This is how to read your Horoscope

1062

සිංහල මුල් පිටපතේ අනුවාදනය මෙතනින්

ජන්ම පත්‍රය ක අංක දොළහෙන් කියැවෙන දේවල්

This is a Google word to word translation of Divaina

When one was born in the womb of this world, when there was an inhabitant, one of the 12 constellations belonged to the eastern heavens. It is determined on the procedure, self-confidence, and behavior of those who have been trained by means of logstone and topsoil at the center (the mouse, the arctic, the gem, etc.). Accordingly, the Signal (01) is Logged and 02 is the capital city, the 3rd is the place of residence, the 04th is the zonal, the 05th is the sonnon place, the 06th is the Dengue Hospital, the 07th is the place of death or the wedding place is 08th, the place of death is 09th, 09th is the mercy seat, the 10th is Karama and 11th. 12 are referred to as costs and expenses. These places have super-polar planets, and they are high-denial-equals – placed in accordance with the degree of vetting, friendship, co-habitation.

Finding the body number 1 of the log, or center. Personality, fortune, and misery. Each hub has the potential to bring good results. The directions of the planet are bestowed on the cross-directional directions. The invertebrate planets provide resources such as wealth, power and prestige. The strength of the Sun, as well as the strength of the moon, gives us a special power for the centers of the center. If the planet is in power, then good behavior, values, and values ​​are nourished. Being in Riviera is very pleasant. But they are radiant to the lung. When the moon is in the embers, it is curious. The loneliness is worse. Ravi gets elevated to the lighthouse and concludes with the lion. The moon is climbed to the edges and compacted to the eyepiece. The peaks are peaks of the scroll and the masses comprise two constellations. The Buccaneer is high. It also takes consent. For the Lord, I am the Savior. Teachers cling to the rumor. Teacher siblings – spinning for two teaspoons. Venus is arguable and equilibrium with the arctic and peak. The mathematical equations are the two symbols of the dragon and the mathematical equilibrium. The Rahu Virha and cone are equal to each other, and the highest is Rahu, the Tariqah, the Gemini and the constellations, the Scorpions and the Divinas.

The above planets are the summits of the highest peaks. The peaks of the noble equations are the same as allied planets, such as the Arctic equilibrium. The height of a planet can not be expected from the highest altitude. The highest degree to reach the highest peak.

Those who are logged in are now a militant. Ravi goes out in the rain. This will take place in April of the year.

The second, or rather, the virtue of a worldly force is dependent on the origin. Unthinkable, fortunately unfortunate. After the marriage, the life journey is a domestic life, and the second is inquired into. 02 -07 is dead, as well as secular places. Good luck on the 2 nd moon.

It is considered to be the 3rd place of the body’s arms and chest, and 3rd is considered to be the brotherhood or the place. This place also searches for life (the second from the second). The nervous system also works due to the location of the brain. Intelligence is knowledge, is renowned for its prestige. This place can also be viewed by fellow siblings, industrialists, scientists and writers. There are no other shortcomings in money when there are scams.

Fourth of the center can reveal real estate, property, luxury, vehicles, home care, mother, education and how to pay for the life of the life. Of course, if mercury is powerful, Or else transfer. The Grade 4 is a very good place.

The name of the place, called the place of soviet, is listed in the 5th anniversary of Geneva’s heart and underbrush. From this place, the center’s intelligence, education, children’s status, gravity, dating and birth, and the birth of children in this place, they are examining their fortunes and misfortunes. When the teacher is present, studies are successful.

The sixth place at the center is the hostile place. The genius confirms the power of the accostatory place. You should also look at food and medicine. There are no bad signs on the sixth planet. Not good for the good of the planet. Mercury – Monkey – Teacher – Venus planets are not so important here. If planets were weak, there would be disease. Ravi, Kujja and Rahu planets are suitable places. It’s also good to stay in the sixth week of November.

The seventh encounter, created by earthly pleasures, is secured by worldly desires. Married life is also specially trained. You need to look at job opportunities and wastefulness. Death is also special. 07 on the top of the 07 or the master 07 is a 10 or 10 climax or a good marriage. The marriage of Zanni7 can be delayed.

8th is a deadly place. The 8th of June 07 will affect the life span. When a sidrostrand arrives at the enemy or decadent 08, the wife will make a bad impression. It’s better not to have a planet on the 8th. This is the worst place in the 12 cities in the hinterland. Being bulky – 8 is somewhat comforting.

It is considered to be the plenum, or merrymaking. The nine find out information about advanced knowledge, intelligence, learning activities, religion, worship, father treatment, friendships, pilgrimages, travel and development of children. The 09 planets do not cause a hurt.

The 10th is Kararma. Its performance shows the 10th is powerful. Look at 10 on job development. The 10 Ravi will have special power. Fidelity spheres are developed. The low quality properties are in line with the quality of the place .11 The place is the place. Income from employment – poverty, riches, determined by the weaknesses of this. You need to check on the media, the writing of books, the social services, the 11th. Marriage is also said to be about 11 years old. Friends of the affair are leaving 11 Venus. Rahu 11 will give you more and more money. Emergency Plus Profits – Victory for lottery wins should be looked at from 11 on. The Holiday Residences are all expenses and costs. The burdant – seminal burden is high. No thrift. Shoulder 12 should grow and become burdensome. Shani, cone twisting, gives you some comfort because of the edgy process. 12 It also causes foreign villages. There should be 12 leaves leaving your home country. Gains gain when 12 cone. The wise person is good in bad due to good, bad places and good visual power.

kēndarē tæn doḷahen kiyavennē mē vilasin

yamek mav kusin melova upata læbūviṭa (āśvāsayak lada viṭa) nægenahira ahasē ēvanaviṭa udāvī tibuṇa rāśiya (lagnaya) rāśi 12 n ekakaṭa ayat veyi. (ē mēṣa, vṛṣabha, mithuna, yanādī vaśayeni) kēndrayē lagna sphuṭaya saha mudun sphuṭaya magin uppattiya læbū ayagē kriyā piḷivela, ātma śaktiya, gatipævatum gæna niścaya kerē. mē anuva lagnaya (01) lagnasthānaya lesat 02 vænna dhanasthānaya, 03 vænna sahōdarasthānaya, 04 vænna bandhusthānaya, 05 vænna putrasthānaya, 06 vænna rōgasthānaya, 07 vænna kalatrasthānaya nohot vivāhasthānaya, 08 vænna maraṇasthānaya,09 vænna puṇyasthānaya, 10 vænna karmasthānaya vana atara 11 vænna saha 12 vænna aya saha væya sthāna lesin hæn̆dinvē. mema sthāna valaṭa adhi pati grahayan siṭina atara, ovun ucca – nīca – samakṣatra – saturu, mituru, sama ādī vaśayen uppætti tattvaya anuva sthānagata vannēya.

lagnaya nohot kēndra saṭahanē aṁka 01 n śarīraya gæna soyābælē. pauruṣaya, vāsanāva, avāsanāva yana tattvayan min pennum kerē. hæma janma kēndra saṭahanakama śubha phala gena diya hæki grahayō siṭiti. adāḷa grahayāgē ena diśā aturu diśā valadī śubha phala labādeyi. yōgakāraka grahayan dhanaya, balaya, kīrtiya væni sampat labādīma siduvē. hirugē prabhā śaktiya menma san̆dugē uttējanayat kēndrakarugē gati pævatum valaṭa viśēṣa balayak udākarayi. lagnādhipati grahayā bala sahitava siṭī nam yahapat kalkriyā, sāradharma, guṇadharma atin pōṣaṇaya vē. ravi lagnayē siṭīma itāmat śubhadāyakaya. ehet tulā lagnayaṭa nīcavē. san̆du vṛścikayē siṭi viṭa nīcaveyi. ava san̆du vaḍāt aśubhaya. ravi mēṣa lagnayaṭa ucca vana atara siṁhayaṭa samakṣetravē. san̆du vṛśbhayaṭa ucca vana atara kaṭakayaṭa samakṣetravē. kuja grahayā makara rāśiyaṭa ucca vana atara mēṣa vṛścika rāśi 02 kaṭa samakṣetra veyi. budha kanyāṭa ucca vē. esēma samakṣetravīmada siduvē. mithunayaṭa da budha savakṣetraya. guru uccavannē kaṭakayaṭayi. guru dhanu – mīna dekaṭa savakṣetraveyi. sikuru vṛṣabha lagnayaṭa hā tulāvaṭa samakṣatra vana atara mīnayaṭa uccavē. śani samakṣatra vannē makara kumbha lagna dekaṭa saha uccavannē tulāvaṭaya. rāhu kanyāvaṭat kētu mīnayaṭat samakṣatra vana atara, ucca vannē (rāhu) vṛṣabha – mithuna rāśi dekaṭa saha (kētu) vṛścika – dhanu yana rāśi dekaṭaya.

ihatin dakvana lada grahayan samakṣatra ucca balayen siṭina rāśīnya. ucca samakṣatra mūla trikōṇa mitra sama saturu ādī vaśayen grahayan adāḷa rāśivala gaman karana viṭa læbena pratiphala sthāna balayaṭa venveyi. grahayaku ucca rāśigatava siṭi pamaṇinma ucca phalaya apēkṣā kaḷa nohækiya. ucca phalaya læbīmaṭa æti ucca aṁśakayaṭa āyutuya.

kuja lagnagatava siṭīmen adāḷa aya saṭankāmiyaku karayi. mēṣa rāśiyēdī ravi uccavīma siduvē. meya vasarē aprēl māsayē siduvannēya.

janma patrayaka devænna nohot dhanasthānaya magin sæma laukika balavēgayakma bala rahita – sahita vīma nisā siduveyi. æti hæki – næti bæri, vāsanāva avāsanāva, vivāhayen pasu jīvana gamana gṛha jīvitaya, maraṇaya gænada devænnē vimasīma karaṇu læbē. 02 -07 sthāna māraka menma laukika sthānada vē. san̆du 02 siṭīma nisā vāsanāva udākerē.

śarīrayē bāhu saha papuvē uḍakoṭas 03 vænnaṭa ayat sthāna lesa sælakena atara, 03 vænna sahōdarasthānaya nohot bandhusthānaya lesa sælakē. mema sthānayen āyuṣa gænada (devænnen devænna) soyā bælē. molēṭa balapāna sthānayak nisā snāyu paddhati kerehida kriyākārīvē. buddhiya gnanaya, kīrtiya 03 n prakāśavē. mema sthānayen sahōdara – sahōdariyan nǣyin, kārmika, vidyā kēndra saha lispi lēkhana kaṭayutu gænada bæliya hækiya. 03 vænnē kuja siṭi viṭa mudal anit aḍupāḍu æti novē.

kēndrayē siv vænnen anāvaraṇaya kara gata hækkē dēpaḷa, iḍakaḍam, sæpa sampat, yāna vāhana, gēdora nǣyan, mava, adhyāpana kaṭayutu væni dē jīvitayē sæÄ samaya gevana hæṭi yanādiyaya. 04 vænnen budha balavatva siṭīnam yahapatya. nætnam sthāna māru æti karayi. guruṭa 04 vænna itāmat śubha sthānayaki.

putrasthānaya nohot vidyāsthānaya lesa han̆dunvanu labana 05 vænnaṭa janmiyāgē hṛdaya vastuva hā yaṭibaḍa pradēśavalaṭa ayatveyi. mema sthānayen kēndra himiyāgēa buddhimat bava, adhyāpana kaṭayutu, dū daruvangē tattvaya, guṇavagāva, ālaya gæna kaṭayutu hā pera upata, mē bhavayēdī daruvan læbīma ovungē vāsanāva, avāsanāva gæna soyā bælē. 05 guru siṭi viṭa adhyāpana kaṭayutu sārthaka vē.

kēndrayē 06 væni sthānaya saturu sthānayayi. upacaya sthānayak nisā janmiyāgē balaya tahavuru karayi. āhāra pāna, leḍarōga gænada min bæliya yutuvē. 06 vænnē pāpa grahayan siṭīma naraka næta. śubha grahayanṭa sudusu næta. budha – san̆du – guru – sikuru grahayan mehi siṭīmen etaram vædagat kamak næta. sthānayaṭa adhipati grahayā durvalava siṭiyēnam leḍarōga ætivē. ravi, kuja, rāhu grahayanṭa 06 vænna sudusu sthānayaki. sikuru śani 06 siṭīmada yahapat næta.

07 vænna vū kalastrānaya magin laukika āśā æti kerē. vivāha diviya gænada viśēṣayen soyā bælē. rækiyā vyāpāra kaṭayutu gænat dhana nāstiya gænat 07 n bæliya yutu vannēya. maraṇaya gænada viśēṣayi. 07 vænnē ucca grahayaku siṭīma hō 07 adhipatiyā 07 hō 10 ucca vīmak hō yahapat vivāhayakaṭa man̆ga salasayi. śani 07 nam vivāhaya pramāda viya hækiyi.

08 vænna vū kalī māraka sthānayayi. 07 vænnen 02 kavū 08 vænna āyuṣa kerehi balapānnēya. pāpa grahayaku saturuva hō nīcava 08 ṭa āviṭa birin̆daṭa apala sidukerē. 08 vænnē grahayaku nosiṭīma vaḍāt hon̆dayi. kēandrayē sthāna 12 n narakama sthānaya meyavē. budha – śukra 08 siṭīma taramak hō sænasillaki.

punyasthānaya nohot bhāgyasthānaya lesa 09 vænna sælakē. usas dænuma, buddhimat bava, iganīmē kaṭayutu, āgama dharmayaṭa lædi vīma, piṁ kirīma, piyāṭa sælakīma, gnadti mitra sambandhatā, vandanā gaman, vidēśa gaman biman, daruvangē diyuṇuva ādī toraturu 09 n soyā bælē. 09 siṭina grahayan aśubha tattvayak udā nokarayi.

kēndrayaē 10 vænna karmasthānayayi. tama kriyākārītvaya penvannē 10 vænna balavat nisāya. rækīrakṣā diyuṇuva gæna 10 n bæliya yuttēya. ravi 10 siṭīma viśēṣa balayak genadeyi. laukika lōkōttara vaśayen diyuṇuva sælasē. usas pahat gatiguṇa kriyātmaka vannē mema sthānayē æti tattvaya anuvayi.11 vænna ayasthānayayi. rækiyāven labana ādāyama – duppatkama, pohosatkama, mehi æti bala dubala kam anuva niścaya kerē. mādhya kaṭayutu, potpat livīma granthakaraṇaya, samāja sēvā kāryayan, piḷiban̆dava 11 n bæliya yutuvē. vivāhaya gænada 11 n kiyǣveyi. hitavatun āśrayaṭa læbīma sikuru 11 siṭīmen siduvē. rāhu 11 siṭīmen væḍivana sæpasampat udākara deyi. hadisi dhana lābha – lotaræyi jaya gænada 11 n bæliya yutuya.12 vænna væyasthānaya vana atara siyalu viyadam min gamya veyi. budha – śukra 12 siṭīmen væya adhikavē. sakasuruvam kamak næta. rāhuda 12 siṭīmen væya bara væḍī, ṇaya vīmaṭa siduvē. śani , kētu 12 siṭīmen sakasuruvama nisā yam sahanayak udākarayi. 12 vænnen vidēśa gamanda æti karayi. gamaraṭa hæra yæma 12n bæliya yutu veyi. kētu 12 siṭina viṭa dhanaya labayi. buddhimataku vē.grahayangē śubha – aśubha sthāna anuva saha śubha dṛṣṭi bala dubalakam anuva kēndra himiyāṭa hon̆da naraka genadeyi.