Divert Ravi Apala by being a religious

999

සිංහල මුල් පිටපතේ අනුවාදනය මෙතනින්
රවි අපලය පරදන්න පිනට යොමුවෙන්න

This is a Google word to word translation of Divaina

Rivi, Sands, and other planets describe the causes and causes of each planet.

It is the head of the Sun or Ravi planet. Other planets turn on Ravi. All of these planets get light from Ravi. Ravi Ravi is the greatest, more powerful and more powerful than other planets. In the morning, she looks at the sun’s atmosphere. It’s getting dark. When the sun goes down, the mood gets out. The night is the night without the sun. Darkness. The trees are silent for even the night. It was this power that pilgrims worshiped the sun. Knowing these attributes of the sun means that your center is able to know everything about you, because of your power and weakness.

Your birthday will be in the 10th of the center of the center of the center. It’s very powerful. This is said to be long-term. Ravi gets the peak power in the pit in space. Lifebuoy of the lion is the power. At midnight, the Ravvi center will be recorded in Box 4. It’s weak. Ravi becomes weak in the crowd.

Those sunlit sunsets give the sunlight the power that the sun gives to the night. That’s the consequences.

Like the sun, it gives the light to your light and gives light to your life, as well as the Buddha, Thera Buddha, Buddha and Buddha in the soil. Ravy is powerful at the center of those who helped to honor this High Priest. They will be recipients of state honors from other leaders who possess the leadership qualities of outstanding talent.

Similarly, those who insulted the above persons will be weakened and the Ravi will have a bad effect. These are like the sun at night. No glory is a light. No personality. Not a hallmark of a church. When Ravi gets depressed, he loses office. King will be received. Positions fall down. The state power is lost. If there is a public service, it is transferred to a distant province. Father’s property is lost.

Ontological diseases include inflammatory diseases, fever, headaches, and eye diseases. Males and fingers of the male’s right and left fingers are weakened. The head of the job will forget.

Ravi will be identified by a center test. Then, redefinition should be done accordingly. Recharging is a pathetic. The Ravi Rahim says that Ravi will not be able to talk to him and use the time it takes to use his talent.

Ravi does not have the ability to lead the leadership, it is not appropriate to fight politics and fight for leadership. Also, it is not appropriate to miss out on sunburn, hot meals, and watering.

Ravi days are good when Ruhunu Bodhi Pooja is offered as sacred Bodhi Pooja. Red Lotus Flower, Dessus Flower Flowers, Sunflowers, Vegetable, Milk Milk Sugar Sugar Honey. The numbers obtained are the numbers 1, 1, 10, 100, etc.. Good to wear the conveyor belt machine.

Providing assistance to blind people, giving food and water to animals, giving a thirsty drink to those who are thirsty, etc. are good for the parents.

When making Ravi a Devil, please read Buddha Pooja and Bodhi Pooja. Putting these sacrifices on God, including the gods of the gods like Shakra God, will help Ravi lose the good and achieve the benefits.

ravi apalaya paradanna pinaṭa yomuvenna

ravi, candra ādī grahayin piḷiban̆dava keṭi vistarayak karamin ē ē grahayingē apala īṭa hētu hā pratikarma piḷiban̆dava vistara kirīmaṭa adahas karamu.

sūryayā hevat ravi graha maṇḍalayē pradhāniyā vannēya. anek grahayin kærakennēda ravi mataya. ema siyalu grahalōka ālōkaya labā gannēda ravigeni. an grahayinṭa vaḍā viśāla vū da bara vūda, śaktimat vūda, ravigenma davasa udāvannēya. udǣsana hiru parisarayada prabōdhamat karayi. an̆dura duruveyi. hiru savasaṭa bæsa yana viṭa ē gatiya duruveyi. hiru nodakina rātriya kaḷuvaraya. andhakāraya. gas koḷaṁ pavā rātriyaṭa nihan̆ḍava nidayi. ādī minisun sūryayāṭa vandanā kaḷēda mē balaya nisā viya hæka. sūryayā satu mē gati lakṣaṇa hon̆din avabōdha kara gænīma magin obē kēndraya ravigē balaya hā dubala bava nisā obaṭa læbena siyalu dē dænagata hæki vannēya.

obē upata siduvūyē madhyahna kālayē nam kēndrayē 10 væni koṭuvē ravi saṭahan vanu æta. ē ravi itā balavat vana vēlāvaya. meyaṭa dik balaya yǣyi kiyanu læbē. mēṣa rāśiyē ravi ucca balaya labayi. siṁha rāśiyē svakṣētra nam balaya læbē. madhyama rātriyē upan ayagē ravi kēndrayē 4 væni koṭuvē saṭahan vanu æta. eya durvalaya. tulā rāśiyē nam ravi nīca næti dubala bavaṭa patvē.

hiru davālaṭa dena ihata usas gati guṇa hiru balavat ayaṭada rātriyaṭa dena dubala bava kēndrayē hiru durvala ayaṭa da himivē. ē karma vipāka vaśayeni.

grahalova hiru balavat vannāk menda an ayaṭa tama ālōkaya dennāk menda budu, pasē budu maharahatan ādī utumōda mav piyanda, satpuruṣa svāmivarun, obagē jīvitayaṭa ālōkaya labādena aya veti. mē utumanṭa garu kaḷa upakāra kaḷa uvaṭæn kaḷa ayagē kēndrayē ravi balavat veyi. ē aya samājayē kæpī penena dakṣatā æti nāyakatva gati guṇa labana anungen garu sammāna labana rājya tanaturu labana aya vanu æta.

emenma ihata ayaṭa apavāda apahāsa kaḷa, pahara dun ayagē ravi durvalava ravi apalaya udākarayi. mevæni aya rātri kālayē hiru meni. kisidu tējasak ālōkayak næta. pauruṣatvayak næta. sabhāvaka kæpī penennē næta. ravi apalaya labana viṭa tanaturu ahimi vē. rāja dan̆ḍuvam læbē. tanaturuvalin pahaḷa væṭē. rājya balaya ahimivē. rajayē sēvayaka siṭīnam ǣta paḷātakaṭa māru karayi. piyāgē dēpaḷa ahimi vē ūṣṇādhika parisaravala vāsaya kirīmaṭa siduvē.

pitatādhika rōga dævilla uṇa, hisē amāru, æs rōga haṭa ganī. pirimi ayagē dakuṇu æsat striyagē vam æsat durvala vē. rækiyā karana sthānayē pradhāniyā amataka veyi.

kēndra parīkṣāvakin ravi apalaya han̆dunāgata yutuya. eviṭa raviṭa adāḷa śānti karma kaḷa yutuya. śānti karma yanu kusalakarma vē. ravi himi dravya dānaya dīma ravi himi ayaṭa vatāvat kirīma hā ē san̆dahā ravidina hōrā yodā gænīma magin apala yaṭapatvī bhubhaphala udā karannēya.

ravi apalayak æti viṭa nāyakatvaya læbīmaṭa bādhā æti karana bævin dēśapālanaya kirīma, nāyakatvaya san̆dahā saṭan kirīma sudusu næta. emenma avvē væḍa kirīma, uṣṇādhika āhāra gænīma, vatura bīma atapasu kirīma sudusu novannēya.

buddha pūjā bōdhi pūjā tabana viṭa ravi dina ravi hōrāva śubhaya. ratu neḷum mal, dās petiyā mal, sūryakānta mal, vī pori, viḷan̆da miśra kiri āhāra uk hakuru samaga pūjā karanna. ēvā aṁka 1, 10, 100 ādī lesa aṁka 1 vana sē ekatuva læbena saṁkhyā sudusuya. abhisambidāna yantraya pæḷan̆dīmaṭa śubhaya.

tavada æs andha ayaṭa upakāra kirīma, satunṭa āhāra hā vatura bīmaṭa dīma, pipāsayen peḷena ayaṭa sisil bīma tæm̆bili ādiya dīma mavpiyanṭa upasthāna kirīma śubhaya.

ravi apalaya æti viṭa buddha pūjā, bōdhi pūjā tabā sūrya pirita kiyavīma mænavi. mema pūjā tabā śakra deviyan ætuḷu deviyanṭa piṁ dīma ādiya magin ravi apalaya maga haravā gena śubha phala udākara gata hæki vannēya.