Increase your memory power Saraswathi machine

1160
මතක ශක්‌තිය
මතක ශක්‌තිය

සිංහල මුල් පිටපතේ අනුවාදනය මෙතනින් මතක ශක්‌තිය වැඩි වන්න සරස්‌වතී යන්ත්‍රය පළදින්න

When the energy in a given substance is dissolved, the number of constituents is reduced and the meeting occurs. We can easily break a single cocktail pair. But if many crunches are tricked together, it is as difficult for us to break. When the heart is dispersed, strength decreases. To agree, it is strong. Pure, pure, scarlet, floral. It’s clear when calm down. If you concentrate on garbage, garbage, rust, and mind. If you console your mind with a lot of energy. If you concentrate in the minds of what you are reading, then reading the books and searching for the depths, it is not difficult for you to pass the exam.

When it comes to the meaning of this house, Lord Buddha’s My Colleges, “All psychics of the world have been named” Mano Pubbing Gama Dhamma – Mano Divorang Manaya “in simple simplicity.

Thus, you can combine your mind with the art of reading and re-engage with the earliest Saraswathi Bond from the ancient king of ancient Sri Lanka.

Sri Srinivasan Irakkumar Arumugam Shri lady was born on the second floor of the sacred Sun Shrine of the Divine Parish Flower by the flower bed of the garden with flowers and flowers. Ten thousand of those wearing blossoms and golden clasps with the palms of the Lord Buddha. We were grateful to Gautama Buddha for the Buddha Sasana of Pandukabala. The offering of the divine goddess is offered to the Chandramalaya from fragrant flowers I do not know what to do, I do not know what to do, I do not know how to do it. Bondean, the masters of the Himalayas, the goddesses of the Himalayas, Baddeen Ravi Chandra Bandara Teacher Shukri Rahu Kehethotai Newborn, Godendrik Srikanthi Pathakali Father Rupavahini Leader of the ‘Devi Siri Kalhi’, Saraswathi committed four offenses Crafted by the Devi Navi Nome: On Angulimali Maha Porrissa Hat Sri Lankan Krishna, The name of the deceased is named Dasaasiri Dewasiri Saraswathi Deva

(Here I am, when I give it to my eyes, give the math when his real name is)

To clean it, a clean potion is placed in a pre-flower bed seven times in a flower bed, rags, oil lamps, bone, potatoes, white sandalwood, garlic, walnuts, wreaths, gem minerals, At the same time, the most unusual Saraswathy is said to be in the same seat and it is 1008 times as chamois pinged for 21 days in the morning. Stomach to drink. Then, after studying, take your “horse-marshes oil” and put “a horse mound or a rectangular pouch” on your studying, and ask for preacher, you will find your faith and knowledge in the book, Finding beautiful scenery in the world

A person who has a mind –

That power to be defeated – something in this world does not exist

The force of the mind – the massive mountains are level,

This is true – z Atm speed Z to the world.

The Force of the Heart – the world is cooled

mataka śaktiya væḍi vanna sarasvatī yantraya paḷadinna

yam kisi dravyayaka hō padārthayaka æti śaktiya visira yæmēdī aḍuvīmat ēkarāśī vana viṭa ræsvīmat sidu vē. tani pol iraṭukurak apaṭa pahasuven kæḍīmaṭa puḷuvana. namut iraṭu rāśiyak ekaṭa miṭikara gatahot eya apaṭa kaḍannaṭa apahasu vannā vagēma sitada visira giyaviṭa śaktiya aḍuvē. ekan̆ga karagatahot prabalava balavat vē. pirisidu kaḷaviṭa bæbaḷē, leḷadē. sansun vū viṭa pæhædiḷiya. kuṇu, kiḷiṭi, malakaḍa hæræ sita ekan̆ga karagatahot viśāla balayak dhāraṇa śaktiyak æti vī oba kiyavana potapatin uganvana dē hita tuḷa ēkarāśi taragatahot, pota pata kiyavā gæm̆bura soyā yannē nam obaṭa vibhāgayen samatvīma etaram apahasu kāryayak novē.

apē magē lovturu budu rajāṇan vahansē dēśanā kaḷa mē gāthāpāṭhayehi arthaya desa balana viṭa “lōkayē metek pahaḷa vū siyaluma citta dharma vidyāvan” manō pubbaṁ gamā dhammā – manō seṭṭhā manōmayā” yana saraḷa gāthāven pin̆ḍukoṭa dakvā æta.

enisā śilpaya hadārana obagē hita ēkarāśi koṭa dhāraṇa śaktiya sita tuḷaṭa ki\ bæhīmaṭa ipæræṇi mantravēdīn bhāvitā kaḷa itā durlabha ati śrēṣṭha sarasvatī bandhana mantra rājayā pæraṇi puskoḷa patin upuṭā paḷa neḷāgat jaya gat mantrayak mesēya.

ōṁ śrīraṁ śrīṁ asvāha amaraguru rata mayurāsanē bala dærū śriyā kāntāva dedev lovaṭa adhipati śakra divyarājayinnē divya parasatu mal uyanē parasatu mal neḷā mal yahanāvak kara aturuvā dasa dahasak divya saḷu elā mal mālā pæḷan̆da ran ot māligā samaga śakra divya rājayā apa gautama budurajāṇan vahansēṭa pāṇḍukambala sailāsanē pidū dāmē divya dēvatāvī yahanāva pūjākara candramaṇḍalayaṭa væḍa siṭa suvan̆da mal vimāna dēvāla rājabhavana vihāra māligā balā vāsa bhavana lat śriyākāntāvī vā vā dēva śrī kālī en en māgē suvan̆da mal asnaṭa sarasvatī divya dēvatāvī en en suvan̆da mal pahan kerē diṣṭhilā māgē bandhanayaṭa asuva mama sitū dē siddha kara denna mama yana gamana dinavā denna kuhērapura vaiśravana divya rājayin anin bændēn śrī lōkāgra munivarayin anin bændēn tavada vṛkṣa dēvāla himāla doraṭu adipati deviyan anin bændēn ravi candra kuja budha guru śukra śani rāhu kehetuyi yana nava graha deviyan anin bændēn śrīkāntāvi patrakālī piya rūpi sarvalōka nāyakakī dēva siri kāli gaṇadēvī sarasvatī varadēvī siv sæṭak śilpa dhāraṇē vara dēvī namō namaḥ ōṁ aṁgulimāli mahā pōrisāda dæhanē śrīṁ śrīṁ śrī mukha salita dēvatāviyē mukhaya salitavī divatulaṭa hitaṭa prāṇa diṣṭhi sarasvatī dēvasiri kālivara vara namaḥ

(mehi mama, magē yana tætvalaṭa anunṭa karadena viṭa ohugē niyama namaṭa maturā denna)

meyin nisipala neḷā gænīmaṭa nam pirisidu pæn kaḷayak hat varak perā mal asunaka tabā, rantæm̆bili tel, nelum rēṇu, æṭa mada, ala, sudu han̆dun, bæmikīriya, etreyilōkya vijaya patram, nelum patra kabalē ranvan pāṭavanatek bæda rasadiyen am̆barā avvē sin̆duvā tam̆ba, pittala ban̆dunaka tabā ema asunēma tabā itā pirisiduva sarasvati stōtra kiyā piṁdī ihata mantrayen 1008 varak japakoṭa pæn ṭika ṭika dina 21 k udē his baḍa bonna. in pasu oba pāḍam karana viṭa japakaragat “sarasvatī bandhana telvalin aśva mayilak nætahot nelum rēṇuvak gena bahā diva gā pāḍam karanna. dēśanā ahanna. oba adahana dēt oba pota patin labana dænumat sita tuḷaṭa dhāraṇayavī obē hisa tuḷa æti gabaḍāvehi tænpatvī gupta maha vāsalak vī eyin obaṭa anāgata lōkayē sundara vimana hamu vē·

sita kenaku satuvū – yeda vuva hotin nissi maga,

ē balaya paradana – yamak mē lova tulē nætmæyi·

sitē balavēgaya – vædī maha kan̆du samatalā vē,

mē bava sæbǣ bava – zæṭamZ vēgaya lovaṭa penvayi.

sitehi balavēgaya – lōkaya rada karaṇuvē··

This is a Google word to word translation of a article publised on Divaina on 2013/06/23