost. It is a blessing to have a single beam.

Ups and downs

The tops of a house should also be treated as a good thing. The connection of 3 bottles to the tops is not worth it.

And putting on the top of the top three top walls is unhappy.

Connecting three crosses to the tops is not worth it. If connected, the head of the household is said to be paralyzed. The tops of the two top walls are one of the most embarrassing of putting one cross over the two walls. The undergarments of the undergarments shall not be subjected to such other arrangements. Also, the collapse of the same door windows is not worth it.

The tops of the house must be mounted on a good base on the width of the house. The tops of a house are underutilized with a little undercoat. The tops should be longer than the height of a lifeless man. It means that the tops should be longer than 6 feet in length. The tops should not be thrown into the middle of the undergarments. Doing so will result in an injury to the Brahma foot. The tops of one house are subdued, the tops of another house do not come to an end, and the tops of the top are not underneath the laying of the underwear or the yoke or the rustle. Also, the tops should be at the top and the tops should not be directly from the west. A window with a lower door parallel to the tops of a top wall is a great day. The same thing can happen to the home owner even fatal.

Farewell boat

The tops that have rolled up on the rooms in the rooms are dangling at the base of the lower end of the lower part of the yard, so that when it enters two wells, it becomes a mantle of soil. It causes disasters.

Bad rooms

Also, when they jump into the rooms, they cause harsh appearance to the floor of the house, causing damage to their homes due to distress, mental retardation, disease and property damage.

The two

The width of both roofs on either side of the tops is not equal.

Stern roof

A square rectangle, or a square reed, grieves the householder. And the look of the most beautiful looking modern-fashioned home-like furniture seems to have been shaken off. The roofs of these are subdued, underhanded, root rafts, in a short span, such roofs create disasters. The inhabitants are grief-stricken.

Small roofs

In houses that are built on small roofs to decorate their home, these little queens are caught in bad habits.

Ceiling

Even the minor roofers who have been sculpted by the scaffolding under the roofs do not move away. Great people walk around.

Old Lee

The use of old wooden logs for a new home is very bad. If so, Sri Lanka will flee from that home. The housework is often confusing.

Roof height

The location of the roof is so high and too low that it is very bad. Such homes will have wrath.

Windowboard

Patchwork of the roof of a house should also be carefully done. Cemeteries can occur due to mistakes in the fixing of the board.

Dead bodies

In the case of water abduction, the student is considered a nail gun on the left-hand side of the canal. They need to be careful not to use threats.

Bad occasions

If you are in a pregnant woman’s place, being able to go to the house is very bad. An old roof is also bad. It is very good to use the same type of timber in a house. But today is impossible. But at least make sure that at least three types of timber are finished. If more than 3 types of timber are used in a house, it should be remembered that the Neketh power will be destroyed in the present-day Muthraya used to build the house.

The center of power

The four in the center of the genesis and the fourth on the crown. As mentioned in the system, the sub inspector at four can delay the functioning of a house on the benefits, but the housewife is rarely protected from the householder.

nivasē nækæt balaya pavā vināśa karana vahalayē lī dan̆ḍu

nivasē vahala

nivasaka vahala ema nivasē suviśēṣī aṁgayak vaśayen salakanu læbē. esē salakā isivaru visin vahalaṭa venama nyāya paddhatiyak prakāśa kara æta. ema nyāyanṭa anuva nivasaka vahala gæsīma sidu kaḷahot gṛha himiyāṭa, nivasaṭa pamaṇak nova vaḍu kārmika śilpiyāṭada seta sælasē. vahala nivasaṭa alaṁkārayakda, pauḍhatvayakda ekkarana aṁgayakda vē. śubha muhurtha vahala gæsīmēdī vahalē væḍa san̆dahā purapasa śubha davasaka rehena, muvasirasa, puṣa, hata, anura, mula, tunaturu, rēvatī yana tækatak gṛha himi yāṭa sīhum balā yodā gænīma śubhaya. ē san̆dahā madhyama nækat vaśayen sælakennē asvida, punāvasa, mā, sita, sā, denaṭa, siyāvasa yana nækatya.

takkāla lagnaya vṛṣabha, tulā, vīma śubhayi.

gōdhū lī muhurthaya

sampradāyak vaśayen dahaval doḷabhaṭa pera vahalē kaṭayutu ārambha kirīma siritaya. ehet bohō śubha kaṭayutuvalaṭa praśastha yǣyi jyedtiṣa granthavala varṇanā kara æti savasa sandhyā lagnayat samaga udāvana “gōdhūli muhurthaya” yen yaṭalī tabā kaḷa paryēṣaṇada sārthaka vī æta.

śubha hōrāva

1. ravi hōrāva yaṭalī tæbīmaṭada, 2. budha hōrāva parāla gæsīmaṭada, 3. kivi hōrāva vahala sevili kirīmaṭada, śubha bava potapatē san̆dahan vē.

bālka yedīma

vahalak ran̆davannē bālka mataya. mē bālka nivasē haras ataṭa misa diga ataṭa nodæmiya yutuya. esēma nivasē diga paḷala anuva visirī pavatina śubha pādayak mata bālkaya tæbiya yutuya. nivasē hari mæda pihiṭana brahma pādayaṭa uḍin bālkaya notæbiya yutuya. “brahma pādaya” yanu nivasē pradhāna “marmasthānaya” veyi.

uḷuvahu janel mata bālkaya notæbiya yutuya. esē bālkaya damana uḷuvassa mata yaṭalī piriddumakda vuvahot gṛha himiyāṭa mārakaya yedeyi. ema uḷuvassa maṁgala uḷuvassa vuvahot māraka apala gena deyi. janel mata menma janel kaṇu matada bālkaya nopihiṭiya yutu atara, yaṭalī piriddum hasukara bālkaya notæbiya yutuya.

pradhāna uḷuvassaṭa hō uḷuvassakaṭa ellakara bālka notæbiya yutuya. bālkaya tani līyak vīma śubhadāyakaya.

mudun yaṭalīya

nivasaka mudun yaṭalīya dæmīmada śubha kaṭayuttak sē salakā kriyā kaḷa yutuyi. mudun yaṭalīyaṭa mūṭṭu 03 k sambandha vīma aśubhaya.

emenma mudun yaṭalīya mudun bitti 03 k mata tæbīma aśubhadāyakayi.

mudun yaṭalīyaṭa kurupā 03 k sambandha kirīma aśubhaya. esē sambandha kaḷahot gṛha mūlikayāṭa aṁśabhāga væni rōga haṭagannā bava kiyavē. mudun bitti 02 k mata tabā æti mudun yaṭalīyaṭa bitti deka mædivana sē eka kurupāvak tæbīma itā aśubhaya. mudun yaṭalīyē piriddum evæni tavat piriddum veta ella noviya yutuya. esēma ema piriddum dora janel veta ella vīmada aśubha ya.

mudun yaṭalīyaṭa yodana piriddum nivasē diga paḷala anuva yedena śubha pādayak mata pihiṭuviya yutuya. nivasaka mudun yaṭalīyak saman̆ga yodana yaṭalī pramāṇaya otu gaṇanak vīma śubhaya. mudun yaṭalīya minisakugē usaṭa vaḍā digin væḍi viya yutuya. eyin kiyavennē mudun yaṭalīya aḍi 06 kaṭa vaḍā dikviya yutu bavayi. mudun yaṭalīyē hari mædaṭa parāla nogæsiya yutuya. esē kaḷahot siduvannē brahma pādayaṭa vēdha doaṣayak ellavīmayi. eka nivasaka mudun yaṭalīyak tavat nivasaka mudun yaṭalīyaṭa harikelin notibīmada mudun yaṭalīyē piriddum mata hō yaṭalīvala æti piriddum mata hō parāla nogæsīmada yahapatya. emenma mudun yaṭalīya mata elana parāla iraṭṭē gaṇanak viya yutu atara mudun yaṭalīya hari kelin baṭahiraṭa disā gata noviya yutuya. mudun bittiyaka mudunē tibena mudun yaṭalīyaṭa samāntarava pahaḷin dorak janēlayak tæbīma mahā doaṣayaki. ema doaṣaya gṛha himiyāṭa māraka pavā æti kaḷa hækiya.

aśubha mūṭṭu

kāmara piṭaṭa pænna vū nivesvala esē piṭaṭa pænna vū mudun yaṭalīyē aga depasaṭa mūla parāla dekak vadina nisā eyaṭa parāla dekakda gæsūviṭa eya pas mūṭṭuvak bavaṭa patvē. eya mahā vipat æti karayi.

aśubha kāmara

esēma kāmara piṭaṭa pænna vū viṭa nivasē vargaphalayaṭa hāni pamuṇuvamin porova hæḍada matu karana nisā eban̆du nivāsa duk karadara, mānasika asahana, rōga hā dhana hāni æti karayi.

phala deka

mudun yaṭalīya mata vadina depasa vahalaval dekēma diga paḷala eka samāna novīmada doaṣayaki.

sataræs vahala

hari hataræs nivāsa menma hari hataræs vahalayada gehimiyan dukaṭa patkarayi. emenma lassanama balāgena navīna vilāsitā anuva sādana nivāsavala vahala noyek ataṭa pannā hæḍakara tibenu penē. mēvāyē mudun yaṭalī, yaṭalī, mūla parāla, noyek ataṭa pihiṭana nisā meban̆du vahalaval mahat vyasana æti karayi. gehimiyanṭa śōka upadavayi.

kuḍā piyasi

nivasa alaṁkāra karanu piṇisa kuḍā piyasi piṭaṭa pannā tananu labana nivesvala ema kuḍā piyasi aśubha disāvanṭa hasuvīma nisāda pīḍā ætivē.

sīlima

vahalaṭa yaṭin sīlimak gæsīmen vahalē æti suḷu doaṣa ivat vī giyat, mahā doaṣa ivat novē. mahā doaṣa gehimiyan peḷayi.

paraṇa lī

nava nivasakaṭa paraṇa lī dan̆ḍu yodā gænīma itā aśubhaya. esē kaḷahot ema nivasin śriyāva palā yayi. nivasē væḍa kaṭayutu nitara avul vē.

vahalē usa

nivasaka vahala bohō usvada bohō pahatvada pihiṭīma itā aśubhaya. eban̆du nivesvala bhūta doaṣa ætivē.

vaḍimbu lǣlla

nivasaka vahalē vaḍimbu lǣlla gæsīmada pravēśamen kaḷa yutuya. vaḍimbu lǣlla savi kirīmēdī siduvana væradi nisā sohon parāla doaṣa ætiviya hækiya.

maru æṇa

vahala gæsīmēdī vāstu puruṣayāgē vam ælayaṭa vadina æṇa maru æṇa vaśayen sælakē. ēvā vipattikara novana sē yodā gænīmaṭa vagabalā gata yutuya.

aśubha avasthā

gæbiniyaka siṭina avasthāvaka nivasē vahala gæsīma itā aśubhaya. paraṇa vahalak gælavīma da aśubhaya. nivasakaṭa ekama vargayē dæva vargayak yodā gænīma itā śubhaya. namut ada esē kaḷa nohæki tattvayak udāvī pavatiyi. enamut aḍuma taramin dæva varga tunakin nivasaka kaṭayutu nimā karannaṭa vagabalāgata yutuya. nivasakaṭa dæva varga 03 kaṭa væḍiya yodā gatahot ema nivasa goḍa nagannaṭa yodāgat tatkāla muhurthayē nækat balaya vināśavana bava mataka tabā gata yutuya.

kēndrayē balaya

utpatti kēndrayē hatara vænnēt, hatara vænna adhipatiyāgēt, kri.mū. paddhatiyē san̆dahan paridi hatara vænnē upa nækatpatiyāgēt śubha pihiṭīm mata nivasaka aśubha pala kriyātmaka vīma pamā viya hæki namut nivasaka pihiṭana mahā doaṣavalin gehimiyā ārakṣā vannē kalāturakini.

This is a Google word to word translation of a article publised on Divaina on 2013/01/11.