Treasurer, law and justice

1476
අංක
අංක

සිංහල මුල් පිටපතේ අනුවාදනය මෙතනින් නීතියට, සාධාරණයට ගරුකරන අංක තුනේ හිමිකරුවෝ

By combining your birthday with your name, four numbers are fundamental to checking the history, the present, and the future of your life. The four factors in the collection consist of the “Great number”, or “Power Number” (SOPR). Our research has shown that this number is directly related to the fate of your life.

These four factors are (-

1. Personal Name Numbers – INDIVIDUALITY
NAME NUMBER
(Single number obtained from counting characters for your name)

2. Numerus – FATE NUMBER
(Single number to finalize by adding the year, month and date)

3. Daily number – DIURNAL NUMBER (life number)
(Single number obtained by counting only the birthday)

4. Main character’s name – CHIEF NAME LETTER
NUMBER
(The numerical value for the first character)

It is a particular feature that makes it easy to present a true and accurate description of the qualities, character and personality of each person based on the four factors mentioned above.

Numerical methods can not be done using Sinhala or Tamil scripts. English is the easiest and most convenient language. Simply using the 26 letters, you can find the “GREK NUMBER” number, or STRONG NUMBER.

This table is a very old numerological table and the creator is PYTHAGORAS. The service from him to develop the number and to do science. Priceless.

This is a unique feature of this table created by this table, which makes it possible to value your name or anyone else’s name.

Let’s see how we can find the “STRONG NUMBER” now. To follow the example, we are using this week as the most famous writer in the world, William Shakespeare (WILLIAM SHAKESPEARE).

1. How to find the personal name number (-

WILLIAM SHAKESPEARE
5 + 9 + 3 + 3 + 9 + 1 + 4 + 1 + 8 + 1 + 2 + 5 + 1 + 7 + 5
= 7 + 9 = 16 = 1 + 6 = 07

The personal name of William Shakespeare’s personal name is the number 07 of the RC. This number is a number that shows a noble thought and a noble life-style. This personal name can be used to direct God’s help and to lead a high standard. His total number is 79.

Though some of the problems arise during the early stages of life, then it will lead to rapid advancement in the direction of wisdom. They are more attracted to a free, independent life, and attracting popularity and popularity to these people.

It shows bold characteristics and is soon known for its saruvial acts. They have the capability of gaining successes that are not easily accessible to others due to constant qualities. In fact, these are extraordinary people.

You are a person who is born 07, born in person, with many hidden talents. Most of them are interested in exploration, and many who are interested in science, philosophy, and religion are those who have been born in these seven nominal numbers. They have a deep understanding of life, and they are very skilled in presenting the results of their studies to the public.

Those who were born in the ninth grade as specialists, often in the character of a stylized character, are full of creative skill.

William Shakespeare, a great poet, who was born in private number 7, was also fortunate to have a hidden gem. Shakespeare was a skillful player to play in the same way as a playwright, poet and an actor, and has evidence that he loved his artistic creations lovingly.

William Shakespeare, who was born on the eve of a number of artistic talents, was an eloquent man who displayed many of the qualities of the Numerus 7. It is also evident that he possessed features that belong to Koya. Confirming it, William’s life span of seven years between 1585 and 1592 could not be traced back to him, and scholars call it THE LAST YEARS, which scholars call William Shakespeare’s Lost Year.

2. How to find the virginal name (-

William Shakespeare was born on April 26, 1564. April is the fourth month. Add together the numbers until all the numbers in the birthday date become single number. 1 + 5 + 6 + 4 + 4 + 2 + 6 = 28 = 2 + 8 = 10 = Note that the value of William Shakespeare is number 1.

Our story leader William Shakespeare is also known to have been fateful, and there is evidence that Ravi’s power is active around him. It is clear from his study of his life that he too was shone from sunlight from childhood.

3. Daily No. or Life අංකය (-

The daily life number of William Shakespeare is Day 8. It is the number of Saturn, or Saturn, which represents a sparse healing. It can be described as the opposite of Venus that brings worldly healing.

Saturn is the “star” that represents life. Critics have said that the work of William Shakespeare, born in Saturn’s life-grade eight, is more and more tragic.

4. Search for the main character (-

The main character of WILLIAM SHAKESPEARE is the U, the number of which is counted in Mercury’s number. He is the master of intellect and the Mercury nearest to the sun is the business. Distance from the Sun to Mercury Rs. 50 million.

It is a planet of astounding intelligence and is regarded as a virtuous planet. Buddha books, communication media, postal services, electricity, and the Burdens give birth to the leading thinkers. Whoever is genuinely good-looking is the kind of humanitarian virtue.

It is undoubtedly that the number 5 brand was appropriately awarded to his client, William Shakespeare, for the name of Lord CHAMBERLINS MEN “, a popular London drama company. The glittering glimpse of the eyes was brought to Shakespeer that Mercury possesses the virtues that he possesses, according to the number theory Ævasiya can.

Those who were born with the letters “W” are talented to have their own relationships with their enemies. They are intelligent and merciful and possess the qualities that they possess. These people, who are trying hard to develop, somehow win their lives and become world-renowned businessmen. There is a passion for handling the visually in the birth. The name W. William Shakespeare has proved to be a rare, non-conservative name for the famous “W” people who have become popular and famous. Create his “powerful number” like this.

The strongest number of the names of William Shakespeare is 03’s. Teacher of the Teacher Planet. Adviser. Taught. The name of the teacher is justice. The guardian of the law. Protect the truth. Just as the creator of justice, as well as the proprietor of nature, is the name of the Jupiter or crucifix.

Teacher of the Teacher, son of a pedagogue, William Shakespeare, was given an invaluable number three by the magic of the planet, and the sacred planet has been able to give everything for the teacher. William Shakespeare is regarded as “the most popular writer in the world” in today’s prestigious position, and it is undoubtedly that fortune has been given by the powerful number 3 and the planet Earth.

There is no doubt that his classical works such as Awfully, Whitaker of Venice, Romeo and Juliet, made William Shakespeare one of the most prestigious. The death of Shakespeare was held on April 23, 1616 and was buried at the Holy Trinity Church in the city of Stratford.

nītiyaṭa, sādhāraṇayaṭa garukarana aṁka tunē himikaruvō

obē upan dinaya saha nama æsurukara ganimin obagē jīvitayē atītaya, vartamānaya hā anāgataya piḷiban̆dava piriksīmaṭa aṁka vidyānukūlava sādhaka hatarak mūlika vē. ema sādhaka aṁka hatarē ekatuven “mahā sādhaka aṁkaya” nohot “balagatu aṁkaya” (SoRdhabhaṭha bham̆baphaīER) sǣdē. mema aṁkaya obagē jīvitayē daivaya hevat iraṇama saman̆ga sṛjuvama saban̆datā dakvana bava apagē paryēṣaṇayan gen manāva heḷivī æta.

ema sādhaka hatara (4) mesēya(-

1. paudgalika nāma aṁkaya – INDIVIDUALITY
NAME NUMBER
(obē namaṭa æti akṣara gaṇanaya kirīmen læbena tani aṁkaya)

2. daiva aṁkaya – FATE NUMBER (karma aṁkaya)
(varṣaya, māsaya hā dinaya ekadigaṭa ekatu kirīmen avasānayaṭa læbena tani aṁkaya)

3. dainika aṁkaya – DIURNAL NUMBER (jīvana aṁkaya)
(upan davasa pamaṇak gaṇanaya kirīmen læbena tani aṁkaya)

4. pradhāna nāma akṣaraya – CHIEF NAME LETTER
NUMBER
(namē mul akṣaraya san̆dahā læbena saṁkhyātmaka agaya)

ihata san̆dahan sādhaka hatara mulkara ganimin ōnǣma ayekugē gati guṇa, svarūpaya ætum bohō dæ piḷiban̆dava satya palāpala vistarayak pahasuven idiripat kirīmaṭa hæki vīma mehi æti viśēṣatvayayi.

aṁka vidyātmaka kramavēdayan siṁhala hō damiḷa akuru upayōgikara ganimin kaḷa nohækkaki. ē san̆dahā pahasu hā sudusuma bhāṣāva vannē iṁgrīsi bhāṣāvayi. ehi æti akuru 26 upayōgi karaganimin pahasuven ma obaṭa “mahā sādhaka aṁkaya” hevat “balagatu aṁkaya” (STRONG NUMBER)) soyāgata hækiya.

mema vaguva itā pæraṇi aṁka vidyātmaka vaguvak vana atara mehi nirmātṛvarayā vannē payitagaras (PYTHAGORAS) tumāya. aṁkayan diyuṇu kara vidyāvak bavaṭa patkaralīmaṭa etumāgen siduvū sēvāva apamaṇaya. mila kaḷa nohækiya.

metumā visin nirmāṇaya karana lada mema vaguva upayōgi karaganimin obagē hō ōnǣma ayekugē namaṭa vaṭinākamak labādīmaṭa hækivīma mehi æti viśēṣatvayayi.

dæn apa “balagatu aṁkaya” (STRONG NUMBER)) soyā gannē kesēdæyi balamu. ē san̆dahā pahata san̆dahan udāharaṇaya anugamanaya karanna apa mema satiyē udāharaṇaya lesa yodāgannē lova itāma janapriya lēkhaka lesin janahada dinū viliyam ṣēkspiyar (WILLIAM SHAKESPEARE)) mætin̆dungē nāmayayi.

1. paudgalika nāma aṁkaya seyāgannē melesini(-

WILLIAM SHAKESPEARE
5+9+3+3+9+1+4+1+8+1+2+5+1+7+5+1+9+5 = 79
= 7 + 9 = 16 = 1 + 6 = 07

viliyam ṣēkspiyar mahatāgē paudgalika nāma aṁkaya vannē kētu grahayāṭa ayat aṁka 07 ya. udāra sitivili hā udāra vū divi pevatakaṭa næm̆buru tāvayak dakvana aṁkayak lesa mema aṁkaya hæn̆dinviya hæka. deviyangē pihiṭa læbena atara usas tattvayak karā janmiyā meheyavīmaṭa mema paudgalika nāma aṁka 7 ṭa hækiyāva æta. metumāgē namē muḷu aṁkamaya vaṭinākama 79 vē.

jīvitayē mul kālayēdī yam yam gæṭalu pæna næn̆gunada, pasuva tam sthānōcita pragnava meheyavīma tuḷin śīghra diyuṇuvak karā gaman karanu æta. nidahas, nivahal diviyak gata kirīmē væḍi kæmættak movun tuḷin dækagata hæki atara janatā ākarṣaṇayat, janapriyatvayat mema pudgalayan veta ham̆bā enu æta.

nirbhīta gati lakṣaṇa pennum karana atara itā ikmanin ma suruviru kriyā hētukoṭagena prasiddhiyaṭa patvē. sthira gati guṇa hētuven anyayanṭa pahasuven ḷan̆gākara gata nohæki jayagrahaṇayan atkara gænīmē manā hækiyāvak movun haṭa upatin ma læbī æta. ætta vaśayenma movun apūru pudgalayan ya.

paudgalika nam aṁka 07 n upan oba, sæn̆gavuṇa dakṣatā rāśiyakin samanvita ayeku veyi. gavēṣaṇayaṭa væḍi kæmættak dakvana atara vidyā, darśana, āgam piḷiban̆dava soyā yana bohō denaku mema nāmika aṁka 07 n upata læbūvan veti. jīvitaya piḷiban̆dava gæm̆burin adhyanaya karana atara tama adhyayanayan hī pratiphala mahajanayāgē sit ædagennā ākārayen idiripat kirīmaṭa movun itā dakṣa vē.

adhyāpana kaṭayutu valadī viśēṣagnayan lesin kaṭayutu karana nāmika aṁka 7 n upata lada pudgalayan, bohō viṭa śānta caritayakaṭa himikam pānnan vana atara nirmāṇātmaka kusalatāvangen piripun ayavē.

paudgalika nāma aṁka 7 n upata lada mahā kaviyaku vū viliyam ṣēkspiyar rasavatā da sæn̆gavuṇa nirmāṇātmaka hækiyāvan ræsakin yut vāsanāvanta ayeku viya. nāṭya racakayaku, kaviyaku hā naḷuvaku lesin janatāva ekasē rasavat kirīmaṭa taram ṣēkspiyar dakṣayaku vū atara ohugē nirmāṇa kalākāmi rasikayan ādarayen væḷan̆dagat bavaṭa sākṣi emaṭa æta.

kalā hækiyāvan ræsak dōtin turuḷu karagena upata lada viliyam ṣēkspiyar, nāmika aṁka 7 n kiyǣvena bohō gati guṇa vidahā pāna lada uttama puruṣayaku viya. kētuṭa ayat aṁka 7 satu guptamaya lakṣaṇayan da mohu satuva tibū bavaṭa sākṣi æta. eya sanātha karamin viliyamgē jīvitayē 1585 saha 1592 atara vasara 7 ka kālayak ohu piḷiban̆dava kisima toraturak dænagata nohæki vū atara ema kālaya vidvatun visin han̆dunvanuyē viliyam ṣēkspiyargē nætivū vasara (THE LOST YEARS) lesaṭaya.

2. daiva aṁkaya soyana ākāraya(-

viliyam ṣēkspiyar upata labā ættē 1564 aprēl masa 26 væni dāvakaya. ‘aprēl’ yanu hataravæni māsaya yi. viliyamgē upan dinayaṭa adāḷa siyaluma aṁka tani aṁkayak bavaṭa patvana tek, eka digaṭa ekatu karanna. 1+5+6+4+4+2+6 = 28 = 2+8 = 10 = (biṁduvē agayak nomæti bava salakanna) ē anuva viliyam ṣēkṣpiyargē daiva aṁkaya vannē ravigrahayāṭa ayat aṁka 1 ya.

apagē kathā nāyakayā vū viliyam ṣēkspiyar da daiva aṁka 1 n upata labā æti bævin ohu vaṭāda hiru hevat ravigē balaya kriyātmaka vī æti bavaṭa sākṣi æta. metumā da kuḍā kala siṭama hirumen babaḷannaṭa vū bava ohugē jīvana caritaya adhyayanaya kirīmēdī pæhædili vē.

3. dainika aṁkaya hevat jīvana aṁkaya(-

viliyam ṣēkspiyargē jīvana aṁkaya hevat dainika aṁkaya vannē aṁka 8 ya. eya senasuru hevat śani grahayāṭa ayat aṁkaya vana atara ohugen niyōjanaya vannē lōkōttara suvayayi. eya laukika suvaya gena ena śukra hevat sikurugē prativiruddha kriyākārakama lesa penvā diya hækiya.

2863/5000
‘senasuru’ yanu jīvitayē ‘duka’ hevat yathārthaya niyōjanaya karanu labana graha tārakāvayi. senasuruṭa ayat jīvana 08 n upata lada viliyam ṣēkspiyargē nirmāṇayan hī śōkāntayan væḍi vaśayen daknaṭa æti bava vicārakayan pavasā æta.

4. pradhāna nāma akṣaraya sevīma(-

viliyam ṣēkspiyar (WILLIAM SHAKESPEARE) gē pradhāna nāma akṣaraya vannē ,u, akṣaraya vana atara ehi aṁka vidyātmaka agaya lesa sælakennē budha grahayāṭa ayat aṁka 5 ya. buddhiyaṭa adhipatiyā vana atara vyāpārayanṭa ata hita dena hiruṭa ḷan̆ginma pihiṭi grahayā vannē budhaya. sūryāgē siṭa budha grahayā dakvā æti dura pramāṇaya ki.mī. miliyana panas aṭaki.

budha pæturuṇu buddhiyakin yut grahayaku vana atara sarva sādhāraṇa grahayaku lesa da pracalitava æta. budha pota pata, sannivēdana mādhyaya, tæpæl, viduliya væni dēṭa kāraka vana atara prabhala cintakayan bihi kirīmaṭa da budha mulvē. niyama mānava hitavādi guṇayen yut budha koyi kā haṭat saumyākārayen salakanneku lesa prasiddhiyaṭa patva tibē.

budha tama sēvādāyakayā vana viliyam ṣēkspiyar ṭa tama yutukam koṭasa uparima ayurin iṭukaramin nāma akṣara 5 balaya nisilesa pradānaya karana ladī, LORD CHAMBERLINS MEN” namæti janapriya lanḍan nāṭya samāgama da viḷiyamṭa labādīmaṭa kaṭayutu karana laddē aṁka 5 himi budha visin bava avivādayen pævasiya hækiya. vyāpārika gnanaya hā dasa desa pataḷa kīrtiya da, ṣēkṣpiyar veta gena āvē budha grahayā satu naisargika gati guṇayama bava aṁka vidyāvaṭa anuva pævasiya hæka.

“W” pradhāna nāma akṣaraya karaganimin upata lada aya saturan saman̆gada mitratvayakin væḍa kaṭayutu kirīmē dakṣatā ætteki. buddhimat bhāvaya hā dayānvita bava movun satu mahan̆gu guṇāṁgayanya. diyuṇu vannaṭa bohō utsāhayan darana mema pudgalayan kesē hō jīvitaya jayagannā atara lōka prasiddha vyāpārikayan bavaṭa patvē. vicitra ayurin basa hæsiravīmē samat kamak mevunaṭa upatin pihiṭā æta. janapriya menma kīrtimat jīvitayak gata kirīmē bhāgya lada “W” nāma akṣara himiyan sadā nomækena namak lovaṭa itirikara tabana, durlabha gaṇayē pudgalayō veti, ē bava viliyam ṣēkṣpiyar caritaya visin manāva sanātha kara æta. mohugē “balagatu aṁkaya” melesin sādā ganna.

viliyam ṣēkspiyar mætin̆dungē balagatu aṁkaya vannē guru ṭa ayat aṁka 03 ya. guru graha man̆ḍullē purōhita yāya. upades sapayannāya. guruvarayāya. yuktiya pasin̆dalannā lesa nam darā ættē da guru grahayāya. nītiyē mura deviyā ya. satya ārakṣā karannāya. sādhāraṇatvayē nirmātṛvarayā menma svabhāva dharmayē himikārayā lesa han̆dunvannēda guru hevat jupiṭar grahayā nohot brahaspatiya.

guru dhanakārakaya, putra kārakaya, viliyam ṣēkspiyar haṭa, guru grahayāgē ākarṣaṇīya balagatu aṁka 3 n noaḍuva labādun atara gurugen niyōjanaya vana sǣma deyakma labādīmaṭa taram guru grahayā parityāgaśīlī vī æta. “lova itāma janapriya lēkhakayā” lesa sambhāvanīya tattvayen adaṭat sælakum labannaṭa, viliyam ṣēkspiyar haṭa, vāsanāva labā dunnē balagatu aṁka 3 n, guru grahayāt bava avivādayen pævasiya hæka.

viliyam ṣēkspiyar sambhāvanīya tattvayaṭa patkaralīmaṭa otelō, vænīsiyē veḷen1, rōmiyō juliyaṭ væni ohugē sambhāvya kṛti ivahal vū bavaṭa kisima sækayak næta. ṣēkspiyar mætin̆dungē abhāvaya 1616 aprēl masa 23 væni dina siduvū atara ohugē dēhaya sṭrǣṭmrḍ nuvara śuddha vū tritva dēvasthānayē bhūmidāna karana ladī.

This is a Google word to word translation of a article publised on Divaina on 2013/07/28.