සෙනසුරු ඒරාෂ්ටකය යනු කුමක්‌ද?

2148
සෙනසුරු ඒරාෂ්ටකය
සෙනසුරු ඒරාෂ්ටකය

[ratings]

නක්‍ෂත්‍රය හෙවත් ජ්‍යෙතිෂයට අනුව සෙනසුරු ඒරාෂ්ටක හතරක්‌ සඳහන් වේ. ඉන් පළමුවැන්න ලග්න සෙනසුරු ඒරාෂ්ටකය නමින් හැඳින්වේ.
යමෙකුගේ ජන්මපත්‍රයෙහි ලග්න රාශියත් දෙවැනි රාශියත් දොළොස්‌වැනි රාශියත් යන රාශි තුනෙහි සෙනසුරුගේ ගමන් කිරීමට අවුරුදු හතහමාරක කාලයක්‌ යයි. මෙම කාලය ලග්න සෙනසුරු ඒරාෂ්ටක කාලය නමින් හැඳින්වේ.

දෙවැන්න චන්ද්‍ර සෙනසුරු ඒරාෂ්ටකයයි. කෙනකුගේ උපතේදී සඳු ග්‍රහයා සිටි රාශියත් ඊට දෙවැන්න හා දොළොස්‌වැන්නට සෙනසුරු ග්‍රහයා පැමිණීම චන්ද්‍ර සෙනසුරු ඒරාෂ්ටකය නමින් හැඳින්වේ. මේ සඳහාද වසර හතහමාරක කාලයක්‌ ගත වේ. උපතේදී සඳු සිටි රාශියෙන් දොළොස්‌වැනි රාශියට සෙනසුරු පැමිණ එහි ගතකරන කාලය වසර දෙකහමාරකි. එම කාලය චන්ද්‍ර සෙනසුරු ඒරාෂ්ටකයේ පළමු අවස්‌ථාව ලෙස දැක්‌වෙන අතර උපතේදී සඳු සිටි රාශියෙහි සෙනසුරුගේ ග්‍රහචාරයද වසර දෙකහමාරක්‌ වන අතර එය දෙවැනි අවස්‌ථාව ලෙස දැක්‌වේ.

මේ අනුව ඉහත කී වර්ෂ හතහමාරෙන් වර්ෂ පහක්‌ ඒරාෂ්ටකයේ පළමු හා දෙවන අදියර ලෙස දැක්‌වේ. ඉතිරි වර්ෂ දෙකහමාර තෙවන අවස්‌ථාවට වෙන් වේ. එනම් චන්ද්‍රයා සිටි රාශියට දෙවැන්නේ ශනි ග්‍රහචාරයයි.

තෙවැන්න චන්ද්‍ර අෂ්ටම ඒරාෂ්ටකයයි. එනම් උපතේදී සඳු සිටි රාශියෙන් අටවැන්නේ සෙනසුරු ගමන් කරන වර්ෂ දෙකහමාරක කාලය චන්ද්‍ර අෂ්ටම ඒරාෂ්ටක කාලයයි.

ලග්න අෂ්ටම ඒරාෂ්ටකය සිව්වැන්නයි. එනම් ලග්නයෙන් අටවැන්නේ සෙනසුරුගේ ගමන් කිරීමයි. එම කාලයද වර්ෂ දෙකහමාරකි.

මේ අනුව කෙනකුගේ උපන් හා වත්මන් ග්‍රහචාරය අනුව ඉහත කී ඒරාෂ්ටකවල සුබ හා අසුබ පලදීම් සිදුවෙන බව ජ්‍යෙdතිෂයේ දැක්‌වේ.

We found this article from Divaina on 2011/10/14.
Also Sinhala to English Google word to word translation can be found here