Astrology Everybody has a vehicle

859

සිංහල මුල් පිටපතේ අනුවාදනය මෙතනින් ජ්‍යෙතිෂයට අනුව සෑම කෙනකුටම වාහනයක්‌ ඇත

Every person born in this world is entitled to a certain type of vehicle. It’s not a car, bus, or van, but a vehicle that’s more powerful than a car. Accordingly, each individual is entitled to a single vehicle, such as a donkey, a horse, a hasty, a Mahisha, a hivel, a lion, a kawud, a hound and a monk.

It is common for each person to arrive at each time in each period. That person is born according to the temptation.

When dividing the number of images from the birthplace from the birth chart to the decimal number and dividing it from the number of titles, you can find a vehicle in one decimal. If the balance left over is divided, the donkey is given, and the two are horse-drawn vehicles. Passenger car, three. Four are, they belong to the vehicle. Hiel, the car is five. Lion car is six. The seven are the vehicle of the car and the eight is a coupé. If it’s the name, it’s the Mayura vehicle. The reason for this is the number of such vehicles.

According to the center, this is the tallest astrological script of the vehicle, which is to be used in the vehicle. Following is a description of it.

Bottle of donkey

There can be no such thing as wisdom, insight, wealth, and clothing.

Horse carriage

A diet that is not steadily tindy, it is possible that a person with a very dignified cow’s resource with a strong body with a strict body can be a diversity of food.

The car’s elephant

A ritual that can be enjoyed by a variety of activities is that the pleasing and pleasing pleasure of the goddesses and the mahana burimans, which can be satisfied with a life of honor, a well-to-do chief, There may be a wicked one.

Own vehicle

Body, power and intelligence, may be a life-giving car that can be used with income.

Hi, car

A woman with a lot of volatility is often in the habit of suffering the chances of suffering sickness, possibly destroying the wealth, damaging food of the enemy, suffering losses from trade.

Lion car

It may be someone who destroys his enemies with a crop-based crop.

Chemistry All round

There may be a lational nature, though it may be possible to glorify the valiant, unclean, obscene, despicable, and possibly low-level ideas that may be frightened by the rules of the government.

The hunk vehicle

Craftsmen with a variety of arts can become enthusiastic on providing day-to-day meals with delicious food.

The peacock vehicle

Rarely good, courageous, funny, and enjoyable in the gigantic, funny, tasty words of the talk, maybe one who is good at eating good food. Vehicles are in motion. But everyone has to live according to the consequences of astronomy according to the name of the elephant and the like.

jyetiṣayaṭa anuva sǣma kenakuṭama vāhanayak æta

melova upadina hæma pudgalayakuma upa dinnē ektarā vāhanayakaṭa himikam kiyā pāmini. meya kār, bas, vǣn væni vāhanayak nova jyedtiṣa daśānukūlava himikam kiyāpāna vāhanayaki. ē anuva ek ek pudgalayā ek ek vāhanayakaṭa himikam kiyāpāna atara koṭaḷu, aśva, hasti, mahīṣa, hival, siṁha, kavuḍu, haṁsa hā monara yanu ema vāhanaya.

ek ek pudgalayāṭa ek ek kāla vakavānuvaladī ek ek daśāvan udāvīma sāmānyayen sidu vana deyaki. ē ē pudgalayā upadinnēda ē ē nækat yaṭatēya.

janma nækatē siṭa daśā nækata dakvā tibena nækat saṁkhyāva gaṇan koṭa namayen bedū viṭa kisiyam daśāvakaṭa ayat vāhanaya soyā gata hækiya. esē bedu viṭa itiri vana śēṣaya eka nam, koṭaḷu vāhanaya himivana atara, deka nam, himi vannē aśva vāhanayaya. gaja vāhanaya, tunaṭaya. hatara nam, mahīṣa vāhanaya ayatya. hival vāhanaya pahaṭaya. siṁha vāhanaya hayaṭaya. hata nam kāka vāhanaya himivana atara aṭa nam haṁsa vāhanayaya. namaya enam binduva nam, himivannē mayura vāhanayaya. evæni vāhana namayakda tibīma īṭa binduva himi vīmaṭa hētuvaya.

janma kēndrayaṭa anukūlava ē, ē, vāhanaya hismivana pudgalayanṭa atvana pala vipāka paurāṇika jyetiṣaya granthayak vana mānasāgarīhi san̆dahanya. pahata dækvennē ē piḷiban̆da vistarayaki.

koṭaḷu vāhanaya

næṇa nuvaṇada, lachjā gatiyada, dhana sampata hā æn̆dum pæḷan̆dum da etaram ætæyi sitiya nohæki kenek viya hækiya.

aśva vāhanaya

sthira gatiyak nomæti sælena sulu capala gati æti āhāra gænīmēdī pamaṇaṭa vaḍā āhāra budina sǣhena næṇa nuvaṇak sahita gava sampataṭada himikam kiyana dæḍi sirurak tibiya hæki vividhākāra kaṭayutu karana kenek vannaṭa puḷuvana.

hasti vāhanaya

karana noyekut kaṭayutu iṣṭa siddha kara gannā hæma vidhiyakinma vāgē sæpa satuṭa bukti vin̆dina devi dēvatāvun menma mahaṇa bamuṇanda pidīmaṭa kæmættak dakvana sitē satuṭakin jīvitaya genayana garu buhumanaṭa pavā pātra vana, yahapat gati pævatum sahita sēnādhipatiyakugē tattvayaṭa patviya hæki, alaṁkārayaṭa priyamanāpa gatiyak dakvana vaṁcala gatiyak pævætīmaṭa iḍa kaḍak æti duṣṭa keneku vīmaṭa iḍa æta.

mahīṣa vāhanaya

kāya śaktiyehi hā buddhi maṭṭamehida durvalatāvayak sahita karattaya upayōgī karagena labana ādāyamin jīvitaya gena yana kenek viya hækiya.

hival vāhanaya

behevin caṁcala svabhāvayak sahita birin̆dada nitara devēlēma vāgē leḍa rōgavalin peḷīmaṭa iḍa æti dukkaradara niraturu tibiya hæki, saturangē pīḍāvalaṭa goduru vannaṭa iḍa kaḍak tibena dhanaya hāni vana, kǣma bīma himivana, veḷen̆daheḷadāmen pāḍu vin̆diya hæki kenek vannaṭa iḍa æta.

siṁha vāhanaya

kāya balayakin yutu bhōga sampat sahita tamangē saturan vināśa karana kenek vannaṭa puḷuvana.

kavuḍu vāhanaya

caṁcala svābhayak sahita vuvada nirbhīta, apirisidu kamakin yutu nīca gati ættangen garu buhuman læbīmē iḍak æti samaharaviṭaka, āṇḍuvē nīti niyōga yanādiya nisā biyaṭa pat viya eee karana pahat peḷē adahas sahita kenek vīmaṭa iḍa æta.

haṁsa vāhanaya

vividha kalāvan piḷiban̆da dakṣatāvak sahita bamuṇanṭa lengatuva sit gannā āhārapāna sapayana dinen dinama usas tattvayakaṭa patvana kenek vannaṭa puḷuvana.

monara vāhanaya

sæpa sampata hon̆daṭa labana, dhairyavanta, kalā kaṭayutuvala hapankamak dakvana yāga krīḍāvalaṭa kæmættak dakvana sit gannā mihiri basin katā bas karana praṇīta āhārapāna budinnaṭa kæmættak dakvana yahapat āhārapāna labana kenek viya hækiya. vāhana tibennē gaman kirīma san̆dahāya. ehet jyetiṣyānukūlava himi vana koṭaḷu hasti siṁha ādī vāhana namayaṭa anukūlava atvana pala vipākavalaṭa anuva jīvatvannaṭa hæma kenakuṭama siduva æta.

This is a Google word to word translation of a article publised on Divaina on 2012/07/27.