කටක වෘශ්චික ලග්නයෙන් උපන් ඔබ විවාහ ප්‍රමාද අයෙක්‌ ද?

2390
කටක වෘශ්චික
කටක වෘශ්චික

[ratings]

ඔබ කටක ලග්නයෙන් උපන් කේන්ද්‍ර හිමි කාන්තාවක්‌ නම් ඔබේ විවාහ ප්‍රමාදයට හේතුව දන්නේද? ඔබේ කටක ලග්නයට හිමි ලග්නාධිපති චන්ද්‍රයා සුබව හෝ අසුබව සිටීමත්, 7 අධිපති ග්‍රහයා සතුරු වීමත්ය. විවාහ ප්‍රමාදයට හේතුව වන්නේය. තවද ශනි රාහු හෝ කුජ රාහු හෝ රාහු කේතු ද, සඳු රාහු යන ග්‍රහයන්ද සංයෝගව 7 වැන්නේ හෝ 8 වැන්නේ තිබීමත්ය. මේ නිසා කුජ 7 ට කුජ 7 ක්‌ හෝ පුරුෂ කේන්ද්‍රයක්‌ හෝ ස්‌ත්‍රී කේන්ද්‍රයක්‌ හා භෞම දෝෂය භංගවීමක්‌ තිබිය යුතුයි යන මතයකි.

රාහු හෝ කේතු හෝ ශනි අන් කේන්ද්‍රයක තිබුණත් කටක ලග්නාධිපති සඳු 8 වැන්නේ සඳු රාහු හෝ ලග්නයේ සඳු ශනි රාහු තිබීමද විවාහ ප්‍රමාද වීමක්‌ කරන අසුබ ග්‍රහයන්ය. වැන්දඹු දෝෂයන්ය. සිංහ ලග්නයටද මේ අයුරින්ම ශුරාකු හෝ සංයෝගව තිබීමද විවාහ ප්‍රමාදයට හේතු වන්නකි. සිංහ ලග්නයේ 7 අධිපති හා ලග්නාධිපති තුලා වේ. රවි නීචව සිටියේද තුලාවේ ලග්නාධිපති සිකුරු කන්‍යාවේ සතුරු ද සිංහ ලග්නයෙන් උපන් කාන්තාවකගේ හෝ පුරුෂ කේන්ද්‍රයක්‌ සඳු 12 වැන්න වී රශ ග්‍රහයන් 7 වැන්නේ, කන්‍යාවේ සිකුරු සතුරු නම් විවාහය ප්‍රමාද වන්නේ ය. රාහු හා කේතු ද මේ අයුරින් වෘශ්චික ලග්නයට හා කන්‍යා ලග්නයට ද, රාහු හා කේතු නිසා විවාහ ප්‍රමාද කටක, සිංහ, වෘශ්චික, කන්‍යා, ලග්න හිමි අයට විවාහ ප්‍රමාද වන ග්‍රහයන් ලෙස දැක්‌විය හැක.

ඉහත රූප සටහන් 4 ම පෙන්නුම් කරන්නේ, භෞම දෝෂය භංග වන හා වැන්දඹු දෝෂය භංගවන, කුණවැන්දුම් දෝෂය ඇති හා භංගවන ග්‍රහ පිහිටීම් ඇති ස්‌ත්‍රී හා පුරුෂ කේන්ද්‍රයන් ය.

එබැවින් ඔබේ ලග්නය කටක නම් ඔබට රාහු කේතු හා කුජ ශනි පීඩා වී විවාහ ප්‍රමාද වන මෙම ග්‍රහ ශාන්තිය කරන්න. කන්‍යා, වෘශ්චික, සිංහ ලග්න හිමි ඔබේ කේන්ද්‍රයේ මෙම ග්‍රහ පිහිටීම් ඇත්නම් රාහු කේතුගෙන් පීඩාවී, කුජ රාහු ශනි රාහු සඳු රාහු, රාහු කේතු ශනි, ග්‍රහ දෝෂ ඇත්නම් මෙම ග්‍රහ ශාන්තිය කරන්න. භෞම දෝෂ භංගවී, වැන්දඹු දෝෂ භංගවී, විවාහ ප්‍රමාදය දුරු වේ. නමුත් ඔබ වෘශ්චික ලග්නයේ නම් වෘශ්චිකයේ ලග්නාධිපති කුජ කටකය වී 8 වැන්නේ නම් හෝ මිථුනයේ නීචව තිබේ නම් විවාහ ප්‍රමාද කරවන වැන්දඹු දෝෂ සහිත රාහු හා සඳුගේ දෘෂ්ටියට ලක්‌වන වැන්දඹු දෝෂ සහිත කේන්ද්‍රයන්ය.

ස්‌ත්‍රී කේන්ද්‍රයක මෙන්ම පුරුෂ කේන්ද්‍රයකද, බිරිඳට මරු කැඳවන පුරුෂ වැන්දඹු යෝග ඇති කේන්ද්‍ර ද තිබේ. විවාහයක්‌ වීමට පෙර මේ නිසා තනි තනියම දෙදෙනාගේ කේන්ද්‍ර දෙක විමසිය යුතුයි. ඒ අනුව එවන් කේන්ද්‍රවල ග්‍රහ දෝෂ පුරුෂ කේන්ද්‍රයට හෝ ස්‌ත්‍රී කේන්ද්‍ර ග්‍රහ දෝෂ භංග වීමක්‌ තිබේ දැයි පොරොන්දම් ගැලපීමට පෙර බැලිය යුතු වන්නේය. කේන්ද්‍රයක 7 වැන්නේ කුජ ද රාහු 2 වැන්නේද සිකුරු හා රවි 4 වැන්නේ ද සිටීම පුරුෂ වැන්දඹු යෝගයකි. කුජ රාහු දෘෂ්ටිය ද, සිකුරු රවිට දැකීමද බිරිඳ විෂ වර්ගයක්‌ පානය කර මියයැම දක්‌වන ග්‍රහ සංයෝග මාරකයකි. ස්‌ත්‍රී කේන්ද්‍රයේ කුජ 7 වැන්න මාරක ග්‍රහයා පුරුෂ කේන්ද්‍රයේ රාහුගේ දෘෂ්ටියෙන් භෞම දෝෂය භංග වීමක්‌ ලෙස දක්‌වන්නේ ය. එසේම පුරුෂ කේන්ද්‍රයේ 2 වැන්නේ කුජ හෝ රාහු සිටීමක්‌ හෝ 7 වැන්නේ කුජ හෝ රාහුගේ දෘෂ්ටියක්‌ 7 අධිපති නීච හෝ සතුරු නොවේ නම් වැන්දඹු දෝෂය භංග වීමක්‌ ලෙස දක්‌වයි. රාහු හෝ කේතු 7, 8 තිබීමත් කුජ රාහු ශනිගේ දෘෂ්ටියට ස්‌ත්‍රී කේන්ද්‍රයක හෝ පුරුෂව කේන්ද්‍රයක දැක්‌වේ නම් හෞම දෝෂය හා පුරුෂ වැන්දඹු දෝෂය රාහු 8 සඳු 8 කුජ 8 හා ශනි 8 වැන්නේ මෙම ග්‍රහයන් තනිව හෝ යුගලව තිබීමද පුරුෂ කේන්ද්‍රයෙන්, විවාහයෙන් පසු බිරිඳට අකල් මරණ ගෙන දෙන පාපග්‍රහ සංයෝගයකි. මෙම ග්‍රහ යෝගය ජන්මයෙන් පූර්ව කළ පවට පසුපස එන්නාක්‌ මෙනි.

පොරොන්දම් 20 න් 17 ක්‌ ගැලපුණත් නාඩි පොරොන්දම් හෝ ග්‍රහ පොරොන්දම හා 7 අධිපතියා අසුබද නම් කුජ, රාහු – රවි සිකුරු හෝ මෙම ග්‍රහයන් 7, 8, 12 යන රාශියක තිබීම හා දැකීමද පුරුෂ වැන්දඹු යෝගයකි. මාර්ග අනතුරකින්, වස විසකින් මරණීය හෝ අකල් ලෙඩ දුකින් පෙළීS මරණවලට ගොදුරු වීමද සිදුවේ. ස්‌ත්‍රිය කේන්ද්‍රයක හෝ පුරුෂ කේන්ද්‍රයක මීන, ධනු හෝ වෘශ්චික, මිථුන ලග්නවලින් උපන් අයගේ කේන්ද්‍රවල රවි ශුක්‍ර ගුරු, කේතු රාහු හා කුජ ශනි සඳු 6, 8, 12 යන ස්‌ථානවල සිටීම යම් ආකාරයට පවුල් දිවිය සමගි කැරවීමක්‌ හෝ විරසක කිරීමක්‌ පෙන්නුම් කෙරේ. මෙම ග්‍රහ සංයෝගය තුළ භෞම දෝෂය හා වැන්දඹු දෝෂය පෙන්නුම් කරයි. පුරුෂ කේන්ද්‍රයක කුජ හෝ ශනි ග්‍රහයා 5, 7, 8 12 තිබේ නම් ද ස්‌ත්‍රී කේන්ද්‍රයක 6, 7, 8, 12 සඳු රාහු කුජ ශනි තිබේද, දෝෂ භංග වීමක්‌ දැක්‌විය නොහැක. මෙය වැන්දඹු දෝෂ සහිත ග්‍රහ සංයෝගයකි.

විවාහ ප්‍රමාදයට හා වැන්දඹු දෝෂ භංග වීමට හා විවාහය දෙදරන කුජ රාහු ශනි රාහු, කේතු ග්‍රහයන්ට- මෙම ග්‍රහ පූජාවන් කරන්න. අපල දුරු කර ගත හැක.

කේතු ජන්ම රාශියක 3, 6, 9, 11 ස්‌ථානවල සිටීනම් සුබපල දායකයි. කේතු 2, 4, 5, 7, 8, 12 කොටුවල අසුබව සිටියේ නම් විවාහයට බාධා ඇති කරයි. එබැවින් අශුභ කේතු ග්‍රහයා ජන්මියාට මෙවන් අපල දායක තත්ත්වයක්‌ උදා කරයි.

1. තනතුරුවලින් පහත දැමීම.

2. පවුලේ කරදර, 3. සිත් තැවුල් . 4. ශාරීරික පීඩා, මිත්‍ර විරෝධකම්, මුදල් කරදර, රෝග පීඩා, නීති ප්‍රශ්න ධන හානි, නිවසේ පිරිහීමට පත්වීම් දැක්‌වීමත්. විවාහයන් දෙදරීම හා විවාහ ප්‍රමාද කරවීමයි.

මේ නිසා කේතුගේ දෝෂ ඉවත්ව යැමට දිනපතාම පහත සඳහන් පූජාවන් කරන්න.

බෝධියක්‌ ළඟ බුලත් කොළ 7 ක්‌ තබා නිල් මල් ඒ මත තබන්න. පඬුqරු 7 ක්‌ ද ඒ මතම තබන්න. කළු බත් තබන්න. කලුරෙදිවලින් තල, උළුඳු, බජරි, පොට්‌ටනි සාදා තබන්න. නිල් පාට වූ ගලක්‌ තැබීම, යකඩ කෑල්ලක්‌ තැබීම, තලතෙල් පහන් 7 ක්‌ හා එළඟිතෙල් පහන් 7 ක්‌ තබන්න. ඉන්පසු බෝධිය වටේට සුදු මල්වලින් ගෙතූ මාලයක්‌ දමන්න අගිල් සුවඳ කොට්‌ටන් රත්හඳුන් සුදු මිශ්‍ර කරගත් සුවඳ ධූපය අල්ලන්න. රාත්‍රි 7.00 – 9.00 මෙය දිනපතා දින 21 ක්‌ කරන්න.

ඉන්පසු මෙම ගාථාව කියන්න. 54 වරක්‌ හෝ 108 ක්‌ කියන්න බූQමක්‌ වර්ණං කපොත සතං ගදාවර කරද්වයම්, චිත්‍රාම්බරං භජෙ කේතුං චිත්‍ර ගන්ධානූ ලේපනං

හි්‍රං පලාශ කපොත සතං

තාරකා ග්‍රහ මස්‌තකම්

රෞදාං රෞදාං තමකං සොරං

තං කේතුං පුණමා ම්‍යාහම්

ඉහත ගාථාව පිරිසිදු පැන් කළයට සුදු හඳුන් කුඩු දමා කියන්න. හැකි වාරයක්‌. 1 කේතු නිසා විවාහ ප්‍රමාද අයට ඉක්‌මනින් විවාහ ඉටු වේ.

රාහු සුබ නම් යම් ස්‌ත්‍රියකගේ හෝ පුරුෂයකුගේ කේන්ද්‍රයක 3, 6, 9, 10, 11 යන කොටුවල ජන්ම රාශියෙන් රාහු සිටින ස්‌ථාන අනුව බල දුබලතා ගෙනේ.

ස්‌ත්‍රීන්ගෙන් වස්‌තුව ගෙන දීම, වාසනා බර පුතණුවන් ලැබීම හා රත්රන් වැනි ආභරණ ලැබීම, බලාපොරොත්තු ඉටු වීම හිතේ විනෝදයෙන් සතුටින් ගෙදරට වී සිටීම දෙමාපියන්ට සැප ලැබීම.

රාහු අශුභව සිටි කල්හි ජන්ම පත්‍රයක රාශි 2, 5, 7, 8, 10, 12 සිටීම සුබ වන්නේය.

පටන් ගත් ව්‍යාපාර ආදිය වසා දැමීම, තනතුරු ආදියෙන් බිඳ වැටීම, සිත් තැවුල් ශාරීරික මෙන් මානසික පීඩාව, ශරීර සෞඛ්‍යයට අහිතකර රෝග ඇතිවීම, නිකරුණේ ඇවිද්දවීම්ද සිදු කරනු ලබයි.

රාහුටද කළු බත් තැබීම, කළු රෙදිවල තලා පොට්‌ටනි සාදා පහන්වලට තල තෙල් දමා පිච්චීම, වැටකේ පැළ සිට වීම, වැටකේ මල් පූජා කිරීම, කළු එළුවකුගේ රූපයක්‌ තැබීම, කළු අශ්වයකුගේ රූපයක්‌ තැබීම මෙය තඹ තහඩුවක්‌ මත ඇඳ කලුපාටින් පාට කර තබන්න. එළඟිතෙල් පහන් 9 යි. තල තෙල් පහන් නවයයි. පස්‌ තෙල් පහන් 9 යි. යකඩ ද තබන්න. නිල් මල් හා කහ මල් තබන්න.

මෙහි පහත සඳහන් ගාථාව කියමින් පිරිසිදු ජලය පෙරා 7 වරක්‌ දමා එම ජලය බෝධිය 9 වරක්‌ නාවන්න. දින 9 ක්‌ පාන්දර 5.00- 6.00 ඉර නැඟීමට පෙර කරන්න. රාහු අපල දුරුවේවා· ගුරුගේ අපල දුරුවේවා, කොඩියක්‌ දමන්න.

කරාල වදතං චඹගං

චට_ගූල වරාක්‌වී නම්

නීල සිංහාංසනං රාහුං

ධ්‍යායෙන් රොග ප්‍රශාන්තයෙ

හි්‍රං අධ_කායං මහා වීH_යං

චන්ද්‍රd දීත්‍යය විමද_දීනම්

සිංහිකාගභ_ සමභූතං

තං රාහුං පුණ මා ම්‍යහම්

ඕම් රාහුවේ නමං

ඕම් සිංහිකෙයාය නමං

ඕම් විධුන්තුදාය නමං

ඕම් සූර ශග්‍රවේ නමං

We found this article from Divaina
Also Sinhala to English Google word to word translation can be found here