ලග්නාධිපති ගුරු 8 වැන්නේ නම් විවාහයක්‌ ඉටුවේද?

2762
ලග්නාධිපති
ලග්නාධිපති

[ratings]

මීන ලග්නයේ හා ධනුවේ ලග්නාධිපති ගුරු 8 වැන්නේ කේන්ද්‍රයක තිබේ නම්ද විවාහය ප්‍රමාද කරවයි. හතර කේන්ද්‍රයද පාලු කරමින් ශනි 2 වැන්නේ හා රාහු 12 වැන්නේ නම් ද විවාහය දෙදරයි.
ගුරු 8 වැන්නේ වීම අෂ්ඨම ඒරාෂ්ඨකයකි. තවද ගුරු, රවි, බුධ, ශුක්‍ර ද 8 වැන්නේ වීද ප්‍රමාද වී වයස අවු. 40 හා අවු 45 දක්‌වාම විවාහය ඉටු නොකරයි. විවාහය අසාර්ථක වේ. තෙමසකින් බිඳ වැටේ. ස්‌වාමියාට හෝ බිරියට අකල් ලෙඩ රෝගවලින් පෙළී මිය යන්නටද ඉඩ කඩද ඇත.

මීන ලග්නයේ ගුරු 8 වැන්නේ කියන්නේ තුලා රාශියේය. තුලාවට ගුරු සතුරුයි. මේ නිසා විවාහය ඉටුවේද?. මෙය පූර්ව ජන්ම පාපයකි. මෙයට අටපිරිකර 108 ක්‌ සංඝරත්නයට පූජා කළත් දසසිල් මාතාවන්ට සිවුරු 108 ක්‌ පූජා කළත් මේ පාපය ගෙවීමට අසීරුයි. මෙම පාපය ජන්මයෙන්ම ගෙනෙන කර්ම ශක්‌තියකි. මෙය ලග්නයේ අයටම බලපාන සිද්ධියක්‌ද? ඔව්, තමාගේ ලග්නාධිපති 8 වැන්නේ සිටීම තදබල ග්‍රහ දෝෂයකි. මෙයට කියන්නේ ජන්ම අෂ්ඨම ඒරාෂ්ඨකයකි. තලතෙල් පහන් 108 ක්‌ පත්තු කළත් ස්‌ත්‍රීන්ට, දුගීන්ට බත් පාර්සල් 108 ක්‌ හෝ සළු පිළි 108 ක්‌ දුන්නත් ගෙවීමට නොහැකි පාපයකි. මා දන්නා බොහෝ අය මෙම ජන්ම අෂ්ඨම ඒරාෂ්ඨකය ඇති කාන්තාවන් විවාහ නොවී දසසිල් මාතාවන් වී සිටී. ධනුවට හෝ මෙම ගුරු 2,10,11 සිටියදීත් අසුබ ප්‍රතිඵල දෙන ග්‍රහ පිහිටීමකි.

මීන ලග්නයේ කාන්තාවකගේ ගුරු 8 වැන්නේ තවත් ග්‍රහයන් 5 දෙනකු හා සංයෝග වී සිටියත් විවාහය ඉටු නොවේද?, ඔව්, ගුරු ශුක්‍ර රවි කුජ කේතු යන ග්‍රහයන් සිටියත් විවාහය ඉටුවීම සිදු නොවේ. විවාහයක්‌ වුවොත් නොගැලපෙන වයස්‌ පරතරයක්‌ ඇති හෝ කුල භේදය හෝ අඩුවක්‌ වී වයස අවු 46 ක්‌ පසු විවාහය සිදු කරයි. එයද ස්‌ථිර විවාහයක්‌ද නොවන්නේය.

මකරයට ගුරු නීචයි කන්‍යාවටද ගුරු නීචයි. සතුරු හා නීච ග්‍රහයන්ට යම් දෘෂ්ටියක්‌ සුබ ග්‍රහයකුගෙන් ඇති වුවොත් යම් දොaෂ භංගවීමක්‌ සහිතව විවාහයක්‌ ගෙනදේ. එයද වයස අවු. 45 හා අවු. 55 අතරද වේ. ගුරු උච්ච වන්නේ කටකයේ මේෂ ලග්නය වී ගුරු 2 මීනයේ වී කන්‍යාවේ උච්චව බුධ තිබුණේ නම්ද ධනු ලග්නය හෝ මීන ලග්නයේ සිටි අයටද විවාහය සුදු කලු භේදයෙන් හෝ විවාහයක්‌ ඉටුවිය යුතු වන්නේය. එයද ස්‌ථිර නොවන්නේය.

මිථුනයට ගුරු සතුරුයි. තුලාවටද සතුරුයි ගුරු 12 වැන්නේ 8 වැන්නේ හා මකර රාශියේ ගුරු 8 ට පැමිණීම ඉතාම අසුබයි. නීච හා සතුරු ගුරු අෂ්ඨම ඒරාෂ්ඨකගත වීමද බැවින්ද විවාහය ප්‍රමාද කරවයි.

තුලාවට, මීනයට, ධනුවට මකරයට මිථුනයට ගුරු සතුරු හා නීචයි. මේ නිසා ලග්නය මීනය වී 8 වැන්නට ගුරු ජන්මයෙන් නීචනම් පූර්ව ජන්ම පාප කේන්ද්‍රයක්‌ බැවින් අනුකම්පා විවාහයක්‌ ඉටුවීමකි. එයද වයස අවු 44, 46, 47 හා අවු. 50 කාලයේදී ඉටුවන විවාහයකි. එම විවාහයන්ද සාර්ථක නොවේ. රාශියකට හෝ ලග්නයට හෝ 8 වැන්නට ගුරු, ශනි, රවි, බුද, කුජ සඳු, ශුක්‍ර පිහිටීමද ඉතාම අසුබයි. පිරිමි කේන්ද්‍රයක්‌ හෝ ස්‌ත්‍රී කේන්ද්‍රයක්‌ හෝ වේවා ගුරු 8 වැන්නේ හා ලග්නාධිපති 8 වැන්නේ ජන්මයෙන් විවාහයට වඩා ආගමික ශක්‌තිය තුළින් විවාහය ඉටුවේ.

එම විවාහයන්ද ස්‌ථිර නොවන්නේය.

කේන්ද්‍රයක ලග්නාධිපති උච්ච හා සුබ ග්‍රහයන් විවාහයට බාධා ඇති නොකරයි. ලග්නාධිපති සුබව සිට අසුබ ග්‍රහයන් හා දකීද? එම ග්‍රහයන් සුබ ග්‍රහයන් දකීද? විවාහය ඉටුවන්නේය.

අසුබ ග්‍රහයන් සිටින රාශිය හා සුබ ග්‍රහයන් සිටින රාශියද අනුව ලග්නාධිපති 8 වැන්නේ සිටියත් නැතත් අෂ්ඨම ජන්ම ඒරාෂ්ඨකයෙන් විවාහය ඕනෑම අයකුට දෙදරීමට ඉඩකඩ වැඩිය. කොටින්ම විවාහයක්‌ ඉටු නොවන්නේය.

එබැවින් පොරොන්දම් ගැලපීම තුළින් විවාහයකට යැම අනුවණ කමකි. එසේ නම් විවාහ විය යුතු බැවින් ගුරු 8 වැන්නේ කේන්ද්‍ර ගැලපීම ඉතාම කල්පනාවෙන් කළ යුතු වේ. නැකැත් සුබ වූවද කාල සර්පයෝගය හතර කේන්ද්‍රය පාලු වූවද ගුරු 8 වැන්නේ උපතින් නම් විවාහය දෙදරයි. තුලාවේ හා වෘෂභයේ ලග්නාධිපති සිකුරුයි. එම සිකුරු 8 වැන්නේ ගුරු ශුක්‍ර 8 වැන්නේ නම් ගුරු හා සංයෝග දෘෂ්ඨියක ලක්‌වීමෙන්ද විවාහය ප්‍රමාද කරවයි. ගුරු සිකුරු සංයෝගයද අසුබයි. මිථුනයට හා ගුරුකුජ හා ලග්නයට කේතු හා ධනුවට ගුරු රාහු තිබීමත් රාහු කේතු මාරුවීමත් කුජ හා ගුරු සතුරු දෘෂ්ඨීයෙන් පීඩා වන්නේ නම්ද විවාහ ප්‍රමාදය අඩු කරයි.

වෙනත් කේන්ද්‍රයක පොරොන්දම් ගැලපීම තුළින්ද අසුබ ග්‍රහයකු දකීනම්ද ශනි 8 රවි 8 වැන්නේ වීමද විවිධ ග්‍රහයන් සුබව දකීනම් විවාහය ඉටු වන්නේය. ගුරු 8 වැන්නේ මේෂයේ ශනි නීචවීම හෝ සඳු හා කේතු කටක රාශියේ සිට දැකීමත් විවාහයක්‌ ඉටු වීමක සුබ ග්‍රහයන්ය.

එබැවින් ලග්නාධිපති 8 වැන්නට යැමත් ගුරු අෂ්ඨම ඒරාෂ්ඨක ගතවීමත් තද බල ග්‍රහ අපලයක්‌ද වේ.

ජන්මයෙන්ම මීන ලග්න හිමි කාන්තාවකගේ ගුරු 8 වැන්නේ ලග්නාධිපති ජන්ම අෂ්ඨම ඒරාෂ්ඨකගත වේ නම් විවාහයක්‌ ඉටු වන්නේද නැත. විවාහය දෙදරයි. විවාහය අවු 50 හා 60 දී සිදුවේ යයි සිතීම අසීරුයි. මෙය මහණ යෝගයකි.

We found this article from Divaina on 2011/09/09.
Also Sinhala to English Google word to word translation can be found here