Some women lose their mother country!

933
කතුන්ට
කතුන්ට

සිංහල මුල් පිටපතේ අනුවාදනය මෙතනින් රාහු කේතු වතගොත

Youths who pass the teenage years get married after marriage and some have lost that good fortune. Almost all women are married after their marriage. Some new women will postpone their mothership. Just because they think of their happiness and the future economy. However, not all married wives are from the expectations of being Mother-in-law. Children are the greatest resource of the world’s resources.

How many today do children have in their marriages? Do they suffer from pain and frustration? Children who have received some families have been misused. Or from chronic chronic diseases since birth. All of the earners are required to spend on children. Of the married families, 20% are victims of sterilization. If so, one family has become a family with 5 families. Some married couples have children who may not have children and receive them, mutilation or illness. It is possible to understand the facts in terms of scientific and higher d. According to the scientific point of view, according to the physical location, on the basis of imbalance and higher détendism, this is done according to Karma.

Geometry is particularly influenced by the center of the center, 06th and 07th respectively. A man is born with a sterile wife from Saturn (01) and sinking. That’s why it’s not a good planet. Also, the sinful planet makes 12, 07, 01 places, and the five moons of the Moon. The 10th, 10th, 10th, 10th and 10th Saturens saturated by decaying children. When Venus, Mars, and sin appear on the 7th of the Moon, they produce babies with swelling and swelling. Children born to becoming Ravi, Chandra, Kujja, Saturn 8, 6, 02, and 12 become blind.

Testing before the engagement is important. In the promise of the tree, the “tree” promise is to measure the strength of the force of the relativity that causes the females to produce the effects of the two. Accordingly, a woman will have a milky tree (lot, nellie, fig, mudan, dark, cedar, fever, dimple, belly, kumbuk, rezup, mortal, samadara, kolon, kohomba) , Fences, limbs, lobsters, sharks, harbors, beans, and mangoes) will receive benefits. Both of them have the ability to cope with milk yields. If both are fragile, they can not be expected. The woman also has a bluish tree and her husband has a young man’s milk. In the case of the birth of a woman born from the Mahendra Prayer, the married couple will be given their children if 04, 07, 10, 13, 16, 19, 22, 25 are born.

What is meant by the children in the center line is children. Love, love and art are also described. In examining the children, look out for the Planet 05, the Sun, the Planet 05 or the Planet, and the planets that see the 5th. 05 The chieftain holding the high power or another planetary 05 is good for good or having children. 05 It is very pleasant to be with the Master. This is a good place to have good children. 05 There may be some children if the Lord of the Dominion have sat with Saturn. 05 The prince will be with luck with Venus and will create lucky and beautiful children. Accordingly, the 05 prince is with the prince 09 or 10 as the cause of child birth. 05 The chief 8th person is constantly grieving over the children. Also, when the 12 prince is 12, the child becomes more visceral. Ravi is a cause of infertile birth. There are five types of abortions, abortions, pregnant women, and the first child is disfigured. There are children who are mentally handicapped by 05. Beautiful children are coming out of being Venus 05. By getting 05 teachers, there are also intelligent children. Saturated by Saturn is a child with abnormalities and sicknesses. Having Rahu and getting fewer boys out of five, they get more girls than men.

The center of the center is looking at diseases, and this place also tells about cattle, food, bacteria, and hives, the stomach, and uterus. The sixth chief of the Kuga (Mars) is polluting the body’s blood. 06 When the prince 07 falls, urinary disorders cause diarrheal disorders. Also, the sixth pre-emptive throne 06 is often subjected to illness.

Married Women Wanted Children It is important that husbands examine their birth charts and know the exact date for the child-bearing profits and take appropriate precautions. It is wrong to make the birth of the offending partner. Her husband may also have an uneasiness. The reason is the mental, physical, and heterogeneous. A year has elapsed, there is no room for birth without a child, or a chance of getting a baby, or it is considered as a sterility. It is advisable for both sides to take appropriate medical treatment. Check out the center of the two of them by becoming a talented senior de dvire and finding children to conclude the appropriate planets of pregnancy to receive pregnancy.

ætæm katunṭa mav padaviya ahimi æyi!

yauvana vayasa pasukarana taruṇa taruṇiyan, vivāha vīmen pasu daru sampat labana atara, ætamunṭa ē vāsanāva ahimi vī tibē. hæma kāntāvakma pāhē vivāhayen pasu mav padaviyen pasuveti. vivāha vī aluta ætæm katun mav padaviya labā gænīma kaldamati. hudek ē ovungē sæpa satuṭa hā anāgata ārthikaya gæna sitana nisāya. kohoma vuvat hæma vivāhaka katakma mav padaviya læbīmē apēkṣāvangen bæhæra novē. lova æti sampat aturen usasma sampatak lesa daru sampata sælakiya hækiya.

ada samājayē vivāhakayan atara daruvan nomæti kīdenek sit vēdanāven hā kalakirīmen yutuva kal gevatda? ætæm pavulvalaṭa læbī siṭina daruvan ekkō aṁga vikalayi. nætnam upandā siṭama nidhangata rōgavalaṭa goduruva siṭiti. hambakarana muḷu sēsatama daruvanṭa viyadam kirīmaṭa siduveyi. vivāhaka pavul atarin 20% k pamaṇa van̆da bavin peḷena vagaṭa vārtā veyi. esē nam am̆bu sæmi pavul 05 kin ek pavulak mē tattvayaṭa patva tibē. ætæm vivāhaka am̆bu sæmi yuvaḷakaṭa daruvan læbīmaṭat nolæbīmaṭat læbena ætæm daruvan aṁga vikala hō rōga pīḍāvanṭa goduruvīmaṭat siduvē. adāḷa karuṇu piriksīmēdi ē gæna vidyātmaka hā jyedtīr vidyāvaṭa anuva karuṇu pasak kaḷa hækiya. śārīrika pihiṭīm mata vidyātmaka karuṇu anuva asamatulitā ætivīm mata hā jyedtīrvēdaya anuva karmaya mata meya siduveyi.

jōtīr vidyāva anuva kēndra saṭahanē 05 vænna, 06 vænna hā 07 vænnat mē san̆dahā viśēṣayen balapānu labayi. puruṣayakuṭa van̆da birin̆dak læbennē senasuru lagnayenda (01) sikurā satvænnēt, siṭīmeni. suba grahayaku 05 vænnē nosiṭīma īṭa hētuvaki. esēma pāpa grahayō 12, 07, 01 sthānavala siṭīmenda kṣiṇa san̆du 05 vænnē vīmada daruvan nætteku karayi. san̆du 10 t kuja 07 t, senasuru ravit 02 vænnēt siṭīmen aṁgavikala daruvan upadī. lagnayen 07 vænnē siṭi sikuru, an̆gaharu, pāpayangē dækmaṭa lakvū viṭa baravā, idimuma væni rōga valin yut daruvan bihivē. ravi, candra, kuja, senasuru 08 vænnēt, 06 vænnēt, 02 vænnēt, 12 vænnēt vīmen upadina daruvan andha bavaṭa patveti.

vivāha givisa gænīmaṭa pera porondam parikṣāva vædagat veyi. porondam parīkṣāvēdī ‘vṛkṣa’ porondamin bælennē adāḷa dedenāgē (am̆bu – sæmi) kāyika śaktiyaṭa adāḷa daruphala æti kirīmaṭa hētu vana dhātu śaktiya piḷiban̆da bala – dubalakam mænīmaya. ē anuva puruṣayāṭa hara vṛkṣayakda (goḍaka, nelli, attikkā, mādan, kaḷuvara, kihiri, uṇa, dim̆bul, beli, kum̆buk, sapu, mūṇamal, samadarā, kolon, kohom̆ba yanādī) striyaṭa kiri vṛkṣayakda (bō, dom̆ba, nuga, kǣla, alari, væṭakē, im̆bul hōpaḷu, kos, varā, mī am̆ba, vī) himi vūyē nam daruphala himiveyi. dedenāṭama kiri vṛkṣa himivīmada daruphala væḍivimaṭa hētuvaki. dedenāṭama hara vṛkṣa vīnam daruphala apēkṣā kaḷa nohækiya. esēma striyaṭa hara vṛkṣayakda puruṣayāṭa kiri vṛkṣayakda himivīmen mada daruvan ætiveyi. “mahēndra” porondama gælapīmēdī strī upan nækatē siṭa puruṣayā upan nækata 04, 07, 10, 13, 16, 19, 22, 25 yana nækatakaṭa væṭē nam vivāhakayanṭa daru sæpa læbē.

kēndra saṭahanē 05 vænnen kiyǣvennē daruvan gænayi. esēma ālaya, ādaraya kalā kaṭayutu gænada kiyaveyi. daruvan gæna parīkṣā kirīmēdī putrasthānaya vū 05 vænnē siṭina grahayā, 05 vænna adhipatiyā saman̆ga siṭina grahayā hō grahayanda, 05 vænna dakina grahayan gænada avadhānaya yomu kaḷa yuttēya. 05 vænna adhipatiyā ucca balayen siṭīma hō 05 vænnē siṭina venat grahayek subava yahapatva siṭīma hō daruvan læbīmaṭa hētuvaki. 05 vænna adhipatiyā saman̆ga ravi siṭīmada itā subayi. meya usas daruvan læbīmaṭa hon̆da pihiṭīmaki. 05 adhipati grahayā senasuru saman̆ga siṭī nam man̆da daruvan siṭiya hækiya. 05 adhipatiyā sikuru saman̆ga siṭīmen vāsanāvanta lassana daruvan bihivē. mē anuva 05 adhipatiyā 09 hō 10 adhipatiyā saman̆ga siṭīmada daru upatvalaṭa hētuvaki. 05 adhipatiyā 08 vænnē siṭīmen daruvan gæna nitara dukin pasuvē. esēma 05 adhipatiyā 12 siṭīma nisāda daruvan venuven viyapæhædam væḍivē. ravi 05 vīma aḍu daru upatvalaṭa hētuvaki. kuja 05 siṭīmada gabsā – prasūta doaṣa ætikarana atara paḷamu daruvāṭa aguṇayi. budha 05 vīmen gnanavanta daruvan labayi. sikuru 05 vīmen lassana daruvan upadī. guru 05 vīmenda buddhimat daruvan læbē. senasuru 05 vīmen aṁga vikala hō leḍa rōga, saturu karadaravalin yut daruvan læbē. rāhu 05 vīmen aḍu pirimi daruvan labana atara kētu 05 vīmen piriminṭa vaḍā gæhænu daruvan læbē.

kēndra saṭahanē 06 vænna leḍa rōga gæna soyā bælīma siduvana atara, tavada mē sthānayen gava mahiṣa, āhāra pāna, saturu uvaduru, śarīrayē āmāśaya, garbhāṣaya, gænada kiyǣvē. 06 vænna adhipatiyā kuja (an̆gaharu) saman̆ga siṭīma śarīrayē lē dūṣita karayi. 06 adhipatiyā 07 vænnē vū viṭa mutrā ābādha āmāśagata ābādha æti karayi. esēma 06 adhipatiyā 08 siṭīmēdīda nitara rōgavalaṭa bhājanaya veyi.

daruvan apēkṣāven siṭina vivāhaka katun svāmipuruṣayan tama janma patraya parīkṣā karavāgena daru lābha æti vana kālaya niścitava dænagena īṭa adāḷa vaidya pratikāra kalin labāgænīmaṭa kaṭayutu kirīma vædagatveyi. daruphala ahimi vannē birin̆daṭa pamaṇakma yǣyi doskīma væradiya. svāmipuruṣayāṭada śarīra gata ābādha tibiya hækiya. mānasika, śārīrika asama tulitā īṭa hētuvayi. vivāha vī vasarak gatavī, kisima upat pālanayakin torava daruvaku læbī nætnam læbīmaṭa iḍak penena bavakda nætnam eya vandhyabhāvaya lesa sælakē. mehidī depārśvayama sudusu vaidya pratikāra labā gænīmaṭa kaṭayutu kirīma ucita vē. dakṣa jyedtīrvēdiyaku lavā dedenāgē kēndra saṭahan parīkṣā kara daruvan læbīma gæb gænīmaṭa adāḷa sudusu graha daśā kālayan nigamanaya karavā gænīma mænavi.

This is a Google word to word translation of a article publised on Divaina on 2013/03/29.