If the perpetrator does not allow the house to be built, then seven generations will be destroyed

1009
නිවස
නිවස

සිංහල මුල් පිටපතේ අනුවාදනය මෙතනින් නිවස සාදන විට බහිරවයාගෙන් අවසර නොගත්තොත් පරම්පරා හතක්‌ විනාශයි

The god of architecture is universal. In the chronicles of the Gospels, the Surah god has even gone to the Universities of the gods. Hence, the Supreme Personality of God Whom Acted with the dignity of protecting and safeguarding his field in order to purify the governing god and Bhairava Devil as the Girder of the security of the objects of the earth. But some do not laugh at the genie until they see the genie. Which religions do they perform in different ways according to their beliefs?

For the protection of Mahapola, the earth part of the earth has been protected by the Mahabodhi, Buddhagaya, Ahinabhara, Rura Bhairava, Time Bhairava, Bota Bhairava, Therefore, when looking at a territory, such a point of view should be taken into account by the total land area. Here, in principle, all resources can be reserved for objects like AI and AI.

There are three main factors. They are biological resources, human beings, brutal. These demons appear to be objects based on faith that are invisible to the human eye. They are described as God, demons, and spirits. All of these are called strangers. Their existence and destruction are based on God’s permission. The next living creatures are humans. The lord should give permission for humans to use the land. Therefore, on the earth, we must obtain a temporary right over the land, when we have humanity for our pilgrimage. This right should be accorded to the genie in such a way that it will not be harmful to the genie.

The image of the mascot as shown in the diagram illustrates that the body of the fetus must give life to the image. The balance of that life is also important. Otherwise, the gripe ensures that the householders become corrupt residents until they have been betrayed for seven generations. As such, all these things must be done in a scientifically astrological manner.

The division of the legs, the planes, the plancers, the nails, and so on balance these equilibria.

Architectural tests should be done with an open mind. It is also important to have theories of architecture, both in astrology and in sociology. Also, the architect’s vision should include the Kura, even the ant with only one frame. Also, we have to capture various actors in this image frame. Architectural architects have recognized the architect’s need and kindness.

When looking at constructing a house, we need to look at how the budget is being made. Some architects are nuts in the budget. Nuncio is zero. It costs you to spend. There is no savings. If it does not go straight, the balance slips. It does not make sense. It is like spending “money without a mind,” as well as knowing the home. If this is mistaken, there are various illnesses, vagaries, intercourse, separation, accidents, conflicts with children, disruptions in education, marriage barriers, pets and babies that are born for the reason that they are born and premature deaths. . Moreover, the built-up house is piling up in a hole that does not accumulate leases, barges, mortgages, and the sale of food. this is true. We have seen through our experience. Similarly, the construction of these houses is obstructed.

When you do this, you do not think you’re going downward when you build unfinished buildings in your heart, which prevents your neighbor’s business, manna and money. Without architects who construct a house, architects may say that they have discovered such masters, but they

Undoubtedly, if the wise and discreet minds are taken to heart, they can be prosperous prosperity until they inherit the heritage inherited from the previous earth.

Today houses are built on contract basis. Contractors do not know its goodness, they do wall art from the fence to the full extent of the land, for seven or thirty perches to their advantage. The fence is the wall. It rains the wall of the wall. Some of these walls are flowing through a canal and a stream flowing from the flowing stream. The wall that sheds on the wall, as well as the siphoning wall, flows like magic. If all such walls are present, the walls are built on the Perth. Therefore, the deceased persons who have dominated the land are such places as those who have been brought into the country. Those who live in such houses will never have a good fortune.

Let us know that the architects who suffer from unrighteous deception do not know the architecture, and the bargainers who fill the bay know that they are suffering in the Hereafter as well.

nivasa sādana viṭa bahiravayāgen avasara nogattot paramparā hatak vināśayi

vāstu vidyāvaṭa mūlika vana deviyā viśvakarmayi. dēva katā ætuḷat granthavala dækvenavā śakra deviyan pavā viśvakarma devin̆du veta gos upades labāgena æti bava. enisā viśvakarma divya putrayā tama kṣētraya itā gauravayen ārakṣā kara pævatagena yæma san̆dahā lōka pālana deviyan hā bahirava yakṣayā kuḷupaga karagena poḷavē æti vastūngē ārakṣāvaṭa bahiravayā deviyaku vaśayen sæḷakū bava. ehet samaharek bahiravayā æsin dakina turu samaccalayaṭa lakkara viśvāsayak notabayi. kumana āgamikayan vēvā ovun ovungē ædahili anuva vividhākārava bahirava pūjā pavatvayi.

mahapoḷavē ārakṣāva san̆dahā mahā bahiravayan, saṁhāra bahirava, asīnāga bahirava, rūrā bahirava, kāla bahirava, toṭa bahirava, tāma mæḍa, pātāla bahiravayan poḷavē yaṭa koṭasa ārakṣā karagena æta. mē nisā bhūmiyak parīkṣā kirīmēdī mekī dṛṣṭi kōṇayen muḷu bim kṣētrayakma hasukara gata yutuyi. mehidī pramukha vaśayen apaṭa jīva hā ajīva ādī vastūn kerehi siyalu sampat koṭas venkara gata hæka.

ehi mūlika sādhaka tunak æta. ēvā jīva sampat bhūta, manuṣya, tirisan yanuyi. mē bhūtayan minis æsaṭa nopenena viśvāsayak mata padanam vū vastūn lesa penvayi. ovun deviyan, yakṣayan, prēta bhūtādīn vaśayen vistara vē. mē siyaluma denā āgantukayan vaśayen hæn̆dinvē. bahirava deviyangē avasaraya mata movungē pævætma hā vināśaya ra1 pavatī. īḷan̆ga jīvīn manuṣyayanya. manuṣyayāṭa bhumiya pariharaṇaya kirīma san̆dahā avasaraya bahiravayā visin diya yutuyi. ebævin api apē sasara gamanaṭa manuṣyatvayak labana avadhīnvala maha poḷovē, bhūmiyē tāvakālika ayitiyak labāgata yutuyi. ema ayitiya itāma garutvayen bahiravayāṭa karadarayak hirihærayak novana paridi ayitiya uruma karagata yutuyi.

vāstu puruṣa rūpayē dækvena paridi ema iḍamē patita puruṣa rūpayaṭa jīvaya diya yutuyi. ema jīvayē samabaratāvaya da vædagat vē. esē novuṇahot bahiravayā kōpa vī padiṁci nivæsiyanṭa paramparā hatakaṭa divi æti tek vividha hirihæra karadara æti karayi. enisā mē kāryayan karana hæmakaṭama vāstu vidyānukūlava jyotir vidyānukūlava hæma kāraṇāvakma siduviya yutuyi.

pāda bedīma, plǣn varga kirīma, plǣn pāda bedīma, nækat ādī hæma kāryayakinma mema samabaratāvayan rækē.

vāstu vidyā parīkṣaṇayan vivṛta manasakin kaḷa yutuyi. tavada vāstu vidyā nyāyayan jyotiṣya śāstrīya mūladharma menma samāja vidyāva piḷiban̆dava dænumak da tibīma vædagat vē. emenma vāstu vidyāgnayāgē darśanayakaṭa ek rūpa rāmuvakaṭa poḷavē vesena kurā, kuhum̆biyā pavā ætuḷat viya yutuyi. emenma mē rūpa rāmuva tuḷa dækvena vividha kārakayanda hasukara gata yutuyi. vāstu vidyāgnayā tuḷa nirbhavayada karuṇāvada tibiya yutu bava purāṇa vāstu vidyāgnayan piḷigena æta.

nivasak idikarana viṭa aya væya æti vennē kesēdæyi hon̆din bæliya yutuyi. aya væya sækasīmēdī samahara vāstu vidyāgnayan śūnya pariharaṇaya karayi. śūnya yanu biṁduvayi. væya yanu væya vīmayi. itiruvak næti bavayi. væya hariyaṭa noyeduṇahot samabaratāva gilihī yayi. eyin yǣpīmakda næta. eya hariyaṭa “sita misa kaya næti bam̆balovak væniya” væya menma nivasē āyuṣa dænagata yutuyi. meya varaddā gatahot nivasaṭa goḍavuṇadā siṭa noyekut rōgābādhada, otpalavīm, am̆busæmi bhēda, venvīm, hadisi anaturuvalaṭa bhājanaya vīm, dūdaruvangē gæṭum, adhyāpana kaṭayutu aḍālavīma, vivāha bādhaka, malvara pramāda, ipadena daruvan manda buddhika hā aṁga vikala daruvan ipadīma menma akal maraṇa ādiyaṭa da goduru vē. epamaṇak nova sædū geya baddaṭa, ukasaṭa bæn̆dīma, vikiṇīm hā edā vēla pavā soyāgena kǣmaṭa nolæbena mahā agādhayaka æda væṭē. meya satyayayi. apē atdækīm tuḷin apa dæka æta. emenma ema nivāsa idikirīmaṭa bādhā pamuṇuvayi.

mevan kramayan anugamanaya nokara mudal tibū paliyaṭa, mānnayaṭa, asalvæsiyā paradavana sitin taṭṭu geval idikirīm karana viṭa tamā pahaḷaṭa væṭennē nositū ayurinya. nivasak idikarana viṭa sæbǣ avabōdhayak nomæti vāstu vidyāgnayan evæni śāstragnayan paramparāven soyāgat ēvā kīvada ēvā

værædi bava nuvaṇættan sitaṭa gena hariyaṭa karagatahot ohuṭa pera ātmayēdī mahapoḷaven labāgata yutu urumaya miyayana turu vāsanāvantava saubhāgyayen pirī jīvat viya hæki bava sahatikayi.

ada kontrāt padanama mata nivāsa idikara ganī. kontrātkaruvan ehi hon̆da naraka nodæna ovungē vāsiya takā parcas hataka hō 30 hō vēvā muḷu iḍamē væṭa māyima siṭama bitti bæn̆dīma karayi. væṭa māyima bittiya vē. ema bittiya væhi jalayen sēdī yayi. evan bitti samaharun æḷak, doḷak galā yannēda ema galāyana æḷē siṭama bittiya goḍanaṁvā æta. ema bittiya nitara galāyana sēdīyana bittiya menma nivasē dhanayada galā sēdī yannē sūniyamak lesinya. evan hæma bittiyakma ætnam ema bitti idikara ættē perēta pādayēya. enisā iḍamaṭa arakgat miyagiya ayavaḷun perētayan vī ipida siṭina ayagē da evan vāsasthāna vē. evæni nivāsavala jīvat vannanṭa setak kisidāka nolæbē.

vāstu vidyāva nodæna ayutu vaṁcanikava mudalin lōguva, maḍiya puravā sæpa vin̆dina kontrātkaruvan melovadīt elovadīt apā duk vin̆dina bava hon̆din dæna ganitvā.

This is a Google word to word translation of a article publised on Divaina on 2013/03/29.