සැමට සෙත ලැබිය හැකි නව අරහාදී පහන් පූජාව

1585
අරහාදී
අරහාදී

බුදුරජාණන් වහන්සේගේ නව අරහාදී බුදු ගුණ සිහිපත් කරමින් බුදුරජාණන් වහන්සේට වැඳුම් පිදුම් කිරීම ඉතා උසස්‌ කුසල කර්මයකි. සැදැහැ සිතින් බුද්ධ ගෞරවය පෙරදැරිව බුදුගුණ මෙනෙහි කරමින් වන්දනා මාන කරන්නා යම් බලාපොරොත්තුවක්‌ සිත්හි තබා ප්‍රාර්ථනාවක්‌ කරන්නේද එකී යහපත් සාධාරණ බලාපොරොත්තු සර්වප්‍රකාරයෙන්ම ඉෂ්ඨ වන්නේය.

මේ සඳහා ඔබට යොමු විය හැකි සරළ පහන් පූජාවක්‌ පහතින් දක්‌වන්නෙමු. දිනපතා උදේ සවස තම නිවසේදී මල් පහන් සුවඳ දුම් පූජාකර බුදුන් වැඳීම සුපුරුදු පරිදි ඉටු කරන්න. මීට අමතරව වැඩි වෙලාවක්‌ දැල්වෙන තරමක්‌ විශාල පහනක්‌ දල්වා එය ඔබේ දෙඅත් මත තබාගෙන දැල්වෙන පහන් දැල්ල දෙස බලා බුදුරජාණන් වහන්සේගේ නව අරහාදී බුදු ගුණ සිහිපත් කරමින් මෙලෙස පහන් පූජාව අරඹන්න.

(1) මාගේ ස්‌වාමීවූ ලොව්තුරා අමාමෑණී බුදුරජාණන් වහන්සේ සියලු කෙලෙසුන් කෙරෙන් දුරු වූ හෙයින්ද සියලු පාපයන්ගෙන් මිදුන හෙයින්ද ලෝවැසියන්ගේ ආමිස පූජා ප්‍රතිපත්ති පූජා ලැබීමට සුදුසුවන හෙයින්ද “අරහං” නම් වන සේක. අරහං යන සම්බුදු ගුණයෙන් යුතු වූ බුදුරජාණන් වහන්සේට මේ පහන් ආලෝකය පූජා කරමි පූජා වේවාෘ.

අරහං නම් බුදු ගුණයට පහන පිදේවා

අරහං නම් බුදු පහනින් අඳුර නිවේවා

අරහං නම් බුදු පහනින් ලොව එළිවේවා

අරහං නම් බුදු පහනින් සෙත සැළසේවා

(2) මාගේ ස්‌වාමී වූ ලොව්තුරා අමාමෑණී බුදුරජාණන් වහන්සේ අවබෝධ කළ යුතු වූ දුක්‌ඛාර්ය සත්‍යය ගුරු උපදේශ නොමැතිව අවබෝධ කොටගත් හෙයින් “සම්මා සම්බුද්ධෝ” නම් වන සේක. සම්මා සම්බුද්ධ ගුණයෙන් යුතු වූ බුදුරජාණන් වහන්සේට මේ පහන් ආලෝකය පූජා කරමි පූජා වේවාෘ

සම්මා සම්බුදු ගුණයට පහන පිදේවා

සම්මා සම්බුදු පහනින් අඳුර නිවේවා

සම්මා සම්බුදු පහනින් ලොව එළිවේවා

සම්මා සම්බුදු පහනින් සෙත සැළසේවා

(3) මාගේ ස්‌වාමීවූ ලොව්තුරා අමාමෑණී බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙර ගත කළ ජීවිතය පිළිබඳ එකක්‌ පාසා දැකීමේ හැකියාව වූ නිවාසානුස්‌සති ඥානය ලබාගත් බැවින් “විඡ්ජාචරණ සම්පන්නෝ” නම් වනසේක. විඡ්ජාචරණ සම්පන්නෝ සම්බුදු ගුණයෙන් යුතු වූ බුදු රජාණන් වහන්සේට මේ පහන් ආලෝකය පූජා කරමි පූජා වේවාෘ

විඡ්ජාචරණේ ගුණයට පහන පිදේවා

විඡ්ජාචරණේ පහනින් අඳුර නිවේවා

විඡ්ජාචරණේ පහනින් ලොව එළිවේවා

විඡ්ජාචරණේ පහනින් සෙත සැළසේවා

(4) මාගේ ස්‌වාමීවූ ලොව්තුරා අමාමෑණී බුදුරජාණන් වහන්සේ රාග, ද්වේශ, මෝහ නැති කිරීමේ පරම සුන්දර ප්‍රතිපදාව වූ සීල, සමාධි, ප්‍රඥා ගුණයෙන් යුතු වූ නිර්වාණ සුවය ලබාගත් හෙයින් “සුගතෝ” නම් වන සේක. සුගතෝ නම් සම්බුදු ගුණයෙන් යුතු වූ බුදුරජාණන් වහන්සේට මේ පහන් ආලෝකය පූජා කරමි. පූජා වේවාෘ

සුගතෝ නම් බුදු ගුණයට පහන පිදේවා

සුගතෝ නම් බුදු පහනින් අඳුර නිවේවා

සුගතෝ නම් බුදු පහනින් ලොව එළිවේවා

සුගතෝ නම් බුදු පහනින් සෙත සැළසේවා

(5) මාගේ ස්‌වාමීවූ බුදුරජාණන් වහන්සේ ලොව පවතින්නාවූ සියලු ලෝක ධාතූන්ගේ සැබෑ තත්ත්වය අවබෝධ කොට ඒ සියලු ලෝක ධාතූන්ගෙන් නිදහස්‌ වූ හෙයින් “ලෝකවිදූ” නම් වනසේක. ලෝක විදූ නම් සම්බුදුගුණයෙන් යුතු වු බුදුරජාණන් වහන්සේට මේ පහන් ආලෝකය පූජා කරමි. පූජා වේවාෘ

ලෝකවිදූ බුදු ගුණයට පහන පිදේවා

ලෝකවිදූ බුදු පහනින් අඳුර නිවේවා

ලෝකවිදූ බුදු පහනින් ලොව එළිවේවා

ලෝක විදූ බුදු පහනින් සෙත සැළසේවා

(6) මාගේ ස්‌වාමී වූ බුදුරජාණන් වහන්සේ මහා කරුණාවෙන් යුතුව දෙව් මිනිස්‌ ලෝ සතුන්ට දමනය කළ හෙයින් “අනුත්තරෝ පුරිසධම්ම සාරථී” නම් වන සේක. අනුත්තරෝ පුරිසධම්ම සාරථී නම් සම්බුදුගුණයෙන් යුතු වූ බුදුරජාණන් වහන්සේට මේ පහන් ආලෝකය පූජා කරමි. පූජා වේවාෘ

අනුත්තරෝ බුදු ගුණයට පහන පිදේවා

අනුත්තරෝ බුදු පහනින් අඳුර නිවේවා

අනුත්තරෝ බුදු පහනින් ලොව එළිවේවා

අනුත්තරෝ බුදු පහනින් සෙත සැළසේවා

(7) මාගේ ස්‌වාමීවූ බුදුරජාණන් වහන්සේ සංසාරයේ අතරමංවී දුක්‌ විඳින දෙව් මිනිස්‌ ලෝ සතුන්හට සසරින් අත්මිදීම පිණිස මාර්ගය පෙන්වා දුන් හෙයින් “සත්තා දේව මනුස්‌සානං” වන සේක. සත්තා දේව මනුස්‌සානං යන සම්බුදුගුණයෙන් යුතු වූ බුදුරජාණන් වහන්සේට මේ පහන් ආලෝකය පූජා කරමි පූජා වේවාෘ

සත්ථා නම් බුදු ගුණයට පහන පිදේවා

සත්ථා නම් බුදු පහනින් අඳුර නිවේවා

සත්ථා නම් බුදු පහනින් ලොව එළිවේවා

සත්ථා නම් බුදු පහනින් සෙත සැළසේවා

(8) මාගේ ස්‌වාමීවූ බුදුරජාණන් වහන්සේ විසින් අවබෝධ කරගන්නා ලද දුක්‌ඛාර්ය සත්‍යය අන්‍යයන්ටද පහසුවෙන් අවබෝධ කර ගැනීම පිණිස මනාකොට පෙන්වා දුන් හෙයින් ” බුද්ධෝ” නම් වන සේක. බුද්ධ නම් වූ සම්බුදු ගුණයෙන් යුතු වූ බුදුරජාණන් වහන්සේට මේ පහන් ආලෝකය පූජා කරමි පූජා වේවාෘ

බුද්ධෝ නම් බුදු ගුණයට පහන පිදේවා

බුද්ධෝ නම් බුදු පහනින් අඳුර නිවේවා

බුද්ධෝ නම් බුදු පහනින් ලොව එළිවේවා

බුද්ධෝ නම් බුදු පහනින් සෙත සැළසේවා

(9) මාගේ ස්‌වාමී වූ බුදුරජාණන් වහන්සේ අනන්ත ඥානයෙන් හා අනන්ත ගුණයෙන් ගුණවත් වීමට තරම් භාග්‍ය සම්පන්න වූ හෙයින් “භගවා” නම් වන සේක. භගවා නම් වූ සම්බුදු ගුණයෙන් යුතු වූ බුදුරජාණන් වහන්සේට මේ පහන් ආලෝකය පූජා කරමි පූජා වේවාෘ

භගවා නම් බුදු ගුණයට පහන පිදේවා

භගවා නම් බුදු පහනින් අඳුර නිවේවා

භගවා නම් බුදු පහනින් ලොව එළිවේවා

භගවා නම් බුදු පහනින් සෙත සැළසේවා

නව අරහාදී බුදු ගුණයට පහන පිදේවා

නව අරහාදී බුදු පහනින් අඳුර නිවේවා

නව අරහාදී බුදු පහනින් ලොව එළිවේවා

නව අරහාදී බුදු පහනින් සෙත සැළසේවා

අනතුරුව මා විසින් දල්වන ලද මෙම පහන් ආලෝකය ලොව්තුරා අමාමෑණී බුදුපියාණන් වහන්සේට පූජා කරමි. උන්වහන්සේ දේශනාකොට වදාළ ශ්‍රී සද්ධර්මයට පූජා කරමි. බුදු පියාණන් වහන්සේ මග ගිය සෝවාන් සකෘදාගාමී අනාගාමී අරහත් යන මාර්ගඵලයන්ට පත් මහා සංඝරත්නය ප්‍රමුඛ මහා සංඝරත්නයට පූජා කරමි. පූජා වේවාෘ කියා පහන බුදුමැදුරේ තැන්පත් කරන්න. “ආකාසට්‌ටාච භුම්මට්‌ටා” යන ගාථාව පමණක්‌ කියා දෙවියන්ට පිං දී පහන් පූජාව නිම කර උතුම් තිසරණයේ සරණින්ද පිං අනුමෝදන් වූ දේව සමූහයාගේ පිහිටෙන්ද මටත් මගේ නිවසේ සියලු දෙනාටත් නිදුක්‌ නිරෝගී බව ලැබේවාෘ. සියලු ග්‍රහ පීඩා දුරු වේවාෘ. කාය චිත්ත පීඩා යක්‍ෂ, භූත, ප්‍රේත පීඩා දුරු වේවාෘ අපගේ දියුණුව සමග සියලු සෙත සහනය ශාන්තිය උදා වේවා යනුවෙන් ප්‍රාර්ථනා කරන ඔබගේ සියලු බලාපොරොත්තු නව අරහාදී බුදු ගුණ පහන් ආලෝකය මෙන් දීප්තිමත් වන්නේය.

We found this article from Divaina on 2014/01/05.