සුරාවෙන් මිදීමට දිව්‍යමය ගාථා 3ක්‌

1936
සුරාවෙන්
සුරාවෙන්

තමන්ටම සුරාවෙන් වැලකීමට ඕනෑ නම් ඔබම නා පිරිසිදුවී ඉරුදිනක සුදු ඇඳුම් ඇඳ බුදුන් වැඳ ඔබගේ නිවසේ වෙනම කාමරයකට ගොස්‌ පහත සඳහන් ගාථාවන් කියමින් මේ පැන් බඳුන ජීවම් කර වතුර ටිකක්‌ බීමත් මුහුණකට සේදීමත් දින 7 ක්‌ම කරන්න. එවිට ඔබට සුරාවට ගිජුවීම පිළිකුල් වේ. ජීවම 21 වර කියවන්න.

නැවුම් කළයකට උදේ පාන්දර ලිඳකින් වතුර පෙරා ගන්න. රත්හඳුන් කෑල්ලක්‌ ගෙන ගලක උරච්චි කර වතුර සමගින් මිශ්‍රකර කළයේ වතුරටද මිශ්‍ර කරන්න. අමු කහ කෑලි කිහිපයක්‌ද කොටා ස්‌වල්පයක්‌ද එම කලයටම එකතු කරන්න. මෙම මිශ්‍ර කරගත් වතුර කලයට මෙම ගාථා 3නම විටින් විට කියන්න.

අලි නගා විජ්ජු වරං පබස්‌වරං

විවෘතං ඛණේ දොaනී යුගං පදං වරං

ධීධා කත්වාන නික්‌ක මම සකසී

සේපතිට්‌ටිතා සබ්බේපි ජීමේ චන්දන

ධාරු කීයේ ඕං නමෝ නීක්‌ක මනීතා සාරි

මහා මොගගල්ලාන ථෙරෙන යාව ජීවං

දේවාලා ම හං තෝ ඒස්‌වහං

සුදේධාදනොච පීතාච

මායා දේවිච ගොතමෝ

සිද්ධ කෙතාච බුද්ධ තෙතා

කස්‌ස පොච විසුං විසුං

කුලෙක සද්දන්ත ගිරි හස්‌ති රාජං

අනෙක මහතුංට හිටු පුකඤaඤ රාණං

විලේක සÄනක බැඳ ඉසස රානං

බලේක බුද්ධානුq බහු දේවා නානං

ශ්‍රී ලක්‍ෂ්මි – ශ්‍රියා දේවි මරභූපති

ගණපති ශිවපති වෛකුංටපති

චරපති ශිවායුම් නමං

We found this article from Divaina on 2012/08/31.
Also Sinhala to English Google word to word translation can be found here